Først lagt op 01-02-2023; senest opdateret 01-02-2023 13:00

 

Artikelserien Humor i Danmark 1 - 20, suppleret med essays Humor i glimt

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Lo læserne?. 1

Humor står over komik. 1

Jens Hansens boghylder 1

Osen fra Hansen. 1

Litteratur 1

 

 

Lo læserne?

 

Litterær humor får læseren til at smile, le eller grine. Men hvordan dokumenterer man den slags reaktioner? Så længe man taler for sig selv, går det nok. Man kan eventuelt bruge båndoptager, spejl eller kamera, når man skal bevidne, at man lo undervejs!

 

Mere krævende, men stadig muligt, er det at beskrive andres reaktioner på læsning. Man kan interviewe, iagttage og anstille forsøg.

 

Vanskeligst er det med historisk materiale. Hvordan forholdt læserne til bestemt prosaværk i 1824? Lo de? Det ved man kun undtagelsesvis noget om: Den 28. februar og den 6. marts 1824 læste Poul Martin Møller brudstykker af en fortælling om En dansk Students Eventyr op i Studenterforeningen i København. En af tilhørerne skrev: “Det morede os overordentligt, og Latteren blev ganske overvældende, naar Poul Møller, der maaske ikke kunde læse sin egen Skrift, gjorde Standsninger i Oplæsningen just paa saadanne Steder, hvor man var i højeste Grad spændt” (L. Zeuthen: Mine første 25 Aar, 1866:71).

 

Spænding opbygges, latter udløses. Mekanismen er præcist beskrevet af Zeuthen. Man kan indvende, at læsningen havde karakter af fremførelseskunst med ufrivillige momenter. Men fortællingen morede angiveligt også ved egen kraft.

 

 

Humor står over komik

 

I Niels Stengaards portræt af Poul Martin Møller i Det kongelige Biblioteks Arkiv for dansk Litteratur fremhæves Møller som “en af Danmarks største humorister i den egentlige betydning: Han formår at kalde på latteren og dét mere som adskiller humor fra komik”.

 

Det har Steengaard ret i. Komik kan være fald på halen. Det kræver en Charlie Chaplin at løfte fald på halen-komedien op på et niveau, hvor den fortolkes som et alment udsagn om menneskets skrøbelighed eller ukuelighed. Humoren har at gøre med rummeligheden i fortolkningen.

 

Poul Martin Møller omfatter sine personer med stor ømhed.  I En dansk Students Eventyr er den altid nyforelskede Fritz fortællingens drivkraft. Det er ham, de andre beundrer og fortæller historier om.

 

Næsten alle personerne i historien er positivt opfattede, selv den håbløst handlingsuduelige medicinske kandidat, der omtales som Licentiaten (jf. Jørgensen. 1980:110f). Han ligner et psykiatrisk tilfælde, men han har selvindsigt. Og de filosofiske problemer, han tumler med, er ikke mere vanvittige end dem, der har plaget tænkerne fra oldtiden og fremefter.

 

Juristen L. Zeuthen fortæller i de citerede erindringer, hvordan han straks følte sig truffet af Licentiatens evige selvrefleksion. Han var ikke alene begyndt at tænke over sine tanker, men også at tænke over, at han at han tænkte derover (Zeuthen, 1866:71).

 

Poul Martin Møller skaber et kærligt rum omkring sine personer. Alle har de deres forståelige særheder.

 

 

Jens Hansens boghylder

 

En enkelt person skiller sig ud og kalder på en anden, mindre medfølende latter, der ligner den, vi kender fra opførelser af Holberg-komedier med meget selvbevidste personer, der puster sig op på naragtig måde.

 

Det er huslæreren, kandidat Jens Hansen, en bekendt af Fritz og dennes absolutte modsætning. Jens Hansen er stivnet i selvtilstrækkelighed og pedanteri.

 

Jens Hansen er ved at børste sine støvler, da Fritz opsøger ham. Fritz spørger, om han ikke kan få strøget støvet af sine støvle med det samme. Det kan Jens Hansen ikke betjene ham med: “Denne Børste, den er mig en Helligdom”, forklarer han. ”Den er blot bestemt til at lægge sidste Haand på Værket med.” Sådan er hele hans tilværelse systematiseret.

 

Under konversationen i Jens Hansens værelse botaniserer den nysgerrige Fritz i kandidatens bogsamling. Han løfter det ene bind efter det andet ud og begynder at blade i det. Jens Hansen er højst misfornøjet med at se sine “velconditionerede” bøger “befingrede” og beder Fritz lade bøgerne i fred. Han vil alligevel ikke finde nogen “Komediebøger” eller andre “spøgefulde Skrifter”, siger Hansen. “Her er blot det rene Væsen”. Begrebet refererer til Hegels filosofi. Fint skal det være. Samlingen omfatter kun lærebøger, så han med “eet Blik” kan overskue “sin videnskabelige Løbebane” fra den første ABC til de teologiske indføringer. Hvis Gud vil give ham børn, så står bøgerne i den rækkefølge børnene skal bruge dem, forklarer han.

 

Fritz spørger forbløffet, om han da ikke har læst bøger siden sin sidste eksamen. “Jo, i den senere Tid kan du troe, jeg har pløjet ganske artigt i poetiske Skrifter, baade paa Dansk og paa Tysk, man vil jo dog nødig lade sig gjøre til et Aalehoved.”

