Først lagt op 26-04-2022; senest opdateret 28-06-2022 14:52

 

En renlivet epikuræer

Antik serie 3

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Tilhænger af Epikur 1

Frådser og vellystning. 1

Hedonist og sybarit 1

Æsteter under mistanke. 1

En fin og blid epikuræer 1

Epikurs have. 1

Epikuræer og stoiker 1

Nydelseselsker 1

Klarhedsprocent eller dannelse?. 1

Litteratur 1

 

 

Sætningen “Han var en renlivet epikuræer” forstås nok ikke af mange mennesker i dag.

 

Ordet “epikuræer” bruges relativt sjældent. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har samlet 56 millioner danske ord i databasen korpus.dk - i den base optræder “epikuræer” kun én gang, og det er i et citat fra en filosofihistorisk artikel i et leksikon.

 

mediestream, databasen med danske aviser helt tilbage til 1700-tallet, finder man knap 1.000 gange en “epikuræer”.

 

Databasen Infomedia, som registrerer sprogbrug i aviser gennem det seneste halve århundrede, viser med godt 100 eksempler, at ordet stadig er gangbart i debatartikler, i anmeldelser (af fagfilosofi) og i kryds- og tværs‘er!

 

 

Tilhænger af Epikur

 

Defineret efter sin oprindelse er den leksikalske betydning af en “epikuræer”: en tilhænger af den græske i filosof Epikurs lære om livets nydelse. Den almene betydning er “livsnyder” eller sagt med lex.dk en person, der “sætter sanselig nydelse som livets formål”.

 

Når ordet dukker op i debatartikler, er det som regel i perioder, hvor pligtfølelsen og ideen om det rigidt kontrollerede liv har fået folk til at glemme, at livet også kan nydes.

 

 

Frådser og vellystning

 

“En renlivet epikuræer” er en, som ikke bare i teorien, men også i praksis tager for sig af livets retter, og han stopper ikke altid ved det kulinariske. Frådseren er ofte også en vellystning.

 

I den kristne kultur, hvor frådseri hører til dødssynderne, befinder epikuræeren sig på kanten af moralen. To af Den danske begrebsordbogs synonymer til “epikuræer” er “frådser” og “flottenheimer”.

 

 

Hedonist og sybarit

 

Hvis man alene vil sige noget om en vellystig måde at leve på, så er “hedonist” eller “sybarit” et mere velegnet ord end “epikuræer”.

 

En “hedonist” (af græsk “hedone”, “vellyst”) er en person, der betragter nydelse som det højeste mål i tilværelsen.

 

“Sybarit” henviser ikke til en filosofisk skole, men til udskejende livsførelse i den græske koloni “Sybaris” i Syditalien. Det er bedre at belaste en by end en filosof!

 

 

Æsteter under mistanke

 

Ikke enhver skønhedsdyrkende livsnydende digter kan kaldes epikuræer. Hos den mad- og erotik-glade lyriker Emil Aarestrup er der eksempelvis et lag af eksistentiel angst og nihilisme, som ikke kan rummes i Epikurs lære. Aarestrups bibliotek viser, at han var bekendt med overleveringen fra Epikur, men det gør ham ikke til epikuræer (Sonne 2006:210).

 

“Kritikeren P.L. Møller var æstet, forstået på den måde, at han satte nydelse over alt andet. Det udartede til en hensynsløs egoisme, der ikke levnede plads til andre, til moralen og i sidste ende til ham selv”, skriver forfatteren H.E. Sørensen i en gennemgang af Henrik Stangerups Det er svært at dø i Dieppe:  “Han var på den måde en renlivet epikuræer, dvs. tilhænger af den gamle græske filosof Epikurs tanker om nydelsen som livets sande mål, i Møllers tilfælde drevet ud i ren karikatur. Derfor blev han også en slave af sine egne egoistiske behov i en tøjlesløs trang til “frihed”, der udartede til hæmningsløst drikkeri og brug af narkotiske stoffer.”

