senest opdateret 16-10-2020 17:55:33

 

ALLE BØGER

FORFATTER- OG BOG-KOMMENTARER

Systematisk oversigt over alle bøger

BEDST SÆLGENDE BØGER TOTALT

MEST POPULÆRE BØGER PÅ SAXO.com

 

POLITISK ARGUMENTATION

UD MÆ’ SPROGET!

DEN POLITISKE KOMEDIE

SPINDOKTOR

MANIPULATION II

DET POLITISKE SPROG

DEMOKRATI

TAK FORDI DU KOM

 

Manus til Politisk argumentation som doktorsag 1988-91

 

 

Redaktionel kommentar

 

Københavns Universitet 1988-89

 

 

Aarhus Universitet 1990-91

indstilling

forfatterbemærkninger

udvalgets replik

forfatters replik

Professor 1990

Doktor 1991

 

Doktoransøgning, Aarhus Universitet

Senest substans-opdateret 5/10 98; senest layout-forbedret 16/10 2020

 

· Anmodning om bedømmelse

· Brev fra mulig bedømmer

· Brev fra ansøger til dekan

· Brev fra ansøger til mulig bedømmer

· Videre til Institut for Statskundskab

· Kort redegørelse for revisionen af "Politisk argumentation"

· Tilbage til Det humanistiske Fakultet

· Filosof ikke formand

· Afhandlingen kan ikke bedømmes, returneres vedlagt

 

 

 

 

 

 

Anmodning om bedømmelse

[Til]

Aarhus Universitet, Det Humanistiske Fakultet, Nordre Ringgade I, 8000 Århus C

15. november 1991

Hermed indleveres afhandlingen Politisk argumentation. En teori om offentlig politisk argumentation i et velfærds-demokrati (Borgen 1991) til bedømmelse med henblik på erhvervelsen af den filosofiske doktorgrad.

Afhandlingen er affattet på dansk. Den sammenfattende redegørelse er på engelsk. Afhandlingen er udkommet på Borgens Forlag i 1991 med publikationsstøtte fra Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet.

Afhandlingen har i en tidligere version været indleveret ved Det Humanistiske Fakultet her - desværre uden positivt resultat.

Tre eksemplarer af afhandlingen fremsendes separat samtidig med dette brev.

Med venlig hilsen

Signeret: Klaus Kjøller

universitetslektor, candmag.


Brev fra mulig bedømmer

[Brev fra] Professor Ole Togeby, Institut for NORDISK SPROG OG LITTERATUR, Aarhus Universitet, Niels Juelsgade 84, DK-8200 Århus N

Århus 4.12.91

Kære Klaus.

Din afhandling til doktorbedømmelse er havnet på mit bord. Jeg er den eneste fra Nordisk Institut som kan sidde i bedømmelsesudvalget. Jeg har så spurgt Peter Nannestad fra Institut for Statskundskab, og han har foreløbigt erklæret sig villig til eventuelt at sidde i udvalget.

Men jeg vil nu spørge dig om det er en god ide overhovedet at nedsætte dette udvalg. Du ved jo at jeg har læst din afhandling - også inden jeg så den bedømmelse som udvalget i København gav den. Hvis du havde spurgt mig dengang, ville jeg have sagt at den nok ikke var god nok som disputats, men du spurgte ikke. Jeg har så læst både de to udtalelser fra udvalget og dine svar - du har jo selv givet mig kopier af dem. Og jeg kan sige at jeg ikke er indstillet på at desavouere det Københavnske udvalg ved at antage afhandlingen her i Århus. Hvad Nannestad vil mene ved jeg selvfølgelig ikke.

Så jeg vil altså bede dig om at trække afhandlingen tilbage og undlade at sende den til bedømmelse i Århus; det vil spare både mig og dig for store besværligheder og mange dårlige timer. Det er selvfølgelig din beslutning hvad du vil gøre med afhandlingen; jeg fortæller dig blot om et - så vidt jeg kan se - yderst sandsynligt og ikke særlig lykkeligt udfald af indlevering af afhandlingen her i Århus, nemlig at den bliver kasseret også her.

En på alle måder venlig hilsen

Signeret: Ole Togeby

Kopi til Peter Nannestad.


Brev fra ansøger til dekan

[Til]

Dekan Ole Høiris, Det Humanistiske Fakultet, Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C

9. december 1991

Kære Ole Høiris:

Jeg har modtaget vedlagte brev fra Ole Togeby hvor han venligt råder mig til at trække min afhandling tilbage.

