Studielederens hjørne, forside à

Studielederens dogmer og universi­tets­love ßà

Spørgsmål og svar ßà

Oversigt over instituttets fag, centre, fagkoordinatorer og seneste studieordninger

ßà Studielederens breve ßà

Studielederens semesterplaner ßà

Arbejdsplaner for INSS: undervisning og bemanding

 

Studielederens breve arkiv (i omvendt kronologisk orden): breve fra før efterårssemestret 2008

 

Senest opdateret 23-02-2009 21:38:23 

Sidens menu

15.05 2008: Brev til studerende på 2. årgang: om bacheloropgaven: orienteringsmøde d. 27.05.2008, kl. 15-17 i 16.1.20, kontrakt med vejleder, aflevering m.m.. 5

Kom til orienteringsmøde d. 27/5.. 5

05.05.2008: Brev til eksterne lektorer og undervisningsassistenter ved Institutttet om ansættelsesforhold og opslag af stillinger: Alle interesserede opfordres til at søge.. 6

Slagets gang med undervisningsplanerne.. 6

Stillingsopslag.. 7

Tjek din ansættelse på bemandingsplanerne.. 7

15.04.2008: Oprop fra studielederen: Åbent hyrdebrev til de siddende og kommende bedømmelsesudvalg til vip-stillinger ved Instituttet: Aflevér indstillinger senest d. 2/6 08 for at folk kan være på plads til efterårets undervisning.. 7

Tilstandsrapport d. 11/4 08.. 8

Stillinger som er slået op for mange måneder siden.. 8

Stillinger som blev slået op med frist d. 10/3 08.. 8

Den lange og knortede vej frem mod besættelsen.. 9

Udvalgenes opgave er ikke at prioritere, men at skelne kvalificerede fra ukvalificerede.. 9

01.04.2008: Midtvejsevaluering på alle hold på Instituttet med frist for tilbagemelding senest d. 15.04.2008.. 9

Kære undervisere af alle kategorier på instituttets igangværende kurser. 10

01.04.2008: Indkaldelse af undervisningstilbud til efterår 2008 og forår 2009 fra DVIP med svarfrist senest tirsdag d. 08.04.2008.. 10

Kursusbeskrivelse – med faglige mål 11

Omfanget af dit undervisningstilbud.. 12

Timernes placering og lokalernes udnyttelse.. 12

AV-udstyr, internetforbindelse og andre særlige hjælpemidler. 13

Parallelhold med delvis fællesundervisning.. 13

Lektionskatalog i SIS og ”åbent vindue”. 13

Skabeloner for undervisningen i Studielederens hjørne.. 14

18/2 08: Indkaldelse af undervisningstilbud til efterår 2008 og forår 2009 fra HVIP med undervisningsforpligtelse.. 14

Emnebeskrivelse – med faglige mål 15

Omfanget af dit undervisningstilbud.. 15

Over- og underarbejde og afspadsering.. 16

Særlige undervisningsbyrder. 16

Timernes placering og lokalernes udnyttelse.. 17

AV-udstyr, internetforbindelse og andre særlige hjælpemidler. 17

Parallelhold med delvis fællesundervisning.. 17

Lektionskatalog i SIS og ”åbent vindue”. 12

Forskningssemester. 18

Skabeloner for undervisningen i Studielederens hjørne.. 18

½ 08: Studielederens svar på dekanatets udspil bl.a. om optag på Dansk på 155 i 2008.. 18

Optagelsesfrekvensen på Finsk. 14

Optagelsestallene.. 20

29/1 08: Brev til alle undervisere ved instituttet ved semesterstart forår 2008.. 21

Kære underviser ved instituttet!. 16

Undervisningsportalen Absalon.. 22

Præsenslister og aktivitetsbevis. 22

Evaluering.. 23

Aflevering af fri skriftlige hjemmeopgaver. 23

Vis din profil på instituttets hjemmeside.. 23

23/1 08: Brev til alle deltidsansatte undervisere ved instituttet ved semesterstart forår 2008.. 24

