Studielederens hjørne, forside à

Studielederens dogmer og universi­tets­love ßà

Spørgsmål og svar ßà

Oversigt over instituttets fag, centre, fagkoordinatorer og seneste studieordninger

ßà Studielederens breve ßà

Studielederens semesterplaner ßà

Arbejdsplaner for INSS: undervisning og bemanding

 

Studielederens breve (i omvendt kronologisk orden)

 

Senest opdateret 27-03-2009 11:10:55 

Sidens menu

27/3 09: Indkaldelse af undervisningstilbud til efterår 2009 fra deltidslærere som er ansat i efteråret 2009, med svarfrist senest torsdag d. 2/4 09 kl. 12.. 4

Kære kollega,. 4

Tilbagemelding fra hvem, hvornår til hvem?. 4

Kursusbeskrivelse – med faglige mål 5

Omfanget af dit undervisningstilbud.. 5

Timernes placering og lokalernes udnyttelse.. 6

AV-udstyr, internetforbindelse og andre særlige hjælpemidler. 6

Parallelhold med delvis fællesundervisning.. 6

Lektionskatalog i SIS og ”åbent vindue”. 7

Skabeloner for undervisningen i Studielederens hjørne.. 7

Forsøgsuddannelsen på Dansk grundfag.. 7

20/2 09: Indkaldelse af undervisningstilbud til efterår 2009 fra HVIP med undervisningsforpligtelse med svarfrist senest tirsdag d. 3/3 09 kl. 12.. 8

Kære kollega,. 8

Tilbagemelding fra hvem, hvornår til hvem?. 8

Kursusbeskrivelse – med faglige mål 9

Omfanget af dit undervisningstilbud.. 10

Over- og underarbejde og afspadsering.. 10

Særlige undervisningsbyrder. 11

Ny studieleder fra d. 1/5 2009.. 11

Timernes placering og lokalernes udnyttelse.. 11

AV-udstyr, internetforbindelse og andre særlige hjælpemidler. 11

Parallelhold med delvis fællesundervisning.. 12

Lektionskatalog i SIS og ”åbent vindue”. 12

Forskningssemester. 12

Skabeloner for undervisningen i Studielederens hjørne.. 12

Forsøgsuddannelsen på Dansk grundfag.. 13

27.01 09: Brev til alle undervisere ved instituttet ved semesterstart forår 2009.. 13

Kære underviser ved instituttet!. 13

Lån af projektor på instituttet. 8

Undervisningsportalen Absalon.. 8

Præsenslister og aktivitetsbevis. 14

Evaluering midtvejs og til slut. 15

Fri skriftlige hjemmeopgaver til sommereksamen 2009 afleveres senest d. 27/5 2009 kl. 15.. 15

Vis din profil på instituttets hjemmeside.. 15

Reception for nye ved semesterstart. 15

26.01.2009: Brev til alle deltidsansatte undervisere ved instituttet ved semesterstart forår 2009.. 16

Kære deltidsansatte undervisere ved instituttet!. 16

Delekontor, kopieringsadgang, identitetskort til KU, Punkt.ku og Absalon.. 16

Udbetaling af løn.. 17

Kompendier og Absalon fremfor kopimaskiner. 17

Første undervisningsdag og undervisningsfri dage i semestret. 18

Deltidslærerpanelet. 18

Velkomstarrangement. 18

27.10.2008: Indkaldelse af undervisningstilbud til forår 2009 fra DVIP med svarfrist senest mandag d. 03.11.2008.. 18

Kære kollega,. 10

Tilbagemelding fra hvem, hvornår til hvem?. 19

Kursusbeskrivelse – med faglige mål 19

Omfanget af dit undervisningstilbud.. 20

Timernes placering og lokalernes udnyttelse.. 20

AV-udstyr, internetforbindelse og andre særlige hjælpemidler. 21

Parallelhold med delvis fællesundervisning.. 21

Lektionskatalog i SIS og ”åbent vindue”. 21

Udgår: Skabeloner for undervisningen i Studielederens hjørne.. 22

3/10 08: Indkaldelse af undervisningstilbud til forår 2009 fra HVIP med undervisningsforpligtelse med svarfrist senest d. 10/10 08 kl. 12.. 22

Kære kollega,. 22

Tilbagemelding fra hvem, hvornår til hvem?. 23

Kursusbeskrivelse – med faglige mål 12

Omfanget af dit undervisningstilbud.. 24

Over- og underarbejde og afspadsering.. 25

Særlige undervisningsbyrder. 25

Ny studieleder fra d. 1/5 2009.. 25

Timernes placering og lokalernes udnyttelse.. 26

AV-udstyr, internetforbindelse og andre særlige hjælpemidler. 26

Parallelhold med delvis fællesundervisning.. 26

Lektionskatalog i SIS og ”åbent vindue”. 27

Forskningssemester. 27

Skabeloner for undervisningen i Studielederens hjørne.. 27

25.08.2008: Brev til alle deltidsansatte undervisere ved instituttet ved semesterstart efterår 2008.. 27

Kære deltidsansatte undervisere ved instituttet!. 28

Delekontor, kopieringsadgang, identitetskort til KU, Punkt.ku og Absalon.. 14

Udbetaling af løn.. 14

Kompendier og Absalon fremfor kopimaskiner. 29

Første undervisningsdag og undervisningsfri dage i semestret. 29

Deltidslærerpanelet. 29

Velkomstarrangement. 30

Breve længere tilbage (arkiv med breve ældre end efterårssemestret 2008). 30

Se studielederens gode, gamle breve fra før efterårssemestret 2008 her >>

 

 

 

27/3 09: Indkaldelse af undervisnings­tilbud til efterår 2009 fra deltidslærere som er ansat i efteråret 2009, med svarfrist senest torsdag d. 2/4 09 kl. 12.

Til deltidsansatte undervisere (eksterne lektorer, undervisningsassistenter og folk som betales via aftale med den institution hvor de er heltidsansat) ved Instituttet som er ansat eller hvis undervisning er aftalt med den institution hvor de har ansættelse i forårssemestret 2009. Desuden sendes brevet til Patrizio Paggio, Center for Sprogteknologi, og til Bente Holmberg, Nordisk Forskningsinstitut.

Kære kollega,

 

Så gælder det det næste semester: efteråret 2009.

Du bedes venligst sende dine forslag til og ønsker for din undervisning mindst for det næste semester. Hvor langt din nuværende ansættelse eller din nuværende aftale om undervisning rækker, bør fremgå af den bemandingsplan som ligger i studielederens hjørne (se ude til højre under ’Bemærkninger’), under efteråret 2009. Hvis du har spørgsmål angående din ansættelse eller aftale, så kan Diana Koch normalt hjælpe med at afklare dem.

De heltidsansatte har allerede indgivet undervisningsforslag. Disse fremgår af de undervisningsplaner som ligger i studielederens hjørne. Af disse planer fremgår det også hvilke kurser som endnu ikke er dækket af undervisere. Jeg beder dig venligst om at orientere dig i disse planer inden du afgiver dine forslag. Planerne giver et billede af situationen i øjeblikket. De er ikke godkendte, og der kan stadig ske enkelte omrokeringer.

Tilbagemelding fra hvem, hvornår til hvem?

Forslagene sendes pr. mail så de er fremme senest den 2. april 2009 kl. 12 til Peter Christiansen på denne mail-adresse: inss-skema@hum.ku.dk. Adressen er særligt oprettet til mailudvekslinger i forbindelse med skemalægning. Jeg beder venligst om at man sender nøjagtigt samme mail til instituttets officielle mail-adresse: inss@hum.ku.dk – så vi for en sikkerheds skyld har to eksemplarer af de mails der sendes. Skriv venligst i emnefeltet: Dit fag, uddannelsesniveau (grundfag, ba-tilvalg, kandidat, kandidattilvalg, åbent universitet) altså fx ”audiologopædi, grundfag”. Det letter vores arbejde med den videre planlægning hvis du overholder denne enkle regel. Peter har til tilbagemeldingen lavet et særligt skema som vi beder dig udfylde. Dette er ikke kun tænkt som endnu en knopskydning på bureaukratiet, men tjener først og fremmest til at sikre at skemalæggeren får alle de oplysninger som er væsentlige, så misforståelser eller fejl forebygges. Skemaet er udsendt samtidig med dette brev. Jeg beder dig venligst om at gemme det på din pc, udfylde det og sende det retur vedhæftet din tilbagemeldingsmail til skemalæggeren. Hvis du ikke har modtaget dette skema i word-version, så kontakt venligst Peter og få det tilsendt.

Jeg beder venligst enhver som tilhører målgruppen for dette brev (se øverst i brevet) om at melde tilbage – uanset om man har meget eller lidt at melde.

Kursusbeskrivelse – med faglige mål

Forslag til nye kurser på kandidatuddannelserne skal ledsages af en kursusbeskrivelse – hvis kursusbeskrivelsen ikke allerede fremgår af den kandidatordning dit tilbud indgår i. Meddel venligst også undervisningens ugentlige timetal og det antal ects som eksamen skal give den enkelte eksaminand. Hvis det af studieordningen fremgår at studienævnet for hvert semester skal vælge en eksamensform ud af et antal mulige eksamensformer som fremgår af eksamensordningen, så meddel os venligst hvilken af de mulige du foretrækker.

Send venligst kursusbeskrivelsen sammen med dine undervisningstilbud. Drag omsorg for at kursusbeskrivelsen lever op til de forudsætninger der ligger i den 7-trinsskala som blev indført på fakultetet d. 1/9 2007. Det skal fremgå hvilke faglige mål du opstiller for kurset, således at det er så klart som muligt for den studerende hvad topkarakteren 12 gives for. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af i hvilken grad præstationen opfylder de faglige mål for kurset og undervisningens beskrevne indhold.

Emnebeskrivelsen skal (1.-3.) og kan (4.-6) besvare følgende spørgsmål. Endvidere skal den under visse omstændigheder også besvare punkt 7:

 

1.      Hvad er kursets titel? Gerne kort og enkelt. Tænk på at titlen skal bruges i mange administrative sammenhænge hvor lange titler som regel bliver kortet af rent teknisk. Du kan uddybe i en undertitel.

2.      Hvor mange timer skal der undervises om ugen, og hvor mange ects giver en eksamen den studerende?

3.      Hvad er kursets faglige mål? Dvs. hvad er det deltagerne skal kunne efter kurset? Skriv venligst så klart og konkret som muligt. Hold dig så vidt muligt til adfærdsudtryk da eksaminandens adfærd jo er det eneste der kan måles ved en eksamen.

