Først lagt op 09-08-2023; senest opdateret 11-08-2023 11:28

 

Aforismer og strøtanker

En Poul Møller-studie

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Aforismer 1

Strøtanken i teori og praksis. 1

Studieplads på havet 1

Strøtanker på papirlapper 1

Tænkning og læsning. 1

Musik og digtning. 1

Filosofisk hængedynd. 1

Uoriginal som forsker og usikker som underviser 1

Litteratur 1

 

Aforismer

 

En aforisme er en kort og karakterfuld formulering af en tanke eller en livserfaring. Ved sin sproglige koncentration - “aphorizein” er græsk for “afgrænse” - ligner aforismen kunstprosa. Den benytter sig ofte af billedsprog, men den refererer ikke til noget fiktionsunivers.

 

Aforismen er et stykke sagprosa, et udsagn om virkeligheden, ofte en moralsk dom eller en filosofisk konklusion.

 

Som spidsformuleret erfaring ligner aforismen ordsproget. Der er dog den afgørende forskel, at ordsproget er anonymt, mens aforismen har en navngiven forfatter.

 

I Europa bruges aforismen fra det 5. århundrede f.Kr. til formidling af lægevidenskabelig erfaring. Hippokrates’ “Aphorismoi” indeholder huskeremser som: “Hvad medikamenter ikke helbreder, det helbreder jern (dvs. kniven). Hvad jern ikke kurerer, helbreder ild. Hvad selv ild ikke helbreder, må anses for inkurabelt” (jf. Vogel-Jørgensen, 1991:515).

 

På trods af sin lidenhed blev aforismen en betydningsfuld vækst i grænselandet mellem litteraturen og filosofien. Aforismen er en slags essayistik bare i ultrakort, ofte vittigt pointeret form. Et skarpt sprogligt indfald gør det muligt for forfatteren at skære igennem til noget sandt.

 

La Rochefoucaulds moralske læresætninger promoverede et vid af en hidtil uset kynisme. Som motto for sine Maximes, 1665, satte han: “Nos vertus ne sont le plus souvent que les vices déguisés.” (“Vore dyder er som oftest ikke andet end forklædte laster”).

 

 

Strøtanken i teori og praksis

 

Poul Martin Møller (1794 -1838) er en af dansk litteraturs mest originale aforisme-forfattere. Han udviklede som ung en særlig lunerig form, som han kaldte strøtanken.

 

Selve ordet var ikke nyt. Det var tidligere blevet brugt i betydningen “løsreven, henkastet tanke” af litteraten Knud Lyne Rahbek.

 

Men Poul Møller gav det ny betydning, idet han definerede det som en litterær genre. Definitionen fremkom gennem en række selvproducerede eksempler. Poul Martin Møller blev på den måde både genrens skaber og dens første teoretiker:

 

Strøtanker, som Frugter af Øieblikkets klarere Anskuelse, ere poetiske ved deres aphoristiske Form, ikke videnskabelige. De ere Tænkningens Culminationspuncter - et Slags Hermaphroditer, halv Poesi, halv Prosa.

Efterladte Skrifter, 3.udgave, bind III, 1856: s. 3.

 

Strøtankerne er således øjeblikke af indsigt, der har fået poetisk form. Skønt der er lagt et arbejde i udformningen af dem - metaforikken i den netop citerede er halsbrækkende - skal de ikke opleves som selvgyldige kunstværker, men betragtes som led i dialog: Strøtankers Læsning er intet Arbeide, men et Surrogat for Samtale.

ES 3, III, 1856:4.

 

Poul Møller beskriver strøtankerne ud fra producentens synsvinkel, men forholder sig også til dem som foreliggende tekster vurderet i et moralsk univers. Den usædvanligt knudrede syntaks afslører besværet med at holde sammen på synsvinklerne:

 

Naar Strøtanker fremsættes i et eenfoldigt Sprog, synes mange af dem, skønt de have hovet (huet) Den vel, der undfangede dem, Læseren at være et Intet. Derimod naar de indklædes i Pragt, siger Ingen om dem, at de ere aldeles Intet. Ere de intet Væsen, saa ere de dog en Kjole. ES 3, III, 1856:8.

