Først lagt op 13-06-2023; senest opdateret 13-06-2023 17:10

 

Grove løjer og snigende satire

Henrik Pontoppidans Naadsensbrød

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Journalistik som nabo-chikane. 1

Stinkbombe og nidportræt 1

Maksimal effekt 1

Bondefangeri 1

Indsigelse. 1

Halvtosset kælling. 1

Spion i Østby. 1

Fra journalistik til novelle. 1

Jeg-formen undgås. 1

Ironi og satire. 1

Litteratur 1

 

 

Journalistik som nabo-chikane

 

“Den digteriske proces’ veje er i sandhed ofte uransaglige”, skriver Bent Haugaard Jeppesen i sin bog om Henrik Pontoppidans samfundskritik (1962; 1977). Novellen Naadsensbrød, som generationer af dansklærere og deres elever har læst som et kunstnerisk forsvar for en kvinde, der stritter imod, da hun bliver sendt på en moderne forsørgelsesanstalt, blev grundlagt som et stykke nabo-chikane forklædt som journalistik.

 

 

Stinkbombe og nidportræt

 

Læst i en biografisk sammenhæng er Naadsensbrød en “stinkbombe” af et “nidportræt” rettet mod en nabo, med hvem forfatteren lå i strid (Flemming Behrendt, 2019:169ff). Med sit rigtige navn hænges Trine Bødkers ud som en uregerlig og fordrukken kvinde, der ikke vil på “kassen”, dvs. forsørgelse- og arbejdsanstalten. I virkeligheden var hun en arbejdsom enke, som ernærede sig ved at gå bud mellem Østby og Frederikssund. (Hendes levnedsløb er blevet kortlagt af Henrik Loft Nielsen, 2018).

 

 

Maksimal effekt

 

Ved at plante sin novelle som journalistik i en avis søgte Pontoppidan at opnå maksimal effekt. Han

henvendte sig Otto Borchsenius, redaktøren af den landsdækkende venstreavis Morgenbladet, og bad om at få historien placeret som ledende artikel på forsiden. Selv om han erkendte, at han brugte digteriske greb, insisterede han på, at artiklen var “en i det enkelte sandfærdig Fremstilling”. Han vred armen om på redaktøren ved at stille flere artikler i udsigt, men kun hvis hans ønske om at få artiklen placeret som “Leder” blev imødekommet.

 

 

Bondefangeri

 

Brevet var bondefangeri. Hvis Pontoppidan havde skrevet, at Trine Bødkers var navnet på en nabo, han ønskede at hænge ud til spot og spe, ville Borchsenius næppe have lagt spalter til. Forløbet var til at forudse:

 

Borchenius bragte Naadsensbrød på forsiden af Morgenbladet, 29.1.1885. Herfra spredtes den i lokalpressen og nåede ud til Pontoppidans venner og fjender i Østby i Horns Herred, hvor handlingen udspiller sig.

 

 

Indsigelse

 

Trine Bødkers blev ikke uventet harm over at blive fremstillet som en “fordrukken, halvgal Kælling” - noget, der kunne skade hende i hendes erhverv. Venner kom hende til undsætning og hjalp hende med at udfærdige en indsigelse, hvori hun forbeholdt sig retten til at drage Pontoppidan til ansvar efter loven (Isefjordsposten, 21.2.1885).

 

 

Halvtosset kælling

 

Artiklen fik ikke juridiske konsekvenser for Pontoppidan, men på det personlige plan mærkede han følgerne. I et brev til Borchsenius skriver han: “En halvtosset Kjælling her i Byen, der af andre er ægget op til at føle sig fornærmet over den Artikkel, jeg skrev om Arbejdshuset i Morgblh., har saaleds skabt et Røre her i Egnen i den Anledning, som du ingen Forestilling kan gjøre dig om, har ogsaa faaet anbragt et Par latterlige Stykker om mig og min kone i en af Egnens Aviser, og i det hel taget teeet sig som besat.”

 

 

Spion i Østby

 

Mens han således stadig prøver at belaste Trine Bødkers for miseren, konstaterer han med beklagelse, at der er sket en ændring af hans position i byen. Han har skilt sig ud fra fællesskabet. Man er begyndt a se på ham som spion (Brev fra Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius, februar 1885). I maj 1886 flyttede han fra Østby.

 

 

Fra journalistik til novelle

 

I 1887 blev Naadsensbrød optrykt i samlingen Fra Hytterne. Teksten var diskret “fiktiviseret”, så den nu fremtrådte som novelle.

 

Den vigtigste ændring bestod i, at Trine Bødkers var blevet til Stine Bødkers. Et i Østby faktisk brugt navn blev erstattet af et (kun lidt) opdigtet.

 

 Samtidig var den indledende, stiliserede datering “Lillelunde den osv.” blevet strøget.

