Først lagt op 01-08-2022; senest opdateret 06-08-2022 17:49

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Definitioner 1

“Frydenholm” 1

“Ole Jastrau” 1

“Harald Horn” 1

Om at citere folk ihjel 1

Den falske loyalitet 1

Efterabningen. 1

Litteratur 1

 

Definitioner

 

Den danske ordbog definerer satire som “udtryksform hvor man ved brug af humor, ironi og overdrivelse udstiller eller kritiserer bestemte personer og deres handlinger, især i forbindelse med en politisk eller en anden aktuel sag”.

 

Formålet med satiren er altså ifølge ordbogen at udstille eller kritisere.

 

Midlet er humor, ironi og overdrivelse. Her er humor overbegrebet, ironi en særlig afart, og overdrivelsen et virkemiddel. Begreberne befinder sig på forskellige niveauer.

 

Hvad humor er, har ordbogen svært ved at få hold på: “evne eller egenskab hos nogen der sætter vedkommende i stand til at opfatte og udtrykke det komiske eller morsomme i en situation eller i tilværelsen generelt”.

 

Og sådan kunne man blive ved og give sig til at definere det komiske og det morsomme.

 

Det er vel for meget forlangt af en ordbog, at den ud over at vise, hvordan begreberne bruges, også skal bringe orden og systematik i dem.

 

 

“Frydenholm”

 

Det følgende handler om satirens virkemidler hos Hans Scherfig.

 

Scherfigs virkemidler er ikke som ordbogens generelle “humor, ironi og overdrivelse”, men en særegen kombination af “forstillelse, ironi og underdrivelse”.

 

Hans Scherfigs roman “Frydenholm”, som udkom i 1962, lever op til definitionen:  at udstille eller kritisere bestemte personer og deres handlinger, især i forbindelse med en politisk eller en anden aktuel sag. Romanen kritiserer de danskere, der har konstrueret en myte om nationalt sammenhold under besættelsen, og den udstiller flere letgenkendelige personer som medløbere.

 

“Frydenholm” blander dokument og fiktion på en udspekuleret måde. En forsker har karakteriseret den som “en mastodont af en bog og et konglomerat af mange, uensartede dele” (Hesselaa, 1997:178).

 

I et tilbageblik karakteriserer forfatteren selv “Frydenholm” som “delvis dokumentarisk”. Han siger, at det ikke er nogen hemmelighed, at et antal personer er hentet fra den “historiske virkelighed”. Men eftersom andre af romanens personer er helt opdigtede, “bør man ikke gætte for hårdnakket. En roman må kunne læses uden nøgle.” Som for at sætte trumf på disse tvetydigheder, erklærer han, at kunstens sandhed undertiden er mere indlysende end videnskabens “stykkevis registrerede” (Hans Scherfig: ”Efterskrift” til ”Frydenholm” i Gyldendals Bibliotek, 1975).

 

 

“Ole Jastrau”

 

Ved en ekstremt “stykkevis registrering” er det lykkedes litteraturhistorikeren Elias Bredsdorff at identificere ikke mindre end 120 af “Frydenholm”s personer (Bredsdorff, 1978).

 

Nogle af personerne er fra andre romaner, således Ole Jastrau, Tom Kristensens alter ego fra “Hærværk”. I to skarpt tilskårne portræt-afsnit portrætterer Scherfig ham som en tjenstvillig og forskræmt opportunist.

 

I det første afsnit er situationen den, at kongen var begyndt at gennemføre en daglig ridetur i det besatte København. Det betragtede man på “Dagbladet”, det traditionelle dæknavn for “Politiken”, som en “betydningsfuld national indsats” og redaktøren fandt på, “at der burde frembringes et digt i Dagbladet, og han gav aktieselskabets lyriker besked desangående. Man bemærker det pompøse kancellisprog, som spejler sagens vigtighed. Chefredaktøren ville dog næppe omtale sin avis som “aktieselskabet”. Det er Scherfigs stemme, der lister sig ind:

 

Ole Jastrau hed digteren, som i tyverne blev navnkundig ved ekstatiske revolutionsdigte. Det var ham, som i et inspireret øjeblik en påskemorgen i 1920 for en flok studenter udråbte rådsrepublikken fra Marmorkirkens trappe, uden at politiet fandt det fornødent at skride ind. Nu var han lejlighedsdigter for A/S Dagbladet med speciale i familieanliggender inden for kongehuset og for øvrigt anvendelig for alt forefaldende. Han var manden som med kort varsel kunne levere digtet om kongen, der red.

(Scherfig, 1975)

 

Finurligheden med at genoplive fiktionsfiguren “Ole Jastrau” skaber et vist frirum for drillerier. Scherfig slår gækken løs ved at lade Jastrau sidde og lede efter et ord, der rimer på “ride”.

 

Men morsomhederne slår om i perfidi, udspekuleret nederdrægtighed, kulminerende i formuleringen “anvendelig for alt forefaldende”.

