SR forside à

Sprog og norm

holdets intranet à

https://uvp.hum.ku.dk/

 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Deltagere

Eksamen

 [opdateret d. 8/2 2006]

Kursusplan for Sprog og norm 2005-6

Undervisere: Helle Lehrmann Madsen (HLM) & Jon Milner (JM)

Tid og sted efteråret 2006: Fr 10-13, lokale 23.3.47

Link til kursusbeskrivelsen i lektionskataloget: http://www.sis.ku.dk/lp/VisKursus.asp?Knr=65829&Sprog=DK&InFrame=0

 

Semesterplan efterår 2005 for Sprog og norm.. 1

 

Semesterplan forår 2006 for Sprog og norm.. 1

 

 

Semesterplan efterår 2005 for Sprog og norm

Helle Lehrmann Madsen (hlm@hum.ku.dk)  & Jon Milner  (Jon Milner jcm@hi.is)

 

 

9.september                 Introduktion

 

 

16. september              Sproghistorie

 

Detlef, Claus og Jørn Lund (1986): Stavning, kapitlet: Det historisk/sociologiske perspektiv. København: Dansklærerforeningen.

 

Hansen, Erik (1989): ”Count down”. I: Erik Hansen: Da lo hun så hjerteligt. København: Fremad.

 

Bonusartikel:

Erik Hansen (1998): ”Glæden ved grammatik”. I: Glæden ved grammatik. København: Hans Reitzels Forlag 2001. Oprindelig trykt i Mål & Mæle, 21. årg., nr. 4 (1998), 6-10.

 

23. september                     Rigssprogsnormen (RSN)

 

Hansen, Erik (1979): ”Den danske rigssprogsnorm”. In: Erik Hansen og Peder Skyum-Nielsen: Nydanske Studier & Almen kommunikationsteori (NyS) 12.           

 

30. september              Normativitet og deskriptivitet. (JM)

 

Diderichsen, Paul (1968): Sprogsyn og sproglig opdragelse, kapitel 4: ”Sprogrigtighed – sprogvurdering – sprogregulering.” København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk.

 

 

7. oktober                    Hvem bestemmer eller hvem skal bestemme?

 

Hansen, Erik (1975): ”Den hemmelige præmis”. In: Klaus Kjøller (red.): Analyser af sprogbrug. Argumentation. København: Borgen.

 

Henriksen, Lars (1976): ”Om rigtighed i sproget”. In: Meddelelser fra Dansklærerforeningen 1976 nr. 1.

 

Schleimann, Jørgen (1990): ”Intet kan lignes ved ordet”. In: Sprog og kvalitet. Modersmål-Selskabets Årbog 1990.

 

 

14. oktober                              Nyere synspunkter i debatten

 

Kristiansen, Tore (2000): Normering og holdninger. In: Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Sprogs status i Danmark år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed bind 32. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. S. 21-58.

 

Phillipson, Robert (2000): En sprogpolitik for Danmark. In: Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Sprogs status i Danmark år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed bind 32. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. S. 153-161.

 

 

21. oktober                  Efterårsferie

 

 

28. oktober                  Sproglig normering: ordbøger og grammatikker. (JM)               

                                                Materiale udleveres på dagen

 

 

4. november                Konsensus om normer

 

Habermas, Jürgen (1981): “Hvad er universalpragmatik?” In: Jürgen Habermas: Teorier om samfund og sprog. København: Gyldendals Sprogbibliotek.

 

Andersen, John E. (1980): ”Hvad hedder egentlig berufsverbot på russisk?” In: Peter Harder og Arner Poulsen (red.): Hvad går vi ud fra? Om forudsætninger i sprog og handling. København: Gyldendals Sprogbibliotek.

 

 

11. november Sprog og tosprogethed

 

Litteratur følger  

 

 

18. november                      Om forholdet mellem talesprog og skriftsprog – eller: Ud med stavefejlene!

Besøg af Frans Gregersen klokken 10.15 – 11.30.

Gregersen, Frans (2001): ”Om dannelse og opretholdelse af sprognormer” In: Sproglige åbninger : E som Erik, H som 70 : festskrift til Erik Hansen 18. september 2001. København: Hans Reitzel.

 

 

25. november              Nation, sprog og identitet. (JM)

 

Milner, Jon (2004): “Sproglig normering: forestilling om det homogene sprog.” I: Bente Meyer og Helle Rørbech (red.): Perspektiver på dansk. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

 

Anderson, Benedict (1991): Imagined Communities. London: Verso. Kapitel 1: “Introduction”, og kapitel 3: “The Origins of National Consciousness.”

 

           

2. december                 Besøg på Dansk Sprognævn?

                       

                       

Jacobsen, Henrik Galberg mfl. (1979): ”Principperne for Dansk Sprognævns rådgivning.” In: Sprog i Norden 1979. København: Gyldendal. S. 34-65.

