SR forside à

Sprog og norm 06-07

holdets intranet à

https://uvp.hum.ku.dk/

 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Deltagere

Eksamen

 

 

Kursusplan for Sprog og norm 2006-7

Underviser: Jon Milner

Tid og sted: se kursusbeskrivelsen i lektionskataloget: http://www.sis.ku.dk/lp/visafsnit.asp?snr=38544&sprog=dk&inframe=0

 

Semesterplan efterår 2006 for Sprog og norm.. 1

Semesterplan forår 2007 for Sprog og norm.. 3

 

 

 

Ekstern lektor Jon Milner.

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, Njalsgade 120, 2300 København S.

Lokale 22.3.57; tlf. 35 32 83 35

Mail: jomi@c.dk

Privat: Hobrogade 4, 1. tv. Telefon 33 33 73 05

 

 

Semesterplan efterår 2006 for Sprog og norm

 

Tirsdage klokken 14-17, lokale 22.1.47

 

 

12. september              Introduktion

 

 

19. september              Sproghistorie

 

Detlef, Claus og Jørn Lund (1986): Stavning, kapitlet: Det historisk/sociologiske perspektiv. København: Dansklærerforeningen.

 

Hansen, Erik (1989): ”Count down”. I: Erik Hansen: Da lo hun så hjerteligt. København: Fremad.

           

 

26. september              Normativitet og deskriptivitet.

 

Diderichsen, Paul (1968): Sprogsyn og sproglig opdragelse, kapitel 4: ”Sprogrigtighed – sprogvurdering – sprogregulering.” København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk.

 

 

3. oktober                    Rigssprogsnormen (RSN)

 

Hansen, Erik (1979): ”Den danske rigssprogsnorm”. I: Erik Hansen og Peder Skyum-Nielsen: Nydanske Studier & Almen kommunikationsteori (NyS) 12.

 

 

10. oktober                  Hvem bestemmer eller hvem skal bestemme?

 

Hansen, Erik (1975): ”Den hemmelige præmis”. I: Klaus Kjøller (red.): Analyser af sprogbrug. Argumentation. København: Borgen.

 

Henriksen, Lars (1976): ”Om rigtighed i sproget”. I: Meddelelser fra Dansklærerforeningen 1976 nr. 1.

 

Schleimann, Jørgen (1990): ”Intet kan lignes ved ordet”. I: Sprog og kvalitet. Modersmål-Selskabets Årbog 1990.

 

 

17. oktober                  Efterårsferie

 

 

24. oktober                  Nyere synspunkter i debatten

 

Kristiansen, Tore (2000): Normering og holdninger. I: Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Sprogs status i Danmark år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed bind 32. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. S. 21-58.

 

Phillipson, Robert (2000): En sprogpolitik for Danmark. I: Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Sprogs status i Danmark år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed bind 32. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. S. 153-161.

 

 

31. oktober                  Lingvistik(ken)

 

Saussure, Ferdinand de (1983): Course in General Linguistics. London : Duckworth. Siderne 65-78 og 110-120

 

Gregersen, Frans (1995): Strukturalisme. I: Finn Collin og Simo Køppe: Humanistisk Videnskabsteori. København: Danmarks Radio Forlaget.

 

 

7. november                Nyere grammatikker                       

                                   

                                    Materiale udleveres

 

 

14. november              Nation, sprog og identitet.

 

Anderson, Benedict (1991): Imagined Communities. London: Verso. Kapitel 1: “Introduction”, og kapitel 2: “Cultural Roots.”

 

 

21. november              Nation, sprog og identitet.

 

Anderson, Benedict (1991): Imagined Communities. London: Verso. Kapitel 3: “The Origins of National Consciousness.”

 

28. november              Sprog og identitet

 

Billig, Michael (1995): Banal Nationalism, kapitel 5: ”Flagging the Homeland Daily.” London: Sage.

           

 

5. december                 Magt, sandhed og viden – og mulige eksamensemner

 

Foucault, Michel (1980): Power/Knowledge, kapitel 6: Truth and Power. London: Harvester Wheatsheaf.

 

Danaher, Geoff, Tony Schirato og Jen Webb (2000): Understanding Foucault, kapitel 3: Discourses and institutions. London: Sage.

 

           

 


Semesterplan forår 2007 for Sprog og norm

 

 

Tirsdage klokken 14-17, lokale 22.1.49

 

 

6. februar                     Opsummering fra sidste semester.

                                   

                                    Genlæs:          

Billig, Michael (1995): Banal Nationalism, kapitel 5: ”Flagging the Homeland Daily.” London: Sage.

 

 

13. februar                   Eksamensvejledning – Opgaven er at hver af jer skriver

cirka en halv side om jeres (mulige) eksamensprojekt, som I sender til mig senest to dage før pr. mail eller brev, og over denne tekst forbereder man så hver især to minutters oplæg som fx kan være en beskrivelse af projektet eller en bestemt problemstilling i projektet, som kræver nærmere overvejelser. Derefter diskuterer vi så i plenum. Derudover er der evt. generel eksamenssnak.

