Først lagt op 01-11-2022; senest opdateret 01-11-2022 12:49

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Holberg uden humor! 1

Holbergs begreber 1

Disputatser 1

Hvad griner du af?. 1

Dramatisk ironi 1

Komedie eller tragedie. 1

Ironiens former 1

På vej til humoren. 1

Litteratur (kronologisk ordnet) 1

 

 

Det gælder for Ludvig Holbergs forfatterskab som for H.C. Andersens, at omfanget af spøg og skæmt kan synes så vældigt, at man bliver til grin, hvis man prøver at beskrive det systematisk.

 

Han får os til at le ad alt, hvad man kan le ad. Hvad er så latter? Hvad er humor? Vi lader det stå ubesvaret, for sådanne analyser havner hurtigt i det kedsommelige og dementerer derfor al humor. Men hvorfor ikke lade Holberg selv svare? Læs hans komedier!

 

Sådan spørger og svarer forfatteren til en stor moderne Holberg-biografi, Lars Roar Langslet (2002:146). Man forstår ham godt, men samtidig føler man sig lidt snydt. Når biografiens forfatter har mere end 400 sider til rådighed, forventer man, at han tør være kedelig hen over et par sider.

 

 

Holberg uden humor!

 

Historien om Holberg og humoren kunne ellers blive en artig historie, for den begynder med et chok: Ludvig Holberg kendte ikke begrebet “humor”. Man kan ikke slå “humor” op i Holbergordbogen.

 

“Hos Ludvig Holberg forekommer ordet kun i formen humeur og da i den gamle betydning af legemsvæske, temperament, sindstilstand, svarende til nutidens humør,” forklarer Boje Katzenelson og Torben Brostrøm i deres frodigt-labyrintiske artikel om “humor” i lex.dk (2016).

 

Den moderne betydning af “humor” slår først igennem i Danmark i 1800-tallet. Humor er en “evne eller egenskab hos nogen der sætter vedkommende i stand til at opfatte og udtrykke det komiske eller morsomme i en situation eller i tilværelsen generelt”. Men det kan også være “træk ved nogens tale, tekster eller andre frembringelser der vidner om denne egenskab” (Den Danske Ordbog).

 

 

Holbergs begreber

 

Når vi ser tilbage på Holberg, er det klart, at han i høj grad var i besiddelse af, hvad vi i dag forstår ved humor - det lyser ud af hans værker, ikke mindst komedierne. Men det vil være uhistorisk at tale om “humorens former” hos Holberg. Man må tage udgangspunkt i begreber, han selv anvendte, genrerne: comoedie (ikke-tragisk skuespil, lystspil), satire (skæmte-skrift), epigram (kort fyndigt udsagn), epistel (brevformet tekst, essay) og begreberne: comisk (som fremkalder latter) og ironie (måde at føre synspunkter frem på, så man siger det modsatte af, hvad man mener, men så man alligevel bliver forstået).

 

 

Disputatser

 

Der er skrevet digre disputatser om Holbergs epigrammer og essays (F.J. Billeskov Jansen, 1938-39), hans komik (Erik A. Nielsen, 1984: 2007), og komedier (Jens Kr. Andersen, 1993).

 

Billeskov Jansen mener, at man må holde liv og værk adskilte, når man læser klassicisten Ludvig Holberg. Han kortlægger Holbergs brug af klassiske kilder ved udarbejdelsen af epigrammerne og essayistikken.

 

Erik A. Nielsen konstaterer, at Billeskov Jansens analyser på trods af, at de kalder sig genrestudier, hovedsagelig bevæger sig fra værkerne tilbage til kilderne og stiller sig tilfreds med det. Selv analyserer han Holbergs gennembrud (1719-27) med en særlig interesse for udviklingen af komikken. Erik A. Nielsen afstår hverken fra digterpsykologi eller fremadvendte overvejelser i stil med Jens Kruuse fremstilling af Holberg som modernist (Holbergs maske, 1964). Nielsen overrasker allerede i sin metodiske indledning ved at sidestille vores latter i teatret med den videnskabelige erkendelse:

 

Skønt videnskabelige analyser af det komiske meget let selv får et skær af komik over sig, lader den videnskabelige refleksion sig ikke holde borte fra det komiske. Tværtimod deler komikken på afgørende punkter egenskaber med netop den analytiske virksomhed, måske endda i saa høj grad, at komikken lader sig anskue som en af begrebsliggørelsens og videnskabelighedens vigtigst kilder i fortiden. Det skyldes den egenskab ved komikken, at den med stor kraft kaster en iagttagende evne ud af et stof eller en situation, som den hidtil har været omsluttet af. Latteren er meget ofte et tegn på, at et nyt iagttagelsessted - måske blot for et sekund - er blevet til og lader en emneverden blive synlig på en uventet og meget appellerende måde.

(Nielsen, 1984; 2007:28)

 

Det er en af Erik A. Nielsens teser, at Holberg indkapsler impulsive kræfter, som udløses og finder kunstnerisk udtryksform i komedierne.

