Først lagt op 02-05-2022; senest opdateret 28-06-2022 14:53

 

Ovids midler mod elskov

Antik serie 4

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Holbergs yndlingslatiner 1

Forvist i unåde. 1

En landsbydegn læser Ovid. 1

Pyramus og Thisbe. 1

Klassikerstatus. 1

Dramatiseringer og oversættelser 1

Litteratur 1

 

 

Holbergs yndlingslatiner

 

“Anlangende Stilens Klarhed, da overgaaer Ovidius derudi ikke allene Virgilium, men endogsaa alle andre Poëter, ja alle latinske Autores”, skriver Ludvig Holberg i Epistel 201.

 

Det er en litterær kvalitetssammenligning. Bedømt ud fra et bestemt kriterium, nemlig stilens klarhed, er Ovid en bedre digter end Virgil, ja, han er efter Holbergs vurdering den bedste latindigter i det hele taget.

 

Holberg erklærer, at han ikke ønsker at forringe Virgil, men  blot vil give Ovid den ære, som tilkommer ham.

 

“Jeg agerer ingen Dommer, men siger alleene min Mening, som jeg grunder på Argumenter, om hvis  Gyldighed, jeg lader andre dømme”, erklærer Holberg (en kende krukket) og præsenterer flere vurderingskriterier, som han derefter bringer i anvendelse ved sammenligningen. Både når det gælder originalitet i emnevalget og elegance i versifikationen, er Ovid sine kolleger overlegen. Holberg følger Ovid helt ind i forståelsen af kærligheden som en kamp, hvor det gælder om at være klog: “En Mand, der fortificerer sin Fruerstue, og forskandser sin Hustrue, staaer meer i Fare for Horn, end den, der giver hende Frihed l at omføite, saa meget, som hun lyster.” (jf. Billeskov Jansen, 1938, bd.1: 184ff).

 

Ludvig Holberg står langtfra alene med sin høje vurdering af Ovid.

 

 

Forvist i unåde

 

Publius Ovidius Naso (43 f. Kr- 17 e.Kr.) anses i dag for den romerske latindigtnings største kunstner. Han var den mest produktive og den mest idérige. Han er også den, der har sat sig flest spor i senere europæisk litteratur og kunst.

 

Hans far var velhavende og sørgede for, at sønnen fik lejlighed til at studere retorik, filosofi og jura, i første omgang med henblik på at blive embedsmand. Men den unge mands hu stod til digtningen og de dristige temaer. Han debuterede allerede i tyve års alderen med  Amores, en samling digte, hvor kvinder klager over fraværende ægtemænd. Hans næste værk var en poetisk lærebog i elskovskunst, Ars amandi (eller Ars amatoria).

 

I år 8 e. Kr. blev Ovid forvist til Tomi ved Sortehavet. Den officielle forklaring var, at hans erotiske digtning var i modstrid med statens interesser. Hans livsførelse kan have spillet ind; han blev skilt to gange, før han fandt sin Fabia. Men det kan også tænkes, at han har ligget inde med en viden, som kejser Augustus ikke ville have i cirkulation.

 

Under alle omstændigheder var han persona non grata. Han måtte trøste sig med stadig at være kunstnerisk produktiv.

 

 

En landsbydegn læser Ovid

 

Op gennem århundrederne kom Ovids erotiske digte til at fungere som lærebøger i kærlighed for latinlæsende. Danske læsere møder Ovid i Steen Steensen Blichers mesternovelle Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog (1824), hvor degnens søn, Morten Vinge, tager bestik af sine problemer med kærligheden ved hjælp af Ovid.

 

Da hans foresatte, præsten hr. Søren, forlader dette liv, får Morten for en beskeden sum penge lov til at overtage så mange bøger, han kan bære, deriblandt “en stor Hob af Ovidius; een har til Titel Ars amoris, en anden Remedium amoris; dem skal jeg først læse, for jeg gad dog vide, hvad de handler om.”

 

Som det ses, er Morten på trods af sine latinkundskaber en naiv sjæl. Han har sikkert en fornemmelse af, hvad de bøger handler om. Men han skal slå op i Ovid for at finde ud af, hvad det er for følelser, han nærer for den uopnåelige frøken Sophie:

 

Ak, jeg elendige Menneske! nu veed jeg, hvad det er, jeg feiler; Ovidius har sagt mig det, han har ganske accurat beskrevet mig min Sygdom. Dersom jeg ikke tager Feil, saa hedder den Amor, paa Dansk: Kjærlighed eller Elskov, og den jeg er charmeret udi, maa uden al Tvivl være Frøken Sophie. Ak, jeg arme Daare! Hvad skal dette ikke blive til? Jeg maa prøve hans remedia amoris.

 

Morten Vinges situation passer godt på den, Ovid beskriver i Remedia Amoris. Det, Ovid giver råd om, er ikke at undgå kærlighed i det hele taget, men at komme fri af forelskelsens galskab. Og Morten har brug for at få slukket den ild, som frøken Sophie har tændt i ham.