Kære deltidsansatte undervisere ved instituttet!. 24

Delekontor, kopieringsadgang, identitetskort til KU, Punkt.ku og Absalon.. 24

Udbetaling af løn.. 24

Kompendier og Absalon fremfor kopimaskiner. 25

Første undervisningsdag og undervisningsfri dage i semestret. 20

Deltidslærerpanelet. 20

Velkomstarrangement. 26

18/12 07: Brev til alle ansatte om Instituttets arbejdsplan for foråret 2007.. 26

Emne: Brev fra studielederen til alle undervisere ved Instituttet om arbejdsplanen for foråret 2008.. 26

3/12 07: Brev til underviserne på Audiologopædi om kursuskonsulenter og om fagets nutid og fremtid.. 27

27/11 07: Andet brev til Instituttets aftagerpanel, fagkoordinatorer og fagkoordinatorsubstitutter, studienævnsmedlemmer og andre interesserede om møde om kandidatordningerne i fremdrift. 28

Jeg har hermed den glæde at kunne sende jer følgende forslag til dagsorden.. 29

14/11 07: Første brev til Instituttets aftagerpanel om møde om kandidatordningerne i fremdrift. 30

22/10 07: Indkaldelse af undervisningstilbud fra VIP med undervisningsforpligtelse.. 30

Emnebeskrivelse.. 31

Undervisningens omfang.. 31

Særlige undervisningsbyrder. 32

Timernes placering.. 32

Lektionskatalog.. 32

Forskningssemester og afspadsering.. 32

Desværre ingen tilbagemeldingsskemaer med denne gang.. 32

24/9 07: 5 måneder på jobbet: Statusbrev til alle ansatte af alle kategorier. 33

Kære kolleger af alle arter. 33

Forbigående fejl 33

Udfordringer af kronisk art. 28

Instituttets kommunikation.. 34

Institutkontrakten: Studielederens personlige resultatmål (målsituation 31/11 2012):. 35

31/8 07: Brev til alle undervisere ved instituttet ved semesterstart efterår 2007 (med opdaterede efterskrifter). 36

Kære underviser ved instituttet!. 36

Den nye undervisningsportal, Absalon.. 37

Præsenslister. 32

Evaluering.. 38

Ny frist for aflevering af fri skriftlige hjemmeopgaver. 39

Nu har vi så hele 3 specialeskrivningsprocesordninger. 39

Studielederens hjørne.. 39

24/8 07: Brev til alle eksterne lektorer ved instituttet ved semesterstart efterår 2007.. 40

Kære eksterne lektorer ved instituttet!. 40

Delekontor, kopieringsadgang, identitetskort til KU, Punkt.ku og Absalon.. 40

Udbetaling af løn.. 41

Kompendier fremfor kopimaskiner. 41

Første undervisningsdag.. 36

En nydannelse: deltidslærerpanelet. 42

Velkomstarrangement. 42

Studielederens hjørne.. 42

2/6 07: Forord til ruspjece for Danskstuderende 2007.. 42

Velkommen til Dansk. 43

24/5 07: Til studerende på 2. årgang: om bacheloropgaven: kontrakt med vejleder, aflevering m.m.. 38

Få en aftale (en kontrakt) med en vejleder nu.. 44

Skift af vejleder. 45

 

 

 

 

 

 

 

15.05 2008: Brev til studerende på 2. årgang: om bacheloropgaven: orienteringsmøde d. 27.05.2008, kl. 15-17 i 16.1.20, kontrakt med vejleder, aflevering m.m.

Kære studerende ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, der skal skrive ba-projektopgave i efteråret 2008.

