Først lagt op 14-02-2022; senest opdateret 15-02-2022 13:14

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Baggrund og løbebane. 1

Den kyniske humor 1

Emotionelle problemer som vitser 1

Partifæller og kolleger 1

To beundrere. 1

Den fødte administrator 1

Dr. Mefisto og hjertet 1

Litteratur 1

 

Nationaløkonomen Erling Olsen (1927-2011) var kendt som en vittig hund.

 

Hans selvbiografi Fra ælling til ugle (1998) knitrer af vid helt fra titelbladet.

 

“Ælling” havde han taget med sig som et øgenavn helt fra barndommen. Det er naturligvis en forvanskning af “Erling”.

 

Anden halvdel af titlen kreerede Erling Olsen, da han engang under en valgkamp blev spurgt om han var “due” eller “høg”. Han svarede: “ugle”.

 

Det kræver et hurtigt hoved sådan at digte videre på en sammenlignende billeddannelse.

 

Sandt at sige var “uglen” ikke noget, han selv havde fundet på. Han havde læst en artikel om “duer” og “høge” i et amerikansk tidsskrift, hvor forfatteren konkluderede, at der efter hans mening var brug for nogle “ugler”. Erling Olsen huskede den slags bemærkninger.

 

“Due” eller “høg”? Det lå ikke til Olsen at lade sig indordne i et ornitologisk metaforsystem med kun to muligheder. Han valgte en tredje, “uglen”, som jo står for visdom.

 

I titlen på erindringsbogen forbandt han “ugle” med “ælling”, og gjorde dette modsætningspar til stadier i en udviklingsproces. Derved etablerede han et spil på H.C. Andersens eventyr om “Den grimme ælling”, hvor ællingen forvandler sig fra at være styg og aparte til at blive en prægtig hvid svane.

 

I forordet til erindringerne erklærer han sig stolt af udviklingen fra ælling til ugle.

 

Sådan går det vel de fleste. De starter med at være usikre på sig selv, men som tiden går, bliver de mere afklarede, og i bedste fald ender de med at hvile i sig selv. Sådan gik det i hvert fald for mig.

 

På en sådan stemning af optimisme og overskud er selvbiografien skrevet. I et efterskrift fortæller han, at skrivearbejdet tog ham et par måneder - og at det var en fornøjelse. Man tror det gerne, begge dele. Det går over stok og sten, og anekdoterne og vittighederne er mange.

 

Det virker derfor også som en relevant advarsel, når han til allersidst opfordrer til forsigtighed, hvis man påtænker at bruge erindringsbogen som kildeskrift! Man mistænker ham indimellem for at ofre sandheden for en vits.

 

 

Baggrund og løbebane

 

Erling Olsen kom fra et socialdemokratisk engageret akademikerhjem. Faderen, Albert Olsen, var professor i økonomi-historie. Moderen, Agnete Olsen, var kvindesagsforkæmper og glødende kommunist. Hendes jødiske baggrund gjorde det nødvendigt for familien at flygte til Sverige under besættelsen. Foruden Erling var der to sønner, Olaf, der blev direktør for Nationalmuseet, og Sverre, der blev bankdirektør. Det var et hjem, der gjorde akademisk uddannelse og stræben efter ledende stillinger til en naturlig ting.

 

Erindringsbogens kapiteloverskrifter fortæller om forfatterens fremgang i samfundet: Barnet - Flygtningen - Studenten - Læreren - Den unge folketingsmand - Den yngre folketingsmand - Trafikrådets formand - Den ældre folketingsmand - Boligmisteren - Den praktiserende økonom - Justitsministeren - Folketingets formand.

 

Om faderen Albert Olsen skriver Vagn Dybdahl i Dansk biografisk leksikon: “Han var levende i sin fremstillingsform med tilbøjelighed for paradokset eller i hvert fald et tilspidset synspunkt kastet ud til prøvelse”. Denne evne synes Erling Olsen at have lagt sig efter.

 

 

Den kyniske humor

 

Erling Olsens særkende som stilist er den kyniske humor.

 

“Kynisk” (af græsk “Kyon”, hund) bruges i normalsproget i betydningen “følelseskold” og “hensynsløs”, hvilket lyder entydigt negativt. Men i den antikke filosofi var “kynismen” en positiv filosofisk skole, som mente, at mennesket bør overvinde alle behov og drifter. Diogenes i tønden var en ægte kyniker. Da Alexander den Store tilbød at opfylde hans ønsker, havde han kun ét: at Alexander ville flytte sig, så solen kunne skinne ind gennem sprækken i tønden. “Kynisk” betød her “pragmatisk” og “fornuftig”.