4.      Hvilke (typer af) materiale skal behandles? Hvilke (typer af) problemer skal behandles? Hvilke (typer af) færdigheder indlæres?

5.      Findes der anbefalelsesværdige introduktioner til kursets emne?

6.      Er der forberedelse til første undervisningsgang?

7.      Hvis den studieordning som kurset kører efter, rummer en passus om at studienævnet for hvert semester fastsætter eksamensformen: Hvilken af de mulige former foretrækker du? Dette gælder fx på Kandidatordningen for Dansk (2008).

 

Når du tilbyder et kursus, bør du kontrollere at institutbiblioteket har de titler som
deltagerne skal bruge. Det kontrolleres let og hurtigt via instituttets hjemmeside. Mangler der nogle titler af høj relevans for dit kursus, så aflevér venligst en liste med forslag til nyanskaffelser til bibliotekaren/ bogudvalget. Da det kan tage ret lang tid før en bog findes indbunden og dermed tilgængelig for brugerne, bør forslagene afleveres på biblioteket samtidig med at kursusbeskrivelsen afleveres.

Omfanget af dit undervisningstilbud

Deltidsansatte skal have mindst 100 timers, højst 500 timers lønnet arbejde i løbet af et finansår = kalenderår. Under særlige forhold kan arbejdet dog udgøre op til 780 timer årligt. Cirkulæret derom (2001) siger i §3 stk 5 følgende:

"Det arbejdstimetal, der er forbundet med en ekstern lektors undervisning, kan ikke overstige 500 timer årligt. Såfremt det af hensyn til undervisningens tilrettelæggelse eller gennemførelse er nødvendigt, kan arbejdstimetallet dog udgøre op til 780 timer årligt. Hvis timetallet overstiger 500 timer årligt, orienteres vedkommende forhandlingsberettigede organisation herom. Orienteringen skal indeholde en begrundelse."

Når I foreslår undervisning for de næste semestre, så beder jeg jer venligst tage disse rammer i betragtning. Samtidig vil jeg gøre opmærksom på at de deltidsundervisere som har vist sig imødekommende ved at hjælpe studielederen i akutte nødsituationer med at træde til og tage timer, efter studielederens opfattelse har ydet gerninger som må siges af falde i kategorien ”Såfremt det af hensyn til undervisningens tilrettelæggelse eller gennemførelse er nødvendigt, kan arbejdstimetallet dog udgøre op til 780 timer årligt.”

Timernes placering og lokalernes udnyttelse

BA-uddannelsens omfattende tilvalgsmuligheder og færre lokaler til vores rådighed gør det meget vanskeligt at efterkomme underviseres individuelt begrundede ønsker om undervisningstider. Men vores skemalægger gør sit yderste for at deltidsansatte får undervisningstider som passer med de opgaver som deltidsansatte måtte have uden for instituttet. Vi beder dig venligst oplyse hvilke instituteksterne eventuelle arbejdstider og hvilke andre kurser din undervisning helst skal undgå tidsmæssig overlapning med. Det er nødvendigt at være meget eksplicit om dette, således at vi undgår at mis- og underforståelser først kommer frem til overfladen når du ser dine timer i SIS.

Jeg beder om forståelse for at det kan være umuligt at tilfredsstille alle ønsker om timeplacering. Jo færre lokaler vi får at disponere over, jo vanskeligere er skemalægningen. Da vi fra og med efteråret skal undgå at skemalægge undervisning mellem 12-13 (jf sameksistensen med blokstrukturen), har vi fået et øget behov for lokaler. Vi har endnu ikke fået tildelt efterårets pulje af lokaler.

AV-udstyr, internetforbindelse og andre særlige hjælpemidler

Hvis din undervisning generelt forudsætter særlige hjælpemidler som fx projektor, internetforbindelse, cd- eller dvd-afspiller, TV-apparat, videoafspiller, skeletter, overkropstorso med aftagelige organer, måtter, plasthandsker eller andet, så meddel os det venligst.

Meddel os også om det er noget der skal bruges hver gang eller enkelte gange i forløbet. Helst også hvilke uger i semestret det skal bruges, hvis det kun bruges enkelte gange. Se eventuelt fakultetets undervisningsperioder her. Disse undervisningsperioder gælder også for vores institut.

Parallelhold med delvis fællesundervisning

Undervisere som planlægger at kombinere deres parallelle holdundervisning med fællesforelæsninger, beder jeg venligst om at melde sådanne planer til os samtidig med at de afgiver tilbud på holdundervisningen. Angiv også venligst hvordan fordelingen er mellem holdundervisning og fællesforelæsninger, om man ønsker at begynde med holdundervisning eller fællesforelæsning, og hvordan rytmen mellem hold- og fællesundervisning skal være uge for uge gennem semestret. Tænk på at vi skal afgive bestilling på brug af auditorier i fakultetets lokalekontor efter de frister de melder ud, da vi ikke automatisk får auditorier tildelt som en del af vores lokalepulje.

Lektionskatalog i SIS og ”åbent vindue”

Lektionskataloget vil være tilgængeligt på nettet hurtigst muligt. Vores mål er at undervisningsplanerne vil være klar og ligge i Studielederens hjørne som pdf-fil (som de også har gjort op til indeværende semester) inden udgangen af april. Skemaet for de næste to semestre skulle så gerne være lagt inden udgangen af maj 2009.

Skemaet vil efter planen i uge 22 (sidste uge i maj) kunne ses på SIS. Jeg beder alle undervisere om i denne uge 22 at gå ind og kontrollere deres skemaplacering m.v. og melde eventuelle fejl og mangler tilbage. Efter denne uge med ”åbent vindue” og de rettelser og justeringer som det vil have afstedkommet – ud fra solid argumentation fra de berørte – vil skemaet i princippet være lukket for yderligere ændringer – ud over rene force majeure-tilfælde hvor fx en underviser må melde fra. I vil naturligvis høre nærmere om dette når tiden nærmer sig.

Skabeloner for undervisningen i Studielederens hjørne

Du kan som nævnt se hvad der – efter vores nuværende overblik – skal undervises i i det næste semester i de skabeloner til undervisningsplanerne for semestret der ligger i Studielederens hjørne: arbejdplan efterår 2009.

Forsøgsuddannelsen på Dansk grundfag

Der arbejdes ihærdigt på at vi fra efterårssemestret 2009 kan modtage op til 40 (36 + 4 i overbooking) nye danskstuderende som efter to semestres studier kan vælge at fortsætte enten som danskstuderende hos os eller som lærerstuderende på en professionshøjskole (samlebetegnelse for det man i gamle dage kaldte lærerseminarier, pædagogseminarier m.m.). Denne nydannelse indgår allerede i den skabelon for undervisningen på Dansk som ligger i hjørnet. Hvis du overvejer at byde ind som underviser på ét eller flere af de nye kurser på dette nye indslag på Danskstudiet, så kan du læse den foreløbige studieordning her >>.

 

Med venlig hilsen

 

Klaus

Studieleder

Inss-studieleder@hum.ku.dk

http://www.staff.hum.ku.dk/kkj/studielederenshjoerne/

 

 

 

 

20/2 09: Indkaldelse af undervisnings­tilbud til efterår 2009 fra HVIP med undervisnings­forpligtelse med svarfrist senest tirsdag d. 3/3 09 kl. 12.

Til professorer, lektorer, lektorvikarer, adjunkter, undervisningsadjunkter samt ansatte ph.d.-stipendiater – kort sagt enhver som står på Instituttets bemandingsplan med en undervisningsforpligtelse på mere end 0,0 i næste semester. Desuden sendes brevet til Patrizia Paggio, Center for Sprogteknologi, og til Bente Holmberg, Nordisk Forskningsinstitut.

Kære kollega,

 

Så gælder det det næste semester: efteråret 2009.

Du bedes venligst sende dine forslag til din undervisning mindst for det næste semester. Adjunkter og ph.d.-stipendiater og andre i tidsbegrænsede ansættelser beder jeg venligst sende tilbud som dækker den resterende del af deres ansættelse. Det samme gælder professorer og lektorer som planlægger at gå af inden for de næste to år. Formålet er at sørge for at den faktisk leverede undervisning kommer til at svare til den undervisningsforpligtelse man har – hverken mere eller mindre. Men enhver hvip uanset kategori er naturligvis velkommen til at forsyne os med informationer også om planer der rækker ud over næste semester.

Formænd for igangværende bedømmelsesudvalg som skal vurdere ansøgere til opslåede adjunkturer, lektorater og professorater, bedes venligst oplyse hvornår de regner med at der foreligger en indstilling. Det er værdifuldt hvis eventuelle nyansatte allerede i god tid inden semesterstart kan figurere som fx ’lektor nn’ i undervisnings- og bemandingsplanen. Det har fx betydning for vurderingen af behovet for opslag af eksterne lektorater til det næste semester.

Tilbagemelding fra hvem, hvornår til hvem?

Forslagene sendes pr. mail så de er fremme senest den 3. marts 2009 kl. 12 til Peter Christiansen på denne mail-adresse: inss-skema@hum.ku.dk. Adressen er særligt oprettet til mailudvekslinger i forbindelse med skemalægning. Jeg beder venligst om at man sender nøjagtigt samme mail til instituttets officielle mail-adresse: inss@hum.ku.dk – så vi for en sikkerheds skyld har to eksemplarer af de mails der sendes. Skriv venligst i emnefeltet: Dit fag, uddannelsesniveau (grundfag, ba-tilvalg, kandidat, kandidattilvalg, åbent universitet) altså fx ”audiologopædi, grundfag”. Det letter vores arbejde med den videre planlægning hvis du overholder denne enkle regel. Peter har til tilbagemeldingen lavet et særligt skema som vi beder dig udfylde. Dette er ikke kun tænkt som endnu en knopskydning på bureaukratiet, men tjener først og fremmest til at sikre at skemalæggeren får alle de oplysninger som er væsentlige, så misforståelser eller fejl forebygges. Skemaet er udsendt samtidig med dette brev. Jeg beder dig venligst om at gemme det på din pc, udfylde det og sende det retur vedhæftet din tilbagemeldingsmail til skemalæggeren. Hvis du ikke har modtaget dette skema i word-version, så kontakt venligst Peter og få det tilsendt.

Jeg beder venligst enhver som tilhører målgruppen for dette brev (se øverst i brevet) om at melde tilbage – uanset om man har meget eller lidt at melde. Ph.d.-stipendiater bedes venligst melde tilbage i samråd med deres vejleder.

