Først lagt op 13-02-2020; senest opdateret 13-02-2020 13:15

 

21.

Kate Fleron (1909-2006) – modstandsprosa?

 

 

 

Slangen om halsen

Kun få formulerede det sådan, at nu måtte der ”kæmpes for Danmarks frihed”! Men mange spekulerede på, hvordan de skulle befri sig for den fornemmelse, at der lå en slange hen over deres hals, som de mærkede hver morgen, når de vågnede.

 

Sådan beskriver Kate Fleron præmisserne for sin modstandsjournalistik. Hun sukker højlydt over de unge mennesker, der tror, at modstanden var et idealistisk opgør udformet i parolestil.

 

For Kate Fleron var modstandskampen et eksistentielt forsvar mod kvælningsfornemmelser. Det var nødvendigt at ryste slangen af sig for at kunne trække vejret frit igen.

 

Billedet med slangen optræder i artiklen ”Hvordan undgå det frygteligste”, som hun skrev til bogen Dengang under besættelsen – ubekvemme personer om en splittet nation, som Lars Møller og Annette Wiborg redigerede for Københavns Bogforlag i 1985. Blandt de unge bidragydere til bogen var hun stødt på den misopfattelse, at modstandsprosaen var offensiv og kollektiv. For hende havde den – i hvert fald i udgangspunktet – været defensiv og individuel.

 

Om at stikke nåle i slangen

Da tyskerne besatte Danmark i 1940, havde Kate Fleron i ti år været ansat som journalist på den store konservative avis Nationaltidende. Hun skrev om sundhedsforhold ligesom forbilledet Loulou Lassen. På kvindestoffet havde hun en selvstændig profil, tegnet op i en lille bog om Kvindesind (1936). Hun mente blandt andet, at man ikke måtte ødelægge det charmerende spil mellem kønnene.

 

Hun var et forbillede for unge piger med journalistambitioner, blandt dem Lise Nørgaard. Hendes stil var fri, på kanten af det essayistiske. Men hun havde fra elevtiden på Nordsjællands Venstreblad lært at beherske alle journalistikkens grundgenrer, også referatet og interviewet.

 

Besættelsen ændrede ikke med ét slag hendes journalistik, men hun udnyttede de muligheder, hun havde for at genere besættelsesmagten og dens hjemlige tilhængere. Det kunne for eksempel være ved at hylde personer, der i tidligere tider havde forsvaret deres fædreland.

 

Kunne hun ikke slå slangen ihjel, så kunne hun i det mindste stikke nåle i den. Sammen med Nationaltidendes chefredaktør, Aage Schoch, begyndte hun at udvikle metoder til at drille og irritere besættelsesmagten og de danske nazister.

 

Den illegale presse

Det holdt en tid, men i 1942 blev det for meget for de konservative kræfter i avisens ejerkreds. Schoch blev afskediget og Kate Fleron blev sat ned i løn og flyttet til andet stofområde, hvor hun ikke kunne anrette så meget skade.  Hun tog konsekvensen, forlod sit journalistjob og engagerede sig i den illegale presse samtidig med, at hun som freelance redaktør af sagprosabøger skaffede sig brød på bordet og dækning udadtil.

 

Med sikker hånd skrev og redigerede hun to interview-baserede debatbøger, Afsporet Ungdom (1942) og Vi er Ungdommen (1943) og fik succes med dem. De blev genudgivet samlet under titlen To tidsdokumenter (1944). Bøgerne kastede lys over, hvordan unge mennesker levede under besættelsen, men de tematiserede ikke modstandsbevægelsen, så at udnævne dem til modstandsprosa ville være helt ved siden af.

 

Frit Danmark

I januar 1943 blev hun medlem af redaktionen af modstandsbladet Frit Danmark, som rummede både borgerlige og kommunistiske kræfter. Den, der tror, at hun nu endelig kunne skrive modstandsprosa med flammeskrift, bliver skuffet. Meget af arbejdet bestod i dokumentation, og det var alt sammen anonymt.

