Først lagt op 04-07-2022; senest opdateret 04-07-2022 17:26

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

“Landsforrædere” 1

Undskyldningen. 1

På retræte. 1

“Æggemadskritikeren” 1

Hævnen er irrationel 1

Lars Bukdahl - dårlig stil 1

Den hævnende vikar 1

Navnefantasier 1

Rifbjerg som forbillede. 1

Litteratur 1

 

Denne artikel er en lille studie i Jan Sonnergaards invektiver og injurier.

 

Invektiver er skældsord. Der er juridisk set vide rammer for dem. Det er næsten kun i forbindelse med beskyldninger om plagiat, man kan komme i retten for invektiver. Det er ikke, fordi plagiat er specielt belastende rent moralsk. Men der kan være penge i det. Ordet invektiv kommer af latin “advehere”, som betyder “gå til angreb på”.

 

Injurier er ærekrænkende beskyldninger af grov karakter. Det er pr. definition et juridisk begreb. Det refererer til en bestemt paragraf i straffeloven (paragraf 267). Det er imidlertid sjældent, der føres injuriesager her i landet, for ytringsfriheden har vide rammer, og mennesker, der føler, at man har krænket deres ære, tænker sig om to gange, før de anlægger sag ved domstolene. Retssagen vil blæse æreskrænkelsen op igen, og man kan ikke vide sig sikker på resultatet (jf. Oluf Jørgensen, 241ff).

 

Jan Sonnergaard (1963-2016) er en af de få moderne danske forfattere, der er blevet trukket i retten for ærekrænkelse. Han opererede på grænsen mellem fiktion og journalistik, og han var i besiddelse af den blanding af aggressivitet og mod, der skal til for vedholdende at få ørerne i maskinen.

 

Den aktuelle anledning til denne artikel er udgivelsen af “Konsekvenserne taler vi om i morgen. Tekster af Jan Sonnergaard - en Jantologi”. Redigeret af Lars Sonnergaard og Kristian Himmelstrup. Forord af Jonas T. Bengtsson (Forlaget Arabesk, 2022).

 

 

“Landsforrædere”

 

En af antologiens 57 artikler er en “Politiken”-kronik fra 13.6.2013. Den hedder “En slags undskyldning til Dansk Folkeparti” og handler om en injuriesag, som politikerne Pia Kjærsgaard og Mogens Camre anlagde mod Jan Sonnergaard, fordi han i en enquete i “Politiken” havde omtalt dem som “landsforrædere”. Han skrev: “Truslen mod dansk kultur er, at vi lader sådan nogle landsforrædere som Mogens Camre og Pia Kjærsgaard udtale sig så kategorisk. De skader Danmarks anseelse lige så meget, som Jörg Haider i øjeblikket skader Østrig.” (6.2.2000).

 

Camre og Kjærsgaard indbragte først sagen for Pressenævnet, som frifandt “Politiken” under henvisning til de vide rammer for politisk debat. Men inden Pressenævnet havde truffet sin afgørelse, havde Kjærsgaard og Camre rejst sag mod Jan Sonnergaard ved domstolene.

 

Sagen blev ført ved Københavns Byret og afsluttet med en frifindelse af Sonnergaard.

 

Ræsonnementet bag dommen var, at udtryk som “landsforræder” og “landsforræderisk” nu om stunder bliver brugt i afsvækket betydning i den politiske debat:

 

Under hensyn til den sammenhæng, hvori sagsøgte har anvendt udtrykket, finder retten ikke, at der foreligger en sigtelse for landsforræderi i straffelovens forstand. Det bemærkes herved, at udtrykket er anvendt som en slags skældsord eller kraftudtryk, uden at det er konkretiseret, hvori et sådant forræderi skulle bestå. Uanset at udtrykket efterfølgende er anvendt et par gange i den politiske debat, finder retten det efter bevisførelsen ikke godtgjort, at udtrykket er blevet omdefineret til alene at omhandle landsskadelig virksomhed. Det kan være ærekrænkende at betegne en anden person som landsforræder. Ved vurderingen af den konkrete anvendelse af udtrykket finder retten, at det må tillægges betydning, at der inden for det politiske område må antages at bestå en særlig vid ytringsfrihed. Navnlig indvandrer- og flygtningedebatten er således præget af meget kraftfulde og markante ordvalg. Sprogbrugen i denne debat skyldes i ikke uvæsentlig grad sagsøgerne og deres partifæller. Under disse omstændigheder finder retten ikke, at sagsøgtes udtalelse er af en sådan grovhed, at der foreligger en retsstridig krænkelse af sagsøgernes ære. Det bemærkes i den forbindelse tillige, at det omhandlede udtryk meget kort tid efter, den 9. april 2000, blev anvendt om statsministeren og økonomiministeren af Dansk Folkepartis gruppeformand, Kristian Thulesen Dahl, og senere af Holger K. Nielsen, Socialistisk Folkeparti, om Østrigs præsident.

