senest opdateret 13-11-2018 11:04:25

 

ALLE BØGER

FORFATTER- OG BOG-KOMMENTARER

Systematisk oversigt over alle bøger

BEDST SÆLGENDE BØGER TOTALT

MEST POPULÆRE BØGER PÅ SAXO.com

 

 

 

Analyser af sprogbrug:

Sprogbrugsbegreber

Argumentation (red.)

Replik-til-replik (red.)

Perspektiv (red.)

Borgens Forlag 1975-76.

Alle bøger er udsolgte .

Sprogbrugsbegreber 2.udg. 1980, 176 s. (fotografisk optryk af 1.udg.) blev solgt i 9 eksemplarer i 97 og resterede d. 31/12 97 162 eksemplarer. Restoplaget solgt til Arnold Busck i 1998.

Ét af bidragene fra Perspektiv er offentliggjort på nettet: Perspektivløsheden i dansk presse (af et kollektiv bestående af Vilhelm Bardekampf m.fl.) >>

 

Denne side rummer:

Bagsidetekst

Lektørudtalelser fra Indbindingscentralen:

Sprogbrugsbegreber

Argumentation

Replik-til-replik

Perspektiv

Anmeldelser:

Magisterbladet

Oversigt over anmeldelser som (endnu) ikke kan læses her på siden:

I øvrigt:

Salgstal for Perspektiv, den bog som i øvrigt solgte dårligst

 

 

Bagsidetekst

Beregnet for gymnasier, HF, seminarier, højskoler og universiteternes begynderundervisning. Formålet er at introducere til analyse af ikke-fiktive sprogforløb, dvs. den sprogbrug vi møder dagligt i aviser, i radioen, i fjernsynet, når vi snakker sammen ... Det er både et sted hvor læreren kan hente ideer til undervisningen, og et sted hvor eleverne kan se hvordan andre har gjort. De fleste bidrag består i en analyse af ét eller flere korte sprogforløb.

Analyser af sprogbrug omfatter 4 bøger som kan benyttes uafhængigt af hinanden:

I Sprogbrugsbegreber gives der forklaringer på centrale begreber.               

I Argumentation ses på argumentationen i en annonce, i en anmeldelse, i en politisk tale, i sprogrigtighedsdebatter, i filosofi. Den rummer bl.a. artiklen "Makværket. Analyse af en politisk tale" hvor en folketingstale analyseres i forhold til den debat hvori den indgår. Her opstilles for første gang de 4 dyder: ærlighed, idealisme, identitet/stabilitet og kompetence.

Replik-til-replik rummer bidrag om samtaler, forhandling og diskussion.

I Perspektiv analyseres perspektiveringer på en sportsbegivenhed, en demonstration, Christiansborg-politikken. Den rummer bl.a. artiklen "Sælges: dansk politik" hvori Ekstra Bladets dækning af det indenrigspolitiske stof i en måned analyseres.


Lektørudtalelse fra Indbindingscentralen H 76.04.85

Kjøller, Klaus: Sprogbrugsbegreber. (Analyser af Sprogbrug).

Analyser af Sprogbrug er titlen på en serie på fire bind (2 af dem udkommer først til foråret), beregnet til undervisning i analyse af ikke-fiktive sprogforløb ved gymnasier, HF, højskoler og universiteter. De redigeres af universitetsadjunkt Klaus Kjøller (forfatteren til Vælgeren og partiprogrammerne (1973)), og formålet med dem er gennem overkommelige eksempler at vise analytikeren i funktion og derigennem virke som idé- og arbejdsbog, når det gælder om at finde passende typer af analysemateriale, fastsætte analysens intentioner og forventede resultater, finde redskaber (metoder) og en mulig disposition. Principielt skulle bøgerne kunne læses uafhængigt af hinanden, men der henvises jævnligt på tværs af dem.