 

H.E. Sørensen tolker altså Stangerups roman som historien om epikuræer, der går grassat. Spørgsmålet er imidlertid om Stangerups P.L. Møller-figur ikke helt fra begyndelsen er for meget af en spleenfyldt desperado til, at man kan kalde ham “epikuræer”.

 

Det er rigtigt, at P.L. Møller skildres som en kritiker, der “tør indføre sund sans og se det enkelte værk for sig”. Han formår at påskønne Oehlenschlägers, Blichers og H.C. Andersens forskelligartede kvaliteter og er altså en litteraturnyder mere end en kritiker, men hans attitude over for andre kritikere, ikke mindst Johan Ludvig Heiberg er aggressiv på en måde, som ikke sømmer sig for en epikuræer. Henrik Stangerup var for meget af en polemiker til at tegne et portræt af en fredelig livsnyder.

 

 

En fin og blid epikuræer

 

Hvis man vil bruge udtrykket “epikuræer” positivt, gør man klogt i at kvalificere det nærmere. Som da Georg Brandes kaldte lyrikeren Ludvig Bødtcher “en fin og blid epikuræer” og for en sikkerheds skyld også sagde, at han var “et nydelsesmenneske uden at være nogen viveur”. Karakteristikken gjaldt ikke blot digteren Ludvig Bødtcher, det var hele personen: “Blot af den Maade, hvorpaa han drak sin Vin, saa man, at han forstod at nyde.”

 

Det er livsfilosofien, der har givet de græske filosoffer et langt efterliv. Filosofferne tænkte ikke alene over universets opbygning, de gav også bud på, hvordan man skal leve livet. “Lev ubemærket”, lød Epikurs korteste råd. Dødens problem afskaffede han med en besnærende formulering: “Døden skal man ikke frygte, thi hvor vi er, er døden ikke, og hvor døden er, er vi ikke.”

 

Vi mennesker bestræber os på at undgå fysisk smerte og sjælelig rædsel, siger Epikur. Positivt udtrykker han det sådan, at nydelsen er begyndelsen og enden på et saligt liv.

 

 

Epikurs have

 

Epikur (341-270 f.Kr.) docerede ikke frådseri. Han var fortaler for den stille livslykke forstået som frihed for frygt og smerte. Til livets fylde hørte venskaber. Dydernes kulmination fandt sted i venskabet mellem vise og gode mennesker (jf. Engberg-Pedersen, 20017:208).

 

Epikur skabte en lille filosofisk skole i sin have i Athen. Den var bemærkelsesværdig ved også at have adgang for kvinder. Otto Gelsted (1958) sætter navn på flere af kvinderne og konkluderer, at det må have været et “henrivende auditorium”!

 

Det er især fra hans breve og fra hans elevers noter, vi kender Epikurs filosofi. Han skal have forfattet mere end 300 skrifter, men langt det meste er gået tabt.

 

Hvis man vil skaffe sig overblik over de kilder, som forskerne har haft mulighed for at basere deres Epikur-læsning på, kan man gå til Troels Engberg-Pedersens Antikkens etiske tradition (2019:278f).

 

Det relativt spinkle kildemateriale, heraf en del på anden hånd, har givet let spil for de filosofihistorikere, som har ønsket at trække Epikur i den ene eller den anden retning. Fristelsen til at afbilde ham som vellystning har været stor.

 

Han afviser den udlægning på det bestemteste:

 

Når vi siger, at målet er nydelse, mener vi ikke tøjlesløse menneskers nydelser, som består i fornøjelser, sådan som nogle mener i deres uvidenhed, uenighed eller villede misforståelse. Derimod (mener vi) det hverken at føle (fysisk) smerte i kroppen eller at føle stress i sjælen. For livet bliver ikke gjort nydelsesrigt af svir og fester i ét væk, fornøjelser med drenge og kvinder eller indtagelse af fisk og andet, som et kostbart bord kan byde på. Derimod (gør) ædruelig overvejelse (det), den, som søger at finde årsagerne til enhver form for stræben eller undgåen, og som uddriver de meninger, som først og fremmest gør folks sjæle til offer for stress.

