Planen for Koko 2002

 

 

 

 

 

 

 

Nudansk Fremstilling, Kap. 14 ”Stil”

Ud mæ’ sproget, kap. 5 ”Organisationernes fællesideologi”

Gode grunde, Analyse, kritik, fremstilling

Sprogbrugsbegreber:  bl.a. ”Kritik” og ”Kommunikationsroller”

”Sprog og politik”

 

 

 

 

s. 48:

Kapitel 5

 

Organisationernes fællesideologi: Økonomismen og Stabilismen

 

[Lagt på nettet 7/9 01; Kapitel 5 af Kjøller Ud mæ’ sproget Munksgaard 1991, s. 48-53]

 

 

Det entydige værdimål: pengene

 

Uden stabilitet ingen forandring

 

Sælgers og købers ideologier

 

Det der kan gøres op i penge, dominerer den offentlige debat

 

Referencer

 

 

 

 

Organisationerne er meget vigtige størrelser i samfundslivet.

Det er en overlevelsesbetingelse for en organisation at en vis gruppe

individer har bestemte opfattelser af samfundet og menneskelivet.

Derfor ofrer organisationen tid, penge og talenter på at få

individer til at tænke på bestemte måder.

 

Men det er jo ikke så galt. For enhver organisation har nogle

rivaler, og disse rival-organisationer er interesseret i at den samme

gruppe individer har nogle andre opfattelser som strider mod dem den

første organisation fører frem. Rivaliserende organisationer

fører altså rivaliserende meninger frem - og så kan vi

jo bare vælge.

 

Organisationernes meninger tilflyder os almindeligvis ikke direkte.

De kommer gennem medierne. Det vi modtager er altså mediernes

versioner af organisationernes meninger. Da også medierne er rivaliserende

organisationer giver de forskellige bud på hvordan dagens virkelighed

ser ud, herunder hvad organisationerne mener om dette og hint.

 

De meninger og oplysninger vi møder i medierne er altså langtfra

jomfruelige. De har været gennem næverne på et antal professionelle

informationshåndværkere.

 

Men vi er også langtfra uberørte. Hver og en af os

er solidt plantet i den virkelighed vi modtager informationer om.

Vi er ansat i en organisation, medlem af en fagforening, husejer,

indbygger i et lille velaflagt land, og hvad ved jeg. Dvs. vi har

interesser i at andre individer har bestemte opfattelser, og vi har

interesser i at blive bekræftet i at de opfattelser vi selv har,

er rigtige. Det er da i orden at den daglige avis fortæller os

noget vi ikke vidste, men det skal indpasses i vores grundlæggende

vurderinger af hvem der er venner og fjender, hvad der er vigtigt

og hvad der er kuriøst.

 

s. 49:

 

Vi vælger vores nyhedsmedium ud fra i hvor høj grad det sørger

for denne daglige mentalhygiejniske vedligeholdelse.

 

Men under alle disse uenigheder mellem organisationerne og forskelligheder

mellem medierne ligger et betonfundament af enighed og lighed. Det

skyldes at de allesammen er organisationer og dermed har det mål

at bevare sig selv, evt. blive større.

 

Vi har tidligere set på disse elementer i organisationernes fællesideologi:

 

·         de fire dyder: ærlighed, idealisme, identitet og kompetence (kapitel 1),

·         optimismen (kapitel 2),

·         skoleelev-borgeren (kapitel 3).

 

Nu skal vi se på yderligere to elementer i fællesideologien:

økonomisme og stabilisme.

 

Det entydige værdimål: pengene

 

Det er umuligt for en organisation at eksistere hvis der

ikke findes et entydigt værdimål.

 

For det første skyldes det at en organisation er bygget op som

et hierarki. For at få individer til at acceptere deres rolle

i et hierarki og hele det hierarki hvoraf rollen er en del, så

må de have en fælles tro på en objektiv værdimålestok.

Hvis indkomstforskellene mellem lagene ikke er et alment accepteret

incitament til at udføre sit job således at ens overordnede

bliver mest muligt tilfreds og sørger for forfremmelse når

lejlighed gives, så bryder hierarkiet sammen.

 

For det andet er det nødvendigt med et fælles værdimål

mellem organisationer, fordi enhver interaktion mellem dem sker efter

princippet: noget for noget.

