Først lagt op 14-11-2019; senest opdateret 04-01-2020 17:14

 

6.

Viggo Hørup – kanoniseret sagprosaist

 

 

 

De fem første sagprosaister i denne række har alle tilhørt vor tid. Nu tager læseren og jeg sammen et dyk ned i historien for at se, hvad der skal til for, at en forfatter af avisartikler kan få status som klassiker. Klarhed, enkelhed og ligefremhed kan stadig være vigtige kvaliteter. Men også indholdets vægt og sprogets robusthed må forventes at være af betydning.

 

De bedste sagprosaister indgår i et lands litteraturhistorie. Det gør ikke en skribent mindre, at han skriver om aktuelle emner i en avis. For Georg Brandes var det oplagt, at han skulle have Viggo Hørup med i sit programskrift om Det moderne Gjennembruds Mænd (1883). Hørup tøvede imidlertid med at udlevere de personlige oplysninger, Brandes havde udbedt sig, og kom ikke med. Af et notat kaldet Politisk Tilbageblik (1884) fremgår det, at Hørup ikke ville indlemmes i nogen litterær bevægelse, heller ikke selv om den kaldte sig realistisk. Han ville have

 

Politik i Stedet for Æstetik, rent borgerlige Interesser med Smør, Jærnbaner og skadeligt Vands Afledning i Stedet for tynde Noveller og et afsindigt Postyr over en ny Skuespiller. De litterære Folk forstod Realismen som en ny Form for det æstetiske, men det smagte altid af Fugl og af Fællesordet Realisme lod der sig udlede mange Konsekvenser.

(jf. Jørgen Knudsen: Georg Brandes. Symbolet og manden 1883-95, 1, 82).

 

Hørup skrev ind i sin tid, for at indgyde mod, for at få folk til at tage deres skæbne i egen hånd. Han forestillede sig næppe, at han skulle kunne blive læst som forfatter 150 år senere.

 

Når Hørups artikler optrykkes i dag, kræver de flere fodnoter end noveller gør, men han har dannet forbillede for flere generationer af skribenter og har derved øvet indflydelse på sit lands litteratur.

 

Den kommenterende form for journalistik, som Hørup er dyrkede, vil på nogle unge journalister virke gammeldags; de foretrækker fortællende journalistik, altså journalistik med handling. På den anden side er der mange skribenter, der leverer klummer til dagens aviser, og de kan lære noget af Hørups spidse stil.

 

Citatet ovenfor er karakteristisk ved en vis kynisme.  Hørup havde det udmærket med, at de litterære folk blev ført bag lyset med det upræcise realismebegreb.

 

En af attraktionerne ved Hørup var hans skånselsløshed. Han forfulgte sine uvenner til det sidste. Da yndlingsfjenden, den nationalliberale digter Carl Ploug, endelig gik hen og døde, slog Viggo Hørup ham ihjel én gang til i nekrologen:

 

Et trægere og mere indskrænket, allerede ved Tyveaarene afstumpet og forbenet Hoved har et Folk aldrig haft til at svinge Ideens Fane og samle alt Snobberi og den hele Spidsborgerlighed til et Regiment omkring Fanen.

(Politiken 28.10.1894)

 

Kan man rakke ned på en afdød? Hørup kunne. Han hånede vores forsonlighed ved begravelser:

 

Vi danske er bedst ved begravelser. Den, der tvivler om vor Elskværdighed, behøver blot at lægge sig til at dø og al Tvivl vil forstumme.

 (Politiken 11.1.1892)

 

Selv valgte Hørup en begravelse uden kirkelig medvirken. Han blev bisat fra Lørup Ridehus, forsamlingshuset på Østerbro, hvor han havde holdt nogle af sine politiske taler. Derefter blev han brændt i krematoriet på Nyelandsvej.

 

”Genial sprogmester”

Redaktøren og politikeren Viggo Hørup (1841-1902) er en af de mest beundrede skribenter i dansk journalistiks historie.