 

Jens Hansen har udvidet sit læsepensum for at stå sig godt i samtalerne. Af husets frue erfarer han, “hvilke Poeter der er meest i Velten, og hvor dybt Enhver af dem stikker”. Hun er en “Pokkers Kiærling”. Hun “kan sin Æsthetik som En af os kan sit Fadervor”. I Jens Hansens verden handler det ikke om at forstå kunsten, men om at beherske den som konversation.

 

Fritz spørger, om han slet ikke føler nogen fornøjelse ved at læse digterværker. “Jo, saamænd gør jeg saa”, svarer han i sin småsnakkende stil. “Det maa jeg ikke sige andet. Det er ret en snurrig Tidsfordriv at lægge mærke til, hvorledes en Digter kan hitte paa de underligste Ting af Verden, som man aldrig skulde tro noget Menneskebarn kunde falde paa.” Digtning er for Jens Hansen underlige påfund. Når det går højt, er det en retorisk fægtekunst. Han slutter sin litterære belæring med en hyldest: “Professor Øhlenschlægers Bøger lider jeg ret godt. Det er ikke noget daarligt Hoved, der sidder paa den Karl. Ingen kan nægte ham, at han skriver grumme pænt for sig.” Sagt i 1824 om romantikkens digterkonge må disse anerkendende ord have fremkaldt hånlatter.

 

Portrættet af Jens Hansen er med Vilhelm Andersens ord så “forgyldt af Komik”, at man glemmer, hvor uhyggelig han også er. Og så har vi endda ikke fulgt ham til sengs, hvor han ligger under den “syv Lispund” tunge dyne, som han har arvet fra sin faster, og tænker på Frøken Sophies “dejlige smaa Pakkenusser”.

 

Det er dækkende, men en kende mat at kalde Jens Hansen en vittigt skitseret figur i slægt med degne og huslærere i 1700-tallets komedier og prosa” (Mai & Davidsen, 1998:45).

 

Vilhelm Andersen svingede sig op til at skrive, at Jens Hansen som type ikke er overgået af nogen figur siden Holbergs Per Degn (Poul Møller, 1944:271f). En sær bagvendt formulering, som kun forstås, hvis man daterer Holbergs komedier til deres seneste opførelse.

 

Under alle omstændigheder er sammenligningen med Per Degn i Erasmus Montanus relevant. De ligner hinanden i den selvsikkerhed, hvormed de fremfører deres tvivlsomme påstande. Hvis Per Degn er “lærdommens totale parodi” (Nielsen, 2007:302), så er Jens Hansen en komplet parodi på litterær dannelse. For ham er al læsning et middel til at komme frem i verden. Han er ikke kommet så langt som Per Degn. Foreløbig vil han være tilfreds med at avancere fra huslærer til præst.

 

Det morsomme ved skildringen af ham er, at han ikke er til at skyde igennem. Hver gang Fritz udfordrer ham med et spørgsmål, går han ind på tankegangen, men i sin patroniserende imødekommenhed afslører han, at han ikke har forstået, hvad Fritz i grunden sætter spørgsmålstegn ved: nemlig den rent instrumentelle brug af litteraturen.

 

Dialogen mellem Fritz og Jens Hansen ved bogsamlingen optager kun tre sider i bogen (Møller, 1964:96-98). Det er en disciplineret tekst uden kommentarer fra forfatterens side. Og hovedpersonen nøjes med at spørge. Først efter samtalen får vi Fritz’ reaktion: Han følte sig “noget beklemt ved den Verden, som den snaksomme Candidat forflyttede ham til.”

 

 

Osen fra Hansen

 

Læseren får lov til selv at danne sig sin mening om Jens Hansens positioner og ræsonnementer. Kandidaten bliver stegt i sit eget fedt, som man siger.

 

Osen fra Hansen er så stærk, at Fritz må hen og åbne et vindue.

 

Vinduet var et motiv i tidens litteratur, påpeger to fortolkere (Mai & Davidsen, 1998). Det er rigtigt, men vinduet er også et sted, hvor man har udsyn og mulighed for at trække vejret.

 

Poul Martin Møllers prosa er gennemtrukket af litterære referencer, men bunden i den er en jordnær realisme. Det er den, der har holdt teksten levende i snart 200 år.

 

 

Litteratur

 

L. Zeuthen: Mine første 25 Aar, Gad, 1866

 

Poul Martin Møller: En dansk Students Eventyr. Udgivet med efterskrift af Frederik Nielsen, Gyldendal, 1964

 

Vilhelm Andersen: Poul Møller. 3. udgave. Gyldendal, 1944

 

John Chr. Jørgensen: Den sande kunst. Studier i dansk 1800-tals realisme, Borgen, 1980

 

Anne-Marie Mai og Mogens Davidsen: “Digtning i stykker. Poul Martin Møller: “En dansk Students Eventyr”, i: Povl Schmidt m.fl.: Læsninger i dansk Litteratur. 2. 1820-1900, Odense Universitetsforlag, 1998

 

Erik A. Nielsen: Holbergs komik, 2. udgave, Spring, 2007

 

Niels Stengaard: ”Poul Martin Møller” (onlineudgave tilgået 29. januar 2023.

 

 

©John Chr. Jørgensen