Først lagt op 29-08-2023; senest opdateret 29-08-2023 16:47

 

Kort, kortere, kortest.

Lidt om aforismer

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Sandhed og kunst 1

Kierkegaards korte. 1

Soyas lommeuld. 1

Den korte Engdahl 1

Kæder af negationer 1

Litteratur 1

 

 

Sandhed og kunst

 

Aforismen er en kort prosaform på grænsen mellem videnskab og kunst. Den vil sige noget sandt om virkeligheden og har på den måde videnskabelige og filosofiske aspirationer. Dens ambition om at udtrykke sig fyndigt er i slægt med bestræbelser i kunsten og retorikken.

 

Aforismen dyrkes af stilbevidste skribenter, der åbenlyst nyder tilfredsstillelsen ved at kunne sige noget træffende på et par linjer. Poul Martin Møller, som havde svært ved at få nørklet sig færdig, satte en høj standard med sine “Strøtanker”.

 

 

Kierkegaards korte

 

Blandt hans elever var langskriveren Søren Kierkegaard, som med sine “Diapsalmata” demonstrerede, at han også kunne fatte sig i korthed. Her er tre eksempler:

 

Jeg taler helst med Børn; thi om dem tør man dog haabe, at de kan blive Fornuft-Væsener; men de, der ere blevne det! Herre Jemini!

 

Menneskene ere dog urimelige. De bruge aldrig de Friheder, de har, men fordre dem, de ikke har; de har Tænkefrihed, de fordre Yttringsfrihed.

 

Det at være et fuldkomment Menneske er dog det Høieste. Nu har jeg faaet Ligtorne, det er dog altid Noget til Hjælp.

 

Men Kierkegaards berømte mellemspil tilskrives en blasert fiktionsperson i “Enten-Eller”. De kan ikke uden videre regnes for aforismer af Kierkegaard. Deres status er skrøbelig. Ironisk nok kom de alligevel til at indvarsle en stærk tradition for kynisme i dansk aforisme-kunst.

 

 

Soyas lommeuld

 

En senere dansk aforismeforfatter, Carl Erik Soya, som udgav flere bøger fyldt med korte vittige tekster, formulerede opgaven med den aforistiske sammenfatning således: “En god Aforisme er en lang Afhandling forkortet til én Sætning” (“Indfald og Udfald”, 1945). Med klædelig selvironi gav Soya en anden samling titlen “Lommeuld” (1955).

 

 

Den korte Engdahl

 

De korteste aforismer bruger ikke mere end en halv snes ord. De kan bestå af en påstand formet som et billede:

 

En god biografi skal have en smag af politianmeldelse.

 

Forfatteren vil formentlig sige, at en biografi - for at være god - skal have et moment af kriminalistisk afsløring. Men “en smag af politianmeldelse” er ikke noget godt billede. Det kræver forklaringer og sidder ikke lige i øjet.

 

Samme forfatter, den svenske kritiker Horace Engdahl, får sagt noget sandt om en samfundsgruppe ved hjælp af en snes ord fordelt over to sætninger, som begge er påstande, men hvor den ene underbygger den anden:

 

De intellektuelles rolle i historien er at give ondskaben et system der befrier den for betænkeligheder. Man kan ikke fremture i umenneskelighed uden en teori.

 

Aforismen vil udstille intellektuelles bidrag til at legitimere autoritære ideologier, f.eks. nazismens antisemitisme, men den gør det gennem en bastant generalisering (“rolle i historien”) og en kortslutning, som i sidste instans forbinder teori med umenneskelighed. Engdahl er ude i et anti-intellektuelt, populistisk ærinde og signalerer bevidsthed herom, da han placerer en beslægtet aforisme i en sektion kaldet “Reaktionære betragtninger”:

 

En idealist er et menneske der ved at det ikke kan sælge sine tjenesteydelser.

 

Udlagt: Den intellektuelle bliver kun idealist, fordi han ikke er i stand til at tjene penge.

 

Læg mærke til den negative bestemmelse: ikke er i stand til …

 

 

Kæder af negationer

 

Horace Engdahl har udviklet en særlig metode til dynamisering af de korte tekster. Læsere af hans aforismer holdes i ånde gennem en kæde af negationer. som ophæver hinanden. I det efterfølgende eksempel er der tale om et fejltrin (minus), som er fatalt (minus), men uundgåeligt (plus?):

 

Aforismens fatale men uundgåelige fejltrin er at den afslører ophavsmandens begejstring over sin formuleringskunst.

 

I en aforisme om tilblivelsen af aforismerne sammenligner Engdahl processen med et fejltrin, hvor man er lige ved at miste balancen, men redder sig ved at udføre et dansetrin. En negativ situation ændres ved spontan kreativitet til en positiv:

 

At formulere en aforisme er som at træde forkert og tage et dansetrin for ikke at falde omkuld.

 

For Engdahl kan et lykkeligt valgt citat gøre det ud for en aforisme:

 

At skrive uden at blive læst er som at danse i mørke (Ovid)

 

Sat på spidsen har Horace Engdahl her skabt en aforisme uden at sige et ord.

 

 

Litteratur

 

De usignerede eksempler er fra Horace Engdahl: “Cigaretten efteråt” (2011). Citaterne gengives efter Karsten Sand Iversens danske oversættelse: “Cigaretten bagefter. Fragmentsamling” (2015).

 

Horace Engdahl (f. 1948), svensk kritiker og forfatter til essays og aforismer. I perioden 1999-2009 talsmand for Det Svenske Akademi, som tildeler Nobelprisen i litteratur.

 

På dansk foreligger også Arret efter drømmen (2014), Meteorer (2006) og Berøringens ABC (2004).

 

Marianne Stidsen gengiver to samtaler med Engdahl i Levende litterater (2018).

 

Ang. aforisme-traditionen i Danmark, se også John Chr. Jørgensens netartikel “Aforismer og strøtanker. En Poul Møller-studie” på Kjoeller.dk (2023)

 

 

©John Chr. Jørgensen