 

Pressehistorikeren Svend Thorsen kalder ham ”en genial Sprogmester” og siger, at han forvandlede det akademiske avissprog fra juridisk kandidatprosa til et levende dansk.

 

Litteraturforskeren Vilh. Andersen kalder ham ”en sproglig Realist” og siger, at han har ”ætset den akademiske Fernis ud af Dagspressen.”

 

Midlet var bidende spot og skarp ironi inspireret af Søren Kierkegaards polemiske stil, men uden dennes krummelurer. Kierkegaard forfulgte filosofiske og filologiske tankebaner. Det ene ord tog det andet. Hørup gik målbevidst efter det træffende, evt. dræbende udtryk.

 

Vidt belæst

Hørup var vidt belæst i alt fra Bibelen og Shakespeare til Holberg og H.C. Andersen. Breve fra ungdomsårene viser, at han læste Heines digte på tysk; han oversatte endog nogle af dem. Han lærte sig engelsk bl.a. for at læse Oliver Goldsmiths The Vicar of Wakefield. Sammen med fætteren Holger Drachmann dyrkede han den norske forfatter Henrik Wergeland.

 

Han var litterært   dannet, men ikke alt i hans sprog var litterært tilegnet. Som opvakt lærersøn på landet (Torpmagle, Halsnæs) var han kommet i besiddelse af en rigdom af ord og vendinger fra hverdagens danske sprog. Vilh. Andersen antyder, at han trak dem op af den nordsjællandske muld: ”det damper af hans Sprog som fra en friskgødet Ager”

(Illustreret dansk Litteraturhistorie, 4, 1925:334).

 

Seks års jurastudier (1861-67) formåede ikke at ødelægge Hørups sans for poetisk sprogbrug.

          

Billedskabende evne

Svend Thorsen fremhæver især Hørups evne til at skabe billeder og – må man tilføje – lade dem udvikle sig, så de danner komposition, som her, hvor han bruger Darwins udviklingsteori på sine politiske modstandere:

 

Højre er et Udviklingstrin, et mangelfuldt og ufuldkomment, men det er ikke haabløst, det følger Naturens Love. Højrefolket er en Slags Haletudser, endnu halv Fisk; men det er deres Bestemmelse at aande ved Lunger og hoppe om paa deres Ben ligesom andre Mennesker. De lærer Kunsten af dem, der er kommet et Skridt videre.

           (Thorsen: Den danske Dagspresse, 1, 1947:49)

 

Hørup får det til at lyde, som om han hjælper Højre på plads i arternes orden, mens han i virkeligheden gør grin med partiet. Det er en indirekte meddelelsesform. Med samme nedgørende formål, men mere direkte og uden brug af Darwin skrev han om kredsen omkring den nationalliberale Carl Ploug:

 

Det Kuld, hvortil han hørte, blev overhovedet ikke ældre. De endte alle ligesom han ved eksamen artium (…) deres Udvikling, deres Synskreds, den Modenhed, de naaede, det var Grænsen mellem Latinskolen og Universitetet.  Her laa Verdens Ende, paa dette Trin sank de hen i Ærbødighed for sig selv, en agtelsesfuld Forbløffelse over, at Mennesker kan naa saa vidt.

           (Thorsen 1947:49)

 

Den moderne læser vil genkende den falske loyalitet i de sidste linjer (”agtelsesfuld Forbløffelse”) fra Hans Scherfigs romaner. Der er noget satirisk, revyagtigt over disse beskrivelser. Foruden Kierkegaard synes også Goldsmidts satiriske tidsskrift ”Corsaren” og dettes efterfølger ”Nord og Syd” at have spillet en rolle for udformningen (jf. Sven Clausen: ”Om Hørups stil” nr. 2, Politiken 21.2.1942 og Helge Scheuer Nielsen: Telefon til Hørup, 2013:8).