 

Mens de to første strøtanker om strøtanken havde karakter af postulater, så er den netop citerede en analyse af de forskellige måder, hvorpå et æstetisk objekt kan vurderes. Den enkelhed, som virker tilfredsstillende på ophavsmanden, ser konsumenten måske ikke. Han vil hellere have pynt end ingenting.

 

 

Studieplads på havet

 

Poul Martin Møller var som præstesøn blevet sat til at studere teologi, men han vaklede i troen og var uden lyst til at prædike. Meget af studietiden gik op i venskaber, digterfejder og forelskelser (jf. Jørgensen, 2016:65ff).

 

Hans hu stod til filologien. For at få ro til at læse sine klassikere lod han sig ansætte som skibspræst på et skib, der skulle sejle til Kina. Ironisk nok forudsatte ansættelsen, at han lod sig ordinere som præst.

 

“Gud velsigne Dem paa Deres Reise”, skrev Adam Oehlenschläger i et brev til ham. “Studeer paa det ensomme Skib! Havet være Deres Studerekammer!”

F.C. Olsen: “Poul Møllers Levnet”, ES 3, VI, 1856:53.

 

Fra 1. november 1819 til 14. juli 1821 befandt Møller sig om bord på Det Asiatiske Selskabs Kinafarer “Christianshavn”, som gik til Canton (Guangzhou), byen, der dengang var centrum for Kinas handel med udlandet.

 

Meningen med rejsen var for Poul Møller at skaffe fred og ro til at færdiggøre de filologiske studier. Det var han sig pinligt bevidst i sine “Optegnelser” fra rejsen. ES, 3., II, 1856, 259ff.

 

Næppe er skibet kommet ud i Øresund, før han tager fat på filologien. Han læser to elegier af den romerske digter Tibull. Efter at have været søsyg ud for Kullen, læser han hele tre elegier af Tibull. Så kommer de ud i en storm så voldsom, at bøgerne hagler ned over ham i kahytten. Efter syv dage på søen opgiver han at føre dagbog. Men han læser trøstigt videre i klassikerne. Homer havde han altid ved hånden. På den lange sørejse skal han være kommet gennem hele Cicero. Af den nyere litteratur koncentrerede han sig om den franske. Skibets “Supercargo” (lastchef) var død og havde efterladt sig en samling franske bøger. Samtidig havde de fået en fransk læge om bord, som Møller kunne konversere på skolefransk med (jf. Olsen 1856:77, Vilh. Andersen, 1944:104).

 

Helt afstå fra at skrive noget selv, kunne Poul Møller ikke. Det var på denne rejse, han påbegyndte sine filosofiske noter, de såkaldte strøtanker.

 

 

Strøtanker på papirlapper

 

“Strøtanker 1819-1821” blev nedskrevet på papirlapper og først publiceret efter forfatterens død i “Efterladte Skrifter 1, III, 171-90” i 1843. Jeg citerer dem her efter tredje udgaves tredje bind, 1856 s.3-29.

 

Et reduceret udvalg er optrykt s. 15-28 i Poul Martin Møller: “Filosofiske essays og strøtanker” ved Børge Madsen, 1965.

 

I min bog “Den sande kunst” har jeg vist, hvordan Poul Møllers Strøtanker som samlet produktion (ca. 250) kan læses som en sammenhængende argumentation for en mimetisk æstetik (Jørgensen, 1979: 45ff.). Sådan peger mange af strøtankerne frem i forfatterskabet.

 

I denne lille opsats drejer det sig alene om de genrekonstituerende strøtanker fra Kinarejsen.

 

 

Tænkning og læsning

 

Strøtankerne fremtræder som resultater af tænkning og læsning. Kun undtagelsesvis forholder forfatteren sig til sin konkrete situation på dampskibet:

 

Disse Strøtanker ere egentlig fabriquerede ved en Dampmaskine, da de ere drevne ved Røgen af Augustinus’s Liverpool. ES 3, III, 1856:15.

 

Ordvalget (“fabriquerede”) røber, at han ser det ironiske forhold mellem de filosofiske noter og den avancerede transportform (dampskib).

