Først lagt op 19-04-2023; senest opdateret 19-04-2023 13:56

 

Artikelserien Humor i Danmark 1 - 20, suppleret med essays Humor i glimt

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Bogens principløshed. 1

Wessels nihilisme. 1

Kierlighed uden Strømper 1

Stimulerende nihilisme. 1

Morale. 1

Bevingede ord. 1

Epigrammerne. 1

Gravskrifterne. 1

De apokryfe. 1

Litteratur 1

 

 

Bogens principløshed

 

Elskværdige læsere har gjort mig opmærksom på, at disse små essays om humor fremkommer i en tilfældig eller i hvert fald ikke letgennemskuelig rækkefølge. Jeg kan kun give dem ret. Der er ikke andet ordnende princip end det, tilværelsens luner måtte have afstedkommet.

 

Teksterne er publiceret i den rækkefølge, hvori jeg har haft lyst til at skrive dem. Denne kompositionsmetode er jo læserne uvedkommende - bortset fra, at der måske ikke blev så meget at læse, hvis jeg blev tvunget til at følge ét princip.

 

En kronologisk ordning af stoffet - det mest oplagte princip - ville have virket som en bremse på fremdriften. Kronologi lægger op til kausal tænkning. Og et løfte om en blotlægning af humorens udviklingssammenhænge ville være vanskeligt at indfri. Man kunne risikere, at det seriøse ærinde blev punkteret af humoren.

 

Undersøgelsen består af punktnedslag. Det handler om typer af humor. Mit interessefelt er den humor, der stadig fremkalder latter. Det interessante ved en 1700-tals-forfatter som Johan Herman Wessel er for mig ikke kilderne til hans humor, men livskraften og overlevelsesevnen i den.

 

Jeg medgiver imidlertid, at det ville se mere overskueligt ud, hvis stoffet var blevet fremlagt i kronologisk rækkefølge. Men så skulle vi, min redaktør, Klaus Kjøller, og jeg, have givet artiklerne nye numre, efterhånden som der kom nye artikler, som brød med kronologien.

 

Og så er det, mine elskværdige læsere udbryder: Kunne I dog ikke i herrens navn have ventet med at publicere det hele, indtil det lå færdigt?

 

Den sad! Det kunne vi - ikke!

 

 

Wessels nihilisme

 

Anledningen til denne træden vande er, at jeg - bedre sent end aldrig - har udarbejdet en karakteristik af Johan Herman Wessels humor.

 

Wessel blev født 6.10.1742 i Jonsrud ved Vestby i Norge. Faderen var præst. Efter tre år i Kristiania latinskole fik den unge Wessel i 1761 adgangseksamen til Københavns Universitet. Her studerede han engelsk og romanske sprog uden at tage afsluttende eksamen. Penge til at leve for skaffede han sig ved oversættelsesarbejde og sprogundervisning.

 

Takket være sit på en gang robuste og elegante vid blev Wessel en betydningsfuld, nærmest sagnomspunden figur i kredsen af norske digtere i Danmark. Han døde 17.12.1885, kun 43 år gammel, og blev begravet på Trinitatis Kirkegaard. Norge så han aldrig mere.

 

Det mest interessante ved Wessel er ikke hans seriøse skønlitterære forfatterskab, men alt det, der ligger nedenunder og bagved: parodierne og de absurde eller kyniske moraler, satirerne og de improviserede småvers og de vittige gravskrifter.

 

Johan Herman Wessel er “vores første litterære nihilist” skriver Thomas Bredsdorff i en diskussion med en norsk forskerkollega, Liv Bliksrud (Bredsdorff, 2003:170f).

 

“Følelser er latterlige, men fornuft fører ikke til noget bedre. Lad os derfor bedrive kunsten for dens egen skyld”.  Det er - stadig ifølge Bredsdorff - tankegangen hos den danske oplysningstids fin de siécle-skikkelse Johan Herman Wessel.

 

 

Kierlighed uden Strømper

 

Wessels bedst kendte værk er tragedie-parodien Kierlighed uden Strømper. Et Sørge-Spil i fem Optog (opført 1773).

 

Spillet er skrevet i såkaldte alexandrinere, et jambisk versemål med seks tryk i hver linje, således:

 

“Du aldrig bliver gift, hvis det i Dag ei skeer.”