 

 

20. februar                   Sproglig normering: en forestilling om det homogene                                     sprog

                                   

Læs: Milner, Jon (2004): Sproglig normering: en forestilling om det homogene sprog. I: Helle Rørbech og Bente Meyer: Perspektiver på dansk. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

 

 

22. februar                   Fællestimer med Sprogbeskrivelse

 

Lokale 22.1.49 kl. 13-16.

 

Læs: Togeby, Ole (1976): Kong Gulerod og vatnisserne. I: Mål og Mæle, 3. årg. Nr. 4, 1976.

 

 

27. februar                   Konsensus om normer og den sproglige rådgiver

                                   

Læs: Fairclough, Norman (1995): Critical language awareness and self-identity in education. In: Critical discourse analysis: the critical study of language. London: Longman. S. 219-232.

 

Andersen, John E. (1980): ”Hvad hedder egentlig berufsverbot på russisk?” I: Peter Harder og Arne Poulsen (red.): Hvad går vi ud fra? Om forudsætninger i sprog og handling. København: Gyldendals sprogbibliotek.

 

Eventuel videre læsning: Habermas, Jürgen (1981): Hvad er universalpragmatik? I: Jürgen Habermas: Teorier om samfund og sprog. København: Gyldendals Sprogbibliotek.

 

 

6. marts                       Politisk korrekt sprog – og lidt om Labov

                                   

Kl. 14.30 afholder stud.mag., BA i dansk og retorik Marie Dinesen et oplæg over emnet politisk korrekt sprog. Marie også iværksætter af Forlaget Spektakel, se www.forlagetspektakel.dk

 

Læs: William Labov: How I got into linguistics, and what I got out of it. Kan findes her: www.ling.upenn.edu/~labov/Papers/HowIgot.html

 

 

20. marts                     Sociolingvistik og Sprogforandring

                                               

Besøg på Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier, i daglig tale kaldet Sprogforandringscentret (hjemmeside: www.dgcss.dk) hvor professor Frans Gregersen og lektor Tore Kristiansen vil fortælle om centret og dets arbejde.

 

Vi mødes kl. 14.15 i Njalsgade 136, bygning 27 ved elevatoren og følges ad op til 5. sal hvor centret ligger (ring på dørklokken for at komme op).

 

Læs: Frans Gregersen: Om Sprogforandring i virkelig tid.Kan findes her: http://dgcss.hum.ku.dk/upload/application/octet-stream/f51d6748/Om%20sprogforandring%20i%20virkelig%20tid%20FG.doc

 

 

27. marts                     Videre om værdier og normer

 

Milner, Jon (2000): Etik hos Habermas og Foucault – i forhold til ideologibegrebet i kritisk diskursanalyse. Arbejdspapir nr. 36, Skolefag, Læring og Dannelse. Danmarks Pædagogiske Universitet. (Udleveres).

 

Bauman, Zygmunt (1993): Postmodern Ethics. Oxford: Blackwell. Læs: “Introduction: Morality in Modern and Postmodern Perspective”, samt slutningen af kapitel 8 ”Postmodern wisdom, postmodern impotence”.       

 

 
Påske

 

 

10. april                       Dansk sprognævn

 

Jacobsen, Henrik Galberg mfl. (1979): ”Principperne for Dansk Sprognævns rådgivning.” I: Sprog i Norden 1979. København: Gyldendal. S. 34-65.

 

Hansen, Erik (2000): Normering og Sprognævn. I: Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Sprogs status i Danmark år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed bind 32. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. S. 7-20.

 

Læs også Lov om Dansk Sprognævn, og Bekendtgørelse om Dansk Sprognævns virksomhed og sammensætning. Kan ses på www.dsn.dk under emnet: Om Dansk Sprognævn.

 

 

17. april                       Besøg på Dansk Sprognævn

                                   

Vi mødes kl. 14.15 ved elevatoren i Njalsgade 136, bygning 27 og følges ad op til 3. sal hvor nævnet ligger. Der vil direktør Sabine Kirchmeier-Andersen vise os rundt og fortælle om Dansk Sprognævns arbejde.

                                   

Genlæs: Kristiansen, Tore (2000): Normering og holdninger. I:Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Sprogs status i Danmark år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed bind 32. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. S. 21-58.

 

Phillipson, Robert (2000): En sprogpolitik for Danmark. I: Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Sprogs status i Danmark år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed bind 32. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. S. 153-161.         

 

24. april                       (Kritisk) sproglig viden og bevidsthed.

 

Gregersen, Frans (1993): ”Det nationale kompromis?” I: Karen Risager, Anne Holmen og Anne Trosberg (red.): Sproglig mangfoldighed – om sproglig viden og bevidsthed. Roskilde Universitetscenter: ADLA (Foreningen for anvendt sprogvidenskab i Danmark/Association Danoise Linguistique Appliqée).

 

Genlæs også litteraturen fra d. 20. februar 2007.

 

 

8. maj                          Afslutning og akademisk skrivning – universitetsopgaven som et argument.

 

Opfølgning på dagseminaret, eksamensvejledning, praktiske spørgsmål, vejen frem m.v.

 

Materiale udleveres på dagen.

 

[opdateret d. 18/2 2007]

Øverst i dokumentet