Kursusbeskrivelse – med faglige mål

Forslag til nye kurser på kandidatuddannelserne skal ledsages af en kursusbeskrivelse – hvis kursusbeskrivelsen ikke allerede fremgår af den kandidatordning dit tilbud indgår i. Meddel venligst også undervisningens ugentlige timetal og det antal ects som eksamen skal give den enkelte eksaminand. Hvis det af studieordningen fremgår at studienævnet for hvert semester skal vælge en eksamensform ud af et antal mulige eksamensformer som fremgår af eksamensordningen, så meddel os venligst hvilken af de mulige du foretrækker.

Send venligst kursusbeskrivelsen sammen med dine undervisningstilbud. Drag omsorg for at kursusbeskrivelsen lever op til de forudsætninger der ligger i den 7-trinsskala som blev indført på fakultetet d. 1/9 2007. Det skal fremgå hvilke faglige mål du opstiller for kurset, således at det er så klart som muligt for den studerende hvad topkarakteren 12 gives for. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af i hvilken grad præstationen opfylder de faglige mål for kurset og undervisningens beskrevne indhold.

Emnebeskrivelsen skal (1.-3.) og kan (4.-6) besvare følgende spørgsmål. Endvidere skal den under visse omstændigheder også besvare punkt 7:

 

8.      Hvad er kursets titel? Gerne kort og enkelt. Tænk på at titlen skal bruges i mange administrative sammenhænge hvor lange titler som regel bliver kortet af rent teknisk. Du kan uddybe i en undertitel.

9.      Hvor mange timer skal der undervises om ugen, og hvor mange ects giver en eksamen den studerende?

10.  Hvad er kursets faglige mål? Dvs. hvad er det deltagerne skal kunne efter kurset? Skriv venligst så klart og konkret som muligt. Hold dig så vidt muligt til adfærdsudtryk da eksaminandens adfærd jo er det eneste der kan måles ved en eksamen.

11.  Hvilke (typer af) materiale skal behandles? Hvilke (typer af) problemer skal behandles? Hvilke (typer af) færdigheder indlæres?

12.  Findes der anbefalelsesværdige introduktioner til kursets emne?

13.  Er der forberedelse til første undervisningsgang?

14.  Hvis den studieordning som kurset kører efter, rummer en passus om at studienævnet for hvert semester fastsætter eksamensformen: Hvilken af de mulige former foretrækker du? Dette gælder fx på Kandidatordningen for Dansk (2008).

 

Når du tilbyder et kursus, bør du kontrollere at institutbiblioteket har de titler som
deltagerne skal bruge. Det kontrolleres let og hurtigt via instituttets hjemmeside. Mangler der nogle titler af høj relevans for dit kursus, så aflevér venligst en liste med forslag til nyanskaffelser til bibliotekaren/ bogudvalget. Da det kan tage ret lang tid før en bog findes indbunden og dermed tilgængelig for brugerne, bør forslagene afleveres på biblioteket samtidig med at kursusbeskrivelsen afleveres.

Omfanget af dit undervisningstilbud

Det forventes, at instituttets fuldtidsansatte professorer, lektorer og lektorvikarer varetager katederundervisning af et omfang på mindst 6-7 ugetimer pr. semester. Adjunkter forventes i 5 af deres 6 semestre at have 5-6 ugetimer på bachelor- eller kandidatuddannelsen. Som nævnt ovenfor er det vigtigt at adjunkter melder tilbage angående alle deres ansættelsessemestre, således at det bl.a. sikres dels at der bliver tid til et forskningssemester, typisk det sidste inden ansættelsens ophør, dels at adjunkten ikke (mis)bruges til for mange administrative opgaver.

Lærere der tilbyder mindre undervisning end nævnt ovenfor, må kunne henvise til enten en oparbejdet pulje af afspadseringsberettigede timer eller en ekstraordinær arbejdsbyrde fx på grund af:

·         vejled­ning af specialestuderende, ph.d.’ere eller adjunkter

·         administration, fx fordi man er studieleder, studienævnsformand, studievejleder, fagkoordinator med særligt krævende opgaver

·         fagkyndig bedømmelse

·         særlige undervisningsbyrder (se nedenfor)

·         reduceret arbejdstid ved instituttet (frikøb, seniorordning m.m.)

Ansatte ph.d.-stipendiater, dvs. ph.d.-stipendiater som ikke er selvfinansierede, skal i løbet af deres 3-årige stipendieperiode have tilbud om i alt 821,5 timers betalt arbejde med relevans for deres forskningsprojekt: Typisk vil dette inkludere overbygningskurser inden for projektet. Ph.d.-studerende her ved instituttet forventes i løbet af deres periode at tilbyde mindst to 1-semesters forløb. Kurserne foreslås efter samråd med vejlederen. Også her er det vigtigt at vi får en tilbagemelding som dækker hele ansættelsestiden.

Over- og underarbejde og afspadsering

Inden fristen for tilbagemelding burde de undervisere som vi har selvangivelsestal på i øjeblikket, have fået en oversigt over deres timetilstand i de seneste 4 år, til og med efterårssemestret 2008. Heraf ville det så fremgå hvordan du ligger i forhold til den ideelle tilstand på 0, dvs. den tilstand hvor det du er forpligtet til inden for undervisning m.m., svarer helt til det du faktisk har ydet. Instituttets politik på dette område er at alle bør befinde sig på 0 +/- 100 timer.

Desværre er det endnu ikke lykkedes at færdiggøre behandlingen af de selvangivelsestal for 2008 som I har indberettet. Forhåbentlig kommer det i løbet af semestret. Så I må altså en stund endnu bruge de seneste tal I har (til og med efteråret 2007) som grundlag for jeres vurdering af jeres placering på hitlisten over over- og under-timer.

Mange befinder sig over den ideelle zone på 0 +/- 100 timer – enkelte helt uacceptabelt over. Andre befinder sig under. Men det er altså politikken at vi skal søge frem til den ideelle tilstand. Alle med et stort timeoverskud kan dog ikke afspadsere det hele her og nu hvis instituttets undervisning skal kunne køre i praksis i de næste semestre, men lad dig inspirere til kvantiteten af dit undervisningstilbud ud fra den seneste oversigt du har fået over din aktuelle timetilstand. Alle skulle helst nærme sig 0 efterhånden.

Særlige undervisningsbyrder

Særlige undervisningsbyrder kan være afholdelse af seminarer og konferencer med åben adgang for studerende, udformning af en nyskabende uddannelse eller nyskabende elementer i eksisterende uddannelser, udvikling af nye prøveformer eller studieordningsevalueringsformer.

Lærere der planlægger en ekstraor­dinær stor arbejdsbyrde i forbindelse med så­danne opgaver, skal have det godkendt på forhånd. Kun hvis sådanne byrder er god­kendt i arbejdsplanen for de næste semestre, kan man være sikker på at få arbejdet godskrevet på selvangivelsen.

Ny studieleder fra d. 1/5 2009

Som bekendt forlader jeg studielederposten d. 1/5 2009. Det sker helt efter bogen ifølge det opslag som jeg i sin tid søgte på som dækkede en periode på 2 år. Jeg har været glad for de lærerige oplevelser studieledertiden har givet mig i hjertet af instituttet med godt samarbejde med alle. Men jeg synes også at jeg nu er klar til endnu en periode som forsker og formidler hvor jeg i højere grad kan koncentrere mig om andet end ledelse, bl.a. om at få skrevet nogle bøger og deltage i debatten.

Da studielederposten bl.a. indebærer at man ikke skal undervise, er det vigtigt at det i forbindelse med planlægningen af næste semester afklares hvilken heltidsansat vip (formentlig, men stillingen kan vist også indehaves af en tap) som skal efterfølge mig. Jeg beder venligst enhver overveje muligheden af at påtage sig dette på mange måder interessante og udfordrende job. Og jeg opfordrer enhver interesseret til at søge på det stillingsopslag som findes i INSS nyt nr. 35 fra d. 19/2 09 med en ansøgningsfrist d. 2/3 09. Jeg kan lokke med at jeg vil gøre mit yderste for at min efterfølger får en nænsom og realistisk indføring i studieledergerningen.

Timernes placering og lokalernes udnyttelse

BA-uddannelsens omfattende tilvalgsmuligheder og færre lokaler til vores rådighed gør det desværre ikke muligt at efterkomme faste læreres individuelt begrundede ønsker om undervisningstider. Men enhver kan selvfølgelig godt sende sine ønsker angående undervisningstider alligevel. Fx kan man oplyse om man foretrækker timer lagt tidligt (fra kl. 8) eller sent (til kl. 17). Men det er altså desværre kun muligt at tillægge sådanne ønsker marginal indflydelse på skemalægningen. Vi beder dig venligst oplyse hvilke andre kurser/ emner din undervisning helst skal undgå tidsmæssig overlapning med.

Jeg beder om forståelse for at det kan være umuligt at tilfredsstille selv nok så begrænsede ønsker om timeplacering. Jo færre lokaler vi får at disponere over, jo vanskeligere er skemalægningen. Da vi fra og med efteråret skal undgå at skemalægge undervisning mellem 12-13 (jf sameksistensen med blokstrukturen), har vi fået et øget behov for lokaler. Vi har endnu ikke fået tildelt efterårets pulje af lokaler.

AV-udstyr, internetforbindelse og andre særlige hjælpemidler

Hvis din undervisning generelt forudsætter særlige hjælpemidler som fx projektor, internetforbindelse, cd- eller dvd-afspiller, TV-apparat, videoafspiller, skeletter, overkropstorso med aftagelige organer, måtter, plasthandsker eller andet, så meddel os det venligst.

Meddel os også om det er noget der skal bruges hver gang eller enkelte gange i forløbet. Helst også hvilke uger i semestret det skal bruges, hvis det kun bruges enkelte gange. Se eventuelt fakultetets undervisningsperioder her. Disse undervisningsperioder gælder også for vores institut.

Parallelhold med delvis fællesundervisning

Undervisere som planlægger at kombinere deres parallelle holdundervisning med fællesforelæsninger, beder jeg venligst om at melde sådanne planer til os samtidig med at de afgiver tilbud på holdundervisningen. Angiv også venligst hvordan fordelingen er mellem holdundervisning og fællesforelæsninger, om man ønsker at begynde med holdundervisning eller fællesforelæsning, og hvordan rytmen mellem hold- og fællesundervisning skal være uge for uge gennem semestret. Tænk på at vi skal afgive bestilling på brug af auditorier i fakultetets lokalekontor efter de frister de melder ud, da vi ikke automatisk får auditorier tildelt som en del af vores lokalepulje.

Lektionskatalog i SIS og ”åbent vindue”

Lektionskataloget vil være tilgængeligt på nettet hurtigst muligt. Vores mål er at undervisningsplanerne vil være klar og ligge i Studielederens hjørne som pdf-fil (som de også har gjort op til indeværende semester) inden udgangen af april. Skemaet for de næste to semestre skulle så gerne være lagt inden udgangen af maj 2009.