 

Ovid giver en overdådighed af råd, nedenstående er blot et udvalg (med linjetal i parentes); den danske oversættelse af Midler mod elskov er Kjeld Elkjærs fra 1947, genudgivet på Gyldendal, 2001.

 

De mange råd samler sig i en håndfuld grupper: at gå intenst op i noget andet end kærlighed; at tænke på hvordan man er blevet skadet og snydt af hende, der afviste en; at fremkalde negative billeder af hende, se hende som fed og ulækker, se hende mens hun forretter sin nødtørft! Det svære synes at være at tage temperaturen ud af et kærlighedsforhold. Hvis man efter et halvt århundredes adskillelse stadig hader sin ex, er man ikke fri af kærlighedens feber, for så længe der er had, er der også lidenskab.

 

En mere specificeret liste, som (uden at være fuldstændig) følger rækkefølgen i bogen, kunne se sådan ud:

 

Sørg for at have travlt (135-44).

Pløj din mark (170)

Eller befat dig med jagt (…) Snart skal du jage den sky graahare med snøftende sporhund (200)

Dyrk sport (212)

Rejs ud. “Er du først sluppet af sted, vil du let finde trøst  for din kummer i det forfriskende land, vejen og vennernes flok” (240)

Lad hendes handlinger forbitre dit hjerte (305)

Tænk på, hvad hun kostede dig (310)

Se hende for dig som fed og grim (325)

Se hende sminke sig (350)

Gå til en fremmed kvinde før du skal se hende (400)

Se hende forrette sin nødtørft (437)

Giv dig selv hen til flere (450)

Lad hende mærke din kulde (510)

Hold dig fra hendes kvarter (630)

Lad ikke dine følelser slå om i had (655)

Skjul din kval (695),

Vogt dig for breve fra hende og portrætter af  (725)

Teaterbesøg frarådes, de vækker erotiske følelser  (750)

Læsning af kærlighedsdigte frarådes (765)

Pas på den lette beruselse (810)

 

De tre kursiverede råd følger Morten. Det første dog uden at vide det. Det virker heller ikke: Han går på jagt, men uden at glemme frøken Sophie. Faktisk går han glip af en ræv, da han ser frøken Sophie for enden af dalen.

 

Men en rejse til København er så effektiv, at han overvejer, at få føjet det råd til Ovids liste! Ovid taler ganske vist om at rejse væk fra Rom, men pointen må jo være, at man skal rejse væk fra det sted, hvorfra man har minder om den elskede.

 

Det tredje råd følger forfatteren på Mortens vegne. Han lader sin hovedperson møde frøken Sophie i stærkt forgrovet og fornedret skikkelse mange år senere; “han skyer hende som en ond Aand” og “ækles ved Livet”. Lidenskaben er ikke udslukt. Den er slået om i sin modsætning.

 

Som novellens mange læsere vil huske, har Morten som ung en vidunderlig - og fatal - oplevelse med frøken Sophie. Han har byttet værelse med hendes elsker, og hun kryber ved en fejltagelse ned i sengen til Morten. Først da han udbryder “Evindelig min!”, opdager hun fejltagelsen. Det, at han har ligget i favn med hende, gør det ikke lettere for ham at slippe hende i tanken. Lige meget hvor han rejser rundt i verden, har han mindet om sin Sophie med sig. Som påvist af Peter Brask (1983, 1, 66ff) høres flere steder under Morten Vinges livsrejse ekkoet af Ovid.

 

 

Pyramus og Thisbe

 

Klassikere læser klassikere. Holberg læste Ovid. Blicher læste Ovid. Og Shakespeare læste Ovid.

En af kilderne til Romeo og Julie er Ovids versfortælling om Pyramus og Thisbe.

 

Handlingen udspiller sig i det gamle Babylon. To prægtige forelskede unge mennesker må ikke få hinanden.

 

Forældrenes modvilje tvinger de unge til at hviske til hinanden gennem en sprække i muren, der adskiller de to familier.

 

Da de unge aftaler et stævnemøde, går det galt.Thisbe, den unge pige, kommer først til mødestedet, hvor hun skræmmes bort af en løve, hvis mund er blodig efter et bytte. Ved forskrækkelsen taber Thisbe sit slør, og løven tager det i munden, men slipper det igen.

 

Da Pyramis ankommer til mødestedet, finder han Thisbes forrevne slør med blod på. Han tror, at løven har dræbt Thisbe. I fortvivlelse tager han livet af sig.

 

Da Thisbe vender tilbage til mødestedet og finder Pyramus død, tager hun hans sværd for at følge ham i døden. Før hun kaster sig over sværdet, beder hun morbærtræet om at bevare tegnene på dobbeltselvmordet og altid have mørke frugter passende til sorgen. Guderne hørte hendes ønske.