 

Det er stykkets kvindelige hovedperson, tjenestepigen Grete, der ræsonnerer sådan ved handlingens begyndelse.

 

Kierlighed uden strømper opnår sin grinagtige virkning ved at transponere overklassens høje idealer ned på håndværkere og andet godtfolk.

 

Grete skal giftes med skræddersvenden Johan. Han er midlertidigt bortrejst for at få repareret sine bukser. Da han genser sin elskede, bliver han så overvældet, at han giver sine følelser udtryk i en uforglemmelig omgang syntaktisk tarmslyng:

 

“Hvor seer jeg glad igen de mange Yndigheder, som den maa være blind der ei kan see hos eder.”

 

Den sproglige genistreg består i at sætningen på den ene side er ukorrekt, absolut lavstatus (sml. “Det hus kender jeg en mand som at har købt”). På den anden side er den med hjælp fra alexandrinerne konstrueret så udspekuleret, at den klart uddistancerer de hverdagseksempler, en syntaks-kyndig sprogforsker kan diske op med (Paul Diderichsen, 1962:215).

 

Skuespillets mandlige helt mangler de hvide silkestrømper, han skal bruge til sit bryllup. Da han forsøger at låne sig frem, bliver han afsløret som tyv. De høje æresbegreber tilsiger, at han må begå selvmord, og de andre optrædende må følge trop, hvad enten de kan finde et “Helte-Sprikvort” at udånde på eller ej.

 

Før den sidste person stikker kniven i sig, siger han:

 

“Gid Eders Kierlighed maa aldrig mangle Strømper!”

 

Læst som morale betyder sætningen: Lad ikke dit bryllup afhængige af en formel bagatel.

 

Da Wessel året efter premieren føjede en epilog og en såkaldt vaudeville (slut-sang) til, lød sangkoret:  ”Jo galere, jo bedre.” Det motto har Anne-Marie Mai sat som overskrift på en analyse, som kommer hele vejen rundt om Kierlighed uden strømper (Mai, 1998).

 

 

Stimulerende nihilisme

 

Wessels nihilisme virker på forunderlig vis stimulerende på humøret. Det skyldes samspillet mellem det glade vanvid i indholdselementerne og den faste form med rytme og rim.

 

Wessels uopslidelige læsebogsnummer Smeden og Bageren er kynisk indtil det grinagtige. En hidsig smed slår en mand ihjel på et værtshus, og stilles for en dommer. Behjertede borgere beder dommeren skåne smeden, for byen har kun én smed. Derimod har den to bagere, hvoraf den ene tilmed er gammel.

   “Ja”, siger dommeren, “det Indfald var ei galt.”

   Han udsætter afgørelsen, “bladrer i sin Lov omhyggelig” (en tvivlsom aktivitet); “Men finder intet der for sig, / Hvorved forbuden er, for Smed at rette Bager” (som om lovbogen i detaljer fortæller, hvilke erhvervsgrupper der har ret til at udrydde bestemte andre).

   Dommeren følger således henstillingen fra borgerne. “Den Bager græd Guds jammerlig/ Da man ham førte væk”.

 

 

Morale

 

Hvilken lære kan man forvente draget af denne hårrejsende historie? Mest oplagt er det vel:

at jura gradbøjet af pragmatiske hensyn kan føre til justitsmord.

 

Wessel chokerer ved en morale, der anlægger offerets synsvinkel og generaliserer retsløsheden som et vilkår:

 

“Beredt til Døden altid vær!

Den kommer, naar den mindst Du tænker nær.”

 

Læs: Når som helst kan der dukke to mænd op fra det hemmelige politi med en falsk anklage og hive dig til forhør og dødsdom.

 

Dette perspektiv på fortællingen anser jeg for mere interessant end redegørelser for fortællingens forhistorie i skæmtehistorier og heltedigte. Wessel har nemlig ikke fundet på disse historier selv (jf. Vilhelm Andersen, 1924:528ff). Men han har fortalt dem med et sådant lune, at fortællere i flere generationer har lært dem udenad og givet dem videre. På den måde er ord og vendinger fra Wessel trængt ind i sproget og har fået efterliv som bevingede ord.