Studienævnet vil opfordre alle jer 4. semesterstuderende på BA til, at I snarest muligt får en klar aftale med en af de undervisere, I har haft på jeres bachelorstudium om at være vejleder på jeres ba-projekt. I er selvfølgelig også velkomne til i øvrigt at vælge en vejleder blandt instituttets faste videnskabelige personale – også selv om I ikke har haft vedkommende som underviser på BA. Aftalen kan fx foreligge i form af en e-mail, hvor vejlederen bekræfter at ville og kunne vejlede opgaveskrivningen. Når I har en e-mail-bekræftelse fra jeres ønskede vejleder om, at vedkommende er villig til at vejlede og bedømme, og når der er sendt en kopi af jeres vejleders e-mail-bekræftelse til instituttet, inss@hum.ku.dk, så foreligger der samtidig en sådan kontrakt. Der skal ikke udfyldes en papirskontrakt i et bestemt skema, således som der fx skal når I på kandidatuddannelsen skal skrive speciale.

Studienævnet vil understrege, at det, at vælge vejleder nu, er et råd og et tilbud, ikke en pligt. Juridisk set kan man vente, til man melder sig til eksamen i oktober 2008 med bindende at vælge eksaminator (= vejleder) og emne, herunder problemformulering. Men vent ikke. Find jeres vejleder snarest muligt – og afklar med vejlederen en foreløbig problemformulering, eller i det mindste emnet for opgaven, så snart I er parate til det.

Skift af vejleder eller emne er selvfølgelig formelt set muligt frem til eksamens­tilmeldingen.

Kom til orienteringsmøde d. 27/5

I indbydes alle hermed til et orienteringsmøde om ba-projektopgaven 2008. Det foregår d. 27/5 2008 kl. 15 - 17 i lokale 16.1.20. Her vil AC-studievejleder Ib Ulbæk og studienævnsformand Erik Skyum-Nielsen informere om praktiske ting og give jer nogle redskaber til at lave udkast til opgaven, strukturere den og skrive den osv.

Ved venlig hilsen

John Mortensen,

på vegne af Studienævnet

PS. Dette brev er henvendt til de studerende, som er begyndt på grundfag under Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab i efteråret 2006, og som derfor ifølge studieplanen skal skrive bachelorprojektopgave i efterårssemestret 2008 og have den bedømt ved vintereksamen 2008-9: Hvis du ikke tilhører ovennævnte gruppe studerende, beder studienævnet dig venligst om at se bort fra dette brev. Det har desværre ikke været teknisk muligt at målrette brevet mere præcist.

05.05.2008: Brev til eksterne lektorer og undervisningsassistenter ved Institutttet om ansættelsesforhold og opslag af stillinger: Alle interesserede opfordres til at søge

Kære kolleger,

Instituttet er dybt afhængige af jeres indsats i undervisningen. Sådan har det været i alle de år jeg kan huske, og sådan vil det efter min vurdering være i de år der kommer. Ganske vist vil der i den kommende tid blive ansat flere vipper som vil kunne udføre forholdsvis mere af undervisningen end det antal vipper der er i øjeblikket, men der vil alligevel altid være behov for jeres indsats. Ikke kun rundt om i krogene, men også på centrale områder i undervisningen. Således som det har været i mands og kvinders minde.

Trods dette kan nogle velprøvede deltidslærerkræfter i øjeblikket savne at se sig selv på de undervisningsplaner for efteråret 2008 som ligger andetsteds her i Studielederens hjørne >>. Det skyldes at de pågældendes ansættelser, ifølge den ansættelseskontrakt som er indgået med dem, udløber med august 2008.

Det er selvsagt en besynderlig situation for en velprøvet, respekteret og erfaren deltidsunderviser ikke ”automatisk” at finde sig selv på undervisningsplanerne. Men der er jo på universitetet en lang række tidsbegrænsede ansættelsesformer: ph.d.-stipendiat, adjunkt, post.doc.-stipendiat m.m. – og altså også kategorierne ekstern lektor og undervisningsassistent. I ingen af disse tidsbegrænsede kategorier er der indbygget en automatisk forlængelse uden opslag eller ansøgning.

