Klaus Kjøller lektoral forside à

Sprog 2 som sidefag

holdets intranet à

https://uvp.hum.ku.dk/

 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Deltagere

Opgivelser

 

Sprog 2 som sidefag 2004-5: eksamensformer, afleveringsfrister, opgivelser og aktiv deltagelse

[senest revideret 2/11 2006]

 

Sprog 2 som sidefag 2004-5: eksamensformer, afleveringsfrister, opgivelser og aktiv deltagelse 1

Eksamensformer 1

Bunden mundtlig prøve 2

Fri skriftlig hjemmeopgave (projektopgave) 2

 

Afleveringsfrister for skriftlige hjemmeopgaver 2

Godkendelse af opgivelser 3

Utilstrækkelig  kursusdeltagelse 3

Skabelon til fælles opgivelser for aktive deltagere 3

Foreløbig oversigt over kursuslitteratur 4

 

Definitioner 6

Korpusliste 7

Studierapport 7

 

 

Eksamensformer

Der er mulighed for to eksamensformer:

·         Bunden mundtlig prøve med 30 minutters forberedelse

·         Fri skriftlig hjemmeopgave på 25 s.

For at kunne gå op skal man have deltaget aktivt i den særskilte undervisning i svensk og norsk.

 

Bunden mundtlig prøve

Ifølge Studieordning for Det 1/2-årige sidefagsstudium i Dansk, 1998-ordningen (dateret 15/8 2001) er eksamensformen: ekstern, bunden mundtlig prøve med 30 minutters forberedelse. Eksaminationen tager udgangspunkt i en af eksaminanden ikke opgiven tekst. Alle hjælpemidler kan medbringes til forberedelsen og eksaminationen.

 

Fri skriftlig hjemmeopgave (projektopgave)

Studienævnet for Dansk har generelt godkendt eksamensformen Fri skriftlig hjemmeopgave ved Sprog 2 som sidefag. Opgavens rammer er som ved projektopgaven ved sprog 2 på Dansk Grunduddannelse (se nedenfor). Opgaven bedømmes på kandidatniveau. Hvis du ønsker at benytte denne eksamensform, skal du sende en ansøgning som stiles til Studienævnet og sendes til eksamenssekretær Lis Lachtane som derefter vil godkende ansøgningen og din tilmelding til denne eksamensform. Du kan sende den pr. e-mail til lachtane@hum.ku.dk. Godkendelsen er en ren formsag.

Opgaven skal vise at kandidaten selvstændigt kan afgrænse et sprogligt problem, inddrage det for problemets løsning relevante af den viden der kræves inden for vidensområdet Sprog, og fremlægge et gennemarbejdet forslag til løsning i en klar skriftlig fremstilling. Det problem der behandles, skal primært ligge inden for et eller flere af Sprog 2's delelementer, men opgaven kan også inddrage delelementer fra Sprog 1.

Under arbejdet modtager eksaminanden vejledning af faglæreren til strukturering af arbejdsprocessen. Emnet for opgaven er frit inden for studieelementets område. Det forelægges faglæreren (eksaminator) til godkendelse. At det vælges inden for rammerne af Sprog 2, udelukker ikke tilbagekobling til Sprog 1's stoffer og temaer. Projektet vurderes på den studerendes overblik, analytiske skarpsindighed og evne til problemformulering og -løsning. Desuden på demonstration af evne til at disponere den tid og plads der er til rådighed, samt på sprogbehandlingen.

Opgavebesvarelsen skal have et omfang på 25 ns. (plus/minus 10%) inkl. eventuelle noter, ekskl. litteraturliste.

Resumé: Et af projekterne [dvs. den ene af projektopgaverne] i Sprog II eller Litteraturhistorie II skal forsynes med et resumé på et ikke-skandinavisk sprog. Resuméet skal være på ca. 1 side; det indgår i bedømmelsen, men ikke ved beregning af det samlede sidetal. Studienævnet anbefaler, at det skrives på et af sprogene engelsk, tysk eller fransk, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

 

Afleveringsfrister for skriftlige hjemmeopgaver

Afleveringsfrister for skriftlige hjemmeopgaver ved danskstudiet sommer 2005 er således (meddelelse fra studielederen i e-mail af 23/2 05):

·         Opgaver, der afslutter en BA-uddannelse, afleveres senest 11/7 2005

·         Alle andre opgaver afleveres senest 18/7 2005

 

Godkendelse af opgivelser

Der skal kun ved valg af den mundlige eksamensform afleveres opgivelser. Ved valg af eksamensformen Fri skriftlig hjemmeopgave skal den litteratur der anvendes, fremgå af opgavens litteraturliste.