 

Hendes første store redigeringsopgave bestod i at samle dokumenterne omkring auguststrejkerne og det politiske vendepunkt i 1943. Det meste var knastør dokumentation med tal og data, som de officielle aviser ikke måtte bringe frem, om strejkerne, sænkningen af flåden etc. Kun i forord og efterskrift var der plads til den nationale patos, som nogle ville forvente af et organ som Frit Danmark.

 

Flere slags modstandsprosa

Først med de løbende numre af Frit Danmark, kommer vi frem til noget, man kan kalde modstandsprosa, og det er ikke én stilart, men en blanding af flere: Nogle artikler opildnede til modstand, andre udstillede besættelsesmagten, andre igen bragte mistanker og løse beskyldninger til torvs. Det var ikke lige idealistisk alt sammen. Der blev også skrevet på had og hævnfølelse. Men skribenterne lagde naturligvis ikke navn til.

 

    Under folkestrejken i København i 1944 kom Kate Fleron til at spille en særlig aktiv rolle. Der var brug for en løbeseddel med en proklamation fra Frihedsrådet til befolkningen om, hvordan man skulle forholde sig. Men da det ikke var muligt at samle Frihedsrådets medlemmer, forfattede hun og Aage Schoch i samarbejde en erklæring, som med sin blanding af konstateringer, beskyldninger, forklaringer og forudsigelser udgør et kompakt stykke modstandsprosa:

 

    Den Folkestrejke, som nu er en Kendsgerning i Storkøbenhavn, er et Resultat af Tyskernes og deres danske Haandlangeres Voldsmetoder. Skylden er først og fremmest Schalburgkorpsets. Det udfører sine landsforræderiske Gerninger i Ly af tyske Ordrer (…) Folkestrejken er et udtryk for Folkets sunde Instinkter, udsprunget af en Tilstand, som er blevet uudholdelig. Den standses kun ved, at Aarsagen til Folkets berettigede Harme fjernes. Dette er vel kun en lille Ting i den store Krig, men det viser, at det skrider under den tyske Kolos, som snart vil styrte. Verdens Øjne hviler paa Danmarks Hovedstad, som trodser de tyske Vaaben og Gestapos Terror.

 

Løbesedlen, som blev underskrevet ”Den illegale Presse”, spredtes med stor hast over København og var med til at holde modet oppe hos befolkningen

 

I Vestre Fængsel og i Frøslevlejren

Kate Fleron deltog ikke i sabotageaktioner, men det arbejde, hun udførte bag linjerne som kontaktperson og politisk koordinator, som redaktør og skribent ved den illegale presse og som en, der hjalp med til at skaffe modstandsfolk og faldskærmssoldater husly, var farligt nok for hende.

 

I sensommeren 1944 kom Gestapo på sporet af Schochs og Flerons illegale opholdssted. De blev bragt til forhør i Vestre Fængsel. Herfra blev Fleron overflyttet til Polizeigefangenenlager Frøslev ved Padborg. Hun led ingen overlast, men uvisheden var enerverende. En lille måned før befrielsen blev hun løsladt fra Frøslev og gik straks under jorden igen.

 

Journalist døgnet rundt

Kate Fleron levede og åndede for journalistikken. I et tilbageblik i Pressehistorisk årbog 1967 beskrev hun arbejdet med den illegale presse som noget, der ligner ”det arbejde, man udfører som dagbladsjournalist, hvor ens tilværelse er gennemvævet af interessen for det stof, man er betroet, hvor man i grunden arbejder med det altid og gennem læsning, samtale, møder og undersøgelser kvalificerer sig til at skrive de artikler, der kommer til at stå i bladet. På vejen til dette resultat har man fået – og måske også givet – inspirationer, fået ny viden og udvidet sine områder.” Hvad hun oplevede, var altid potentielt bladstof.

