Først lagt op 11-05-2023; senest opdateret 11-05-2023 21:26

 

Artikelserien Humor i Danmark 1 - 20, suppleret med essays Humor i glimt

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Introduktion til leksikonnet fra Seneste nyt 11-05-2023

Artiklerne Humor i Danmark 1-20 og de unummerede essays (som faktisk kom op på i alt 10) afsluttes med et lille alfabetisk ordnet leksikon om humor. Det er skrevet sådan, at det både kan bruges som repetition og som introduktion. Teori om humor ser altid lidt komisk ud. Et lille grin under læsningen af leksikonnet kan derfor betragtes som en tillægsgevinst!

 

 

 

Absurd humor: Humor, der opstiller en logik og derefter bryder med den, f.eks. denne flue af Storm P., hvor en neutral eller positiv meddelelse, bliver mødt med et negativt krav om forklaring:

“- Jeg skrev et digt i går.”

- Såh, hvorfor det?”

 

Aforisme, kort og fyndig formulering med filosofisk eller moralsk indhold.

 

 

 

Bevinget ord, prægnant udsagn, som ofte citeres. I modsætning til ordsproget har det bevingede ord en identificerbar ophavsmand.

 

 

 

Entertainer-traditionen, fra Gustav Esmann over Dan Turèll til moderne amerikansk inspireret stand-up. Tradition for mundtlig, provokerende og underholdende journalistik fra scenen. I Danmark påbegyndt i 1904 med Gustav Esmann som cabaret-vært, “den talende avis” på “Sommerlyst” på Frederiksberg.

 

 

 

Fladpandet humor er morskab baseret på forkert oversættelse eller udtale, som når Soya fordansker en “selfmade man” til en “selvmæt mand”.

 

Flue, Storm-P.-genre, filosofisk aforisme, monolog eller dialog, undfanget som en kombination af tekst og tegning, men teksterne har ofte fået eget liv som bevingede ord. Indholdet kan være en overraskende definition:

”Akademiker - det er at have læst sig til, hvad vi andre ved.”

Eller en absurd samtale med perspektivforskydning:

“ -Hvad mener du om verdenssituationen? - “- Ingenting - Jeg har fået noget i øjet.”

 

 

 

Galgenhumor: Humor på trods; tilkæmpet i en vanskelig situation, egtl. humor under transport til galgen.

 

Grine: spontant udtrykke munterhed, glæde eller undertiden hån ved at åbne munden og trække mundvigene udad under samtidig frembringelse af stødvise, uartikulerede lyde, ofte på en grovere eller voldsommere måde end når man ler (Den Danske Ordbog).

Se også le og smile.

 

 

 

Humeur betyder egtl. blot væske”. Det bruges i antikken og endnu hos Holberg som et udtryk for balancen mellem de fire legemsvæsker: blod (lat. sanguis), slim (gr. flegma), gul galde (gr. xanthe chole) og sort galde (gr. melaina chole). Hvis balancen var forkert, kunne man blive sangvisk, flegmatisk, kolerisk eller melankolsk.

 

Humor er en evne eller egenskab hos nogen der sætter vedkommende i stand til at opfatte og udtrykke det komiske eller morsomme i en situation eller i tilværelsen generelt”. Men det kan også være træk ved nogens tale, tekster eller andre frembringelser der vidner om denne egenskab” (Den Danske Ordbog).

 

Humor, den store, humor som humanistisk livsholdning, der kan rumme livets tragedie såvel som komedie. Den store Humor er titlen på en bog om humor skrevet af filosofiprofessoren Harald Høffding, som var påvirket af Georg Brandes og Søren Kierkegaard. Selv fik han betydning for Karen Blixen.

 

Humoreske: Et stykke musik eller litteratur af let og underholdende karakter.

 

Humorist: i bred betydning: Forfatter, som bl.a. har skrevet underholdende bøger. I snævrere betydning: forfatter for hvem det at underholde er det vigtigste mål - i Danmark f.eks. Willy Breinholst og Knud H. Thomsen.