De folk der melder sig til mundtlig eksamen, skal aflevere opgivelser i 3 eksemplarer ved instituttets skrankeekspedition, senest d. 25. april kl. 15.00. Men bemærk: Godkendelse og underskrivelse af opgivelserne sker senest onsdag d. 20. april i tidsrummet kl. 14-16 på mit kontor, 22.3.22. Blanket hertil kan fås på instituttets hjemmeside, www.nordisk.ku.dk. Opgivelserne skal være på i alt 570 ns., der fordeler sig ligeligt på lærebogsstof og afhandlinger, og ligeligt på de tre elementer der indgår i prøven: Betydning, Sproghandling & samtaleanalyse og Sprogteori. Opgivelserne må ikke indeholde pensum som af samme kandidat har været opgivet til prøven i Sprog 1 (studieelement D50 i 1998-tilvalgsfagsstudieordningen i Dansk).

Nedenfor gives et forslag til skabelonopgivelser med plads til individuelle variationer. Opgivelserne skal underskrives af underviseren. Det sker som nævnt ovenfor senest onsdag d. 20. april i tidsrummet kl. 14-16 i lokale 22.3.22. Hvis du afviger fra skabelonen til fælles opgivelser nedenfor, så send et udkast til mig, et par dage inden du gerne vil have dem underskrevet, vedhæftet en e-mail. Hvis du benytter skabelonen, kan du blot møde frem med en udfyldt blanket.

Utilstrækkelig  kursusdeltagelse

Hvis man ikke har deltaget tilstrækkeligt aktivt i kurset, dvs. været til stede mindst 75% af tiden, på rimelig vis deltaget aktivt med oplæg og opgavebesvarelser, og fremlagt i kursets sidste fase, så betragtes man som selvstuderende. Så skal man have godkendt en korpusliste på 1425 sider (2,5 gange 570 sider). Ud fra denne korpusliste sammensættes opgivelserne efter aftale med eksaminator. Folk som skriver hjemmeopgave, skal aflevere en studierapport på 5-8 sider som forklarer hvordan man har selvstuderet litteraturen på korpuslisten. Studierapporten afleveres sammen med opgaven og skal godkendes af eksaminator.

 

Skabelon til fælles opgivelser for aktive deltagere

med plads til individuelle variationer. Udskiftninger af titler på listen med andre skal begrundes.

Folk som ikke har fulgt kurset tilstrækkeligt aktivt, skal have godkendt en korpusliste på 1425 sider. På basis af denne korpusliste sammensættes

·         for dem der går op mundtligt: opgivelserne efter aftale med eksaminator inden godkendelsen.

·         Dem der går op skriftligt, skal skrive en studierapport ud fra korpuslisten.

Sideangivelserne er omtrentlige, da der ikke her er omregnet til normalsider.

 

 

Titel

sider

 

Jørgensen, C. & Onsberg, M. Praktisk argumentation Nyt Teknisk Forlag 2004 (også tidligere udgaver).

128

 

Kjøller, K. Få din vilje! Tal og skriv effektivt Akademisk 1996, genoptrykt som kompendium 2004

173

 

Kjøller, K. Gode grunde? Elevhæfte Gjellerup 1980, s. 73-94

21

 

Lakoff, G. & Johnson, M. Hverdagens metaforer, Hans Reitzel 2002, til og med kap. 16 (s. 112)

112

 

Hjorth, P.L. ”Den historiske baggrund” i Auditorium X, s. 11-30

19

 

Hansen, E. Dansk sprog. Serien Grundvidenskaben i dag (1981)

31

 

Henriksen, C. ”Indledning” s. 7-30 i Henriksen, C. (red.) Can you reach the salt? Pragmatikkens klassiske tekster Roskilde Universitetsforlag 2001.

23

 

Jakobson, R. ”Linguistics and Poetics” s. 69-78 i Henriksen (red.) 2001

9

 

Grice, P. ”Logic and Conversation” s. 199-219 i Henriksen (red.) 2001

20

 

Afhandling(er) efter eget valg, se oversigten over nogle muligheder fra kurset nedenfor

40

 

I alt

576

 

 

 

 

Foreløbig oversigt over kursuslitteratur

Det som er markeret med lyseblåt, indgår i skabelon til fælles opgivelser ovenfor.