Skemaet vil efter planen i uge 22 (sidste uge i maj) kunne ses på SIS. Jeg beder alle undervisere om i denne uge 22 at gå ind og kontrollere deres skemaplacering m.v. og melde eventuelle fejl og mangler tilbage. Efter denne uge med ”åbent vindue” og de rettelser og justeringer som det vil have afstedkommet – ud fra solid argumentation fra de berørte – vil skemaet i princippet være lukket for yderligere ændringer – ud over rene force majeure-tilfælde hvor fx en underviser må melde fra. I vil naturligvis høre nærmere om dette når tiden nærmer sig.

Forskningssemester

Lærere der ønsker forskningssemester i et af de følgende to semestre, må aflevere skriftlig ansøgning herom senest samtidig med at der indsendes undervisningstilbud. Ansøgningen om forskningssemester skal indeholde en redegørelse for det forskningsprojekt af hensyn til hvilket forskningssemester ønskes.

Skabeloner for undervisningen i Studielederens hjørne

Du kan se hvad der – efter vores nuværende overblik – skal undervises i i det næste semester i de skabeloner til undervisningsplanerne for semestret der ligger i Studielederens hjørne: arbejdplan efterår 2009. Skabelonen for Dansk ligger der allerede. Hvis skabelonerne for instituttets andre fag ikke ligger der endnu, så kommer de forhåbentlig i løbet af nogle dage.

Forsøgsuddannelsen på Dansk grundfag

Der arbejdes ihærdigt på at vi fra efterårssemestret 2009 kan modtage op til 40 nye danskstuderende som efter to semestres studier hos os kan vælge at fortsætte enten som danskstuderende hos os eller som lærerstuderende på en professionshøjskole (samlebetegnelse for det man i gamle dage kaldte lærerseminarier, pædagogseminarier m.m.). Denne nydannelse indgår allerede i den skabelon for undervisningen på Dansk som ligger i hjørnet. Hvis du overvejer at byde ind som underviser på ét eller flere af de nye kurser på dette nye indslag på Danskstudiet, så kan du læse den foreløbige studieordning her >>.

 

Med venlig hilsen

 

Klaus

Studieleder

Inss-studieleder@hum.ku.dk

http://www.staff.hum.ku.dk/kkj/studielederenshjoerne/

 

 

 

27.01 09: Brev til alle undervisere ved instituttet ved semesterstart forår 2009

Den 27. januar 2009

 

Kære underviser ved instituttet!

Velkommen til et nyt semester ved instituttet.

Efterårets første undervisningsdag er mandag d. 2. februar. Skemaet fremgår som sædvanligt af SIS. Du har forhåbentlig allerede under perioden med ’Åbent vindue’ bemærket at lokale og tid ikke står direkte i SIS som det har gjort tidligere semestre. Ved at klikke på ordet ’forår’ ud for ’Skemaoplysninger’ kommer man nu (og i en overskuelig fremtid) til disse vigtige oplysninger (lokale og tidspunkt).

Angående tidspunkter for undervisningen vil jeg godt generelt takke for den forståelse I har udvist for at den overordnede lokaletildeling har gjort det nødvendigt også at benytte tidspunkter tidligt og sent på dagen.  

Lån af projektor på instituttet

Hvis du har brug for at vise diasser (fx powerpoints) eller vise film i lokaler hvor faciliteter hertil ikke er medfødte, så har vi to projektorer som man kan låne. Henvend dig til Peter Christiansen, pechri@hum.ku.dk, i god tid og aftal nærmere.

Undervisningsportalen Absalon

Så godt som alle undervisere benytter i praksis undervisningsportalen Absalon. Vores institut ligger flot i udnyttelsesgrad af Absalon. Det skyldes i høj grad Christen Maus indsats. Nu er det så Lasse Marker, som desuden er tutor på Dansk, der er vores Absalonengel. Han kan kontaktes således:

Lasse Marker, Absalon-ambassadør på INSS, lmarker@hum.ku.dk

Træffetid på instituttet man. kl. 11.00-12.00 og ons. kl. 13.30-14.30 i lok. 22.2.44

Lasse sidder ved fakultetets helpdesk man. kl. 9.00-12.30 og tors. kl. 12.30-16.00, tlf. 35 32 92 16. 

Adgang til portalen får du gennem Punkt.ku (www.punkt.ku.dk). For at komme ind på Punkt.ku har du – ud over dit personnummer – brug for den fircifrede talkode som du fik sammen med dit identitetskort til Københavns Universitet. Når du er inde på Punkt.ku finder du menupunktet Absalon ude i venstre menu (langt nede). Alle undervisere forventes at benytte Absalon aktivt i deres undervisning. Herfra kan man bl.a. sende mails til hele holdet, lægge filer op og hente dem ned, og meget andet. .

Alle forårets kurser er oprettet i Absalon. Og de studerende på holdene kan så tilmelde sig. Tidligere kurser er stadig tilgængelige i Absalon.

Præsenslister og aktivitetsbevis

 

Et aktivitetsbevis dokumenterer at en studerende har deltaget aktivt i et kursus. Det opbevares af den studerende. Og det er den studerendes ansvar at få et sådant bevis. Men det kan være en god ide at underviseren forklarer ideen med at skaffe sig et sådant bevis.

Hvis en studerende går op til eksamen i et emne umiddelbart efter kurset er afsluttet, er det næppe nødvendigt med et aktivitetsbevis. Men hvis den studerende af forskellige grunde udskyder eksamen, så kan han eller hun komme i den situation at underviseren ikke længere kan bevidne den studerendes aktivitet, fx fordi underviseren er fratrådt eller af andre grunde ikke er til at nå. Og så kan den studerende komme i knibe hvis han eller hun fx ønsker at gå til eksamen med reducerede pensumopgivelser. Eller hvis den studerende i forbindelse med ansøgning om SU-forlængelse skal dokumentere aktivitet på studiet.

Derfor kan det være en god idé for den studerende ved kursets afslutning at få underviserens (-ernes) underskrift på sin aktive kursusdeltagelse. Aktiv kursusdeltagelse er beskrevet i studieordningerne for visse kurser. Hvis der ikke ved det kursus den studerende har deltaget i, findes nogen eksplicit beskrivelse af aktivitetskrav i studieordningen, så gælder det generelle krav om at aktiv deltagelse består i en fremmødeprocent på mindst 80%.

Hvis der har været flere undervisere på kurset, så bør den studerende sørge for at alle skriver under.

Se Aktivitetsbeviset her (pdf-fil). Fortæl dine studerende som ikke afslutter med eksamen, at de kan få skemaet i studieadministrationen.

Studielederen forestiller sig at en underviser – for at holde overblik over hvor meget kursusdeltagerne er tilstede – må føre præsenslister. Men der er ikke noget krav om at sådanne præsenslister skal afleveres og bruges som andet end den enkelte undervisers støtte til hukommelsen og retfærdigheden når deltagernes individuelle aktivtetsprocent skal bestemmes og eventuelle aktivitetsbeviser underskrives.

 

Evaluering midtvejs og til slut

Vi skal fortsat evaluere undervisningen løbende. Undervisningen evalueres midtvejs med dette skema >>. Og til slut med dette >>. Der er oplysninger om hvordan skemaerne forestilles anvendt af hold og underviser, på skemaerne.

Formålet med midtvejsevalueringen er at hold + underviser kan få justeret hvad der måtte være at justere. Der er altså tale om en midtvejsjustering. Formålet med slutevalueringen er at evaluere forløbet. Studienævnet arbejder løbende med at gøre skemaer og processer så enkle som muligt.

Fri skriftlige hjemmeopgaver til sommereksamen 2009 afleveres senest d. 27/5 2009 kl. 15.

Årsagen til at vi ikke kan vente med at aflevere til engang i juni, er at karaktererne skal være i hus inden udgangen af juni, således at censorer og eksaminatorer kan holde ferie i juli måned. Og de studerende kan også holde ferie. Det er et direkte ønske fra flere censorformandskaber at der ikke lægges censur i juli måned.

Men for at vi kan have denne ret sene frist og samtidig nå at få karaktererne fæstnet på karakterblanketterne inden juli måned, er det nødvendigt at alle eksaminatorer og censorer overholder de frister som eksamensadministrationen melder ud. Så det beder jeg venligst om at man gør.

Vis din profil på instituttets hjemmeside

Drag venligst omgående omsorg for at du fremtræder opdateret og passende fyldigt på instituttetts hjemmeside. Både institutlederen, jeg, administrationen, de studerende, studievejledningen og enhver som nysgerrigt besøger vores hjemmeside, undrer sig over at det kan være vanskeligt at finde ud af hvad vi hver især beskæftiger os med. Gå straks ind og kontrollér i hvilken tilstand du i øjeblkket fremtræder på hjemmesiden. Og opdatér efter behov.

Hvordan gør man det? Følg opskriften her >>

Reception for nye ved semesterstart

Jeg har som sædvanligt inviteret eksterne lektorer til en lille reception på institutterritoriet her ved semesterstart. Det foregår tirsdag d. 3/2 09, kl. 14. Her er nyansatte vipper også meget velkomne. Formålet er – ud over at sige velkommen – at se ansigterne i administrationen.

 

Venlige hilsner og endnu engang velkommen til semestret.

 Klaus

********************

Klaus Kjøller

studieleder, lektor

 

26.01.2009: Brev til alle deltidsansatte undervisere ved instituttet ved semesterstart forår 2009

 

 

Den 26. januar 2009

 

Kære deltidsansatte undervisere ved instituttet!

Velkommen til et nyt semester ved instituttet.

Alle deltidsansatte undervisere på instituttet har fået eller vil i den nærmeste fremtid få skriftlig aftale om deres timer for næste semester. Dem der er nyansatte, har endvidere fået eller vil i den nærmeste fremtid få ansættelsesbrev.

 

Deltidsansatte undervisere ved instituttet er af 3 slags: eksterne lektorer, undervisningsassistenter og folk som betales via aftale med den institution hvor de er heltidsansat. For folk som underviser gennem hele eller næsten hele semestret, vil der blive udfyldt en timeblanket for den planlagte undervisning. Og betalingen vil ske i fem lige store portioner i månederne februar til juni. Undervisere som kun er inde i mindre dele af et undervisningsforløb, vil få et brev hvor de aftalte timer står. Men her sker udbetalingen ved at underviseren efter undervisningen er leveret, udfylder en timeblanket som afleveres til Instituttet (mere om dette nedenfor). Undervisere som leverer undervisningen som en del af deres fuldtidsjob, vil få en kopi af den aftale med deres ansættelsessted som deres undervisning leveres i henhold til.  