 

Straks da besættelsen hørte op, var hun klar med to artikler om oplevelserne i Vestre Fængsel og Frøslev. Artiklerne blev trykt som kronikker i Berlingske Aftenavis: ”I Vestre Fængsel – Tysk Politi-Afdeling” (7.5.1945) og ”Blandt Kvinderne i Frøslev” (11.5.1945). Teksterne var komponeret som en føljeton med en cliff hanger, idet artiklen fra Vestre Fængsel sluttede sådan: ”Efter lange Uger fik jeg pludselig en Aften Kl. 19 Besked om at møde i Hallen om en halv Time. ”Hvad skal jeg?” ”Til Padborg” ”Tyskland eller Frøslev?” Ingen kunne svare mig – naar vi naaede Grænsen, vilde det vise sig …”.

 

Kate Fleron vidste, hvordan hun skulle holde fast i læserne.

 

Gennem kronikkerne fik hun præsenteret sig for læserne af Berlingske Aftenavis og skaffet lidt foromtale for sit blad. I manchetten til den første kronik skrev avisen, at Kate Fleron fra januar 1943 havde været medlem af Frit Danmarks hovedredaktion og at hun for fremtiden skulle være redaktør af bladet, der ville udkomme som ugeblad.

 

Kvinder i modstandskampen (1945)

I betragtning af den succes, hun havde haft med sine to reportagebøger om ungdommen under besættelsen, lå det lige for at lade de to kronikker danne afsæt for en reportagebog om modstandskampen. Fleron valgte, som hun havde gjort før, et kvindeperspektiv. Ikke for at fremhæve kvindernes indsats, men for at sikre sig, at den ikke blev glemt.

 

Hun interviewede en snes kvinder, der havde taget aktiv del i modstandskampen, fra ”Kvinderne paa Hvidsten” til Ellen Lundkvist Nielsen, der sad ”i tysk Tilintetgørelseslejr” i Ravensbrück.

 

Interviewene blev omsat til portrætartikler og reportager og udgivet samlet i bogen Kvinder i Modstandskampen, som Fleron kunne sætte punktum for allerede i oktober 1945.

 

Bogen er hendes modstandsjournalistiske hovedværk. Den er komponeret som en dynamisk, dramatisk udvikling.  Efter ekspositionen, hvor hun taler med Gudrun Fiil og datteren Kristine (Tulle) Fiil på Hvidsten kro, der mistede otte familiemedlemmer og venner ved disses henrettelse i juni 1944, placerer Fleron portrætterne, så de beskriver et forløb fra involvering i modstandsarbejde til afsløring og tilfangetagelse.

 

Ved udvælgelsen af modstandskvinder benyttede Fleron det kontaktnet, hun havde oparbejdet gennem Frit Danmark. Flere af de interviewede kvinder havde været med til at skrive, trykke og distribuere bladet. Nogle af kvinderne kendte hinanden og dukker derfor op flere steder i portrætsamtalerne, hvilket giver helheden et vist præg af sammenflettet romankomposition. Samtidig er der indlagt breve og nedskrevne beretninger, som trækker bogen i dokumentarisk retning.

 

De journalistisk affattede artikler med Kate Fleron i en tilbagetrukken, lyttende position er lagt ind i en reflekterende ramme. I indledningen om ”Kvinderne, der ’ingenting udrettede’” skriver hun, at besættelsesårene betød ”en gennemgribende Ændring af det traditionelle Beskyttelsesforhold mellem Mand og Kvinde”. Nu ”skulde Kvinden afbøde Faren for Manden, saa han kunne føre Kampen videre. Og Manden kvalte et urgammelt Instinkt, og Kvinden gav Afkald paa en Rettighed, hun havde ejet fra Tidernes Morgen.”

 

Denne ændring lod sig ikke føre tilbage, da besættelsen ophørte. I bogens efterskrift drager Fleron den samfundsmæssige konsekvens: ”Hvad Aartiers uafladelige Agitation ikke formaaede, nemlig at faa Kvinderne til at interessere sig for det, der ligger uden for Hjemmets fire Vægge, det opnaaedes i Løbet af faa Maaneder, da Tyskerne besatte Danmark. Hjemmets Vægge blev revet ned og flyttet til Landets Grænser, og de Egenskaber, de Kræfter og den Offervilje, Kvinden plejede at øse af blot til Gavn for sit daglige Arbejde og for sine Nærmeste, stillede hun uden Betingelser i Frihedskampens Tjeneste.”