Slagets gang med undervisningsplanerne

Forløbet med at tilrettelægge næste semesters undervisning er således at vi først beder vipperne komme med deres forslag. Det skete i et brev d. 18/2 08 >>. Dernæst beder vi de deltidsundervisere som vi ved er ansat i det næste semester, om at komme med deres forslag til undervisning. På dette tidspunkt kan dvipperne se hvilke dele af den obligatoriske eller planlagte undervisning der ikke er besat af vip-kraft. Det kan ses i de undervisningsplaner under udarbejdelse som ligger i Studielederens hjørne. Vi bad de ansatte deltidslærere om forslag d. ¼ 08 >>.

Når der indkommer forslag fra vipper og dvipper, så skal det lige tjekkes om forslagene også harmonerer med de ansættelsesbetingelser der gælder for de forskellige typer af ansatte. Fx har vi i øjeblikket et stort problem med en række vipper som gennem de senere år har oparbejdet en betydelig mængde overarbejde. Sådanne vipper skal så hurtigt som praktisk muligt og undervisningsmæssigt forsvarligt afspadsere disse opsparede timer. Hos dvipperne skal vi sørge for at deres samlede timetal for et kalenderår ligger et sted mellem 100 og 500 timer. Hvis der foreligger særlige, individuelle omstændigheder, kan der via DM-tillidsrepræsentanten på fakultetet dispenseres for overgrænsen, så man kan gå op til i alt højst 780 timer.

Når vipper og ansatte dvipper er placeret i undervisningsplanerne, kan man danne sig et skøn over hvilke dele af undervisningen der ikke er dækket. Herefter kan der opslås eksterne lektorater i de dele af undervisningen som ikke er dækket.

Stillingsopslag

Det er så det der er sket d. 28/4 08 med ansøgningsfrist d. 13/5 kl. 12. Se opslaget her >>.

Jeg opfordrer alle interesserede til at søge de opslåede stillinger.

Tjek din ansættelse på bemandingsplanerne

Desværre har jeg erfaret at der er en betydelig uklarhed hos mange deltidslærere omkring deres ansættelsesperiode. Hvis du er i tvivl om hvorvidt du allerede er ansat i efteråret, så gå venligst ind på bemandingsplanen for det fag hvor du i øjeblikket er ansat, og tjek din ansættelsesperiode som står helt ude til højre i kolonnen ’Bemærkninger’. Bemærk at du skal se på bemandingsplanen for efteråret 2008, og at bemandingsplanen for nogle fag er en særlig pdf-fil, for andre indgår den i samme pdf-fil som undervisningsplanen. Disse forhold fremgår tydeligt af menuen for planerne >>. Hvis det du ser på bemandingsplanen for efteråret 2008 ikke svarer til din egen opfattelse, så bed venligst Helle Johansson om at kontrollere din ansættelse.

Venlige hilsner

Klaus

studieleder

15.04.2008: Oprop fra studielederen: Åbent hyrdebrev til de siddende og kommende bedømmelsesudvalg til vip-stillinger ved Instituttet: Aflevér indstillinger senest d. 2/6 08 for at folk kan være på plads til efterårets undervisning.

Det er ikke småting af stilllinger vi har gang i i øjeblikket. Mange års dybfrost på stillingsfronten er afløst af tøbrud: stilllingsbræen kælver. Det er fint og flot og dejligt. Men som studieleder er jeg bekymret. Hverken over ansøgermængden eller –kvaliteten. Hinsides enhver tendens til lederselvros er det mit klare indtryk fra de jobsamtaler jeg hidtil har deltaget i, at Instituttet nu som tidligere (I hvert fald den del af det der i sin tid hed Institut for Nordisk Filologi, som jeg kender ret godt) tiltrækker både mange og landets bedste inden for de udlyste områder. Nej, det der bekymrer mig, er det tempo hvori det foregår. Efterårssemestret nærmer sig og de nyansatte skal være ansat senest d. 1/8 2008 for at kunne planlægge deres kurser fra semesterstart.

