SR forside à

Sprog og norm

holdets intranet à

https://uvp.hum.ku.dk/

 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Deltagere

Eksamen

Emnebeskrivelse: Sprog og norm 2005-6

[senest opdateret d. 22/8 2005]

Kursus på 1/4 stå som indgår i studiemønstret Sproglig rådgivning. Kurset er placeret som et tværhumanistisk BA-tilvalg, dvs. det kan vælges af alle studerende på fakultetets bachelorstudier, herunder danskstuderende. Det udbydes én gang om året med begyndelse hvert efterår.

Kurset kan også tages af studerende på dansk kandidatstudium (overbygningen). Der skal ikke søges om dispensation til dette. Læs mere >>

Nutid: Vælg i menuen i toppen af denne side

Fortid:

Sproglig rådgivning arkiv

Formalia (med kommentarer):

De officielle bestemmelser for kurset "Studieelement D54": ramme og eksamensformer.

Emnebeskrivelse med eksamensfordringer og -bestemmelser 1

Studieelement nr. D54: 2

Sprog og norm (1/4 årsværk) 2

Undervisningen: 2

Fordringer: 2

Pensum: 2

Eksamensbestemmelser: 3

A. Fri, mundtlig prøve med materiale: 3

B: Fri, skriftlig hjemmeopgave. 3

 

 

Emnebeskrivelse med eksamensfordringer og -bestemmelser

(= de officielle bestemmelser for "Studieelement nr. D54" fra Studieordningen for Sproglig rådgivning I)

Studieelement nr. D54:

Sprog og norm (1/4 årsværk)

-BA-niveau

 

Undervisningen:

Som grundlag for at fungere som sproglig rådgiver skal den studerende kende de officielle sprognormer der gælder for retstavning og tegnsætning. Desuden har man brug for indsigt i de værdisystemer der ligger bag udformningen af de sproglige normer, og kendskab til sprogbrugernes holdninger til forskellige former for normbrud. Det vil sige at man ikke alene skal lære korrekt sprogbrug, men også forstå forudsætningerne for og konsekvenserne af at det officielt fastlægges hvad der er korrekt dansk. I undervisningen arbejdes der bl.a. med

·         udtaleformer,

·         retstavning og interpunktion,

·         morfologiske og syntaktiske sprogrigtighedsproblemer,

·         normtyper, formulerede og ikke formulerede normer,

·         normkilder, fx skole, erhverv, sprognævn, standardiseringsråd, terminologiorganer, radio, tv og dagspresse,

·         håndbogsbenyttelse og leksikografi,

·         rådgivning om alle disse emner.

 

Se den seneste kursusplan for at få flere detaljer om undervisningens indhold. Vælg planen i toppen af denne side.

 

Fordringer:

Ved prøven skal eksaminanden dokumentere at han/hun 

1.      kender og behersker den officielle skriftsprogsnorm,

2.      kender og kan vejlede i almindelige normproblemer,

3.      har færdighed i at bruge relevante ordbøger og øvrige håndbøger.

 

Pensum:

Der opgives 1200 ns. hvoraf 50-60 ns. skal være sprogprøver som illustrerer forskellige normproblemer.

Der opereres ikke med en grundbog, men som eksempler på litteratur på kurset kan følgende anføres:

·         Hansen, E. & P. Skyum-Nielsen (red.) Sprognormer i Norden Kbh: Akademisk Forlag 1979.

·         Hansen, E. Skrift, stavning og retstavning Kbh: Hans Reitzel 1991.

·         Hansen, E. Rigtigt Dansk Kbh: Hans Reitzel 1993.           

·         Jacobsen, H.G. m.fl. ”Principperne for Dansk Sprognævns rådgivning” i Sprog i Norden Kbh: Gyldendal 1979, s. 34-65.

Se den seneste kursusplan for kurset for at få opdateret litteraturhenvisningerne.  Den fakultetsgodkendte studieordning er en ramme for det enkelte kursus. Den kan ikke sådan bare ændres fra år til år. Men det var et ønske fra fakultetet at der i denne generelle ramme indgik nogle litteraturhenvisninger. Der kan senere være udkommet noget litteratur som i dag bør erstatte én eller flere af ovenstående titler. Seneste kursusplan finder du link til i toppen af denne side.

 

Eksamensbestemmelser:

Prøveform: Den studerende vælger mellem prøveformerne A og B

A.     Fri, mundtlig prøve med materiale

B.     Fri, skriftlig hjemmeopgave

Censur: Prøven er med ekstern censur

Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 13-skalaen.

 

A. Fri, mundtlig prøve med materiale:

Prøven har form som en mundtlig sagsfremstilling på ca. 10 minutter ved eksaminanden efterfulgt af dialog mellem eksaminator og eksaminand.

Ved eksaminationens begyndelse skal der foreligge en disposition for sagsfremstillingen i 2 eksemplarer.

Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges som individuel prøve eller som gruppeprøve.

Omfang: Prøven varer 30 min. inkl. votering. Ved gruppeprøve: Se studieordningens bestemmelser.

Hjælpemidler: Nødvendige hjælpemidler – primært opgivne tekster – kan medbringes

 

B: Fri, skriftlig hjemmeopgave.

Ved fri prøve fastlægges opgaveformuleringen af eksaminator og eksaminand i fællesskab.

Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan aflægges som individuel prøve eller som gruppeprøve.

Omfang: Hjemmeopgaven skal være af et omfang på 15 - 20 ns. Ved gruppeprøve: Se studieordningens bestemmelser.

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt.

Særlige bestemmelser: Der skal i hjemmeopgaven indgå en redegørelse for valg af stof og metode.    

Forudsætningen for at kunne benytte denne prøveform er at man har deltaget aktivt i undervisningen (med aktivt forstås deltagelse i mindst 75% af undervisningen, eventuelt med oplæg). Hvis dette ikke er tilfældet, skal der sammen med hjemmeopgaven afleveres en studierapport.