 

For det tredje er det fælles værdimål en forudsætning

for at individer kan blive til arbejdskraft. Fagforeningernes eksistensberettigelse

er at sælge en vare/tjenesteydelse: en særlig slags arbejdskraft,

så dyrt som muligt til arbejdstager-organisationerne. Dette salg

er kun muligt hvis der findes et alment accepteret værdimål.

Handelen bygger på en fælles tro på en objektiv værdimålestok

hos arbejdskraft-sælger, arbejdskraft-køber og arbejdskraft-bærer.

 

Der er altså tre ting der især betinger det fælles værdimål:

 

s. 50:

 

1)      organisationernes hierarkiske opbygning,

2)      at interaktionen mellem organisationer foregår efter princippet: noget for noget, og

3)      at individer skal udmøntes i en vare: arbejdskraft.

 

Disse stærke grunde til værdimålet medfører at det

bliver ideologisk fællesgods for hele samfundet, hermed også

for de politiske partier og for medierne.

 

Men denne målestok er ikke bare et praktisk redskab: Den kommer

også til selv at sætte værdierne. Det skyldes at troen

på målestokken ikke kan skilles fra troen på at en tings

eller handlings kvalitet kan omsættes til et tal, til kvantitet.

Og i forlængelse af denne tro er det indlysende at det det gælder

om er at samle mest muligt sammen. Altså: Jo flere penge man tjener,

jo bedre. Eller sparevarianten: Jo færre penge man bruger, jo

bedre. Og 'man' er både individer og organisationer.

 

Omsætningen af oprindeligt ikke-økonomiske fænomener (handlinger,

genstande) til økonomiske værdier foregår dels ved markedsmekanismer

(udbud - efterspørgsel), dels ved politisk fastsættelse. Som

iøjnefaldende eksempler på dette sidste kan nævnes miljø-

og kulturområdet. Hvor beskidt må luften være? Hvordan

skal grundvandet være? Hvad vil det sige at leve et menneskeværdigt

liv? Hvor går grænsen for hvor meget det må koste at redde

et menneskeliv i hospitalsvæsenet? Ved fx at udsende positivlister

og fastsætte maksimumsgrænser for forureninger gøres det

markedsmæssigt umålelige måleligt.

 

Gennem den politiske proces justeres og udvides målestokkens anvendelse,

med det overordnede, fælles formål at sikre systemets stabilitet,

dvs. de eksisterende organisationers eksistens.

 

Og her er vi så fremme ved den anden grundpille i fælles-ideologien:

troen på stabiliteten, troen på den gradvise forandring i

modsætning til den pludselige omvæltning: stabilismen.

 

Uden stabilitet ingen forandring

 

Organisationerne kæmper uophørligt med hinanden

og er naturligvis interesseret i at bestyrke og udbygge deres positioner.

Men denne kamp kan kun foregå på baggrund af en dominerende

stabilitet. Kampen gælder altid marginalerne. En situation med

 

s. 51:

 

voldsomme omvæltninger vil altid være en trussel mod de etablerede

organisationer, fordi den umuliggør rationel planlægning,

og i al sin uoverskuelighed lige så vel kan føre til egen

undergang/reduktion, som til modstander-organisationens undergang/reduktion.

Der er altså en klar fælles interesse i at den politiske,

parlamentariske proces i store træk formår at opretholde den

eksisterende, tilvante fordeling af værdier til de forskellige

samfundsgrupper. Økonomismen og stabilismen udgør den faste

ideologiske ramme for de velkendte ideologiske stridigheder som udgør

det officielle, overordnede tema i den politiske offentlighed i de

parlamentariske demokratier.

 

At det er netop disse ideologiske højre-venstre-stridigheder der

er det rituelle indhold i debatten kan i høj grad forklares ud

fra den reduktion af individer til arbejdskraft, som er et iøjnefaldende

element i økonomisme-stabilismen.

 

Sælgers og købers ideologier

 

Omkring fastsættelsen af prisen på et individ som

arbejdskraft brydes to interesser:

 

Sælgerorganisationens, dvs. interesseorganisationens interesse

i en opskrivning af varen, dvs. arbejdskraften. Ser vi bort fra de

snævert faglige kvalifikationer, så må sælgeren fremhæve

generelle kvalifikationer som høj motivation, at arbejderen yder

det utrolige forudsat han får de rigtige opgaver. Generaliseret:

mennesket er grundlæggende godt; der er ikke brug for kontrolforanstaltninger,

men for motivation, meningsfyldt arbejde og medbestemmelse. Og varen

er ensartet: alle med den samme uddannelse er lige kvalificerede.