Jeg beder derfor alle udvalgsformændene om at aflevere indstillinger til fakultetet senest mandag d. 2/6 for at vi overhovedet skal have en chance for at få folk på plads d. 1/8 08. Efter indstillingerne er afleveret vil de blive tilsendt Institutlederen som skal foreslå fakultetet hvilke af de kvalificerede ansøgere der skal indkaldes til samtale. Derefter skal de pågældende indkaldes til samtale, hvor der ud over institutlederen også deltager en af dekanerne og normalt også studielederen og formanden for bedømmelsesudvalget.

Samtaler med ansøgere er en nødvendig ting. Men det tager erfaringsmæssigt tid at arrangere. Hvis samtalerne – og de efterfølgende beslutninger om hvem der skal tilbydes jobbet – skal nås inden feriemåneden juli, så skal der altså afleveres indstillinger senest mandag d. 2/6. Absolut senest. Hvis vi skal holde samtaler i august, så kan vi tidligst ansætte til september. Og så kan den undervisning som de pågældende er planlagt til i efterårssemestret, først begynde til oktober. Vi er nødt til at give folk tid til at planlægge og forberede undervisningen.

Vi kan ikke byde de studerende på alle de kurser som de nyansatte ifølge undervisningsplanen skal have, at deres undervisning ikke begynder til september. Derfor: Aflevér venligst absolut senest mandag d. 2/6 08, så vi har en chance.

Vi har allerede mistet kostbar tid i stillingsbesættelsesprocessen. Vi er en del af et yderst trægt system som vi kender alt for godt.

Tilstandsrapport d. 11/4 08

Jeg ringede til Mette Christensen på Fakultetet i fredags (d. 11/4) og fik følgende tilstandsrapport på de stillinger vi har under besættelse:

Stillinger som er slået op for mange måneder siden

Adjunktur i Litteraturpædagogik: Der foregår jobsamtaler i disse uger.

Adjunktur i Uformelle læreprocesser: Der foregår jobsamtaler i disse uger.

Adjunktur i svensk: Bedømmelsen er ved at være klar.

Stillinger som blev slået op med frist d. 10/3 08

Adjunktur i norsk: Endnu intet forslag til bedømmelsesudvalg. Formanden er dog udpeget.

To lektorater i dansk litteratur: Her er netop modtaget et forslag til udvalg. Dette forslag skal nu sendes til Akademisk Råd med en uges frist for indsigelser. Derefter til ansøgerne, også med en uges frist til indsigelse. Derefter kan bedømmelsesudvalget gå i gang – hvis der altså ikke er indsigelser som skal behandles først.

Adjunktur i kommunikation: Her er modtaget et forslag til bedømmelsesudvalg som er sendt til Akademisk Råd.

Der er – også med ansøgningsfrist d. 10/3 – opslået disse tre stillinger inden for Audiologopædi:

1)     Lektorat med særligt henblik på skriftsproglige færdigheder og vanskeligheder, 2) adjunktur i psykolingvistik og 3) adjunktur inden for anvendt sprogvidenskab med særligt henblik på audiologi.

Fakultetet har endnu ikke modtaget noget forslag til bedømmelsesudvalg for nogen af disse stilllinger.

Der er endvidere opslået et lektorat i Sprogpsykologi, oprindeligt med ansøgningsfrist d. 10/3, men ansøgerne har fået at vide at ansøgningsfristen er udskudt til d. 1/6 08, og at der sigtes mod en ansættelse d. 1/1 09 eller derefter.