 

Ifølge Elias Bredsdorff (1978:198) havde Tom Kristensen selv givet Scherfig tilladelse til at bruge Jastrau-figuren (Bredsdorff anfører ikke kilde). Men Kristensen havde næppe forestillet sig, at han derved gav Scherfig fribillet til at tegne et “bidende” og “ætsende” Tom Kristensen-portræt (Bredsdorff, 1978:208, Jens Andersen (1993:696).

 

Jastrau dukker op endnu en gang i “Frydenholm”. Her forudser han, at det bliver “en lang, lang krig. En trediveårs-krig. Måske en hundredeårs-krig (…) Det bedste vi kan gøre, er at være musestille.” (Scherfig, 1975:189).

 

Fejlvurdering og fejhed. En nedgørende kritik fremført med formuleringer, som huskes. Scherfig slog og stak med ord. Han var en mester i perfidiens kunst.

 

 

“Harald Horn”

 

En anden af “Frydenholm”s personer, der har optrådt i tidligere romaner af Scherfig, er litteraturhistorikeren Hakon Stangerup, der figurerer under navnet Harald Horn allerede i Idealister. Det opdigtede efternavn er metaforisk videredigtning (“Horn”) oven på det virkelige navn, som behandles som en metafor (“Stangerup”). Den, der stanger, må have horn.

 

Ved præsentationen af Harald Horn anvender Scherfig en satirisk metode, hvor det, der siges, undermineres sætning for sætning:

 

I præstegårdshaven hejste pastor Nørregaard-Olsen egenhændigt præstegårdens store Dannebrog, mens fruen og børnene og pigerne og husets gæst, dr. Harald Horn stod opstillet på række ligesom et æreskompagni. Dr. Horn havde indtaget stram ret-stilling og løftede hilsende den højre hånd, da flaget gled til vejrs og foldede sig ud i søndenvinden. - Der er ingen ting, der maner, som et flag, der går til top, sagde pastor Nørregaard-Olsen, og dr. Horn, som var en litteraturens mand og satte pris på citater, nikkede anerkendende.

(Scherfig, 1975:7)

 

At præsten “egenhændigt” hejser fanen, giver indtryk af, at det en bedrift - hvad det næppe er. Udsagnet er ironisk.

 

Ved ironi forstås ifølge ordbogen “en udtryksmåde hvor man for at være morsom, drille eller spotte giver udtryk for det modsatte af det man i virkeligheden mener, på en sådan måde at ens virkelige mening skinner igennem” (se også Th. Bredsdorff, 2011).

 

Scherfigs tekst er gennem-ironisk. Forfatteren siger ikke præcis det modsatte af, hvad han mener, men han anlægger pokerface, idet han refererer opfattelser, han ikke deler. Resultatet er, at der opstår en generel diskrepans mellem det, der siges, og måden, det siges på. Sætning for sætning læses teksten som kritik.

 

Opstillingen af familie og venner som et “æreskompagni” indeholder en kritik af en naiv nationalisme. Og indforståetheden om citater formidler en kritik af banalt litterært snobberi.

 

Det virkelig dræbende i denne udstilling af Hakon Stangerup er imidlertid den løftede, hilsende højre hånd - den nazistiske Heil Hitler-hilsen. Den iagttagelse er udtryk for så kras en kritik, at den kan nedtones rent verbalt. Scherfig lader nazi-hilsenen komme ligesom en passant. Midlet kaldes underspil.

 

Den citerede scene fra bogens begyndelse udspillede sig på grundlovsdag 1939, altså året før besættelsen.

 

En parallel scene findes hen mod slutningen af bogen. Det er den femte maj 1946, årsdagen for Danmarks befrielse:

 

I præstegårdshaven hejste pastor Nørregaard-Olsen egenhændigt det store dannebrogsflag, mens fruen og børnene og pigerne og husets gæst, dr. Harald Horn stod opstillet til parade.

(Scherfig, 1975:471)

 

De udgør ikke længere noget “æreskompagni”, og Harald Horn løfter ikke mere den højre hånd til hilsen. Han har trukket sig tilbage fra de politiske kampe og nyder freden i præstehaven. “Jo, her var stedet, hvor en træt litterat kunne hvile en stund og komme til kræfter og tænke roligt på fremtiden,” som et hedder i en karakteristisk dækket form, som efterlader læseren i uvished om udsagnets status. Er det forfatterens eller Harald Horns formuleringer?