 

Det følger af denne dom, at bestemte ord som “landsforræder” og “landsforræderisk” ikke i sig selv kan kategoriseres som injurierende. Konteksten og sprogbrugstraditionen må tages med i betragtning.

 

Det var dommens særlige ironi, at sagsøgernes egne partifæller havde bidraget til udvandingen af begrebet om “landsforræderi”.

 

 

Undskyldningen

 

I den kronik, hvori Sonnergaard så tilbage på sagen, ville han angiveligt give en slags undskyldning til Dansk Folkeparti.

 

Han mente stadig, at de fremmedkritiske udmeldinger fra Dansk Folkeparti havde “skadet Danmarks anseelse i udlandet” - en noget svækket udgave af landsforræderi-beskyldningerne.

 

 

På retræte

 

Sonnergaard gik endnu videre i sin retræte: “hvis man bruger skældsord og smæd om noget, skal det jo ikke alene være rigtigt, hvad man siger, pågældende offer for tilsværtningen skal også helst adskille sig fra andre mennesker”.

 

Hans pointe er nu, at andre partier ikke står tilbage for Dansk Folkeparti, når det gælder forræderi. De Konservative svigtede partiets lov-og-orden-idealer ved at forblive i regeringen på trods af den ulovlige Irak-krig. Socialdemokraterne holdt brandudsalg af deres idealer inden for uddannelse m.v. Sådan kritiserer han parti for parti. Hensigten er at relativere den dom, han har fældet over Dansk Folkeparti. Han lover, at han for fremtiden ikke vil bruge forræderi om Dansk Folkeparti.

 

Men det var jo landsforræderi, han kom fra. Han anklagede nogle navngivne politikere for at være landsforrædere. Det er ifølge ordbogen personer, der skader deres eget land ved at samarbejde med dets fjender. Havde han fra starten anklaget Dansk Folkeparti for at svigte partiets egne idealer, var der aldrig blevet rejst nogen sag.

 

Hvis modparten ikke havde udvandet “landsforræder”-begrebet, før han kom til fadet, kunne det være gået galt for den indstævnede Sonnergaard. Nu slap han ud af sagen med skindet på næsen. Han kunne nøjes med at betale sin egen advokat. Det var 20.000. kr. Men han ville ikke have råd til at vinde mange af den slags sager.

 

Sonnergaards tilbageskuende kronik endte i mismod: alle politikere svigter deres idealer. Forfatteren kunne have undgået den udgang, hvis han havde underkastet sin brug af “landsforræder” en kritisk analyse. En forfatter har ret til at udvande et begreb, men det er en rimelig forventning, at det sker bevidst og i fuldt dagslys.

 

 

“Æggemadskritikeren”

 

Jan Sonnergaard måtte som forfatter finde sig i meget kritik, men han forbeholdt retten til hævn gennem modkritik. Det skrev han en kronik om i “Information”. Han kaldte den “Det rigtige sted at diffamere” (22.1.2011). At diffamere betyder ifølge “Ordbog over Det Danske Sprog” at “bringe i vanry; udsprede nedsættende udtalelser om; berygte; bagtale; injuriere”.

 

Diffamationen kunne bestå i at opfinde eller viderebringe et øgenavn. Et eksempel er “æggemadskritikeren” brugt om Erik Skyum-Nielsen.

 

Øgenavnet refererer til en beretning, som Sonnergaard har på anden hånd, om at Skyum-Nielsen på et seminar ærgrede sig over, at han havde taget madpakke med hjemmefra, da han så den buffet, arrangørerne stillede til rådighed. Men han følte sig forpligtet til at spise madpakken. Derved levede han ifølge historiens meddeler, Carsten Jensen, op til definitionen på en dårlig kritiker: en der “nægter at lade sig positivt overraske over noget uventet” og kun kan “glæde sig over det han kender i forvejen.” “Kloge ord fra unge Jensen”, tilføjer Sonnergaard og roser derved meddeleren for at have leveret og udlagt historien - og frikender samtidig sig selv for det primære ansvar.