Den lange og knortede vej frem mod besættelsen

Vandringen frem mod at en ansøger får jobbet og kan indtræde bl.a. som underviser, er lang og knortet. Som studieleder er jeg på de studerende vegne allerede bekymret over at der er hengået en måned uden at vi er nået længere end vi er. Derfor henstiller jeg så indtrængende som jeg kan til udvalgsformænd og –kvinder om at planlægge deres bedømmelsesarbejde i udvalget, således at man sigter mod at aflevere senest d. 2/6 08. Absolut senest.

Det er ikke godt nok at planlægge således at der afleveres op til sommerferien i juli. Vi skal have juni måned til samtaler med de kvalificerede ansøgere.

Udvalgenes opgave er ikke at prioritere, men at skelne kvalificerede fra ukvalificerede

I den forbindelse vil jeg understrege at udvalgenes opgave udelukkende er at argumentere for eller imod at den enkelte ansøger er kvalificeret til den opslåede stilling. Udvalgene skal ikke bruge tid på at lægge arm angående en prioritering af ansøgerne. Denne prioritering sker i forbindelse med de samtaler som enhver kvalificeret ansøger skal igennem inden vedkommende ansættes. Og her er det dekanen som bestemmer, rådgivet først og fremmest af institutlederen.

Venlige hilsner

Klaus

studieleder

01.04.2008: Midtvejsevaluering på alle hold på Instituttet med frist for tilbagemelding senest d. 15.04.2008

Kære undervisere af alle kategorier på instituttets igangværende kurser

Studienævnsformanden har bedt mig meddele at midtvejsevalueringen i semestret foregår efter nye skemaer som studienævnet vedtog på sit seneste møde.

Det nye skema finder man her (pdf) >>

Studienævnet beder også om at man ved midtvejsevalueringen benytter den procedure som findes her >>.

Venlige hilsner

Klaus

Klaus Kjøller

Studieleder, lektor

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Njalsgade 120, 2300 København S

Tlf. 353 28 316

kkj@hum.ku.dk

www.nordisk.ku.dk

Studielederens hjørne

01.04.2008: Indkaldelse af undervisnings­tilbud til efterår 2008 og forår 2009 fra DVIP med svarfrist senest tirsdag d. 08.04.2008

Til deltidsansatte undervisere (eksterne lektorer, undervisningsassistenter og folk som betales via aftale med den institution hvor de er heltidsansat) ved Instituttet som er ansat eller hvis undervisning er aftalt med den institution hvor de har ansættelse, i efterårssemestret 2008 og i forårssemestret 2009. Desuden sendes brevet til Patrizio Paggio, Center for Sprogteknologi, og til Bente Holmberg, Nordisk Forskningsinstitut.

Kære kollega,

Så gælder det de næste 2 semestre: efteråret 2008 og foråret 2009. Ja, vi forsøger at planlægge to semestre fremad – i forlængelse af det semester som just er gået i gang. Det har vi længe gjort når vi planlægger undervisningen på Åbent Universitet og på BA-tilvalget. Det eneste nye er at altså at vi nu også gør det på grundfag og på kandidatuddannelser. Når vi på et tidspunkt formentlig begiver os ud på det internationale marked med engelsksprogede tilbud – fx inden for Scandinavian Studies – skal vi til at planlægge mindst 4 semestre fremad for at folk kan nå frem til kurserne starter.

Du bedes venligst sende dine forslag til og ønsker for din undervisning mindst for de næste to semestre. Hvor langt din nuværende ansættelse eller din nuværende aftale om undervisning rækker bør fremgå af den bemandingsplan som ligger i studielederens hjørne (se ude til højre under ’Bemærkninger’), under efteråret 2008. Hvis du har spørgsmål angående din ansættelse eller aftale, så kan Helle Johansson normalt hjælpe med at afklare dem. Hun er imidlertid på ferie i denne uge og til og med tirsdag d. 8. april. I hendes fravær vil Diana Koch hjælpe dig med disse oplysninger.