 

De citerede satiriske beskrivelser var en slags mobiliseringsprosa, som skulle tage modet fra fjenderne og højne humøret og selvfølelsen hos vennerne.

 

I dag vil nogen måske sige, at det er en triviel akademisk tankefigur at hænge sine modstandere ud som (for at tage et par klichéer fra vor tid) ’åndsamøber’ og ’evighedsstudenter’, men Hørup udvalgte og udformede sine billeder originalt. Som påpeget af forfatteren Sven Clausen er billedvirkningen et centralt træk i Hørups stil (”Om Hørups stil”, Politiken 20.2.1942).

 

Om at have noget at økonomisere med

Reglen om, at ’less is more’, syntes ikke at gælde for Hørup. I hvert fald modificerede han reglen derhen, at man skal have noget at økonomisere med for at kunne skrive økonomisk. Hvis en skribent kun har fem ord at gøre godt med, er han kaput. Hørups eksempel er igen forfatteren Carl Ploug:

 

 Han havde ikke mere, end han behøvede, han brugte det hver Dag helt op, der var ikke nogen i hans Husholdning, der levede af Levningerne. Saadan var hans Sprog, hans Billeder, hans Vid, de Ord, han kendte; han havde aldrig noget til overs (…) Hans Sprog var simpelt bygget; der var ingen Føjten ind over Markerne eller ørkesløse Blomster, ingen Sidespring eller overflødige Vittigheder (…)

            (Peter Skautrup: Det danske sprogs historie, 4, 1968:180.)

 

Modsat Carl Ploug var Hørup kreativ helt ned til de enkelte ord.  Gode danske ord som ligeret, omfordele og retssamfundet er simpelt hen skabt af Hørup (jf. Skautrup, 4, 1968:241). Og det er naturligvis ikke noget tilfælde, at ordene alle har med demokrati at gøre.

 

Det kreative forhold til sproget viste sig også i udmøntningen af citerbare slaglinjer:

 

En mand kan dø fattig og dog efterlade sig en stor arv.

Hvad skal det nytte?

Del jer efter anskuelser!

Skæg for sig og snot for sig.

 

Hørup brugte markante udtryk med effekt i konkrete sammenhænge. Et udtryk som ”blodige Strimer”, hentet fra Gamle Testamente, er ikke i sig selv oprørende, men det vakte forargelse, da Hørup i en tale sagde om de danske officerer, at de havde ”Nederlaget fra Als skrevet med blodige Strimer paa deres Ryg.”

(jf. T. Vogel-Jørgensen og Poul Zerlang: Bevingede ord, 6. udg., 1991)

 

Hørups agitatoriske stil udsprang af forfatningskampen, men den har vedblivende været et ideal for politikere og pressefolk, som anser kampen mellem forskellige samfundsinteresser for at være demokratiets essens. Ebbe Reichs Hørup-udvalg Retning til venstre (1968) er blevet til ud fra et udtrykkeligt ønske om at bruge Hørup politisk og agitatorisk (jf. udgiverens forord). Andre har syntes, at det var tilstrækkeligt at tage bad i Hørups sprog.

 

Hørup som sproglig forfriskelse

”Ingen naaede siden hans Højde”, konkluderer Svend Thorsen, som mener, at Hørup kom til at præge både pressens sprog og sproget generelt. Det er svært at føre bevis for den slags påstande, men mængden af tilkendegivelser fra redaktører og journalister tyder på, at Thorsen muligvis har ret (Den danske Dagspresse, 1, 1947:47-50).

           Torben Krogh skriver, at Hørups stil slog igennem i århundredets to sidste årtier, ikke kun i den københavnske presse og i meningsfællernes presse, men generelt (Torben Krogh: Viggo Hørup. En illustreret levnedsskildring, 1984:435). Det burde kunne eftervises.