 

Når vi bruger ordet “kynisk” om Erling Olsens vid,

kan det alt efter konteksten både være i den negative og den positive betydning

 

Olsen kan sige de mest forfærdelige ting i forbifarten; f.eks. om disciplineringsmetoderne i skole og hjem. Han fortæller, at han som skoledreng en gang imellem faldt i søvn i klassen, hvilket bragte ham en del af de mange irettesættelser, han modtog på skolen:

 

Enkelte lussinger fik jeg også, men det regnede jeg ikke for noget. Lærerne slog ikke nær så hårdt som min far.

 

Smask, den sad! Der var øjensynlig ikke nogen øllebrødsbarmhjertighed i den familie.

 

Men var familien virkelig så kynisk, at de gav det tredje barn navnet Sverre, “fordi han desværre ikke blev en pige”? Eller er det bare en syg vittighed?

 

Andre steder er man ikke i tvivl om, at Olsen er alvorlig:

 

opvokset i et professorhjem vidste jeg kun alt for godt, hvad der sædvanligvis skete med unge lærere, der gik i åben krig med gamle professorer.

 

De veletablerede akademikere var ikke sådan at bide skeer med. Erling Olsen lærte sig deres metoder.

 

 

Emotionelle problemer som vitser

 

I Olsens skriveværksted håndteres emotionelle problemer som vittigheder. Han skriver om mødet med det franske bureaukrati, da han skulle giftes i Paris:

 

og til sidst fik min studiekammerat, Adda Lehrbeck, og jeg da også papir på hinanden. At ægteskabet ikke blev nogen succes, kan dog ikke lægges franskmændene til last. Efter 18 år måtte det opløses.

 

Kynismen anvendes også som drilleri mod gamle venner, her Herbert Pundik, Politikens senere chefredaktør, som gjorde en lidt uheldig figur i den danske brigade:

 

Herbert havde forladt sin vagt, mistet sin pistol og anholdt en uskyldig mand. Intet under, at han fik nogle soldaterpapirer, der gjorde ham selvskreven som redaktør af en radikal avis.

 

Er kynismen gået Olsen i blodet? Se her, hvordan han sidestiller en studiekammerat, der er blevet henrettet, med en, han har mistet forbindelsen med:

 

Jeg var privat indkvarteret sammen med en etiopisk student, der senere blev henrettet som premierminister, og en englænder, jeg har mistet forbindelsen med.

 

 

Partifæller og kolleger

 

Partifæller og kolleger måtte finde sig i hans verbale ind- og udfald.

 

Socialdemokraternes gruppeformand Jens Risgård lagde megen vægt på at jeg skulle vide, hvor flittig han var, og han så helst, at jeg var til rådighed for ham døgnet rundt.

 

En dag kom en vred kreditforeningsdirektør Erik Haunstrup-Clemmensen (1920-2009) ind på boligminister Erling Olsens kontor:

 

Ude i byen havde han hørt, at jeg kaldte ham en idiot. Det benægtede jeg pure. Havde jeg gjort det, ville folk have betvivlet min dømmekraft, så jeg havde kaldt ham en slyngel! Det fandt Clemme helt i orden, og så gik han beæret bort.

 

Det er politisk nedgørelseskunst.

 

 

To beundrere

 

Da Erling Olsen besluttede sig for at skrive sine erindringer, var to journalist-spirer, Troels Mylenberg og Jeppe Nybroe, i færd med at skrive afsluttende hovedopgave om ham. Den skulle efter planen udgives som biografi. Da de sagde det til Olsen, svarede han: “Kunne I ikke vente til jeg er død?”.

 

Mylenberg og Nybroe opgav at konkurrere med Olsens selvbiografi. I stedet blev aftalen den, at deres kapitler om Olsens tid som justitsminister skulle indlemmes i Olsens bog, hvor de står som bilag 4. De tre andre bilag er en artikel af Olsens selv om hans tid som rektor for Roskilde universitetscenter og to optryk af artikler, som Olsen skrev til Ekstra Bladet under pseudonymet Dr. Mefisto.

 

Dispositionen med kapitlerne af Mylenberg og Nybroe virker umiddelbart som noget rod, men læst i sammenhængen falder de godt ind, fordi deres begejstring for “Ærlige Erling” matcher hans selvbegejstring.

 

Erling Olsens 18 måneder som justitsminister blev hans folkelige gennembrud. Han kom ind i jobbet under devisen “Vi tager for meget hensyn til de indsatte og for lidt til de udsatte.” Da han forlod posten, var han stadig populær som en politiker, der turde føle og mene. Når man spurgte ham, hvorfor han aldrig optrådte i tv-quizzer, svarede han: “Jeg vil bare gerne forblive overvurderet”.

 

Evnen til at udspekulere den slags one-liners henregner Mylenberg og Nybroe til Olsens journalistiske forførelseskunst.