De heltidsansatte har allerede indgivet undervisningsforslag. Disse fremgår af de undervisningsplaner som ligger i studielederens hjørne. Af disse planer fremgår det også hvilke kurser som endnu ikke er dækket af undervisere. Jeg beder dig venligst om at orientere dig i disse planer inden du afgiver dine forslag. Det er selvfølgelig også muligt at foreslå kurser til kandidatuddannelserne selv om disse kurser endnu ikke fremgår af planerne. Eller til grundfagenes eventuelle valgfagskurser.

Forslagene sendes pr. mail så de er fremme senest den 8. april 2008 kl. 12 til June Gajda, juneg@hum.ku.dk og desuden til instituttet: nss@hum.ku.dk. Skriv venligst i emnefeltet: Dit fag, semester, altså fx ”audiologopædi, E08”. Og send venligst en mail pr. semester. Det letter vores arbejde med den videre planlægning hvis du overholder disse simple regler.

Jeg beder venligst enhver som tilhører målgruppen for dette brev (se øverst i brevet) om at melde tilbage – uanset om man har meget eller lidt at melde.

Kursusbeskrivelse – med faglige mål

Forslag til nye emner på kandidatuddannelserne og på grunduddannelsernes eventuelle valgfag skal ledsages af en kursusbeskrivelse – hvis kursusbeskrivelsen ikke allerede fremgår af den studieordning dit tilbud indgår i. Meddel venligst også for kandidatkursusforslag undervisningens ugentlige timetal og det antal ects som eksamen skal give den enkelte eksaminand. Send venligst kursusbeskrivelsen sammen med dine undervisningsforslag. Drag omsorg for at kursusbeskrivelsen lever op til de forudsætninger der ligger i den 7-trinsskala som blev indført på fakultetet d. 1/9 2007. Det skal fremgå hvilke faglige mål du opstiller for kurset, således at det er så klart som muligt for den studerende hvad topkarakteren 12 gives for. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af i hvilken grad præstationen opfylder de faglige mål for kurset og undervisningens beskrevne indhold.

Kursusbeskrivelsen skal (1.-3.) og kan (4.-6) besvare følgende spørgsmål:

1.      Hvad er kursets titel? Gerne kort og enkelt. Tænk på at titlen skal bruges i mange administrative sammenhænge hvor lange titler som regel bliver kortet af rent teknisk. Du kan uddybe i en undertitel.

2.      Hvor mange timer skal der undervises om ugen, og hvor mange ects giver en eksamen den studerende?

3.      Hvad er kursets faglige mål? Dvs. hvad er det deltagerne skal kunne efter kurset? Skriv venligst så klart og konkret som muligt. Hold dig så vidt muligt til adfærdsudtryk da eksaminandens adfærd jo er det eneste der kan måles ved en eksamen.

4.      Hvilke (typer af) materiale skal behandles? Hvilke (typer af) problemer skal behandles? Hvilke (typer af) færdigheder indlæres?

5.      Findes der anbefalelsesværdige introduktioner til kursets emne?

6.      Er der forberedelse til første undervisningsgang?

Når du tilbyder et kursus, bør du kontrollere at institutbiblioteket har de titler som
deltagerne skal bruge. Det gøres let og hurtigt via Rex >> (ude i højre spalte i det skærmbillede som kommer frem, kan du vælge mellem vores 3 institutbiblioteker: Nordisk, Lingvistik og Finsk). Du kan også bruge vores institutbiblioteks sider på instituttets hjemmeside til dette. Mangler der nogle titler af høj relevans for dit kursus, så aflevér venligst en liste med forslag til nyanskaffelser til bibliotekaren/ bogudvalget. Da det kan tage ret lang tid før en bog findes indbunden og dermed tilgængelig for brugerne, bør forslagene afleveres på biblioteket samtidig med at emnebeskrivelsen afleveres.