 

Engberg-Pedersen citerer dette (2017:82) og noterer sig, at vi med denne argumentation er kommet langt væk fra det traditionelle billede af Epikurs nydelseslære, idet nydelsen nu består i at filosofere. Visdommen bliver det højeste gode. I et brev, Epikur skrev på dødslejet, omtalte han den vise som en slags gud (Engberg-Pedersen, 207:128).

 

 

Epikuræer og stoiker

 

I filosofihistorien står epikuræeren som modsætning til stoikeren, ligesom livsnyderen står som modsætning til asketen. Men løfter man sig lidt op, ser man, at epikuræeren og stoikeren er fælles om ved hjælp af deres fornuft at ville styre deres tilstand hen i retning af harmoni. Sagt med nogle moderne begreber er der noget eksistentielt og terapeutisk over såvel den epikuræiske som den stoiske filosofi. Der er også noget socialt i den forstand, at mennesker forudsættes at være forbundet med hinanden som fornuftsvæsener (jf. Engberg-Pedersen, 2017:207f.).

 

 

Nydelseselsker

 

Brandes kaldte som sagt Ludvig Bødtcher “en fin og blid epikuræer”. Det var i Danske Digtere i 1877. Men da han lod portrættet genoptrykke i bind 1 af Samlede Skrifter i 1899, ændrede han ordlyden til “en fin og blid Nydelseselsker”. Det var næppe fordi han havde noget specielt imod “epikuræer”. Han havde bare set sig gal på fremmedordene i det danske sprog. Han rettede også “viveur” til “levemand”. Han var med et fremmedord - “purist” - dvs. “sprogrenser” eller “sprogrøgter”.

 

 

Klarhedsprocent eller dannelse?

 

Med “nydelseselsker” voksede Brandes’ klarhedsprocent, for nu at tale moderne redaktørsprog. Samtidig bortklippede han imidlertid forbindelse til antikken og bidrog dermed til afviklingen af dannelsen og den historiske bevidsthed. Hvis de mennesker, der ved, hvad en “epikuræer” er, undlader at bruge ordet af hensyn til dem, der ikke ved det, så ender Epikur og hans afledninger i dannelsens sidste bastion: kryds- og tværs-opgaven.

 

 

Litteratur

 

Ronny Ambjørnsson: Antikken. Et kapitel i antikkens idéhistorie. På dansk ved Knud Michelsen, Rosinante, 2000

 

Georg Brandes: “Ludvig Bødtcher”, i Danske Digtere, 1877; optrykt i: Danske Digterportrættet, Gyldendal, 1966; optrykt  med puristiske rettelser i Samlede Skrifter, 1, 1899

 

Troels Engberg-Pedersen: Antikkens etiske tradition. Fra Socrates til Marcus Aurelius; Akademisk Forlag, 1996; 2. rev. udgave 2017 (Et forbilledligt værk med kildemateriale og gedigen diskussion)

 

Otto Gelsted: Den græske tanke, Thanning & Appels Forlag, 1958

 

Peter Skautrup: “Georg Brandes’ sprogrøgt”, i: Det Danske Sprogs Historie, Gyldendal, 1968

 

Jørgen Sonne: Emil Aarestrup - Prosa og person. En kulturel antologi, RUC, 2006

 

H.E. Sørensen: “Henrik Stangerup: Kierkegaard-trilogien - nydelse, ansvar og tro”, i: Flensborg Avis, 14.5.2019

 

Henrik Thomsen: Hvem tænkte hvad, 3. oplag, Politiken, 1961

 

 

©John Chr. Jørgensen