 

På den anden side står arbejdskraftkøber-ideologien: Mennesket

(arbejdskraften) er ikke i sig selv godt; det har en kedelig tendens

til at springe over hvor gærdet er lavest; det må kontrolleres

og stimuleres udefra med gulerødder og pisk. Varen er også

ret uensartet bag den fælles deklaration: Vi må gennem konkurrence

finde den bedst egnede, men så skal den virkelig høje kvalitet

også nok få sin belønning.

 

På denne velkendte ideologiske dimension udfolder de forskellige

politiske partier deres argumentationer - over skiftende politiske

temaer.

 

s. 52:

 

Det der kan gøres op i penge, dominerer den offentlige debat

 

Det er selvfølgelig alt for begrænset at gøre

alle et individs værdier op i penge. Når man fx forfremmes

i et hierarki, får man ikke blot en højere lønindkomst;

man får også mere magt og mere prestige. Økonomismen indebærer

ikke at alt gøres op i penge. Den indebærer at det der kan

gøres op i penge også bliver gjort op i penge - og at det

der er gjort op i penge dominerer i den offentlige debat.

 

Vi kan bruge udtrykket realløn som betegnelse for alle

de værdier man modtager fra omgivelserne. Et individs realløn

i en bestemt periode er den samlede mængde værdier det modtager

fra omgivelserne i perioden. Det dækker alt, fra den pengeindkomst

individet har, til den værdi det fx har for individet at trække

frisk luft, at vide at han kan få ordentlig lægebehandling,

at der er ro og orden omkring hans bopæl. Det er altså ingen

betingelse for at kunne indgå i reallønnen at en værdi

er opgjort i hvor stor en pengeindkomst den svarer til. Men økonomismen

medfører generelt en fokusering på de goder som kan gøres

op i penge.

 

Dette at reallønnen også omfatter ikke-økonomiske goder,

gør det egentlig umuligt at lave en sammenligning mellem to vilkårlige

individers realløn. Men det er derimod muligt at sige noget generelt

om hvorledes bestemte ændringer i et individs eksistensvilkår

påvirker reallønnen. Alt andet lige, vil en forøgelse

af lønindkomsten betyde en forøgelse af reallønnen; alt

andet lige, vil en forøget risiko for at blive overfaldet på

gaden, betyde en formindskelse af reallønnen; alt andet lige,

vil en forringelse af den uddannelse individet er i gang med betyde

en formindskelse af reallønnen. Osv.

 

Et individs vurdering af et partis politik afhænger af individets

opfattelse af hvordan partiets politik påvirker individets realløn.

Her vil det have stor betydning hvilke faktorer i sin livssituation

individet inddrager, og med hvilken vægt.

 

Dette reallønsbegreb er mere omfattende end det reallønsbegreb

som økonomer bruger. En reallønsændring, således som

økonomer gør dette op, indbefatter kun økonomiske ændringer

i

 

s. 53:

 

individets livssituation, dvs. ændringer i lønindkomst korrigeret

for ændringer i inflation, skatter og afgifter.

 

Økonomismen indebærer i sig selv at de værdier som lettest

kan gøres op i penge også uden videre dominerer debatten omkring

et forslags realløns-konsekvenser. Jo sværere det er at gøre

et områdes værdier op i cost-benefit-analyser, jo større

indsats kræves der normalt for at få det placeret højt

på den offentlige dagsorden over relevante emner.

 

Dette bekræftes af indholdsanalyser af partipropagandaen i valgkampe.(Siune) Undersøgelser

af kernekraftskampagnen i Sverige op til folkeafstemningen i 1980,

viser at 52% af argumenterne i massemedierne var økonomiske, kun

29% var argumenter som drejede sig om sikkerhed (Asp).

 

Referencer

 

Kent Asp Mäktiga Massmedier Akademilitteratur, Stockholm 1986.

Karen Siune Valgkampe i TV og radio Politica, Århus 1982.

 

 

Retur til toppen af siden