 

Et enkelt personligt vidnesbyrd skal anføres. Det er digteren Tom Kristensen, der i sin egenskab af boganmelder ved Politiken fortæller, hvordan han renser og genopfrisker sit sprog ved at slå op i de tre bind Viggo Hørup i Skrift og Tale. Han glæder sig ved:

 

Stemmeføringen, Ordføjningen, det direkte, journalistiske danske sprog og det friske billedvalg. Har man læst et Par Artikler, synes man igen, at det er morsomt at skrive.

(Politiken 22.5.41; optrykt i Mellem Krigene, 1946:342).

 

”Hans styrke lå i angrebet, den negativt formede vurdering der førtes med en vis brutalitet, blandet med ironi og skælmeri”, skriver Peter Skautrup i Det danske Sprogs historie, 4, 1968. Sprogforskeren karakteriserer Hørups stil som ”konkret, levende, letløbende og vittig” med et ordforråd, der undgår papirord og lærde fremmedord og ”med en åben og klar syntaks, der nærmer sig talesprogets”. Skautrup skriver, at Hørup kunne vække anstød med sine krasse udtryk, men at han blev et mønster for mange yngre journalister. En genkommende påstand altså, men ingen forsøg på at bevise dens rigtighed. Undersøgelser efterlyses!

 

Talen og lederen

Som redaktør og politiker udtrykte Viggo Hørup sig især i lederartikler og taler, to beslægtede genrer, begge lagt an på at overbevise og motivere til handling.

 

I talen formåede Hørup straks at gribe fat i tilhørerne med retoriske spørgsmål, gentagelser, parallelkonstruktioner og appeller. Hørup dramatiserede, som var talen skrevet til et skuespil af Shakespeare og ikke som en grundlovstale i Danmark:

 

Friheden – splitter den ikke Folket? Politiken – sprænger den ikke Landet? Vil alt dette Røre ikke ende med Samfundets Omvæltning? Sikkert vil det. Det er netop dér, det vil ende. For det er Frihedens Sag at føde Tanker og Vilje i et Folk, det er Politikens Sag at samle de mange Viljer om en fælles Tanke, for at give den Sejrens Magt, men Maalet, hvortil det hele stunder, er altid Samfundets Omvæltning – fra det ringere til det bedre, fra Uret til Ret, fra Ret til større Ret, fra gammelt til nyt.

 

Talen, hvoraf dette kun er optakten, er et rigtigt retorisk bravurnummer. Tilhørerne kan selv fylde indhold i begreberne, og ”Samfundets Omvæltning” kan være alt imellem en revolution og en lille reform.

Netop denne tales sproglige virkemidler findes kortlagt i Aage Hansens Sprog i sproget (3. oplag, 1964), hvor Hørup optræder som eneste sagprosaforfatter blandt kanoniserede forfattere som H.C. Andersen og J.P. Jacobsen. (Talen gengives i fuld længde i V. Hørup i Skrift og Tale, 2, 1903:3-6).

 

Viggo Hørups var overvældende produktiv som lederskribent. Hørup-udgiveren Helge Scheuer Nielsen har regnet ud, at det ville kræve omkring 25 bind à 250 sider at udgive dem i bogform. Han tilføjer dog, at nogle af dem er så tidsbundne, at de ikke holder til bogformen (Viggo Hørup: Når samfundsordenen vakler, 2009:263).

 

Svinhund – det ironiske bid

Selv de bedste, mest ’eviggyldige’ Hørup-artikler kræver en vis baggrundsforklaring.

 

Svinhund (11.8.1886) er et rent opvisningsnummer i ironi. Baggrunden var en politisk situation, hvor Højre-regeringen under konseilspræsident (dvs. statsminister) Estrup havde sat demokratiet ud af kraft. Han havde ikke flertal i befolkningen, men regerede videre ved hjælp af provisoriske love. Oppositionen, hvortil Hørup og hans Venstre-avis Politiken hørte, måtte ikke åbenlyst kritisere Estrup. De udfandt derfor snedige metoder til at drille og udstille ham.