 

For Jens Kr. Andersen er fokuseringen på komikken en moderne misforståelse. Komedierne er lærestykker, altså didaktisk litteratur. Komikken er kun et redskab i oplysningens tjeneste. Andersen underbygger synspunktet ved henvisninger til Holbergs formulerede intentioner og gennem analyser af komediernes struktur og historiske baggrund.

 

To typer forskning står således over for hinanden. Jens Kr. Andersens traditionsbefæstende litteraturhistorie og Erik A. Nielsens nybrydende forsøg på eksistentiel forskning i Holbergs splittede sind og i håndteringen af konflikterne på scenen.

 

 

Hvad griner du af?

 

Lad os følge opfordringen fra Lars Roar Langslet og læse komedierne og se, hvad vi griner af i optakten til komedien om Erasmus Montanus (læst med Jens Kr. Andersens kommentarer i Holberg, 2004:209ff og 528ff):

 

Bondestudenten Rasmus Berg er på vej hjem til fødebyen og de stolte forældre. Han har sendt et brev, som faderen har problemer med at forstå.  Jeppe Berg kunne godt bruge noget oversætterhjælp fra den lokale latinkyndige Per Degn. Berg har ganske vist en fornemmelse af et vist misundelsesforhold mellem som de to lærde. Men han overdrager brevet til Per Degn, som læser op af det og giver nogle prøver på sine (manglende) sprogkundskaber:

 

“Jer Søn skriver. at hand studerer nu sin Logicam, Rhetoricam og Metaphysicam.”

 

Jeppe spørger: “Hvad vil det sige Logicam?”

 

Per Degn svarer: “Det er hans Prækestol.”

 

Svaret viser, at Per Degn ikke kan særlig meget latin. Men han er fræk nok til at lade, som om han gør. Logicam er en filosofisk universitetsdisciplin, der går ud på at drage korrekte følgeslutninger. Per Degn oversætter det til noget, han kender og som giver ham prestige blandt bønderne: en prædikestol. Det virker på Jeppe, som siger: “Det er mig kiært. Gid han kunde blive præst.” “Men degn først”, indskyder Per Degn for at hævde sin position. Til overmål begynder han at gengive brokker fra en begynderbog i latin: “Ala det er en Vinge, Ancilla en Pige, Barbra et Skæg, Coena en natpotte”. Remsen begynder med noget korrekt, men skrider derefter ud i gebrækkeligheder. Coena betyder således ikke “natpotte”, men “aftensmad”.

 

Man behøver ikke at have modtaget undervisning i latin for at forstå, at der er noget galt.

 

Per Degn driver latinen ud i det absurde - og slår samtidig plat på den. Han kommer for skade at omtale Erasmus’ latin som “Kloster-Latin” (dvs. kollegie-latin). “Kloster-Latin? det er jo det bedste Latin, ligesom Kloster-Lærredt er det beste Lærred”, siger Nille. Per giver ikke meget for den følgeslutning og ler: “Ha, ha, ha, ha”. Han sættes straks på plads af Jeppe: “Hvoraf leer I Per?” Jeppe bliver utryg ved al denne latinske belæring. Han synes, at det er underligt, at hans søn skriver latinske breve til sin far. Per finder det også “storagtigt”. Jeppe siger, at det vil blive artigt, når sønnen kommer tilbage, da at sætte han sammen med Per Degn, som under disse diskussioner har drukket tæt af Jeppes brændevin.

 

Første akt byder også på et møde med Lisbed, som skal giftes med Erasmus, hvis hendes forældre, Magdelone og Jeronimus, tillader det. Endelig møder vi Jacob, Erasmus’ bror, som kan berette, at Erasmus tre gange er faldet af den vogn, som skulle bringe ham hjem. Kusken lo deraf og sagde ved sig selv: “Rasmus Berg er en klog Mand paa Himmelen, men en Nar paa Jorden.”

 

 

Dramatisk ironi

 

Der er således varmet godt op til hovedpersonens ankomst. Erasmus Montanus er ladet med dramatisk ironi: Tilskuerne ved noget om personerne, før de har vist sig. Vi har et smil på læben allerede før vi har set Rasmus Montanus udfolde sine disputerekunster. Vi sidder med et halvkvalt grin, da han med logikken som redskab tryller sin mor om til en sten og tilbage igen. Løjernes højdepunkt er orddysten mellem Erasmus og degnen.

 

Når diskussionerne bevæger sig fra logiske operationer til uenigheder om universets indretning, bliver det farligt for Erasmus. Hvis han bliver ved med at hævde, at jorden er rund, vil Lisbeds forældre ikke bortgifte deres datter til ham.

 

 

Komedie eller tragedie

 

I femte og sidste akt skifter skuespillet tone. Der iscenesættes en intrige, som skal tvinge Erasmus til at afsværge alle de lærdomme, som han har tilegnet sig i sit studium. For at få sin Lisbed må han erklære, at jorden er flad. Erasmus retter ind. Fornuften har sejret. Lærestykket går op.