 

Fjernet var også meddelerens henvendelse “Hr. Redaktør”, en formular, som anvendtes af avisens meddelere.

 

Og den første sætning i brødteksten var ændret fra “Der stod i Eftermiddag et stort Spektakel omme i Smøgen bag vort Gadekjær” til “Der stod en Eftermiddag et stort Spektakel omme i Smøgen bag Gadekjæret.”

 

Ved de simplest mulige indgreb har den journalistiske artikel mistet sine aktualiserende signaler og er kommet til at ligne en novelle. Men den bevarer væsentlige træk af journalistik: Den bygger på iagttagelse, og den vil sige noget sandt om virkeligheden.

 

 

Jeg-formen undgås

 

De journalistiske genrer, som den efterligner, er reportagen og lederen.

 

Reportagen beretter om noget nyligt hændt: den dramatiske afhentning af Stine Bødkers. Den bringer os tillige ind i rum, vi ellers ikke har adgang til: arbejdsanstalten.

 

Lederen er avisens mening om det, der skildres: her at de moderne arbejdsanstalter ikke er så humane, som de giver sig ud for at være.

 

Begge genrer gør krav på objektivitet. Reporteren er et sandhedsvidne, og lederskribenten lader argumenterne tale. Begge undgår jeg-formen. Pontoppidan lever op til disse genrenormer i Naadsensbrød. Hvordan han rent fortælleteknisk bærer sig ad med det, har jeg omhyggeligt, for ikke at sige omstændeligt redegjort for i Realisme (1972:99ff.). I resumeret form: Han lader, som om han svæver over vandene. Han ved, hvad “Egnen” mener.  Han er her og der. Han ved, hvad der gemmer sig bag de lukkede døre. Hvad han synes om det, han ser, meddeler han i indirekte form.

 

 

Ironi og satire

 

Hermed er jeg fremme ved denne artikels egentlige ærinde: at vise, hvordan Henrik Pontoppidans humor opererer i en tekst med ellers dybt alvorlige temaer som barmhjertighed, retfærdighed og værdighed.

 

Han bruger ironi, dvs. tale på skrømt. Han siger ét, men efterhånden finder læseren ud af, at han mener noget andet. Efterhånden akkumuleres der så meget ironi, at fremstillingen slår over i en satire, dvs. en kritisk fremstilling, af det, der i udgangspunktet skulle være positivt.

 

Når han præsenterer det nyopførte fattig- eller arbejdshus som “hele Egnens Stolthed og Pryd”, så tror man ham. Og når han tilføjer, at det ligger “helt kongeligt paa Toppen af en kratbevoxet Banke ud mod Fjorden”, kan man endnu følge med. Men når han fortæller, at det har ”Majestætens Navnechiffer funklende i Guld paa blaa Grund over Indgangsdøren”, så er modsætningen mellem funktionen og fremtrædelsesformen spændt til bristepunktet.

 

Fortælleren presser denne opbygning af spænding med skift i synsvinklen. Han indfører “mere end én besindig Mand”, der har ymtet noget om overdrivelse i retning af luksus.

 

Herefter overtager han igen selv synsvinklen og beretter om forholdene inden for murene. Tonen skifter fra underliggende til manifest satire. De vigtigste fortælletekniske hjælpemidler er overdrivelsen og den sammenlignende billeddannelse: “Kassen” beskrives som en blanding af et fængsel, en kaserne og en kirke. De gamle disciplineres og mister deres individualitet. Ved hjælp af en række indirekte meddelelsesmidler er Stine Bødkers protest mod at skulle på kassen gjort forståelig.

 

Naadsensbrød er på én gang effektiv journalistik og sammenbidt humoristisk fortællekunst.

 

 

Litteratur

 

Henrik Pontoppidan: Fra Hytterne. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Johs. P. Olsen; Gyldendal, 1953; 3. oplag, 1965

 

Bent Haugaard Jeppesen: Henrik Pontoppidans samfundskritik, 1962; 2. udvidede udgave, Vinten, 1977

 

John Chr. Jørgensen: Realisme. Litteratursociologiske Essays, Borgen, 1972

 

Carl Erik Bay og Elias Bredsdorff (red.): Henrik Pontoppidans breve, 1, 1880-1913, Aschehoug, 1997

 

Flemming Behrendt: Livsrusen. En bog om Henrik Pontoppidan, Gad, 2019

 

Henrik Loft Nielsen: Stine Bødkers, 2009,

www.henrikpontoppidan.dk

 

Thomas Bredsdorff: Ironiens pris, Gyldendal, 2011

 

Bo Hakon Jørgensen: Møder med mere. Om litterær prosastil og stilanalyse, Spring, 2014

 

 

©John Chr. Jørgensen