 

 

Den fødte administrator

 

I sin tid som universitetsansat opdagede Olsen, at han havde en egenskab, som de fleste af kollegerne savnede: Han kunne godt lide at administrere. De andre ville hellere forske og skrive bøger - til nød undervise. Men Olsen syntes, det var spændende, når han fik tilbudt opgaver som den at være formand for “Trafikrådet”.

 

At løse administrative opgaver var en god forberedelse på en fremtid som politiker og minister.

 

Som ung cand.polit. skrev Erling Olsen kronikker for Viggo Kampmann. Det var en slags mesterlære. Kampmann tog æren, men de delte honoraret. Olsen opdagede, at det gav magt at kunne skrive. Han går så vidt som til at sige, at skribenterne har magten over dem, der var ved magten. Skulle nogen finde det synspunkt søgt, kan de prøve at erstatte “skribenterne” med “spindoktorerne”.

 

Som en af statsminister Hans Hedtofts taleskrivere morede han sig med at putte “Danmark” ind i talerne så mange gange som muligt. Hedtoft havde hyret den kongelige skuespiller Poul Reumert som talelærer. Han lærte Hedtoft at sige “Danmark” på en særlig følelsesfuld måde - med patos. Når han holdt sine taler, sad de unge taleskrivere og smilede til hinanden hver gang “Danmark” kom ud af hans mund.

 

Erling Olsen skyede ikke magten. Tværtimod. Han søgte den. I erindringerne henviser han flere steder til den italienske magtfilosof Machiavelli, som var en politisk realist, en samfundsvidenskabelig kyniker. Af Machiavelli lærte han, at man hurtigst muligt skal bringe sagerne ud af verden, hvis modstanderne har ret. Det er ikke noget svaghedstegn, men en styrke. Olsen noterer villigt sine politiske nederlag. Det tyder på overskud. Olsen kunne træde ud og se på sig selv og sin ageren udefra. Når han karakteriserede sit forhold til Ritt Bjerregaard som “væbnet neutralitet”, var det et vidnesbyrd om analytisk distance. Sproget betyder meget for det billede, man kommunikerer ud om sin sindstilstand.

 

 

Dr. Mefisto og hjertet

 

Det skete også, at humoren tog overhånd. I sagen om Dr. Mefisto havde morskabssygen nær kostet Olsen hans politiske position. I en række artikler til Ekstra Bladet i 1980-81 gjorde Erling Olsens alter ego Dr. Mefisto grin med sine ministerkolleger.  På det tidspunkt var han selv boligminister. Han refererede fra lukkede møder og gengav fiktive diskussioner. I en af artiklerne skal den islandske præsident komme ned til Danmark og hjælpe Anker Jørgensen med at finde en afløser. En af kandidaterne er Ritt Bjerregaard. “Hun har sans for PR. Hun vil fare lige i hovedet på dig for at få del i din publicity”, siger Anker. Vigdis finder ud af, at Ritt er alt for fin til jobbet. Hun foreslår, at Anker sender hende ud som ambassadør “men for guds skyld ikke til Island”, tilføjer hun. En anden dansk minister, hun skulle møde, var en mand ved navn Erling, men ham er der ikke meget sjov ved. “Han er nærmest røvkedelig.” I en parentes i optrykket i erindringsbogen meddeler Olsen, at den sidste sætning er redaktionens, ikke forfatterens! Ekstra Bladet var altså villig til at ofre Olsen for en vittighed.

 

Det var hans eget redskab lagt i hænderne på grovere karle. Olsen måtte kapitulere. Han kunne ikke længere kontrollere morskaben. Han undgik med nød og næppe at blive fyret fra sin ministerstilling.

 

Karrieren endte med tre år i Folketingets formandsstol. Det var en lykkelig tid. Olsen var fri af det politiske spil og kunne dyrke sine evner som administrator og entertainer. Da han gik af, klappede medlemmerne ham ned fra talerstolen. “Det var overvældende, og når jeg kalder mindet frem, bliver jeg endnu varm om hjertet”. Den gamle kyniker havde altså et hjerte.

 

 

Litteratur

 

Erling Olsen: Fra ælling til ugle. Erindringer, Fremad, 1998; 2. udgave, 1. oplag, 1999

 

Svend E. Stybe: Idehistorie, Munksgaard, 1961

 

Gregers Dirckinck-Holmfeld: Tør hvor andre tier. En krønike om Ekstra Bladet, 2, Ekstra Bladets forlag, 2004

 

Vagn Dybdahl: “Albert Olsen”, i: Dansk Biografisk Leksikon, 3. udgave, 11. bind, 1982

 

 

©John Chr. Jørgensen