 

 

 

Ironi: at bruge ironi er at sige det modsatte af, hvad man mener,  men på en sådan måde (gennem underdrivelser, overdrivelser, tonefald, gestik etc.), at meningen alligevel bliver forstået.

 

Ironi, romantisk: leg med fiktionen; fiktionsbrud.

 

Ironi, sokratisk: forstilt uvidenhed.

 

 

 

Karikatur: latterliggørelse gennem bevidst overdrivelse af karakteristiske træk.

 

Komedie: dramatisk fremstilling af muntert indhold.

 

 

 

Le: spontant udtrykke glæde, munterhed eller undertiden hån ved at frembringe klukkende lyde idet man smiler og evt. åbner munden ofte på en pænere eller mere hjertelig måde end når man griner (Den Danske Ordbog)

 

 

 

Ondskabsfuld humor: Humor forbindes ofte med noget positivt, men humoren kan også basere sig på ondskab og udvise sadistiske træk som f.eks. toldkontrollør Knagsteds påfund i Gustav Wieds Livsens Ondskab. Når han går tur med en dødsangst mand, morer han sig altid ved at slå et slag inden for kirkegården for at pine manden lidt ekstra. Andre eksempler kan findes i Soyas skuespil Parasitterne, hvor moralen er, at alle snyder alle. Ægteparret Gruesen er villige til at bruge rottegift for at få fingre i en arv. Det er underholdende opvisning i ondskab.

 

Ordleg, kreativ og sjov omgang med sprogligt materiale. Praktiseres bl.a. af Johan Herman Wessel, Halfdan Rasmussen, Benny Andersen, Johannes Møllehave og Maria Grønlykke.  Sidstnævnte har beriget vor skat af bevingede ord ved at udgive en biografi om journalisten Ellen Hørup under titlen Godt for sandheden at ikke alle lever af at sælge flæsk (et Ellen Hørup-citat fra et brev). Samme forfatter lader en fiktionsperson udtænke et slogan til en vinduespudser: “Er De træt af tåge, så ring til Åge”.

 

Ordspil: bevidst udnyttelse af ords tvetydighed, f.eks. “Det er forår og alting skæres ned. Der beskæres i buskadser og budgetter” (Benny Andersen). Se også vending.

 

Ordsprog:  faste vendinger, som udtrykker en erfaring af almen art. Ved deres prægnante form kan de videreformidle en kritisk humor: Mus fjærter ej som hest uden røven revner”. I modsætning til bevingede ord kan ordsprog ikke føres tilbage til bestemte ophavsmænd.

 

 

 

Paradoks: tilsyneladende selvmodsigelse, et virkemiddel i humoren, se f.eks. hvordan Johannes Møllehave kører rundt med metaforerne “overfladisk” og “dybtstikkende” i paradokset ”Min overfladiskhed stikker ikke så dybt”.

 

Parodi: latterliggørende efterligning.

 

Perfidi:  udspekuleret nederdrægtighed, egtl. troløshed. Især kendt fra litteraturkritikken f.eks. Kai Friis Møllers nedgørende anmeldelser af Jørgen Bukdahls bøger. Efter at han havde hængt Bukdahl ud som en folkelig Foredragsholder i overnaturligt Format, med Hovedet fuldt af Grødebund og Gromuld tilsaaet med Flinteskærver”, var der sådan set ikke grund til videre forfølgelse.

 

Perspektivforskydning: virkemiddel i humoristiske tekster af f.eks. H.C. Andersen og Lise Nørgaard. Med sit forstørrelsesglas bringer Andersen sig tæt på det myldrende dødelige liv i “Vanddraaben”. Omvendt anbringer Lise Nørgaard sig på afstand af begivenhederne, hvilket gør det muligt for hende at se det komiske i det tragiske (i Volmer og Matador).

 

 

 

Saltet, H.C. Andersens metafor for humoren i hans eventyr. I et tilbageblik siger han, at det naive kun er en del af hans eventyr og at humoren egentlig var saltet i dem. Hvad han helt præcist mente med det, er omdiskuteret. Sandsynligvis, at det var humoren, som gav eventyrene smag og karakter. Saltet er også blev udlagt som garantien for eventyrenes overlevelsesevne. Endelig har man set det som en pointe, at saltet gennemtrænger det hele uden at kunne ses.