 

Før besættelsen nærede Horn begejstring for Hitler. “Han er en verdensmand i den helt store stil”, (Scherfig, 1975:32) erklærede han. Vurderingen fremkommer i en samtale. Som læser ved man ikke, om det er noget, Stangerup faktisk har sagt. Men vi ved, at han tilsluttede sig ideen om “det nordiske Storrum”.  Samtidig var han glødende antikommunist. Han tilskrives lederartiklen om “Kulturbolsjevismen” i “Nationaltidende” 29. juni 1941:

 

Salonbolsjevismens drama er forbi. Bedst er det at sænke glemslens tæppe over dets forløb. Lidet heroisk var jo dette drama, sammensat af to gange vildfarelse og en gang voldførelse, et drama der spiller på døgnets overflade i nogle tidsskrifter uden abonnenter, nogle bøger uden kunst, nogle skuespil uden dramatik. Forbi er det hele, og selv om det kun er en ringe ting, så er det godt det samme.

(Scherfig, 1975:219)

 

I efterskriftet bedyrer Scherfig, at citaterne er korrekte, men han oplyser ikke trykkested og år, så læserne selv kan kontrollere. Når det gælder artiklen om “Kulturbolsjevismen”, så fortæller han ikke, at det er en anonym lederartikel. Han lader læserne tro, at det drejer sig om en kronik af Harald Horns alter ego Hakon Stangerup. Det er kritisabelt.

 

Scherfig ville formentlig svare, at “Frydenholm” en roman og ikke et stykke historievidenskab. Og i romankunsten er citatet et stilelement.

 

 

Om at citere folk ihjel

 

“Han kan citere folk ihjel, fælde dem på deres egne udtalelser”, skriver journalisten og forfatteren

Knud Poulsen i en portrætartikel om Scherfig (Poulsen, 1966). Poulsen ser Scherfigs sande styrke i “den stilistiske nøjsomhed og præcision”. Scherfigs syntaks og ordvalg er præget af journalistikkens klarsprog.

 

Og de mest interessante iagttagelser i Hans Scherfigs stil skyldes ikke litteraturhistorikere, men journalister og forfattere. Knud Poulsen er bare én af dem.

 

 

Den falske loyalitet

 

Forfatteren Anders Bodelsen anså Hans Scherfig for en af vor litteraturs “mest bevidst arbejdende satirikere”, og pegede på “den falske loyalitet” som noget centralt for hans metode. Fortælleren er kun tilsyneladende loyal over for de mennesker og meninger, han skildrer. Han opnår en stærk satirisk virkning ved at referere noget uhyrligt med pokerfjæs: “I Danmark ebbede Oxford-bevægelsen ganske stille ud, og man glemte, at den nogensinde havde eksisteret. Folk spillede i stedet noget, der hed Jo-Jo.”

 

Citatet er fra “Den døde mand”. Uden det siges direkte, sidestilles en åndelig bevægelse med en legetøjs-modedille. Forfatteren opnår en kritisk virkning ved holde sig til en neutral journalistisk stil (Bodelsen, 11997:134ff).

 

Det, der gør Bodelsens udtryk “den falske loyalitet” så træffende, er, at det i en kort prægnant form sammenfatter kompleksiteten i Scherfigs stil.

 

 

Efterabningen

 

Forfatteren og journalisten Hans-Jørgen Nielsen kalder Scherfigs fortællerstemme “et sublimt højdepunkt i dansk satirisk prosa”.

 

Scherfigs tonefald er “tilstræbt nøgternt og refererende, gerne med en vis knirkende distance”. Denne stemme er ved “umærkelige glidninger” i stand til at lade sig farve af en “pluralitet af diskurser”, skriver Hans-Jørgen Nielsen (1981:191), som rammer hovedet på sømmet, da han peger på spændingen mellem den tilsyneladende neutrale fortællerstemme og de uhyrligheder, den fortæller om, som “et satirisk våben af samme art som efterabningen.”

 

 

Litteratur

 

Jens Andersen: Dansende stjerne - en bog om Tom Kristensen, 1993

 

Anders Bodelsen: “Den falske loyalitet. Hans Scherfig”, i; Hans Hertel (red.): Tilbageblik på 30’erne, 3. udgave, 1997

 

Elias Bredsdorff: Fra Andersen til Scherfig, 1978

 

Thomas Bredsdorff: Ironiens pris, 2011

 

Birgitte Hesselaa: “Og det var Danmark”. Hans Scherfig: Frydenholm, i: Anne-Marie Mai (red.): Læsninger i dansk litteratur, 4, 1997

 

Niels Martinov: Henrik Stangerup - en biografi, 2003

 

Hans-Jørgen Nielsen: “Hans Scherfig” i Torben Brostrøm og Mette Winge, red.: Danske digtere i det 20. århundrede, 3. udg., 1981

 

Knud Poulsen: “Hans Scherfig” i: Frederik Nielsen og Ole Restrup (red.): Danske digtere i det 20. århundrede, 2. udg., bd. 2, 1966

 

Hans Scherfig: Frydenholm, 3. udgave. Med efterskrift af forfatteren, 1966

 

- Med en varm tak til min ven Hans Hertel for god sparring undervejs.

 

 

©John Chr. Jørgensen