 

Sonnergaard giver ingen referencer til noget, Skyum-Nielsen har skrevet. Læseren får altså ikke at vide, hvad Sonnergaard reagerer på, og har derfor ikke mulighed for at vurdere proportionerne i hævnakten. Det kan være Erik Skyum-Nielsens anmeldelse af Sonnergaards novellesamling “Sidste søndag i oktober” (“Information”, 5.10.2000). Skyum-Nielsen har optrykt den i Ordet fanger. Litterær kritik i udvalg, 2002. Skyum-Nielsen skriver her, at han tror, at Sonnergaard med sin rå realisme er på vej ind i en blindgyde, menneskeligt og kunstnerisk.

 

 

Hævnen er irrationel

 

Et adækvat svar ville være en modkritik i form af en avisartikel, men i sager om krænkelser handler den krænkede ikke nødvendigvis rationelt. Han kan f.eks. vælge at skifte våben for at få hævn over krænkeren.

 

Historien om æggemadskritikeren kan i øvrigt læses på flere måder. Økologisk bevidste læsere vil synes, at Skyum-Nielsen gjorde ret i at fortære sin medbragte mad. Marie-Louise Kjølbye tolkede historien som utilsigtet selvkritik fra Carsten Jensens side, da hun anmeldte den bog, hvori Jensen lancerede historien:  Opgøret med tyngdeloven (“Information” 23.10.2001).

 

Som metode til diffamering var “æggemadskritikeren” øjensynlig ikke effektiv. Infomedia har ikke registreret andre forekomster end de her citerede.

 

Måske var Turesen i Nansengadekvarteret alligevel ikke det rigtige sted at diffamere. Turesen er et spisested, hvor Sonnergaard både indhenter og videregiver oplysninger om Skyum-Nielsen.

 

Der er et moment af fiktion i artiklen: forfatteren giver rollen som en privatdetektiv, der “tager oplysninger på” Erik Skyum-Nielsen. I udgangspunktet er det ganske vist kritikeren - “en ganske særligt naragtig anmelder” - han vil have ram på, men i bagtalelsens skole tæller alle læremidler: Erik Skyum-Nielsen har udvist mangel på sociale færdigheder i sin rolle som leder af et kollegium (“Regensprovst”, dvs. leder af kollegiet ”Regensen”). Han har censureret i en revy, der gjorde grin med ham. Han har hidset sig op over, at kollegianerne har flaget med FN-flaget i stedet for Dannebrog på en militær flagdag.

 

Ved et ekstra besøg på Turesen med nye gæster vil Sonnergaard også have bekræftet nogle forlydender om, at Skyums “akademiske meritter er helt i bund” - og at han “i modsætning til sin dygtige og velestimerede bror - egentlig ikke er anset for noget videre rent videnskabeligt.” Indskuddet om broren (lingvisten Peder Skyum-Nielsen, 1948-2010) er i intentionen ekstraordinært sårende, fordi det forsøger at ramme Erik Skyum-Nielsen på de indre flanker.

 

Sonnergaard gengiver anonyme menneskers meninger fra et frokostbord og pakker teksten ind i en anmeldelse af et spisested. Dårlig smag? Måske, men teksten er jo annonceret som bagvaskelse, så det er i den forstand ærlig snak.

 

 

Lars Bukdahl - dårlig stil

 

En kritiker, som Sonnergaard angriber frontalt og med navns nævnelse, er Lars Bukdahl. Han er det eneste eksempel på “magtmisbrug og klikedannelse”, han kan få øje på i litteraturens Danmark.

 

Sonnergaard peger specielt på Bukdahls promovering af vennen Jens Blendstrup, forlaget Øverste Kirurgiske og Forfatterskole-forfattere. Han siger, at der muligvis hverken er tale om konspiration eller korruption, men blot om dårlig stil. “Problemet kunne løses af en ansvarlig redaktør, som tog sit job og sit blads troværdighed alvorligt nok til at udstikke en fyreseddel.” Sonnergaards metode består her i at bagatellisere problemet og foreslå det løst ad administrativ vej. En diskret bureaukratisk likvidering. Set fra anmelderens synsvinkel er det et lusket forsøg på at presse ham ud. (“Begær og fordømmelse oppefra”, “Information”, 18.3.2004).