Det er Mette Asmuss, masmuss@hum.ku.dk, der sørger for ansættelsesbreve, kontrakter med ansættelsessteder og timeblanketter.

Delekontor, kopieringsadgang, identitetskort til KU, Punkt.ku og Absalon

Enhver ekstern lektor har ret til et delekontor på instituttet. Typisk er der 4 på hvert kontor. Tildeling af kontor (postkasse) samt udlevering af nøgler til nyansatte sørger Tine Marie Svensson i receptionen for, tmsvensson@hum.ku.dk. Nyansatte vil desuden få tildelt en kopikode til instituttets kopimaskiner, som du finder på 3., 4. og 5. sal. Personalekontoret sørger for at du får et identitetskort til KU og en personlig kode (bliver sendt til privatadressen), som gør det muligt for dig at komme på instituttet uden for almindelig åbningstid. Og for at benytte universitetets intranet, Punkt.ku (www.punkt.ku.dk), som igen skaffer dig adgang til undervisningsportalen Absalon. Alle undervisere forventes at benytte Absalon aktivt i deres undervisning. Herfra kan man bl.a. sende mails til hele holdet, lægge filer op og hente dem ned, og meget andet. 

Du kan få hjælp til brug af Absalon her >>

Ved oprettelse af brugerkonto udfyldes og indsendes denne blanket til IT-service, bygning 25, 2. sal, og du vil herefter via instituttet modtage et brev med adgangskode og password.

Udbetaling af løn

Timelønnen fremgår af dit ansættelsesbrev. Lønudbetalingsmåden afhænger af din ansættelsesmåde og dit timetal. Hvis du er ekstern lektor med dine timer jævnt fordelt over semestret, så sker  lønudbetalingen hver måned bagud med 1/5 af det beløb som står på din timeblanket. Hvis du kun er inde og undervise i en del af semestret, fx fordi I er flere om samme undervisningsforløb, så sker udbetalingen ved at du – efter du har undervist – hver måned udfylder en timeblanket. Hvis du leverer undervisningen som en del af din ansættelse ved en anden institution, så sker betalingen ved at din institution sender en faktura til Instituttet når semestret og den efterfølgende eksamen er overstået. Alle nyansatte bedes udfylde dette løn-skema i pdf-format, og returnere det til Personale og Jura, Lønsektionen (adressen står på blanketten). Eventuelle spørgsmål kan rettes til Diana Koch,  lokale 22.2.46, dkoch@hum.ku.dk, som tager sig af det praktiske omkring lønudbetaling.

Undervisningsassistenter skal – uanset om de underviser regelmæssigt gennem hele semestret – udfylde en timeseddel for hver måned og aflevere den til Diana.

Betaling for den obligatoriske opgaveretning som måtte fremgå af den studieordning der undervises efter, vil blive udbetalt efter det faktiske antal rettede opgaver ved semestrets afslutning. Betaling for timeforbrug ved eksamen vil også ske efter faktiske antal eksaminander. Der vil altså hverken for den obligatoriske opgaveretning eller for eksamen ske forudbetaling, men udelukkende blive udbetalt løn efter det timetal som fremgår af de timeblanketter som du afleverer efterfølgende. Hvis du underviser under en aftale med dit hovedansættelsessted, vil disse timer skulle indgå i den faktura som sendes til instituttet efter eksamen.

Du kan se de gældende normer for undervisning, obligatorisk opgaveretning, vejledning og eksamen her >>

Kompendier og Absalon fremfor kopimaskiner

Økonomien indebærer at man helst skal undgå at kopiere eller udskrive mange sider på instituttets kopimaskiner. I stedet opfordres alle til at mangfoldiggøre materiale til undervisningen gennem Kompendieudsalg Humaniora. Eller endnu bedre: ved at oploade materialet til kursusrummet på Absalon således at de studerende kan downloade det efter behov. Kompendier som skulle være klar til semesterstart, skulle have været indleveret i begyndelsen af januar. Dem af jer som ikke har haft mulighed for at holde denne frist, beder jeg om i stedet at benytte Absalon til distribution af materiale til de studerende. Vi henstiller til at man så vidt muligt planlægger undervisningen så der er mindst muligt behov for at kopiere store mængder til de studerende på vores kopimaskiner.

Første undervisningsdag og undervisningsfri dage i semestret

Forårets første undervisningsdag er mandag d. 2. februar. Se fakultetets generelle regler for undervisningsperioder her.

Deltidslærerpanelet

Instituttet har et deltidslærerpanel. Formålet er bl.a. at sikre at deltidslærernes stemme høres tilstrækkeligt klart af ledelsen. Jeres repræsentanter i deltidslærerpanelet er Bergur Rønne Moberg, moberg@hum.ku.dk og Kim Byvald, byvald@hum.ku.dk. Begge er ansat i Dansk litteratur ved Danskstudiet. Ud over de to deltidslærerrepræsentanter og institutlederen sidder også jeg i deltidslærerpanelet. Panelet mødes normalt mindst én gang i semestret. Der har været holdt møde senest d. 20/11 08. Vi vil planlægge forårets møde(r), så snart panelets deltidsrepræsentanter er på plads.

Velkomstarrangement

Alle deltidsansatte indbydes til et kort velkomstarrangement tirsdag d. 3. februar kl. 14-15 på instituttets administrationsgang på etage 22.2. Her vil man ud over at se lokaliteterne også kunne hilse på hinanden, de tilstedeværende administrative medarbejdere og på mig.

Venlige hilsner og endnu engang velkommen til semestret.

 Klaus

********************

Klaus Kjøller

studieleder, lektor

 

 

27.10.2008: Indkaldelse af undervisnings­tilbud til forår 2009 fra DVIP med svarfrist senest mandag d. 03.11.2008

Til deltidsansatte undervisere (eksterne lektorer, undervisningsassistenter og folk som betales via aftale med den institution hvor de er heltidsansat) ved Instituttet som er ansat eller hvis undervisning er aftalt med den institution hvor de har ansættelse i forårssemestret 2009. Desuden sendes brevet til Patrizio Paggio, Center for Sprogteknologi, og til Bente Holmberg, Nordisk Forskningsinstitut.

Kære kollega,

Så gælder det det næste semester: foråret 2009. Vi har tidligere forsøgt at planlægge to semestre fremad – i forlængelse af det semester som just er gået i gang. Det har vi længe gjort når vi planlægger undervisningen på Åbent Universitet og på BA-tilvalget. Og det skal vi stadig gøre inden for disse to områder. Men ud over dette er det mine erfaringer med vores planlægning af undervisningen at vi har rigelig udfordring i at planlægge et enkelt semester fremad. Hertil kommer at fakultetet har meldt ud at fakultetet fra og med efterårssemestret 2009 går over til den såkaldte blokstruktur som kendes fra fx Landbohøjskolen/ Det Biovidenskabelige Fakultet og andre våde fakulteter. Dette vil uden tvivl betyde en revolution i skemalægning og meget andet på fakultetet. Så derfor: Lad os bevare roen og koncentrere os om foråret 2009.

Du bedes venligst sende dine forslag til og ønsker for din undervisning mindst for det næste semester. Hvor langt din nuværende ansættelse eller din nuværende aftale om undervisning rækker bør fremgå af den bemandingsplan som ligger i studielederens hjørne (se ude til højre under ’Bemærkninger’), under foråret 2009. Hvis du har spørgsmål angående din ansættelse eller aftale, så kan Diana Koch normalt hjælpe med at afklare dem.

De heltidsansatte har allerede indgivet undervisningsforslag. Disse fremgår af de undervisningsplaner som ligger i studielederens hjørne. Af disse planer fremgår det også hvilke kurser som endnu ikke er dækket af undervisere. Jeg beder dig venligst om at orientere dig i disse planer inden du afgiver dine forslag. Det er selvfølgelig også muligt at foreslå kurser til kandidatuddannelserne selv om disse kurser endnu ikke fremgår af planerne.

Tilbagemelding fra hvem, hvornår til hvem?

Forslagene sendes pr. mail så de er fremme senest den 3. november 2008 kl. 12 til Peter Christiansen og Christen Mau som begge har denne mail-adresse: inss-skema@hum.ku.dk. Adressen er særligt oprettet til mailudvekslinger i forbindelse med skemalægning. Jeg beder venligst om at man sender nøjagtigt samme mail til instituttets officielle mail-adresse: inss@hum.ku.dk – så vi for en sikkerheds skyld har to eksemplarer af de mails der sendes. Skriv venligst i emnefeltet: Dit fag, uddannelsesniveau (grundfag, ba-tilvalg, kandidat, kandidattilvalg, åbent universitet) altså fx ”audiologopædi, grundfag”. Det letter vores arbejde med den videre planlægning hvis du overholder denne enkle regel.

Jeg beder venligst enhver som tilhører målgruppen for dette brev (se øverst i brevet) om at melde tilbage – uanset om man har meget eller lidt at melde.

Kursusbeskrivelse – med faglige mål

Forslag til nye emner på kandidatuddannelserne og på grunduddannelsernes eventuelle valgfag skal ledsages af en kursusbeskrivelse – hvis kursusbeskrivelsen ikke allerede fremgår af den studieordning dit tilbud indgår i. Meddel venligst også for kandidatkursusforslag undervisningens ugentlige timetal og det antal ects som eksamen skal give den enkelte eksaminand. Send venligst kursusbeskrivelsen sammen med dine undervisningsforslag. Drag omsorg for at kursusbeskrivelsen lever op til de forudsætninger der ligger i den 7-trinsskala som blev indført på fakultetet d. 1/9 2007. Det skal fremgå hvilke faglige mål du opstiller for kurset, således at det er så klart som muligt for den studerende hvad topkarakteren 12 gives for. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af i hvilken grad præstationen opfylder de faglige mål for kurset og undervisningens beskrevne indhold.

Emnebeskrivelsen skal (1.-3.) og kan (4.-6) besvare følgende spørgsmål. Endvidere skal den under visse omstændigheder også besvare punkt 7:

 

15.  Hvad er kursets titel? Gerne kort og enkelt. Tænk på at titlen skal bruges i mange administrative sammenhænge hvor lange titler som regel bliver kortet af rent teknisk. Du kan uddybe i en undertitel.

16.  Hvor mange timer skal der undervises om ugen, og hvor mange ects giver en eksamen den studerende?

17.  Hvad er kursets faglige mål? Dvs. hvad er det deltagerne skal kunne efter kurset? Skriv venligst så klart og konkret som muligt. Hold dig så vidt muligt til adfærdsudtryk da eksaminandens adfærd jo er det eneste der kan måles ved en eksamen.