 

Hansen, Erik (2000): Normering og Sprognævn. In: Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Sprogs status i Danmark år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed bind 32. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. S. 7-20.

 

Galberg Jacobsen (2005): ”50 år i sprogets tjeneste.” I: Nyt fra Sprognævnet 2005/2 ∙ juni.

 

Læs også Lov om Dansk Sprognævn, og Bekendtgørelse om Dansk Sprognævns virksomhed og sammensætning.

 

 

 

 

 

Semesterplan forår 2006 for Sprog og norm

 

 

Fredage klokken 10-13, lokale 23.3.47

 

 

 

3. februar:                    Håndbøger og håndbogsanvendelse I (HLM)

            Baglænsordbog. Dansk Sprognævns skrifter 15, 1988.

            Becker-Christensen, Chr. og Keiding, Susan: Forkortelsesordbog,    Politikens Forlag, 2001.

            Hansen, Peter Molbæk: Udtaleordbog, Gyldendal, 1990.

            Jacobsen, Henrik Galberg og Jørgensen, Peter Stray: Håndbog i       Nudansk, Kbh., Politikens Forlag, 2005.

            Olsen, Gitte Hou (red.): Danske ord der driller, Politikens Forlag, 2002.

            Politikens Nudansk Ordbog med etymologi, Politikens Forlag, 2005.

            Retskrivningsordbogen, Dansk Sprognævn, Alinea – Aschehoug Dansk       Forlag A/S, 2005.

 

 

10. februar:                  Kritisk diskursanalyse (HLM)

  Madsen, Helle Lehrmann: Anmeldelse af Norman Fairclough: Discourse   and Social Change. In: NyS 18 (tidsskrift om dansk sprog, findes på   institutbiblioteket): s. 119-126: Dansklærerforeningen 1994.

  Madsen, Helle Lehrmann og John E. Andersen: Publikum til pynt? In:   Mediebilleder - studier i mediernes udtryksformer. Borgen 1998.

 

17. februar:                  Kritisk diskursanalyse – analyse af to annoncetekster (HLM)

           

                        Når det paradoksale bliver rationelt. Om Philip Morris’ kommunikation                         om rygningens sundhedsfarer. Besøg af Søren Maarbjerg, AD’er &                         Master i professionel kommunikation.

 

                        Fairclough, Norman: A Social Theory of Discourse. In: Discourse and                         Social Change. London, Polity Press 1992.

 

 

24. februar:                  Medier og norm – besøg på Radioavisen? (HLM)

           

                        Litteratur følger, når besøget – forhåbentlig – er faldet helt på plads.

OBS!: Besøget flyttes til en anden dag – endnu vides ikke hvilken!

 

 

3. marts:                      Ingen undervisning

 

10: marts:                    Den sproglige rådgiver (JM)

           

                        Fairclough, Norman (1995): Critical language awareness and self-                           identity in education. In: Critical discourse analysis: the critical study of                         language. London, Longman. S. 219-232.

           

                        Togeby, Ole (1976): Kong Gulerod og vatnisserne. In: Mål og Mæle, 3.                         årg. Nr. 4, 1976.

 

 

17. marts:                    Eksamensvejledning (HLM)

 

                        Skriv hver især cirka en halv side om jeres (mulige) eksamensprojekt og                         send det til mig (Helle) på en mail senest 3 dage før (altså senest tirsdag                         den 14. – og gerne før!). Forbered over denne tekst et kort oplæg (2-5                         minutter); det kan være en beskrivelse af projektet eller en bestemt                         problemstilling i projektet, som kræver nærmere overvejelse. Derefter                         diskuterer vi så i plenum.

 

 

24. marts:                    Skolen som normerende instans (HLM)

                       

                        Litteratur følger.

 

 

31. marts:                    Skolen som normerende instans (HLM)

 

                        Litteratur følger.

 

 

7. april:                        Værdibaseret ledelse - baggrund, opbygning og implementering i                    praksis. Og     normbegrebet filosofisk set (JM)

           

                        Vice President Thomas Munk Plum fra Staffs & Quality Mangagement,                         Novo Nordisk A/S, kommer og (af)holder foredrag og workshop fra                         klokken 11 til 13. Enshed, andethed eller noget helt tredje?

                        Inden vil vi diskutere nogle filosofiske perspektiver på normbegrebet.                         Tekst(er) udleveres inden gangen.

 

 

21. april:                      Sprogpolitikker (HLM)

                       

                        Vi ser på nogle eksempler på forskellige firmaers/myndigheders                               sprogpolitik.

 

 

28. april:                      Håndbøger og håndbogsanvendelse II (HLM)

 

 

5. maj:             Akademisk skrivning – universitetsopgaven som et argument (JM)

 

                        Materiale udleveres på dagen.