 

Det lykkedes naturligvis ikke for Sonnergaard at få Lars Bukdahl fjernet. Hvis man henstiller til en redaktør om fyre en bestemt medarbejder, har man bidraget til at bevare medarbejderen i stillingen. Redaktøren kan ikke lade sig intimidere af tilfældige læserinteresser.

 

Sonnergaard fortsatte med at skrive om “Bukdahlske vennetjenester”. Samtidig rettedes skytset nu mod Jens Blendstrup, der omtaltes som Bukdahls “hofklovn” og blev udsat for nepotisme- og plagiatbeskyldninger: “det var ham der fik sine dramaer antaget af hustruen og som stjal sine bærende pointer fra Patrick Süsskind og Oliver Sacks).”

 

Note: Blendstrups hustru Malene Kirkegaard var kunstnerisk og strategisk chef for DR Radio Drama i årerne 2003 - 2007. Som projektudvikler og instruktør vandt hun række internationale priser for sit arbejde med radiodramatik bl.a. stykkerne “Pinden" og "Germand Gladensvend" skrevet af Jens Blendstrup.  Det fører for vidt at gå ind i plagiatbeskyldningerne. Blendstrup er jo også kun stråmand for Bukdahl.

 

Men blot til orientering: Patrick Süsskind er tysk forfatter, bedst kendt for “Das Parfum”; Oliver Sacks er engelsk forfatter, bedst kendt kendt for romanen “The Man Who Mistook his Wife for a Hat”.

 

 

Den hævnende vikar

 

Jan Sonnergaard så ud til at have sparet en voldsom hævnfølelse op. Så såre han havde fået sig anbragt i  en stilling som vikarierende redaktør på “Information”, begyndte han at plaffe løs på fjender og folk, der havde irriteret ham.

 

I artiklen “Unge mennesker bør se fremad og op”,  “Information” 20.10.2007, vil han egentlig beklage nedlæggelsen af kulturprogrammer i fjernsynet, men kommer så i tanker om “det ganske dilettantiske Smagsdommerne” ”med mytomanen Knud Romer Jørgensen (som man ikke engang bør stole på, hvis han fortæller en hvad klokken er)”, “karrierelebben Leonora Christina Skov, som ikke kan sige to ord uden at understrege sin lesbianisme”, og “Erling “Det gode menneske fra Sønderborg” Jepsen, som får tics ved mundvigene, hvis han ikke mindst hvert andet minut får mulighed for at pointere sin provinsielle herkomst”.

 

Således tegner han i karikaturstreg de tre forfatteres adfærd og sindelag. Groft og umotiveret, men ganske opfindsomt og for så vidt også modigt, thi den slags verbal opfindsomhed skaber fjender, som kan nære hævnfølelser.

 

 

Navnefantasier

 

En særlig gruppe af invektiver er dem, der er indfældet i navne. Dem brugte Sonnergaard hyppigt, når han opererede på kanten af fiktionen, som han gjorde det i sommerføljetonen “Seriemord ved sommertide”, “Information” 19.6.-27.1996. Teksterne er alle optrykt i den nye “Jantologi.”

 

Blandt dem, det går ud over, er Sonnergaards gamle lærere på Institut for Litteraturvidenskab på Københavns Universitet.

 

Der er Peter Muleskæg Madsen og hans protege

Frederik Smisk Tygstrup. Navnene knytter sig til udseende og adfærd.

 

Mellemnavnet i Torben Elsdyr Grodal refererer formentlig både til et dyrisk udseende og en stangende måde at føre sine synspunkter frem på.

 

Som bipersoner i romanen optræder folk fra pressen og kulturlivet generelt. Også de er forsynet med øgenavne.

 

At finde ud af hvem Claes Ambitius Kastholm er, kræver bare, at man fjerner mellemnavnet. Lidt samme måde med Anders Lillelund Madsen (Anders Lund Madsen), Gonzo S. Sabroe (Morten Sabroe) og Synnøve Svendsen (Lotte Svendsen). Øgenavnene føjer ikke noget nyt til disse personer. Nogle gange er navnet bare et drilleri eller en vits: Nielsdobbeltfornavn er selvfølgelig Niels Frank. Karsten R.S.F.P.Q.T.M.J.K.F.W.Ø. Ifversen har fået ti ekstra initialer.