18.  Hvilke (typer af) materiale skal behandles? Hvilke (typer af) problemer skal behandles? Hvilke (typer af) færdigheder indlæres?

19.  Findes der anbefalelsesværdige introduktioner til kursets emne?

20.  Er der forberedelse til første undervisningsgang?

21.  Hvis den studieordning som kurset kører efter, rummer en passus om at studienævnet for hvert semester fastsætter eksamensformen: Hvilken af de mulige former foretrækker du? [dette gælder fx på Kandidatordningen for Dansk (2008)]

Når du tilbyder et kursus, bør du kontrollere at institutbiblioteket har de titler som
deltagerne skal bruge. Benyt eventuelt instituttets hjemmeside til dette. Mangler der nogle titler af høj relevans for dit kursus, så aflevér venligst en liste med forslag til nyanskaffelser til bibliotekaren/ bogudvalget. Da det kan tage ret lang tid før en bog findes indbunden og dermed tilgængelig for brugerne, bør forslagene afleveres på biblioteket samtidig med at emnebeskrivelsen afleveres.

Omfanget af dit undervisningstilbud

Deltidsansatte skal have mindst 100 timers, højst 500 timers lønnet arbejde i løbet af et finansår = kalenderår. Under særlige forhold kan arbejdet dog udgøre op til 780 timer årligt. Cirkulæret derom (2001) siger i §3 stk 5 følgende:

"Det arbejdstimetal, der er forbundet med en ekstern lektors undervisning, kan ikke overstige 500 timer årligt. Såfremt det af hensyn til undervisningens tilrettelæggelse eller gennemførelse er nødvendigt, kan arbejdstimetallet dog udgøre op til 780 timer årligt. Hvis timetallet overstiger 500 timer årligt, orienteres vedkommende forhandlingsberettigede organisation herom. Orienteringen skal indeholde en begrundelse."

Når I foreslår undervisning for de næste semestre, så beder jeg jer venligst tage disse rammer i betragtning. Samtidig vil jeg gøre opmærksom på at de deltidsundervisere som har vist sig imødekommende ved at hjælpe studielederen i akutte nødsituationer med at træde til og tage timer, efter studielederens opfattelse har ydet gerninger som må siges af falde i kategorien ”Såfremt det af hensyn til undervisningens tilrettelæggelse eller gennemførelse er nødvendigt, kan arbejdstimetallet dog udgøre op til 780 timer årligt.”

Timernes placering og lokalernes udnyttelse

BA-uddannelsens omfattende tilvalgsmuligheder og færre lokaler til vores rådighed gør det meget vanskeligt at efterkomme underviseres individuelt begrundede ønsker om undervisningstider. Men vores skemalæggere gør deres yderste for at deltidsansatte får undervisningstider som passer med de opgaver som deltidsansatte måtte have uden for instituttet. Vi beder dig venligst oplyse hvilke instituteksterne eventuelle arbejdstider og hvilke andre kurser din undervisning helst skal undgå tidsmæssig overlapning med.

Jeg beder om forståelse for at det kan være umuligt at tilfredsstille alle ønsker om timeplacering. Jo færre lokaler vi får at disponere over, jo vanskeligere er skemalægningen. Der er desværre ingen udsigt til at instituttet får tildelt flere faste lokaler end vi har i øjeblikket til undervisningen. Dekanatet er opmærksom på de vanskeligheder undervisning til kl. 17 giver for nogle studerende som fx skal hente børn i institutioner. Men det er ikke muligt for mig at vurdere i øjeblikket om dekanatets forståelse for problemet også vil medføre at undervisning til kl. 17 fra og med efteråret 2008 kan begrænses.

AV-udstyr, internetforbindelse og andre særlige hjælpemidler

Hvis din undervisning generelt forudsætter særlige hjælpemidler som fx projektor, internetforbindelse, cd- eller dvd-afspiller, TV-apparat, videoafspiller, skeletter, overkropstorso med aftagelige organer, måtter, plasthandsker eller andet, så meddel os det venligst.

Meddel os også om det er noget der skal bruges hver gang eller enkelte gange i forløbet. Helst også hvilke uger i semestret det skal bruges, hvis det kun bruges enkelte gange. Se eventuelt fakultetets undervisningsperioder her.

Parallelhold med delvis fællesundervisning

Undervisere som planlægger at kombinere deres parallelle holdundervisning med fællesforelæsninger, beder jeg venligst om at melde sådanne planer til os samtidig med at de afgiver tilbud på holdundervisningen. Angiv også venligst hvordan fordelingen er mellem holdundervisning og fællesforelæsninger, om man ønsker at begynde med holdundervisning eller fællesforelæsning og hvordan rytmen mellem hold- og fællesundervisning skal være uge for uge gennem semestret. Tænk på at vi skal afgive bestilling på brug af auditorier i fakultetets lokalekontor efter de frister de melder ud, da vi ikke automatisk får auditorier tildelt som en del af vores lokalepulje.

Lektionskatalog i SIS og ”åbent vindue”

Lektionskataloget vil være tilgængeligt på nettet hurtigst muligt. Vores mål er at undervisningsplanerne vil være klar og ligge i Studielederens hjørne som pdf-fil (som de også har gjort op til indeværende semester) inden udgangen af oktober. Skemaet for de næste to semestre skulle så gerne være lagt inden udgangen af november 2009. Der er afsat en pæn tid til skemalægningsarbejde fordi de to skemalæggere, Peter og Christen, skal følge et kursus i det nye administrations- og skemalægningssystem, Syllabus+, i slutningen af oktober.

Skemaet vil i uge 50 kunne ses på SIS. Jeg beder alle undervisere om i denne uge 50 at gå ind og kontrollere deres skemaplacering m.v. og melde eventuelle fejl og mangler tilbage. Efter denne uge med ”åbent vindue” og de rettelser og justeringer som det vil have afstedkommet – ud fra solid argumentation fra de berørte – vil skemaet i princippet være lukket for yderligere ændringer – ud over rene force majeure-tilfælde hvor fx en underviser må melde fra. I vil naturligvis høre nærmere om dette når tiden nærmer sig.

Udgår: Skabeloner for undervisningen i Studielederens hjørne

På grund af rigeligt med arbejdsopgaver i sekretariatet er det desværre ikke muligt for os lige i disse dage at leve op til følgende teksbid: ”Du kan se hvad der – efter vores nuværende overblik – skal undervises i i det næste semester i de skabeloner til undervisningsplanerne for semestret der ligger i Studielederens hjørne: arbejdplan forår 2009. Hvis de ikke ligger der endnu, så kommer de i løbet af nogle dage.”

Du kan altså desværre ikke se dette i Studielederens hjørne. Jeg beder dig venligst melde tilbage så godt som det er dig muligt uden at se hvad hvipperne allerede har tilbudt.

 

Med venlig hilsen

 

Klaus Kjøller

Studieleder

Inss-studieleder@hum.ku.dk

http://www.staff.hum.ku.dk/kkj/studielederenshjoerne/

 

 

 

 

3/10 08: Indkaldelse af undervisnings­tilbud til forår 2009 fra HVIP med undervisnings­forpligtelse med svarfrist senest d. 10/10 08 kl. 12.

Til professorer, lektorer, lektorvikarer, adjunkter, undervisningsadjunkter samt ansatte ph.d.-stipendiater – kort sagt enhver som står på Instituttets bemandingsplan med en undervisningsforpligtelse på mere end 0,0. Desuden sendes brevet til Patrizia Paggio, Center for Sprogteknologi, og til Bente Holmberg, Nordisk Forskningsinstitut.

Kære kollega,

 

Så gælder det det næste semester: foråret 2009. Vi har tidligere forsøgt at planlægge to semestre fremad – i forlængelse af det semester som just er gået i gang. Det har vi længe gjort når vi planlægger undervisningen på Åbent Universitet og på BA-tilvalget. Og det skal vi stadig gøre inden for disse to områder. Men ud over dette er det mine erfaringer med vores planlægning af undervisningen at vi har rigelig udfordring i at planlægge et enkelt semester fremad. Hertil kommer at fakultetet har meldt ud at fakultetet fra og med efterårssemestret 2009 går over til den såkaldte blokstruktur som kendes fra fx Landbohøjskolen/ Det Biovidenskabelige Fakultet og andre våde fakulteter. Dette vil uden tvivl betyde en revolution i skemalægning og meget andet på fakultetet. Så derfor: Lad os bevare roen og koncentrere os om foråret 2009.

Du bedes venligst sende dine forslag til din undervisning mindst for det næste semester. Adjunkter og ph.d.-stipendiater og andre i tidsbegrænsede ansættelser beder jeg venligst sende tilbud som dækker den resterende del af deres ansættelse. Det samme gælder professorer og lektorer som planlægger at gå af inden for de næste to år. Formålet er at sørge for at den faktisk leverede undervisning kommer til at svare til den undervisningsforpligtelse man har – hverken mere eller mindre. Men enhver hvip uanset kategori er naturligvis velkommen til at forsyne os med informationer også om planer der rækker ud over foråret 2009.

Formænd for igangværende bedømmelsesudvalg som skal vurdere ansøgere til opslåede adjunkturer, lektorater og professorater, bedes venligst oplyse hvornår de regner med at der foreligger en indstilling. Det er værdifuldt hvis eventuelle nyansatte allerede i god tid inden semesterstart kan figurere som fx ’lektor nn’ i undervisnings- og bemandingsplanen. Det har fx betydning for vurderingen af behovet for opslag af eksterne lektorater til det næste semester.

Tilbagemelding fra hvem, hvornår til hvem?

Forslagene sendes pr. mail så de er fremme senest den 8. oktober 2008 kl. 12 til Peter Christiansen og Christen Mau som begge har denne mail-adresse: inss-skema@hum.ku.dk. Adressen er særligt oprettet til mailudvekslinger i forbindelse med skemalægning. Jeg beder venligst om at man sender nøjagtigt samme mail til instituttets officielle mail-adresse: inss@hum.ku.dk – så vi for en sikkerheds skyld har to eksemplarer af de mails der sendes. Skriv venligst i emnefeltet: Dit fag, uddannelsesniveau (grundfag, ba-tilvalg, kandidat, kandidattilvalg, åbent universitet) altså fx ”audiologopædi, grundfag”. Det letter vores arbejde med den videre planlægning hvis du overholder denne enkle regel.