Jeg har - efter nøje overvejelse af rådet - svaret med vedlagte brev.

Jeg kendte ikke Ole Togebys forhåndsholdninger i forvejen. De har overrasket mig meget i negativ retning. Jeg mener ikke det nu er hensigtsmæssigt for et konstruktivt forløb at han kommer i bedømmelsesudvalget.

Afhandlingen kombinerer især stof fra de etablerede områder: Politisk kommunikation (delområde af politologi og massekommunikation), videnskabsteori (delområde af filosofi), videnssociologi (dvs. ideologiers opståen, vedligeholdelse og ændring).

Jeg står naturligvis til fuld rådighed med yderligere oplysninger som kan lette nedsættelsen af udvalget.

Med venlig hilsen

Sign. Klaus Kjøller

 


Brev fra ansøger til mulig bedømmer

[Til]

Professor Ole Togeby, Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Niels luelsgade 84, 8200 Århus N

9. december 1991

Kære Ole:

Tak for dit brev med dit utvivlsomt velmente råd.

Som du ved er det ikke ualmindeligt at disputatsforslag ikke passerer uændret igennem bedømmelsesudvalget. Det interessante og konstruktive ligger i det der sker når udvalget begrunder hvorfor forslaget eventuelt ikke er godt nok. Hvis der er for stor afstand i opfattelserne til at der kan komme en dr.phil. ud af det, så har man da i det mindste fået trukket nogle faglige profiler op.

Hvis dine forhåndsholdninger til mit arbejde gør dig uegnet til at være medlem af bedømmelsesudvalget, bør du selvfølgelig ikke deltage. Det er betænkeligt at du betragter det som desavouering af et andet udvalgs arbejde, hvis du skulle mene noget andet end dette udvalg. Videnskabeligt arbejde bygger efter min mening på en åben diskussion mellem ligemænd. Uenighed er her ikke noget pinligt, unormalt og desavouerende - tværtimod. Frygten for at tage en åben konfrontation på saglige argumenter er lige så ødelæggende for et videnskabeligt klima som overdreven stridbarhed og kværulanteri.

Jeg håber kun på en reel og fordomsfri kritik af mit arbejde, givet af kolleger som arbejder med beslægtede problemer. Det kan sagtens gå hen og blive både besværligt og ubehageligt - men jo også lærerigt og igangsættende. Eller er jeg bare for blåøjet?

De venligste hilsner

Sign. Klaus Kjøller

Kopi til dekan Ole Høiris.


Videre til Institut for Statskundskab

INSTITUT FOR NORDISK SPROG OG LITTERATUR, Niels Juelsgade 84, DK-8200 Århus N

Århus, den 16. december 1991

J.nr.: I.81 JC/emm

[Til]

Det humanistiske fakultet, Aarhus Universitet

Sekretariatet har sendt brev af 15. 11. 91 fra Klaus Kjøller bilagt afhandlingen Politisk Argumentation med anmodning om, at vi foreslår medlemmer til et bedømmelsesudvalg.

Afhandlingen returneres hoslagt med forslag om, at denne sendes til institut for statskundskab, jfr. telefonisk aftale mellem professor Togeby og dekanen.

 Venlig hilsen

 Sign. Jens Cramer


Klaus Kjøller, Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet, Njalsgade 80, 2300 København S

DATO 19.12.1991

JOURN. ohn/hs,1991-571/1-15

På baggrund af vedlagte korrespondance og indstilling fra Institut for Nordisk Sprog og Litteratur skal jeg forespørge dig, om du har noget at indvende mod, at din afhandling overgives til Det Samfundsvidenskabelige fakultet.

Såfremt du har indvendinger herimod bedes du meddele dette til fakultetet senest onsdag den 15. januar 1992.

Med venlig hilsen

Sign.  Ole Høiris Nielsen

dekan


[Til]

Lektor, dr.scient. pol.

Jørgen Elklit

Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Universitetsparken, 8000 Århus C

17. februar 1992

Som aftalt i telefonen i fredags sender jeg vedlagt en kort redegørelse for på hvilke punkter Politisk argumentation er revideret i forhold til det manuskript som blev indleveret som disputatsforslag ved Det humanistiske Fakultet her.

Jeg står naturligvis til din fulde rådighed hvis der er brug for yderligere opklaringer og uddybninger.

Tirsdag arbejder jeg hjemme (tlf.[...]).