 

Vittigst betydningstilskud giver Marquis de Brenøe til Mads Brenøe. Sonnergaard portrætterer sin forfatterkollega som en, der er villig til at klæde sig ikke på, men af, for at komme i avisen.

 

Eneste navn med plotfunktion er Afghaner-Peter (Peter Wivel), hvis pels viser sig at være en vendekåbe.

 

 

Rifbjerg som forbillede

 

Jan Sonnergaards litterære forbillede i avisføljetonens frække blanding af spændingsroman og litterær satire er Klaus Rifbjerg. Han begyndte med ”Marts 1970” (1970) og skruede senere op for blusset. I 1997 skrev han sommerføljetonen “Capriccio Danois eller Hvem myrdede Overlæreren” til “Information”s spalter (jf. Rifbjerg, 2001). Den danner forbillede for Sonnergaard rent strukturelt, men Rifbjerg lod personerne beholde deres egne navne og karikerede deres adfærd. Hans ærinde var drilleriet. Sonnergaard

førte genren ind i en humor så grum og sort, at der ville være grundlag for flere injuriesager, hvis ofrene havde været nærtagende.

 

Øgenavnene er det mindste, personerne udsættes for.

 

En massemorder er på spil. Peter Muleskæg Madsen findes parteret i sin lejlighed på Nørrebro. Hans galdeblære ligger oven på “et kompendium af synligt ældede Baudelaire- og Benjamin-texter”. Madsens kollega, Frederik Smisk, sidder død på sit kontor med en brevkniv i nakken. Torben Elsdyr er om muligt mere maltrakteret end Muleskæg. Han har fået scrotum presset ind i munden. Dette er vildere end Rifbjergs vildeste udskejelser.  Sonnergaard fornyer genren med tegneserievold og romanpsykopati. Kendte personer dør på stribe under pinagtige omstændigheder. Filminstruktøren Christian Fassbinder-Thomsen (nødtørftigt dæknavn for Christian Braad Thomsen) dør masturberende. Sonnergaard håner Afghaner-Peter ved lade ham tilstå myrderierne under devisen: “jeg ville jo kun gøre, hvad der betalte sig”.

 

Det virker, som om Jan Sonnergaard arbejdede på at skaffe sig nye fjender. Det samme gjorde hans forbillede Klaus Rifbjerg, dog kun periodisk, og i modsætning til Rifbjerg havde Sonnergaard ikke noget stort forfatterskab og venne-netværk at falde tilbage på. Der var et eller andet desperat over Jan Sonnergaards adfærd, hans stadige kamp mod bestemte kritikere og lærere. Antologiens udgivere har ikke kunnet finde plads til alle de tekster, hvori han har udstillet Peter Madsen som nulforsker, magtmenneske m.m.m. En af de faktisk optrykte tekster handler om arkitekturen på det gamle KUA. Discount-ånden siver ind gennem vinduesfugningerne og ventilationssystemerne og inficerer lærerne. En af dem holder den samme forelæsning om urbanitet og æstetik hvert år. Til festerne tumler lærerne rundt med tungen ud af bukserne. Den dovne professor står i fuld offentlighed og knepper en studerende op ad væggen. Aldrig bliver Sonnergaard mere opstemt, end når han skal myrde professor Madsen. Så fik han dog noget med hjem fra læreanstalten.

 

Litteratur

 

J.B. Holmgård: Uforskammetheder og anden giftig tale, Borgen, 1991

 

John Chr. Jørgensen: Spinatfugl. Klaus Rifbjerg om sit liv med pressen, Gyldendal, 1995

 

John Chr. Jørgensen: Sprogblomster i spinatbedet. En bog om kritikersproget, Fremad, 1999

 

John Chr. Jørgensen: Perfide portrætter og andre etiske problemer i kulturjournalistik, Spring, 2018

 

Oluf Jørgensen: Mediejura - det handler om informations- og ytringsfrihed, Forlaget Ajour, 3. udg. 2014

 

Klaus Rifbjerg: Den søde kløe. Et udvalg ved Kristen Bjørnkjær og Søren Markers, Informations forlag, 2001

 

Jan Sonnergaard: “Konsekvenserne taler vi om i morgen. Tekster af Jan Sonnergaard - en Jantologi”. Redigeret af Lars Sonnergaard og Kristian Himmelstrup. Forord af Jonas T. Bengtsson (Forlaget Arabesk, 2022).

 

 

©John Chr. Jørgensen