Sprogbrugsbegreber indeholder meget fyldige definitioner på centrale begreber inden for sprogvidenskab, filosofi og logik; den støttes af talrige krydshenvisninger og særdeles anskuelige diagrammer og/eller tegn; ofte har artiklerne et diskuterende præg, er pædagogisk veltilrettelagte og velegnede både til læsning i sammenhæng og til opslagsbog, ikke blot i forbindelse med serien. Til udlån og større læsesale.

Arne Rossen


Lektørudtalelse fra Indbindingscentralen H 76.04.10

Argumentation. Redaktion: Klaus Kjøller. (Analyser af Sprogbrug).

Bogen er som de øvrige bøger i serien (se lektørudtalelsen til Sprogbrugsbegreber (76.04.85) tænkt som en idébog ved gymnasie- og universitetsundervisning i analyse af ikke-fiktive sprogforløb. Den indeholder analyser af en politisk ordførertale (jfr. Klaus Kjøllers tidligere udsendte Vælgeren og partiprogrammerne), en reklametekst (portræt af "weekendgenerationen") og en anmeldelse (Panduros tv-spil "I Adams verden") en sprogrigtighedsdebat, nogle filosofiske tekster (om bl.a. viljens frihed ctr. determinering) og to kronikker om EF-problematikken (Elsa Gress og Thorkil Kristensen) samt diverse forslag til arbejdsopgaver. Der er ordforklaring og fyldige litteraturhenvisninger.

De enkelte bidrag er af stærkt forskellig sværhedsgrad, men bogen er pædagogisk vel-tilrettelagt, ulastelig i sin logik og vil sikkert kunne leve op til sit formål. Til selvstudium er den kun delvis egnet, men visse afsnit er nyttig læsning for bibliotekarer.

I bibliotekerne erstatter bogen på ingen måde J. Espersen: Logik og argumenter (1969) eller Helmuth Hansen: At argumentere rigtigt (1969), og den store benyttelse vil den næppe få.

Arne Rossen


Lektørudtalelse fra Indbindingscentralen (76/33) H 504 330 1

Replik-til-replik. Redaktion: Klaus Kjøller. (Analyser af Sprogbrug).

Som seriens to første bind Sprogbrugsbegreber (til hvis definitioner, der her såvel som i Perspektiv jævnlig henvises) og Argumentation (se lektørudtalelserne til disse) er bogen primært beregnet til videregående undervisningsbrug. Den er noget sværere tilgængelig end Perspektiv og stedvis ret koncentreret, men mere homogen end bindet Argumentation; som dette bind næppe egnet til selvstudium i større omfang, men til gengæld er her gjort meget ud af opgaveforslagene og noteapparatet. -- Yngre universitetsfolk med tilknytning til RUC og AUC tegner sig for størstedelen af bogens afsnit, der beskæftiger sig med kommunikationsspil, almene mekanismer i samtaler og forhandlingssituationer, retorik og pragmatik. Hertil kommer -- på grundlag af let retoucheret båndmateriale fra Alarmcentralen i København -- et spændende afsnit om alarmer og deres samtalepolitiske forudsætninger samt en fiktiv dialog mellem henholdsvis Sokrates, Jürgen Habermas, Georg Klaus, Jon Espersen og Ole Togeby og nogle af hans studenter om diskussionsbegrebet.

Alt i alt en meget væsentlig serie, der sikkert vil formå at leve op til sine intentioner; biblioteksmæssigt vil den derimod næppe få de helt store anvendelsesmuligheder.

Arne Rossen


Lektørudtalelse fra Indbindingscentralen (76/33) H 504 332 8

Perspektiv. Redaktion: Klaus Kjøller. (Analyser af Sprogbrug).