Med venlig hilsen

Sign. Klaus Kjøller

Bilag:

17. februar 1992

Kort redegørelse for revisionen af Politisk argumentation

På side 14, forneden:

Takken til professorerne Jørn Lund, Hans Basbøll og K. Ringgaard. Baggrunden var en positiv bedømmelse af manuskriptet (identisk med det første disputatsforslag) i forbindelse med en professoransøgning. Udvalget erklærede mig professorkompetent, en vurdering som senere blev tiltrådt af professorerne Christer Platzack (Lunds Universitet) og Bo Ralph (Göteborgs Universitet) da udvalget blev udvidet til fem.

Udvalget blev under arbejdet gjort bekendt med det københavnske disputatsudvalgs indstilling.

Professoratsudvalgets vurdering dannede grundlag for Det humanistiske Fakultets finansiering af offentliggørelsen.

På side 15:

Takken til min familie.

På side 103, lidt under midten:

Referencen til Nannestad 89.

På side 106, nederste halvdel:

Referencen til og bemærkningerne om Håkanssons artikel i Statsvetenskaplig Tidsskrift 1988.

Generelt:

Der er foretaget en række rent tekniske forbedringer i forbindelse med manuskriptets bearbejdning til bog, specielt hvad angår udformningen af tabeller og diagrammer. Ligesom bagsideteksten er blevet til i et samarbejde med forlagsredaktøren og mig.

Sign. Klaus Kjøller


Tilbage til Det humanistiske Fakultet

Den 4. marts 1992 

[Til]

Det Humanistiske Fakultetssekretariat, Aarhus Universitet

Fremsendes gennem Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Hermed tilbagesendes Klaus Kjøllers afhandling: "Politisk argumentation. En teori om offentlig politisk argumentation i et velfærds-demokrati" til Det Humanistiske Fakultet, da der efter Fagrådet for Statskundskabs opfattelse er tale om en humanistisk og ikke en politologisk afhandling. I øvrigt henvises til vedlagte indstilling fra et udvalg under Fagrådet.

Med venlig hilsen

Sign. Birgit Sommer

fagrådssekretær

 


Filosof ikke formand

INSTITUT FOR FILOSOFI/ DEPARTMENT OF PHILOSOPHY

Aarhus Universitet - Bygning 328, Ndr. Ringgade, 8000 Aarhus C - Denmark 

Aarhus, den 15. december, 1992.

Til

Det humanistiske Fakultet.

Kære Steen Busck.

Vedr. Klaus Kjøllers: Politisk Argumentation. En teori om politisk argumentation i et velfærds-demokrati, der er indleveret med henblik på bedømmelse som disputats.

I overensstemmelse med tidligere orientering skal jeg herved oplyse, at jeg efter en nøjere gennemarbejdning af Klaus Kjøllers bog må konkludere, at den nok omfatter en række filosofiske overvejelser, og at der således med rette kan indgå en person med filosofisk kompetence i et bedømmelsesudvalg, men at den ikke primært er et filosofisk arbejde, hvorfor det ikke vil være rimeligt at lade en filosof være formand for udvalget.

Med venlig hilsen

Sign. Uffe Juul Jensen 


Afhandlingen kan ikke bedømmes, returneres vedlagt

[Til]

Klaus Kjøller, Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet

DATO              11.2.1993

JOURN. 1991-571/1-15

Vedr. indlevering af afhandlingen "Politisk argumentation. En Teori om offentlig politisk argumentation i et velfærds-demokrati" til bedømmelse med henblik på erhvervelsen af den filosofiske doktorgrad.

Det humanistiske Fakultet skal herved meddele, at det ikke ser sig i stand til at tage Deres indleverede afhandling under bedømmelse.

Afhandlingen har været oversendt til Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Det samfundsvidenskabelige Fakultet og Institut for Filosofi. Alle har meldt tilbage, at de ikke anser afhandlingen for helt at være indenfor deres faglige område. lnstitutternes/fakultetets skrivelser vedlægges.

De indleverede afhandlinger returneres hermed.

Med venlig hilsen

Sign. Steen Busck

Dekan


 

 

 

 

 

 

ALLE BØGER

FORFATTER- OG BOG-KOMMENTARER

Systematisk oversigt over alle bøger

BEDST SÆLGENDE BØGER TOTALT

MEST POPULÆRE BØGER PÅ SAXO.com

 

Senest opdateret 16-10-2020 17:50

 

Klaus Kjøller, © klaus@kjoeller.dk

151217klauskjoellerDKforside.bmp