 

Men der er noget, der skurrer. Efter først at have udfoldet sig som en komedie, ender skuespillet som en tragedie. Søren Kierkegaard fortæller, at han græd, når han læste eller så Erasmus Montanus. Han identificerede sig med Erasmus Montanus, som havde ret, men lå under for massen (jf. Bredsdorff, 2011:77).

 

Litteraturhistorikeren Jens Kr. Andersen mener dels, at det komiske hele tiden er underordnet det didaktiske, og dels at betragtningen af Erasmus som en tragisk skikkelse er uhistorisk. “Både de personer, der går ud af komedien som vindere, og de, der står som tabere, fortjener deres skæbne - efter genrens love.” (Holberg, 2004:459).

 

 

Ironiens former

 

Omvendt mener Bredsdorff, at Holberg i Erasmus Montanus anlægger en ironisk distance til såvel hovedpersonen som til dennes omgivelser og at denne afvigelse fra genrenormen er med til at gøre Erasmus Montanus til den “mest levende del af Holbergs arv”. Enhver fortolker - læser, instruktør, skuespiller - må tage stilling til, hvordan Erasmus skal opfattes.

 

Erik A. Nielsen beskriver ironien set fra forfatterens perspektiv:

 

Når konfliktopspilningen er bragt til kulmination i komediens fjerdeakt, står Holberg over for en for ham uløselig opgave. På den ene side er der kastet en stærk komik over bondesamfundets uvidenhed, sådan som først og fremmest Per Degn, Jesper Ridefoged og Erasmus’ mor Nille bliver til latter. På den anden side er de latterliggørende forstandsevner, som Erasmus repræsenterer, også udleveret til den stærkeste latterliggørelse. Ironien synes opløftet i anden potens (…). (Nielsen, 1984; 2007:299f).

 

Fælles for disse fortolkere er, at de peger på en

ironi hos Holberg. Det er ikke ironi i klassisk forstand - “en måde at udtrykke sig på, hvor man med forsæt sår tvivl om udsagnets rigtighed” (Eigtved, 2007). Det er ironi som indirekte meddelelsesform. Forfatteren kurerer ikke sine personer, men slipper dem fri og lader dem fremture i deres galskab (Bredsdorff, 2011:78).

 

Langslet bruger også ironi-begrebet i sit forsøg på at lokalisere Holbergs sympatier i Erasmus Montanus: “Komediens ironiske lys afslører både Erasmus Montanus og de andre, som han konfronteres med - måske med en vis reservation, hvad angår Jacob og løjtnanten, der tydeligvis er forfatterens talerør, men som netop derfor ligner marionetter, når de fremfører det holbergske budskab” (Langslet, 2001:155).

 

 

På vej til humoren

 

Ironien anses i almindelighed for et redskab til distancering. Ironi forbindes med dobbelthed og tvivl - og betragtes derfor som modsætning til humor, som anses for varm og medfølende (jf. Eigtved, 2007).  Med Holbergs ironi i komedierne synes det at forholde sig på den særlige måde, at den bruges som redskab af kunstneren til at frigøre sig fra den didaktiske genres spændetrøje. En person kan vurderes på flere forskellige måder inden for et og samme værk. Holberg var på vej til den rummelige humane humor.

 

 

Litteratur (kronologisk ordnet)

 

F.J. Billeskov Jansen: Holberg som epigrammatiker og essayist, 1-2, Ejnar Munksgaards Forlag, 1938-39

 

Erik A. Nielsen: Holbergs komik. Forlaget Spring, 1984, 2. udgave 2007

 

Jens Kr. Andersen: Handling & moral. En strukturel studie i elleve Holberg-komedier, Akademisk Forlag, 1992

 

Jens Kr. Andersen: Professor Holbergs komedier. En strukturel og historisk undersøgelse, Akademisk Forlag, 1993

 

Jens Kr. Andersen: Holbergs kilder? Studier i komediedigterens mulige litterære forudsætninger, Akademisk Forlag, 1993

 

Lars Roar Langslet: Den store ensomme. En biografi om Ludvig Holberg, 2001. På dansk ved Ida Jessen, Gyldendal, 2002

 

Ludvig Holberg: Seks komedier. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Borgen, 1994, 2. rev. udg. 2004

 

Jens Kr. Andersen: “Holberg, Ludvig”, i: John Chr. Jørgensen (red.): Dansk Forfatterleksikon. Biografier. Rosinante, 2001

 

Thomas Bredsdorff: “Erasmus Montanus eller Rasmus Berg”, i: John Chr. Jørgensen (red.): Dansk

Forfatterleksikon. Værker. Rosinante, 2001

 

Michael Eigtved: “Ironi”, i: Alette Scavenius: Teaterleksikon, Gyldendal, 2007

 

Thomas Bredsdorff: Ironiens pris, Gyldendal, 2011

 

 

©John Chr. Jørgensen