Dette fjerde og sidste bind i serien Analyser af sprogbrug spænder indholdsmæssigt fra analysen af en sportsbegivenhed i henholdsvis Ekstra Bladet og Information og en sammenligning af disse to blade plus Information's gengivelse af et sammenstød mellem politi og demonstranter i Fredensgade i maj 1973, over et kollektivs ulæselige og ganske træffende (formodentlig ironisk mente) eksempel på den grasserende marxistiske missionslitteratur, til en meget væsentlig -- grundig, men let læselig -- analyse af Ekstra Bladets politiske reportage og dens grundprincipper. Dette afsnit fortjener at blive læst af politikere, pædagoger, journalister og kulturformidlere af enhver art og kan måske berettige til et lidt højere eksemplartal end seriens øvrige bind. Umiddelbart synes dette bind at være det bedst egnede til selvstudium. Til gengæld er afsnittet med opgaveforslag lovlig summarisk; men der er gode litteraturhenvisninger (efter de enkelte afsnit), samt register, diverse tabeller og statistikker, og bogen er illustreret med fotografier af de avisartikler, der analyseres.

Arne Rossen


Magisterbladet nr. 1, 5/1 1978 (!):

Analyser af

sprogbrug, I-IV

Borgen 1975-1976

176 s., 152 s., 148 s., 152 s.,

kr. 46,00, kr. 38,00, kr. 48,00, kr. 48,00.

 Under Klaus Kjøllers redaktion er dette fire-bindsværk nu færdiggjort, og lad det være sagt straks: det må komme til at sætte sit umiskendelige præg på de afsøgningsmodeller og den terminologi, der fremover vil blive anvendt i forbindelse med analyse af sprogbrug i sagprosa, skriftligt som mundtligt.

Der lægges pædagógisk ud med Klaus Kjøllers eget bidrag: en alfabetisk opstillet liste over ca. 250 begreber, som anvendes i de følgende tre bind, med gode ordforklaringer som bestandig referer til andre områder, således at man i og for sig ved blot at slå op på et tilfældigt ord er inde i et lukket kredsløb.

Bindet, der omhandler argumentation, indeholder en analyse ved Klaus Kjøller af en politisk tale. Ole Togeby analyserer derefter en annonce. På grundlag af Henrik Lundgrens anmeldelse af Panduros »I Adams verden« foretager Uwe Geist en analyse af en anmeldelse. Med vanlig veloplagthed og overbevisende styrke tager Erik Hansen fat på argumenter og skinargumenter i sprogrigtighedsspørgsmål.

Klaus Kjøller slutter af med en artikel om filosofisk argumentation med udgangspunkt i tysk-fransk og engelsk-amerikansk filosofiske systemer.

Værkets tredje bind hedder »Replik-til-replik« og indeholder bidrag om samtaler, forhandling og diskussion. Lars Anton Henriksen skriver om kommunikation som et spil mellem to eller flere. Peter Harms Larsen analyserer en række telefonopkald til Alarmecntralen og tager en Ekstra Blads-historie under kritisk behandling. Med udgangspunkt i en uformel samtale præsenterer Torben Andersen nogle regler, som danner fundament for enhver samtale, mens Niels Erik Wille beskæftiger sig med forhandlingssituationen og de argumentationstyper, der her bringes i anvendelse. Dette bind slutter med en dialog om diskussion ved Ole Togeby, utraditionelt sat op som en drøm, hvori studenter, Sokrates, Habermas, Georg Klaus og Jon Espersen deltager med indlæg vedrørende nyttigheden af at læse dansk, en diskussion, som drejes over i spørgsmålet om, hvad der er sandhed.

Det fjerde bind - »Perspektiv« - har som hovedformål at vise hvorledes sprogforløbet afdækker sit emne. Udgangspunktet tages. i dagspressen, men interessantest er de to næste artikler, fordi de med samme tekstlige grundlag afdækker vidt forskellige ting i teksterne: Arne Olsen behandler efter et ironisk »forord« tre rapporter om en konfrontation mellem politi og »slumkollektivister« uden at gøre analysen til politisk propaganda, mens Bardekamp m. fl.'s mærkelige navne allerede i præsentationen placerer sig selv på det studentikose plan, en tendens som i gruppens præstation ikke afsvækkes. Og så slutter Klaus Kjøller selv af med en analyse af »Ekstra Bladets« formidling af det politiske liv i en måned.

Hvert bind afsluttes med opgaveforslag.