 

Svendborg Avis bragte et læserbrev, hvori der spurgtes, om det er tilladt at kalde sin hund Estrup, når det ikke var en svinehund. Avisen svarede, at en svinehund er berettiget til at bære samme navne som fx en silkepuddel. Avisen fik en injuriesag på halsen. Viggo Hørup tog sagen op i en leder i Politiken, hvor han igen og igen stillede ’Estrup’ og ’svinehund’ ved siden af hinanden uden direkte at skrive, at Estrup er en svinehund. Han brugte ironien som kampmiddel. Ironi er at sige det modsatte af, hvad man mener, men at sige det sådan, at man alligevel bliver forstået. Hver gang Hørup negerede, at Estrup var en svinehund, skabte han forbindelse mellem de to størrelser. Hvis Estrup anlagde injuriesag, ville han få knyttet sit navn endnu tættere til svinehunden. Den slags opposition er det vanskeligt at få ram på. Ironien fungerer altså både som våben og som brynje (Thomas Bredsdorff giver en udførligere analyse i Ironiens pris, 2011:14ff).

 

Man kan i dag ikke være blind for, at Hørups metode i ”Svinhund”, ligner den, der siden blev udviklet i propagandaens og reklamens verden: Hvis noget gentages tilstrækkelig mange gange, bliver det efterhånden opfattet som sandt. Stilistikkens virkemidler er ikke i sig selv moralske eller umoralske.

 

Poetisk polemik

De historiske omstændigheder gjorde, at Viggo Hørup fortrinsvis kom til at bruge sine evner polemisk, oppositionelt, negativt, om man vil. Men det var tydeligt, at der løb en kraftig poetisk-humoristisk åre under al hans kritik. Han kunne vende og dreje et ord som ”Sømmelighedsfølelse”, så der ikke var et øje tørt.

 

Selv om det meste af produktionen var lederartikler, så formåede han at variere sig inden for denne genre, opfinde situationer og personer, skrive i brevform, dramatisere og slå gækken løs. Han skrev også tekster uden for lederne og viste tidligt, hvilken kåd bogslagter han kunne være blevet: ”Denne Bog minder i meget om det døde Hav, hvorom S. Kierkegaard fortæller, at ingen Fugl kan flyve levende derover: allerede naar den kommer Halvvejen, synker den mat og vingebrudt ned i Bølgerne. Forskjellen er kun, at Katastrofen her indtræder noget tidligere”, lød det i hans anmeldelse af P. Hansens Kristian Kjøbenhavner. Anmeldelsen er optrykt i Helge Scheuer Nielsens store Hørup-udvalg Naar Samfundsordenen vakler, 2009, hvor også ”Sømmelighedsfølelse” gengives.

 

Helge Scheuer Nielsen slår et slag for den mildere, morsomme Hørup. Foruden det anførte store udvalg for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har han selvudgivet en række småhæfter med vittige Hørup-tekster fra dagens løbende debat. Et par eksempler:

 

Når kvindelige afholdsbevægelser krævede indskrænkninger i retten til udskænkning af alkohol, hånede Hørup dem med maskulin studenterhumor: ”Han, der leder Fyrsternes Hjærter som Vandbække, har paa ingen Maade udbedt sig en afholdslov til sin Ære. Der er de ærede Damer af det hvide Baand aldeles Fejl underrettede. Han lader Druerne modnes paa Bjærgene, for at Menneskene skal presse dem og for at Vinen skal fryde Mandens Hjærte, muligvis ogsaa for at kvinden skal nippe til glasset og ikke se surt, men smile til det fulde Bæger hen.” (Politiken 24.10.1894, Hørup 92, 2013:56f.).

 

Da Indre Missions stifter Vilh. Beck engang erklærede, at billedkunstnernes gengivelser af nøgne mennesker var imod Guds befaling, svarede Hørup, at ”man maaske burde begynde med at befale kristne Kvinder for Fremtiden at føde Børn med Normaldragt, for oprigtig talt, det maa være lidt flovt for en ung Dame at føde et nøgent Mandfolk.” (Politiken 8.1.1899, Hørup 95, 2013: 32).