Jeg beder venligst enhver som tilhører målgruppen for dette brev (se øverst i brevet) om at melde tilbage – uanset om man har meget eller lidt at melde. [Ph.d.-stipendiater bedes venligst melde tilbage i samråd med deres vejleder. (skal med  næste gang dette brev sendes ud)]

Kursusbeskrivelse – med faglige mål

Forslag til nye kurser på kandidatuddannelserne skal ledsages af en kursusbeskrivelse – hvis kursusbeskrivelsen ikke allerede fremgår af den kandidatordning dit tilbud indgår i. Meddel venligst også undervisningens ugentlige timetal og det antal ects som eksamen skal give den enkelte eksaminand. Hvis det af studieordningen fremgår at studienævnet for hvert semester skal vælge en eksamensform ud af et antal mulige eksamensformer som fremgår af eksamensordningen, så meddel os venligst hvilken af de mulige du foretrækker.

Send venligst kursusbeskrivelsen sammen med dine undervisningstilbud. Drag omsorg for at kursusbeskrivelsen lever op til de forudsætninger der ligger i den 7-trinsskala som blev indført på fakultetet d. 1/9 2007. Det skal fremgå hvilke faglige mål du opstiller for kurset, således at det er så klart som muligt for den studerende hvad topkarakteren 12 gives for. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af i hvilken grad præstationen opfylder de faglige mål for kurset og undervisningens beskrevne indhold.

Emnebeskrivelsen skal (1.-3.) og kan (4.-6) besvare følgende spørgsmål. Endvidere skal den under visse omstændigheder også besvare punkt 7:

 

22.  Hvad er kursets titel? Gerne kort og enkelt. Tænk på at titlen skal bruges i mange administrative sammenhænge hvor lange titler som regel bliver kortet af rent teknisk. Du kan uddybe i en undertitel.

23.  Hvor mange timer skal der undervises om ugen, og hvor mange ects giver en eksamen den studerende?

24.  Hvad er kursets faglige mål? Dvs. hvad er det deltagerne skal kunne efter kurset? Skriv venligst så klart og konkret som muligt. Hold dig så vidt muligt til adfærdsudtryk da eksaminandens adfærd jo er det eneste der kan måles ved en eksamen.

25.  Hvilke (typer af) materiale skal behandles? Hvilke (typer af) problemer skal behandles? Hvilke (typer af) færdigheder indlæres?

26.  Findes der anbefalelsesværdige introduktioner til kursets emne?

27.  Er der forberedelse til første undervisningsgang?

28.  Hvis den studieordning som kurset kører efter, rummer en passus om at studienævnet for hvert semester fastsætter eksamensformen: Hvilken af de mulige former foretrækker du? [dette gælder fx på Kandidatordningen for Dansk (2008)]

 

Når du tilbyder et kursus, bør du kontrollere at institutbiblioteket har de titler som
deltagerne skal bruge. Det gøres let og hurtigt via instituttets hjemmeside. Mangler der nogle titler af høj relevans for dit kursus, så aflevér venligst en liste med forslag til nyanskaffelser til bibliotekaren/ bogudvalget. Da det kan tage ret lang tid før en bog findes indbunden og dermed tilgængelig for brugerne, bør forslagene afleveres på biblioteket samtidig med at kursusbeskrivelsen afleveres.

Omfanget af dit undervisningstilbud

Det forventes, at instituttets fuldtidsansatte professorer, lektorer og lektorvikarer varetager katederundervisning af et omfang på mindst 6-7 ugetimer pr. semester. Adjunkter forventes i 5 af deres 6 semestre at have mindst 1 hold på bachelor- eller kandidatuddannelsen. Som nævnt ovenfor er det vigtigt at adjunkter melder tilbage angående alle deres ansættelsessemestre, således at det bl.a. sikres dels at der bliver tid til et forskningssemester, typisk det sidste inden ansættelsens ophør, dels at adjunkten ikke (mis)bruges til for mange administrative opgaver.

Lærere der tilbyder mindre undervisning end nævnt ovenfor, må kunne henvise til enten en oparbejdet pulje af afspadseringsberettigede timer eller en ekstraordinær arbejdsbyrde fx på grund af:

·         vejled­ning af specialestuderende, ph.d.’ere eller adjunkter

·         administration, fx fordi man er studieleder, studienævnsformand, studievejleder, fagkoordinator med særligt krævende opgaver

·         fagkyndig bedømmelse

·         særlige undervisningsbyrder (se nedenfor)

·         reduceret arbejdstid ved instituttet (frikøb, seniorordning m.m.)

Ansatte ph.d.-stipendiater, dvs. ph.d.-stipendiater som ikke er selvfinansierede, skal i løbet af deres 3-årige stipendieperiode have tilbud om i alt 821,5 timers betalt arbejde med relevans for deres forskningsprojekt: Typisk vil dette inkludere overbygningskurser inden for projektet. Ph.d.-studerende her ved instituttet forventes i løbet af deres periode at tilbyde mindst to 1-semesters forløb. Kurserne foreslås efter samråd med vejlederen. Også her er det vigtigt at vi får en tilbagemelding som dækker hele ansættelsestiden.

Over- og underarbejde og afspadsering

Inden fristen for tilbagemelding burde de undervisere som vi har selvangivelsestal på i øjeblikket (professorer og lektorer), have fået en oversigt over deres timetilstand i de seneste 4 år, til og med forårssemestret 2008. Heraf ville det så fremgå hvordan du ligger i forhold til den ideelle tilstand på 0, dvs. den tilstand hvor det du er forpligtet til inden for undervisning m.m., svarer helt til det du faktisk har ydet. Instituttets politik på dette område er at alle bør befinde sig på 0 +/- 100 timer.

Desværre er det på grund af udskiftning i sekretariatet og studielederens ønske om at holde sit timeforbrug i anstændig kontakt med det normerede, ikke muligt at forsyne jer med ajourførte selvangivelsestal lige nu. Forhåbentlig kommer det i løbet af semestret. Så I må altså bruge de seneste tal I har (til og med efteråret 2007) som grundlag for jeres vurdering af jeres placering på hitlisten over over- og under-timer.

Mange befinder sig over den ideelle zone på 0 +/- 100 timer – enkelte helt uacceptabelt over. Andre befinder sig under. Men det er altså politikken at vi skal søge frem til den ideelle tilstand. Alle med et stort timeoverskud kan dog ikke afspadsere det hele her og nu hvis instituttets undervisning skal kunne køre i praksis i de næste semestre, men lad dig inspirere til kvantiteten af dit undervisningstilbud ud fra den seneste oversigt du har fået over din aktuelle timetilstand. Alle skulle helst nærme sig 0 efterhånden.

Det er planen at alle hvip fra og med efterårssemestret 2008 skal aflevere selvangivelse. Altså også adressater for dette brev som ikke er professorer eller lektorer.

Særlige undervisningsbyrder

Særlige undervisningsbyrder kan være afholdelse af seminarer og konferencer med åben adgang for studerende, udformning af en nyskabende uddannelse eller nyskabende elementer i eksisterende uddannelser, udvikling af nye prøveformer eller studieordningsevalueringsformer.

Lærere der planlægger en ekstraor­dinær stor arbejdsbyrde i forbindelse med så­danne opgaver, skal have det godkendt på forhånd. Kun hvis sådanne byrder er god­kendt i arbejdsplanen for de næste semestre, kan man være sikker på at få arbejdet godskrevet på selvangivelsen.

Ny studieleder fra d. 1/5 2009

Som bekendt forlader jeg studielederposten d. 1/5 2009. Det er her fra efterårssemestrets begyndelse lykkedes mig at komme næsten ned på de 20 ugentlige timer som er afsat til gerningen. Og også igen at komme så småt i gang med at forske og formidle. Men jeg har så meget overarbejde fra mine første 14 måneder på jobbet at jeg er nødt til at fratræde for at have en mulighed for at afspadsere i en overskuelig fremtid.

Da studielederposten indebærer at man ikke skal undervise, er det vigtigt at det i forbindelse med planlægningen af næste semester afklares hvilken heltidsansat vip som skal efterfølge mig. Jeg beder venligst enhver overveje muligheden af at påtage sig dette på mange måder interessante og udfordrende job. Vedkommende vil allerede fra næste semesters begyndelse skulle indgå som vicestudieleder. Jeg kan lokke med at jeg vil gøre mit yderste for at min efterfølger får en nænsom og realistisk indføring i studieledergerningen. Og naturligvis også i hvordan man udfører den på ca. 20 ugentlige timer som er den udstukne norm.

Timernes placering og lokalernes udnyttelse

BA-uddannelsens omfattende tilvalgsmuligheder og færre lokaler til vores rådighed gør det desværre ikke muligt at efterkomme faste læreres individuelt begrundede ønsker om undervisningstider. Men enhver kan selvfølgelig godt sende sine ønsker angående undervisningstider alligevel. Fx kan man oplyse om man foretrækker timer lagt tidligt (fra kl. 8) eller sent (til kl. 17). Men det er altså desværre kun muligt at tillægge sådanne ønsker marginal indflydelse på skemalægningen. Vi beder dig venligst oplyse hvilke andre kurser/ emner din undervisning helst skal undgå tidsmæssig overlapning med.

Jeg beder om forståelse for at det kan være umuligt at tilfredsstille selv nok så begrænsede ønsker om timeplacering. Jo færre lokaler vi får at disponere over, jo vanskeligere er skemalægningen. Jeg vil gøre en særlig indsats for at vi fra foråret 2009 kan få tildelt et lokale mere end her i efteråret hvor vi har haft de vanskeligste skemalægningsforhold i mands minde. Dekanatet er opmærksom på de vanskeligheder undervisning til kl. 17 giver for nogle studerende som fx skal hente børn i institutioner. Men det er ikke muligt for mig at vurdere i øjeblikket om dekanatets forståelse for problemet også vil medføre at undervisning til kl. 17 fra og med foråret 2009 kan begrænses, fx ved at vi får rådighed over flere lokaler.

AV-udstyr, internetforbindelse og andre særlige hjælpemidler

Hvis din undervisning generelt forudsætter særlige hjælpemidler som fx projektor, internetforbindelse, cd- eller dvd-afspiller, TV-apparat, videoafspiller, skeletter, overkropstorso med aftagelige organer, måtter, plasthandsker eller andet, så meddel os det venligst.

Meddel os også om det er noget der skal bruges hver gang eller enkelte gange i forløbet. Helst også hvilke uger i semestret det skal bruges, hvis det kun bruges enkelte gange. Se eventuelt fakultetets undervisningsperioder her. Disse undervisningsperioder gælder også for vores institut.