 

Som man kan høre, tages tonen højt, og generaliseringen strækkes til det yderste: ”Kampen mod Tyskerne vakte Kvinden; gennem Kærligheden til det nationale blev hun ledet frem til Forstaaelsen af det sociale (…) det politiske blev menneskeliggjort.”

 

Besættelsestiden lærte kvinderne, at politik angår os alle, siger Fleron og lægger ekstra tryk på i bogens sidste, besværgende sætning: ”Den rigtige Politik er vort eneste Pant paa, at Frihedskampens Ofre ikke har været forgæves.”

 

Modstandskampen fortættede livet meningsfuldt for Kate Fleron. Til sidst i bogudgavens beretning om opholdet i Vestre Fængsel skrev hun: ”Naar man er vendt tilbage til Dagligdagen, kan man engang imellem gribe sig i at længes efter det stærke Liv i Fængslet, uforstyrret af Smaaligheder og i Pagt med det væsentligste, det, man kunde ønske fortsat beherskede ens Tilværelse.”

 

På samme måde fremhæver hun til sidst i kapitlet ”Fra Kvindebarakkerne i Frøslev” ”det Fællesskab i Glæde og Sorg, som var det bærende og det uforglemmelige i vort Kammeratskab.”

 

Forvandlingen

Besættelsestiden forandrede Kate Flerons liv. Hun var bagefter meget tæt på at ønske sig tiden tilbage.

 

Om sin tilskyndelse til at gå ind i modstandskampen og om den udvikling, hun derved gennemgik, skrev hun i et tilbageblik i Pressehistorisk Årbog 1967:

 

    Opvokset i et konservativt hjem og havende tilbragt størstedelen af mit voksne liv som journalist i et konservativt – om end både politisk og socialt rummeligt – bladhus, var det patriotiske grunde, der tilskyndede mig til at gå ind i en modstandskamp, der for mig var i overensstemmelse med min opdragelse og mit milieu. Men dobbeltheden i modstandskampens sigte, ”det sociale indadtil, der var forudsætningen for det nationale udadtil”, blev mig efterhånden mere bevidst og udvidede min samfundsopfattelse, uden iogforsig at forandre den væsentligt. Da krigen var forbi, fandt jeg mig med denne min – efter egen opfattelse – kun svagt ændrede holdning, til min forbløffelse rubriceret tit som kommunist, altid som ”venstreorienteret”. Nu har jeg vænnet mig til det og ville synes, der var noget galt, hvis det var anderledes. Men det tog sandelig et stykke tid!

 

    Til Politikens Ninka, som beundrede hende, sagde hun i et interview:

 

    Den betydning det fik for mig at færdes i et andet politisk miljø end det, jeg var vant til, den var stor. Og jeg begyndte at se på disse velbjærgede og velbeskyttede ligesom udefra og på en anden måde end før. Og hvordan jeg i grunden, til min store forbløffelse, da krigen var forbi mærkede med mig selv, at jeg havde forandret mig – hvordan jeg pludselig fandt mig selv ansigt til ansigt med at jeg ikke var konservativ mere, jeg var venstreorienteret (Politiken 8.2.1976).

 

Efter krigen fortsatte Kate Fleron med udgivelsen af modstandsbladet Frit Danmark. Slangen omkring halsen var nu den amerikanske imperialisme. Hvordan den kamp forløb, kan man læse om i min bog Kate Fleron. Journalist og frihedskæmper (2015), som ovenstående er et bearbejdet uddrag af.  En prøve på hendes professionelle greb om interviewgenren og hendes ikke helt ukritiske holdning til den realiserede kommunisme findes optrykt i De tålte mosten. 39 kvindelige journalister (2013:44ff).

 

 

 

©John Chr. Jørgensen