 

For den, der vil studere de litterære forudsætninger for Hørups stil, er Scheuer Nielsens vigtigste hæfte det, han har givet titlen Telefon til Hørup (2013). Her registrerer han, hvilke forfattere og værker, Hørup nævner i sine skrifter. Hæftets mærkelige titel refererer til den kendsgerning, at Hørup frabad sig at få installeret ”en saadan Snakkemaskine” i sit hjem.

 

Kanonisk uden kanonkugle

Viggo Hørup repræsenterer noget så mærkeligt som et kanonisk forfatterskab uden et kanonisk værk. Der er ikke nogen Lykke-Per eller Pelle Erobreren at henvise til.

 

Når der fremkommer nye synspunkter på teksterne, er de ofte ledsaget af alternative tekstudvalg. Hver fortolker konstruerer sin Hørup. Der er ikke engang nogen autoritativ udgave af Hørups skrifter at henvise til.

 

Den største udgave af hans skrifter, V. Hørup i Skrift og Tale I-III (1902-04) ved Vilh. Nielsen, Edvard Brandes og Peter Nansen, er ikke videnskabeligt funderet. Tværtimod, må man desværre sige. Meget tyder på, at Edvard Brandes, som var drivkraften bag udgivelsen, har manipuleret med teksterne for at iscenesætte Hørup som politisk kultfigur for Det radikale Venstre, som blev stiftet i 1905 (jf. Kristian Hvidt: Edvard Brandes, 3. udg. 2005:330). Udvalgets første tekst ønskede Hørup formentlig ikke publiceret. Nogle af de seneste Hørup-artikler kan være skrevet af Ove Rode. Alt det forties.

 

Søren Mørch beretter udførligt om disse spegede problemer i en Hørup-bog (Hørup er med, 2004:25, 251), som har sine egne problemer. Den skulle have været en folkebog, men endte med at blive et flot illustreret kompendium for historiestuderende. Her kan man læse om de politiske Hørup-biografier, jeg har forbigået her, hvor det har handlet om hans stil.

Til stilens karakteristika hører en frodig billeddannelse, en stræben efter det præcise udtryk, en gennemgribende ironi og en vittig kynisme. Blandt Hørups disciple er Søren Mørch, som giver følgende karakteristik af forbilledet:

 

 ”Han opnåede ingen resultater, men holdt flotte taler, og han var navnlig en fremragende skribent, sammen med Søren Kierkegaard og H.C. Andersen vel blandt 1800-tallets bedste danske prosaister”

(Den sidste Danmarkshistorie, 2. udg. 1996:218)

 

P.S.

Takket være Helge Scheuer Nielsen og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har vi i dag et tilgængeligt udvalg af Hørup-artikler, Naar Samfundsordenen vakler (2009). Udvalget rummer 66 artikler, som ikke tidligere har været offentliggjort i bogform. Læseren må altså undvære typiske antologitekster som den citerede om ”Smør, Jærnbaner og skadeligt Vands Afledning i Stedet for tynde Noveller og et afsindigt Postyr over en ny Skuespiller”. Det er en tekst, der er løftet ud af en større sammenhæng kaldet ”Politisk Tilbageblik”. Hvis man gengav hele teksten i en antologi, ville den fylde for meget og kræve mange noter. Hvis teksten skal finde læsere f.eks. blandt unge journalister, er man nødt til at skrabe den essentielle del fri. Men man må naturligvis fortælle, hvordan teksten er blevet til og give en henvisning til den fuldstændige tekst. Mens vi venter på den store tekstkritiske net-udgave af Hørups centrale taler og kronikker, ville en digitalisering af V. Hørup i Skrift og Tale være nyttig.

John Chr. Jørgensen

 – med tak til Helge Scheuer Nielsen

  

 

 

 

©John Chr. Jørgensen