 

En naturmyte knytter sig således til fortællingen: Blodet fra Pyramis og Thisbe sivede ned i jorden og farvede morbærtræets frugter sorte. Før denne tragedie var de snehvide, hedder det.

 

Digtet fremkom i Ovids Metamorphoses. Det er relativt kort, 112 linjer, verseformen er heksameteret, som vi kender det fra Homér. Fortællingen er holdt i en underfundig stil, som både kan opfattes som tragisk og komisk. Shakespeare har taget historien inderligt alvorligt i Romeo og Julie og serveret den som parodi i En skærsommernatsdrøm. Disse muligheder for fortolkning er med til at give Ovid klassikerstatus.

 

 

Klassikerstatus

 

En litterær klassiker skal have nogle egenskaber, som sætter værket i stand til at initiere sin egen receptionshistorie. Der er tale om nogle væsenskriterier i kombination med nogle funktionskriterier (jf. Skyum-Nielsen, 1991 & 1997).

 

Hvis vi tager Ovid som eksempel, så peger Holberg på stilens klarhed, emnevalgets originalitet og versekunstens elegance. Det er væsenstræk.

 

I historien om landsbydegnen viser Blicher, hvordan Ovid kan bruges, både af fiktionsfiguren Morten som livsorientering, og af forfatteren selv som element i fortællekunsten. Det er funktionstræk.

 

 

Dramatiseringer og oversættelser

 

Shakespeares En Skærsommernatsdrøm og Romeo og Julie skal hele tiden nylæses og nyoversættes for at fungere på scenen. Det indebærer fornyet stillingtagen til kilder og delelementer som Pyramus og Thisbe (jf. Middelboe Christensen, 2021).

 

Pyramus og Thisbe er oversat mindst syv gange til dansk, og her taler vi alene om trykte oversættelser (jf. Tortzen). Enhver oversættelse byder på elementer af fortolkning.

 

Originalteksten ser sådan ud:

 

Pyramus et Thisbe, iuvenum pulcherrimus alter,

Altera, quas oriens habuit, praelata puellis

 

Det er ordret oversat:

 

Pyramus og Thisbe, den ene smukkest af alle mænd,

den anden udmærket frem for de piger, Orienten har haft.

 

Første danske oversættelse (Matthias Moth ca. 1680):

 

I øster Pyram var den favreste blant svenne,

Og iomfru Thissbe bar for skønhed priss alleene.

 

En prosaoversættelse ved Jens Benzon 1816

begynder således:

 

Pyramus og Thisbe, Han blandt Ynglinger den Skiønneste, Hun blandt Østerlands Piger den Fortrinligste (…)

 

Seneste danske oversættelse (Otto Sten Due, 2005):

 

Thisbe og Pyramus, han den flotteste fyr af de unge, hun den dejligste glut af alle østerlands piger (…).

 

Skal “glut” markere afstand og ironi?

 

 

Litteratur

 

Jens Kr. Andersen: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog, i: John Chr. Jørgensen (red.): Dansk forfatterleksikon. Værker, Rosinante, 2001

 

F.J. Billeskov Jansen: Holberg som Epigrammatiker og Essayist 1-2, Ejnar Munksgaards Forlag, 1938

 

Steen Steensen Blicher: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. 1824-teksten med nogle vedføjelser fra 1833-udgaven, i: Brask, 2, 1983

 

Peter Brask: Om En Landsbydegns Dagbog 1-2,

Gyldendal, 1983

 

Ludvig Holberg: ”Epistel 201”, i; Ludvig Holberg: Epistler udgivne med kommentar af F.J. Billeskov Jansen, bd. 3, H. Hagerup, 1947

 

Per Krarup (red.): Romersk poesi i udvalg, 1938; 3. oplag, 1962

 

Poul Lindegård Hjorth (red.):  Forvandlingerne. Uddrag af Matthias Moths oversættelse af Ovids Metamorphoses, Akademisk forlag, 1979

 

Anne Middelboe Christensen: “Romeo og Julie. Følelsernes opdragelse”, i: Rune Lykkeberg: Samtaler om Shakespeare, Informations forlag, 2021

 

Ovid: Remedia amoris oversat af Kjeld Elkjær til Midler mod elskov,1947, genoptrykt med forord af Otto Sten Due og illustrationer af Mette Dreyer, Gyldendal, 2001

 

Erik Skyum-Nielsen: “Hvad mener De med ‘klassiker’?”, i: Jørgen Hunosøe og Hans Henrik Schwab (red.): At læse klassikere, Borgen, 1991

 

Erik Skyum-Nielsen: Den oversatte klassiker. Tre essays om litterær traditionsformidling, Museum Tusculanum, 1997

 

Chr. Gorm Tortzen: ”Ovids Metamorphoser i danske oversættelser.” AIGIS Supplementum II: Festskrift til Adam Bülow-Jacobsen. Pdf frit tilgængelig på nettet

 

 

©John Chr. Jørgensen