 

 

 

genre

 

 

element

 

 

 

lærebog

afhandling

betydning

sproghandling & samtaleanalyse

sprogteori

 

John E. Andersen ”Sprogets takt og tone” i  Hansen m.fl. (red.) Auditorium X Kbh.: INF 1994 (og senere) s. 72-99.

 

27

 

27

 

 

Kjøller, K. (red.) Replik-til-replik Borgen 1976 s. 129-145: Opgaveforslag (og lidt om deres løsning) (uddeles) 

16

 

 

16

 

 

Jørgensen, C. & Onsberg, M. Praktisk argumentation Nyt Teknisk Forlag 2004 (også tidligere udgaver).

128

 

 

128

 

 

Kjøller, K. Få din vilje! Tal og skriv effektivt Akademisk 1996, genoptrykt som kompendium 2004

173

 

 

173

 

 

Kjøller, K. Gode grunde? Elevhæfte Gjellerup 1980, s. 73-94.

21

 

 

21

 

 

Fisher, R., Ury W. Få ”ja” når du forhandler Kbh: Borgen 1990

187

 

 

187

 

 

Poulsen, I. ”Sproget i radio og fjernsyn”  i Auditorium X, s. 122-136

 

14

14

 

 

 

Lakoff, G. & Johnson, M. Hverdagens metaforer, Hans Reitzel 2002, til og med kap. 16 (s. 112)

 

112

112

 

112

 

Hansen, E. Dansk sprog. Serien Grundvidenskaben i dag (1981)

 

31

 

 

31

 

Gregersen, F. ”Dansk i 90’erne – et oplæg til diskussion” i Auditorium X, s. 230-251.

 

21

 

 

21

 

Hjorth, P.L. ”Den historiske baggrund” i Auditorium X, s. 11-30

 

19

19

 

19

 

Karker, A. ”Sproghistorisk oversigt” i Nudansk Ordbog, Politiken 1993 (eller senere) s. 69-87 (18 s. svarer ca. til 4 x 18 ns. = 72 ns)

 

72

72

 

72

 

Henriksen, C. (red.) Can you reach the salt? Pragmatikkens klassiske tekster Roskilde Universitetsforlag 2001.

 

 

 

 

 

 

Henriksen, C. ”Indledning” s. 7-30

 

23

23

23

23

 

Bühler, K. ”Sprogteori. Sprogets fremstillingsfunktion” s. 42-51

 

9

9

 

9

 

Jakobson, R. ”Linguistics and Poetics” s. 69-78.

 

9

9

 

9

 

Habermas, J. “Forberedende bemærkninger til en teori om den kommunikative kompetens” s. 137-170

 

33

 

33

33

 

Grice, P. ”Logic and Conversation” s. 199-219

 

20

20

20

20

 

Brown & Levinson “Politeness. Some universals in language usage” s. 220-263

 

43

43

43

43


Definitioner

Definitioner

 

Korpusliste

 

Korpuslisten godkendes af eksaminator inden aflevering af pensumopgivelserne, eller indlemmes ved fri skriftlig hjemmeopgave i studierapporten.

 

Studierapport

 

En studierapport tilsigter dels

(1)   at redegøre for studiet af den del af den studerendes emne som hver­ken er behandlet i undervisningen eller i den fri skriftlige hjemmeopgave, dels

(2)   at redegøre for den research der ligger til grund for affattelsen af den fri skriftlige hjemmeopgave, og som har mu­liggjort indkredsningen af emnet, formuleringen af opgaven og siden dens løsning.

Første del af rap­porten (1) skal rumme den oversigt over eksaminandens læsning af primær og sekundær litteratur, og eventuelt refleksioner over en eller flere problemstillinger i det læste.

Anden del af rapporten (2) kan begynde med ideen til opgaven, fortsætte med de vink lærerens vejledning har givet, redegøre for bib­lioteks­søgning, for læsning af bøger, film, billeder, komme ind på problemer, vanskeligheder og ­person­lige overvejelser, nå frem til igangsættelsen af skriveprocessen og endelig strejfe grænserne for researchen og dermed opgaven.                

Studierapporten skal rumme en oversigt over det der er læst, en redegørelse for hovedlinjer­ne i det læste, samt en redegørelse for fremgangsmåden ved studiet af elementet. Studierapporten har et omfang af 5-8 sider og afleveres i tre eksemplarer sammen med hjemmeopgaven. Studierapporten godkendes af eksaminator, men indgår ikke i bedømmelsen af opgaven.

 

 

 

Til toppen af siden