 

Satire: litterært værk, der kritiserer ved at latterliggøre f.eks. gennem overdrivelser.

 

Selvironi: evnen til at se det komiske i egen adfærd. Herman Bang og Finn Søeborg er flittige brugere af selvironi. I Harald Høffdings Den store Humor rangerer selvironi over ironi.

 

Smile: spontant udtrykke glæde, venlighed eller undertiden hån ved at trække mundvigene bagud og opad (Den Danske Ordbog). Se også le og grine.

 

Sort humor, bevidst provokerende og grænseoverskridende humor om døden og andre tabuiserede emner. Begrebet er i nyere tid indlånt fra fransk l’humour noir, men fænomenet er gammelt. Et berømt eksempel er Jonathan Swifts essay “A modest Proposal” (1729): “Et beskedent forslag til, hvordan man kan forhindre, at fattigfolks børn i Irland skal falde deres forældre og deres land til byrde”. Forslaget går ud på, at man spiser nogle af børnene ved ét-års-alderen. Forfatteren har også nogle tilberedningsforslag.

 

Strøtanke, aforisme eller tilspidset mini-essay, f.eks. “Løgn er den Poesie, som ei kommer af Livet. Jo nærmere den kommer Livet, jo mere sand; jo fjernere, jo mere Løgn” (Poul Martin Møller).

 

Syg humor, makaber humor, f.eks. om overgreb og kannibalisme; dyrkes af børn i kort vittighedsform, f.eks. “Far, far, er der langt til Amerika? Hold kæft og svøm videre!”, “Mor, mor, jeg kan ikke lide lillebror!” “Du kan da bare nøjes med at tage grøntsagerne.” Villy Sørensen løfter den syge humor ind i litteraturen med novellen “Blot en drengestreg” i Sære Historier i 1953. Novellen handler om to drenge, der i bedste mening saver benet af en tredje. Syg humor er i slægt med sort humor, men den syge er værst stillet, for den er gået i blodet på forfatteren.

 

 

 

Tør humor, underspillet, sarkastisk og lakonisk humor, britisk humor.

 

 

 

Vandet humor: genbrugt og derfor forudsigelig humor, som “går på krykker i Aalborg”. F.eks. “Hvad siger to hajer, som møder hinanden i vandet?” “Hej, hej”.

 

Vending: Benny Andersens betegnelse for et dekonstrueret ordsprog, f.eks. Skomager smid din læst ad helvede til” i stedet for Skomager bliv ved din læst”. Vending er i sig selv et ordspil. Som Benny Andersen bruger det, betyder det dels “fast vending” og dels en “kritisk omvending” af en sådan.

 

 

 

Wellerisme: en særlig slags humoristisk ordsprog opkaldt efter Sam Weller i Charles Dickens’ roman The Pickwick Papers”. Weller er meget begejstret for ytringer, der efterfølges af oplysninger om, hvem der har sagt sådan i en bestemt situation. Renlighed er en dyd, sagde kællingen, hun vendte sin særk til juleaften”.

 

 

 

Zeugma, den treleddede opremsning, et fast virkemiddel i Bjarne Reuters humoristprosa. Opremsning, hvor det tredje led bryder med de opbyggede forventninger. F.eks. kan en person “stirre advarende, fordømmende og let skelende.” Sidste led er rent deskriptivt, mens de to første er fortolkende og karakteriserende. Også Dan Turéll bruger den treleddede zeugma, men hos ham er der et accelerationsforhold mellem leddene. Det lyriske gemyt stiler ikke mod pointer, men søger stadige udvidelser.

 

 

 

Kilder: Den Danske Ordbog, Ordbog over Det Danske Sprog, Den Store Danske og diverse litteraturleksika. Ordlisten er udarbejdet til net-serierne Humor i Danmark/ Humor i glimt. 2021-2023.

John Chr. Jørgensen

 

 

©John Chr. Jørgensen