 

 

Musik og digtning

 

Forfatteren gør på forhånd grin med forsøg på at bringe strøtankerne ind under en videnskabelig systematik:

 

De fleste Forfatteres Strøtanker kunde, naar de uden Valg stode i den Orden, de vare faldne Forfatteren ind, deles i tre partes (…): Stjerner, Lilier eller Kaalblade. ES 3, III, 1856:18.

 

Den sidste strøtanke om strøtanken i denne indledende række betoner genrens karakter af forspil. Møller sammenligner med musik og digtning:

 

Det, jeg nu vil skrive, skriver jeg alene for at sætte mine Tanker  i Bevægelse. Utallige Strøtanker ere en uendelig Indledning til Tænkning. Det er som en Concert, der er blot Præludium, et Poem, der bestaaer alene af Musernes Paakaldelse og Løfter om Sang. ES 3, III, 1856:25.

 

Det er filosoffen, der taler. Målet er tænkning. Strøtankerne er det uendelige forspil hertil. Musikkens præludium og digtekunstens påkaldelse er midler i processen. Møllers problem - og charme - var, at han sjældent kom længere end til forspillet. Selv hans hovedværk, “En dansk Students Eventyr”, er ufuldendt.

 

 

Filosofisk hængedynd

 

Efter hjemkomsten til Danmark kunne Poul Martin Møller straks bringe sine klassisk-filologiske studier i anvendelse. Han blev i 1822 adjunkt i latin og græsk på Metropolitanskolen. Disse år midt i 1820’erne var hans frodigste. Det var her, han gjorde lykke med sin oplæsning af “En dansk Students Eventyr” i Studenterforeningen. Og det var her, han fandt en kort og spændstig form til sine strøtanker:

 

Der gives Talere, der affectere Simpelhed af Had til Rhetorik. ES 3, III, 1856:35.

 

I Skrift er man nødt til at give Læseren en Pragtudgave af sin Personlighed. ES 3, III, 1856:38.

 

Vennen, filosoffen F.C. Sibbern anbefalede ham i 1826 til et lektorat i filosofi på Universitetet i Christiania, hvor han i 1828 blev forfremmet til professor. I 1830 byttede han det norske professorat ud med et dansk i København.

 

Det passede han i 8 år. Han havde en taknemmelig elev i Søren Kierkegaard, som fulgte hans undervisning i moralfilosofi. Men ellers synes han ikke at have sat noget præg på filosofihistorien. Han var dårligt udrustet til lektoratet i Oslo, og han fik aldrig indhentet det forsømte. “Intet tyder på, at han havde foretaget dybtgående filosofiske studier”, skriver filosofihistorikeren Carl Henrik Koch (2004:254).

 

 

Uoriginal som forsker og usikker som underviser

 

Poul Møller forsøgte forgæves at løfte sig ud af Hegels forestilling om filosofien som et system.

 

Selv strøtankerne bliver kedelige i denne ende af forfatterskabet. Denne kan dog læses som

en bittersød trøst i nøden:

 

Enhver Kæmpe i Philosophien skal falde for Dværge.

ES, 3, III, 1856:139.

 

 

Litteratur

 

Vilh. Andersen: Poul Møller. Hans Liv og Skrifter, 1-2. 1894, 1904; Gyldendal, 1944

 

Joachim Bo Bramsen: Bevingede ord & aforismer, 2001

 

Henrik Denman: Poul Martin Møller. En kommenteret bibliografi, 1986

 

John Chr. Jørgensen: Den sande kunst. Studier i dansk 1800-tals realisme, 1980

 

John Chr. Jørgensen: Brænd mine breve. Brevkunstnere og -pyromaner, 2016

 

John Chr. Jørgensen: Jens Hansens boghylde, Humor i glimt, 2023

 

Carl Henrik Koch: Den danske idealisme. Den danske filosofis historie 1800-1880, 2004

 

Poul Martin Møller: Efterladte Skrifter, 1-6, 3., 1856

 

Poul Martin Møller: Filosofiske essays og strøtanker, ved Børge Madsen, 1965

 

F.C. Olsen: Poul Møllers Levnet med Breve fra hans Haand, i: Møller, 6, 1856

 

Vogel-Jørgensen og Poul Zerlang: Bevingede ord, 6. reviderede udgave, 1991

 

 

©John Chr. Jørgensen