 

 

Bevingede ord

 

Joachim Bo Bramsens Bevingede ord & Aforismer, som er kronologisk ordnet, bringer halvanden side med bevingede ord fra Wessel. Og T. Vogel-Jørgensens store klassiker, Bevingede ord, har et register med mere end et halvt hundrede henvisninger til Wessel.

 

Fra Smeden og Bageren har sproget og dermed ordbøgerne optaget vendingen “for smed at rette bager”.

 

Ræsonnementet er, at man skal ikke henrette en sagesløs bager for noget, en rasende smed har gjort.

 

Det siger sig selv. Men det er jo ikke på grund af ræsonnementet, vi husker fortællingen. Det er på grund af vanviddet, der tillader justitsmordet på den gamle bager.

 

 

Epigrammerne

 

Hvor langt den nihilistiske digter kan komme i retning af det meningsløse, illustrerer dette epigram, som er en besvarelse af et opgivet emne om “Smørrebrød og Kærlighed”:

 

“At smørrebrød er ikke mad,

Og Kierlighed er ikke Had,

Det er for Tiden, hvad jeg veed

Om Smørrebrød og Kierlighed.”

 

Digtet er to gange vrøvl hægtet op med rytme og rim. Smørrebrød er mad, og kærlighed kan rumme had. Men det lyder sjovt!

 

 

Gravskrifterne

 

En digter med så sort humor som Wessel boltrede sig selvfølgelig i gravskrifter:

 

Under Digterens Portrait, skrevet af ham selv:

 

Han syntes fød til Bagateller.

Og noget stort han blev ei heller.

 

Digterens Gravskrift over sig selv:

 

Han aad og drak, var aldrig glad,

Hans Støvlehæle gik han skieve;

Han ingen Ting bestille gad

Tilsidst han gad ei heller leve.

 

Over Brygger Walt:

 

Her ligger Walt

Han gjorde Malt,

Og det var Alt.

 

 

De apokryfe

 

Ud over sine skrifter efterlod Johan Herman Wessel sig en række anekdoter om sin drikfældighed og sin slagfærdighed. Disse anekdoter er pr. definition hemmelige, uautoriserede, ubeviselige.

 

Alverdens anekdoter (red. Fonsmark, 1956) gengiver 13 Wessel-anekdoter, hvoriblandt denne:

 

Engang lå Wessel og sov en rus ud på Valby bakke. To studenter, der kom forbi, genkendte ham - og begyndte at improvisere:

 

-     Et svin på Valby Bakke lå …

 

Han kom imidlertid ikke videre, for Wessel fortsatte øjeblikkeligt:

 

 - To æsler stod og så derpå.

 

 

Litteratur

 

Jens Kr. Andersen: “Kierlighed uden Strømper”, i: John Chr. Jørgensen (red.): Dansk Forfatterleksikon. Værker, 2001

 

Vilhelm Andersen: Illustreret dansk Litteraturhistorie, 2, 1924

 

F.J. Billeskov Jansen (udg.): Den danske lyrik før 1800, 1963

 

Joachim Bo Bramsens Bevingede ord & Aforismer, 2001

 

Liv Bliksrud: Den smilende makten. Norske Selskab i København og Johan Herman Wessel, 1999

 

Thomas Bredsdorff: Den brogede oplysning. Om følelsernes fornuft og fornuftens følelse i 1700-tallets nordiske litteratur, 2003

 

Paul Diderichsen: Elementær dansk grammatik, 3. udgave, 1962.

 

Henning Fonsmark (red.): Alverdens anekdoter, 1956

 

Anne-Marie Mai: “Jo galere, jo bedre”. Johan Herman Wessel: Kierlighed uden Strømper, i: Ulrik Lehrmann & Lise Præstgaard Andersen (red.): Læsninger i dansk Litteratur, 1998.

 

Paul W. Rubow: “Wessel, Johan Herman”, i: Dansk Biografisk Leksikon bd. 15, 1984:415-417.

 

Johan Herman Wessel: Samlede Digte. Samt Kierlighed uden Strømper, 1961

 

T. Vogel-Jørgensen (red): Bevingede ord, 6. udgave, 2. oplag, 1991

 

 

©John Chr. Jørgensen