Med »Analyser af sprogbrug« foreligger et grundlæggende arbejde, som ikke blot må få betydning for fremtidig forskning, men som også har øjeblikkelig anvendelighed i undervisning.

J. H.


Oversigt over anmeldelser som (endnu) ikke kan læses her på siden:

 Medium

Dato

Anmeldte titler

Anmelder

Politiken

20/12 1975

Sprogbrugsbegreber,

Argumentation

Jørn Lund

Kristeligt Dagblad

27/12 1975

Sprogbrugsbegreber,

Argumentation

Paul Nørreslet

Berlingske Tidende

17/2 1976

Sprogbrugsbegreber,

Argumentation

Jens Kistrup

Media-Forsk Orienterer (Massekommunikationsudvalget under forskningsrådene SSF og SHF)

februar 1976

Sprogbrugsbegreber,

Argumentation

Ebbe Grunwald

Media-Forsk Orienterer, se ovenfor

november 1976

Replik-til-replik,

Perspektiv

Ebbe Grunwald

Politiken (kronikken)

30/8 1976

Perspektiv,

Replik-til-replik

Jørn Lund

Børsen

6/8 1976

Perspektiv

Steen Hildebrandt

Gymnasieskolen

november 1976

Alle 4 bind

Erik H. Madsen

Vestkysten

3/11 1976

Replik-til-replik,

Perspektiv

Erik H. Madsen

Minavisen

22/10 1976

Alle 4 bøger

Jørn Møller

Midtjyllands Avis

16/10 1976

Replik-til-replik,

Perspektiv

[mærket:] mose

Berlingske Tidende

17/8 1976

Replik-til-replik,

Perspektiv

[anmelder ikke angivet, men formentlig Jens Kistrup]

Vejle Amts Folkeblad

25/8 1976

Replik-til-replik,

Perspektiv

[mærket:] mose

 

 

Salgstal for Perspektiv:

 

1976: Udkommer i et oplag på 3.474 eksemplarer og sælger i 720 i 1976. Bogladeprisen var 41,74 eksklusiv moms. De følgende år er salgstallene:

1977:  95

1978: 176

1979: 112

1980:  89

1981:  29

1982:  37

1983:  24

1984: 554 (med på bognedsættelsen det år)

1985:   4

1986: restoplaget på 1350 eksemplarer blev makuleret. Her burde jeg nok have købt nogle flere for 12,50 stykket (ifølge det tilbud jeg fik fra forlaget i september 85), men det gjorde jeg altså ikke. I dag ville jeg have været glad over at have mere end en håndfuld eksemplarer af denne bog som jeg stadig er meget glad for at have lavet.

 

I øvrigt kan jeg se at det er den bog af de i alt 4 bøger som indgik i serien "Analyser af sprogbrug", som solgte klart dårligst. Bogen har muligvis været for ideologisk uklar for mange af tidens politisk korrekte massekommunikationslærere. Fx "afsløres Ekstra Bladet", men uden at det ledsages af nogen form for fordømmelse, tværtimod forklares bladets eksistens og indhold som et af de mest klokkerene symptomer på reelt demokrati og pressefrihed. Der satiriseres også ret direkte over ”munkemarxister” og deres ideologiske hærgen, se det bidrag fra Perspektiv som er offentliggjort på nettet >>. Det har gjort bogen ubrugelig på den tids humanistiske fakulteter.

 

Ifølge opgørelsen fra Biblioteksstyrelsen for året 2001 stod der i alt 68 eksemplarer af bogen på landets biblioteker det år, så den kan formentlig stadig lånes.

 


  

 

 

 

 

 

ALLE BØGER

FORFATTER- OG BOG-KOMMENTARER

Systematisk oversigt over alle bøger

BEDST SÆLGENDE BØGER TOTALT

MEST POPULÆRE BØGER PÅ SAXO.com

 

Senest opdateret 13-11-2018 11:04

 

Klaus Kjøller, © klaus@kjoeller.dk

151217klauskjoellerDKforside.bmp