Parallelhold med delvis fællesundervisning

Undervisere som planlægger at kombinere deres parallelle holdundervisning med fællesforelæsninger, beder jeg venligst om at melde sådanne planer til os samtidig med at de afgiver tilbud på holdundervisningen. Angiv også venligst hvordan fordelingen er mellem holdundervisning og fællesforelæsninger, om man ønsker at begynde med holdundervisning eller fællesforelæsning, og hvordan rytmen mellem hold- og fællesundervisning skal være uge for uge gennem semestret. Tænk på at vi skal afgive bestilling på brug af auditorier i fakultetets lokalekontor efter de frister de melder ud, da vi ikke automatisk får auditorier tildelt som en del af vores lokalepulje.

Lektionskatalog i SIS og ”åbent vindue”

Lektionskataloget vil være tilgængeligt på nettet hurtigst muligt. Vores mål er at undervisningsplanerne vil være klar og ligge i Studielederens hjørne som pdf-fil (som de også har gjort op til indeværende semester) inden udgangen af oktober. Skemaet for de næste to semestre skulle så gerne være lagt inden udgangen af november 2009. Der er afsat en pæn tid til skemalægningsarbejde fordi de to skemalæggere, Peter og Christen, skal følge et kursus i det nye administrations- og skemalægningssystem, Syllabus+, i slutningen af oktober.

Skemaet vil i uge 50 kunne ses på SIS. Jeg beder alle undervisere om i denne uge 50 at gå ind og kontrollere deres skemaplacering m.v. og melde eventuelle fejl og mangler tilbage. Efter denne uge med ”åbent vindue” og de rettelser og justeringer som det vil have afstedkommet – ud fra solid argumentation fra de berørte – vil skemaet i princippet være lukket for yderligere ændringer – ud over rene force majeure-tilfælde hvor fx en underviser må melde fra. I vil naturligvis høre nærmere om dette når tiden nærmer sig.

Forskningssemester

Lærere der ønsker forskningssemester i et af de følgende to semestre, må aflevere skriftlig ansøgning herom senest samtidig med at der indsendes undervisningstilbud. Ansøgningen om forskningssemester skal indeholde en redegørelse for det forskningsprojekt af hensyn til hvilket forskningssemester ønskes.

Skabeloner for undervisningen i Studielederens hjørne

Du kan se hvad der – efter vores nuværende overblik – skal undervises i i det næste semester i de skabeloner til undervisningsplanerne for semestret der ligger i Studielederens hjørne: arbejdplan forår 2009. Hvis de ikke ligger der endnu, så kommer de i løbet af nogle dage.

 

 

Med venlig hilsen

 

Klaus Kjøller

Studieleder

Inss-studieleder@hum.ku.dk

http://www.staff.hum.ku.dk/kkj/studielederenshjoerne/

 

 

25.08.2008: Brev til alle deltidsansatte undervisere ved instituttet ved semesterstart efterår 2008

 

 

Den 25. august 2008

 

Kære deltidsansatte undervisere ved instituttet!

Velkommen til et nyt semester ved instituttet.

Alle deltidsansatte undervisere på instituttet har fået eller vil i den nærmeste fremtid få skriftlig aftale om deres timer for næste semester. Dem der er administrativt nyansatte, har endvidere fået eller vil i den nærmeste fremtid få ansættelsesbrev.

 

Deltidsansatte undervisere ved instituttet er af 3 slags: eksterne lektorer, undervisningsassistenter og folk som betales via aftale med den institution hvor de er heltidsansat. For folk som underviser gennem hele eller næsten hele semestret, vil der blive udfyldt en timeblanket for den planlagte undervisning. Og betalingen vil ske i fem lige store portioner i månederne februar til juni. Undervisere som kun er inde i mindre dele af et undervisningsforløb, vil få et brev hvor de aftalte timer står. Men her sker udbetalingen ved at underviseren efter undervisningen er leveret, udfylder en timeblanket som afleveres til Instituttet (mere om dette nedenfor). Undervisere som leverer undervisningen som en del af deres fuldtidsjob, vil få en kopi af den aftale med deres ansættelsessted som deres undervisning leveres i henhold til.  

Delekontor, kopieringsadgang, identitetskort til KU, Punkt.ku og Absalon

Enhver ekstern lektor har ret til et delekontor på instituttet. Typisk er der 4 på hvert kontor. Tildeling af kontor (postkasse) samt udlevering af nøgler sørger Tine Marie Svensson i receptionen for, tmsvensson@hum.ku.dk. Tine har ferie i denne uge, men træffes fra mandag d. 1/9 08 igen. Du vil  ligeledes få tildelt en kopikode til instituttets kopimaskiner, som du finder på 3., 4. og 5. sal. Personalekontoret sørger for at du får et identitetskort til KU og en personlig kode (bliver sendt til privatadressen), som gør det muligt for dig at komme på instituttet uden for almindelig åbningstid. Og for at benytte universitetets intranet, Punkt.ku (www.punkt.ku.dk) som igen skaffer dig adgang til undervisningsportalen Absalon. Alle undervisere forventes at benytte Absalon aktivt i deres undervisning. Herfra kan man bl.a. sende mails til hele holdet, lægge filer op og hente dem ned, og meget andet. Læs eventuelt kort om Absalon her Ved oprettelse af brugerkonto udfyldes og indsendes denne blanket til IT-service, bygning 25, 2. sal, og du vil herefter via instituttet modtage et brev med adgangskode og password.

Udbetaling af løn

Timelønnen fremgår af dit ansættelsesbrev. Lønudbetalingsmåden afhænger af din ansættelsesmåde og dit timetal. Hvis du er ekstern lektor med dine timer jævnt fordelt over semestret, så sker  lønudbetalingen hver måned bagud med 1/5 af det beløb som står på din timeblanket. Hvis du kun er inde og undervise i en del af semestret, fx fordi I er flere om samme undervisningsforløb, så sker udbetalingen ved at du – efter du har undervist – hver måned udfylder en timeblanket. Hvis du leverer undervisningen som en del af din ansættelse ved en anden institution, så sker betalingen ved at din institution sender en faktura til Instituttet når semestret og den efterfølgende eksamen er overstået. Alle nyansatte bedes udfylde dette løn-skema i pdf-format, og returnere det til Personale og Jura, Lønsektionen (adressen står på blanketten). Eventuelle spørgsmål kan rettes til Diana Koch,  lokale 22.2.46, dkoch@hum.ku.dk, som tager sig af det praktiske omkring lønudbetaling. Det bør her bemærkes at Diana Koch er på ferie i øjeblikket og først træffes igen d. 6/9 08.

Undervisningsassistenter skal – uanset om de underviser regelmæssigt gennem hele semestret – udfylde en timeseddel for hver måned og aflevere den til Diana.

Betaling for den obligatoriske opgaveretning som måtte fremgå af den studieordning der undervises efter, vil blive udbetalt efter det faktiske antal rettede opgaver ved semestrets afslutning.  Betaling for timeforbrug ved eksamen vil også ske efter faktiske antal eksaminander. Der vil altså hverken for den obligatoriske opgaveretning eller for eksamen ske forudbetaling, men udelukkende blive udbetalt løn efter det timetal som fremgår af de timeblanketter som I afleverer efterfølgende. Hvis I underviser under en aftale med jeres hovedansættelsessted, vil disse timer skulle indgå i den faktura som sendes til instituttet efter eksamen.

Det er i høj grad den trængte økonomi og erfaringer med det administrativt mindre hensigtsmæssige i at udbetale beløb for ydelser som endnu ikke er holdt, som har fået os til først at udbetale penge for eksaminer efter de faktisk er afholdt.

 

Kompendier og Absalon fremfor kopimaskiner

Økonomien indebærer at man helst skal undgå at kopiere eller udskrive mange sider på instituttets kopimaskiner. I stedet opfordres alle til at mangfoldiggøre materiale til undervisningen gennem Kompendieudsalg Humaniora. Eller endnu bedre: ved at oploade materialet til kursusrummet på Absalon således at de studerende kan downloade det efter behov. Kompendier som skulle være klar til semesterstart, skulle have været indleveret i begyndelsen af januar. Dem af jer som ikke har haft mulighed for at holde denne frist, beder jeg om i stedet at benytte Absalon til distribution af materiale til de studerende. Vi henstiller til at man så vidt muligt planlægger undervisningen så der er mindst muligt behov for at kopiere store mængder til de studerende på vores kopimaskiner.

Første undervisningsdag og undervisningsfri dage i semestret

Efterårets første undervisningsdag er onsdag d. 3. september. Se fakultetets generelle regler for undervisningsperioder her.

Instituttet har i løbet af efterårssemestret af forskellige grunde udpeget nogle helt eller delvist undervisningsfri dage. Læs mere om det her >>.

Deltidslærerpanelet

Instituttet har et deltidslærerpanel. Formålet er bl.a. at sikre at deltidslærernes stemme høres tilstrækkeligt klart af ledelsen. Jeres repræsentanter i deltidslærerpanelet er René Rasmussen, 

reneras@hum.ku.dk

, som er ekstern lektor i Dansk litteratur, og Adam Hyllested, adamhyllested@hotmail.com, som er ekstern lektor i Indoeuropæisk. Ud over de to deltidslærerrerpræsentanter og institutlederen sidder også jeg i deltidslærerpanelet. Panelet mødes normalt to gange i semestret. Der har været holdt et møde senest d. 21/5 08. Referatet er desværre endnu ikke skrevet rent og udsendt. Årsagen er mangel på sekretærbistand og studielederens travlhed.

Velkomstarrangement

Alle deltidsansatte indbydes til et kort velkomstarrangement torsdag d. 4. september kl. 14-15 på instituttets administrationsgang på etage 22.2. Her vil man ud over at se lokaliteterne også kunne hilse på hinanden, de tilstedeværende administrative medarbejdere og på mig.

Venlige hilsner og endnu engang velkommen til semestret.

 Klaus

********************

Klaus Kjøller

studieleder, lektor

 

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab/

Department of Nordic Studies and Linguistics

Københavns Universitet Amager, Njalsgade 120, DK-2300 København S, Danmark

Studielederkontor: 22.2.45 (bygning 22, 2.sal, lokale 45).

 

Instituttets web: http://www.inss.ku.dk

Min lektorale web: http://staff.hum.ku.dk/kkj

Sprog- og kommunikationsrådgivning: http://www.nordisk.hum.ku.dk/sprogligraadgivning

 

Telefoner: instituttets ekspedition dagligt 9-15.30: (+45)353 28 311

direkte til studielederen: (+45)353 28 316

privat: mobil (+45) 20 74 34 12, fax +(45) 48 17 57 49

**************************************

Breve længere tilbage (arkiv med breve ældre end efterårssemestret 2008)

Se studielederens breve helt tilbage til maj 2007 her >>

Øverst i dokumentet