Omfanget af dit undervisningstilbud

Deltidsansatte skal have mindst 100 timers, højst 500 timers lønnet arbejde i løbet af et finansår = kalenderår. Under særlige forhold kan arbejdet dog udgøre op til 780 timer årligt. Cirkulæret derom (2001) siger i §3 stk 5 følgende:

"Det arbejdstimetal, der er forbundet med en ekstern lektors undervisning, kan ikke overstige 500 timer årligt. Såfremt det af hensyn til undervisningens tilrettelæggelse eller gennemførelse er nødvendigt, kan arbejdstimetallet dog udgøre op til 780 timer årligt. Hvis timetallet overstiger 500 timer årligt, orienteres vedkommende forhandlingsberettigede organisation herom. Orienteringen skal indeholde en begrundelse."

Når I foreslår undervisning for de næste semestre, så beder jeg jer venligst tage disse rammer i betragtning. Samtidig vil jeg gøre opmærksom på at de deltidsundervisere som ved starten af forårssemestret og i andre forbindelser har vist sig imødekommende ved at hjælpe studielederen i akutte nødsituationer med at træde til og tage timer, efter studielederens opfattelse har ydet gerninger som må siges af falde i kategorien ”Såfremt det af hensyn til undervisningens tilrettelæggelse eller gennemførelse er nødvendigt, kan arbejdstimetallet dog udgøre op til 780 timer årligt.”

Dit timetal for forårssemestret fremgår af din timeblanket for semestret. I tvivlstilfælde kan du få oplyst det tal som du har ifølge budgettet for foråret, hos Diana Koch.

Timernes placering og lokalernes udnyttelse

BA-uddannelsens omfattende tilvalgsmuligheder og færre lokaler til vores rådighed gør det meget vanskeligt at efterkomme underviseres individuelt begrundede ønsker om undervisningstider. Men vores skemalæggere gør deres yderste for at deltidsansatte får undervisningstider som passer med de opgaver som deltidsansatte måtte have uden for instituttet. Vi beder dig venligst oplyse hvilke instituteksterne eventuelle arbejdstider og hvilke andre kurser din undervisning helst skal undgå tidsmæssig overlapning med.

Jeg beder om forståelse for at det kan være umuligt at tilfredsstille alle ønsker om timeplacering. Jo færre lokaler vi får at disponere over, jo vanskeligere er skemalægningen. Der er desværre ingen udsigt til at instituttet får tildelt flere faste lokaler end vi har i øjeblikket til undervisningen. Dekanatet er opmærksom på de vanskeligheder undervisning til kl. 17 giver for nogle studerende som fx skal hente børn i institutioner. Men det er ikke muligt for mig at vurdere i øjeblikket om dekanatets forståelse for problemet også vil medføre at undervisning til kl. 17 fra og med efteråret 2008 kan begrænses.

AV-udstyr, internetforbindelse og andre særlige hjælpemidler

Hvis din undervisning generelt forudsætter særlige hjælpemidler som fx projektor, internetforbindelse, cd- eller dvd-afspiller, TV-apparat, videoafspiller, skeletter, overkropstorso med aftagelige organer, måtter, plasthandsker eller andet, så meddel os det venligst.

Meddel os også om det er noget der skal bruges hver gang eller enkelte gange i forløbet. Helst også hvilke uger i semestret det skal bruges, hvis det kun bruges enkelte gange. Se eventuelt fakultetets undervisningsperioder her.

Parallelhold med delvis fællesundervisning

Undervisere som planlægger at kombinere deres parallelle holdundervisning med fællesforelæsninger, beder jeg venligst om at melde sådanne planer til os samtidig med at de afgiver tilbud på holdundervisningen. Angiv også venligst hvordan fordelingen er mellem holdundervisning og fællesforelæsninger, om man ønsker at begynde med holdundervisning eller fællesforelæsning og hvordan rytmen mellem hold- og fællesundervisning skal være uge for uge gennem semestret. Tænk på at vi skal afgive bestilling på brug af auditorier i fakultetets lokalekontor efter de frister de melder ud, da vi ikke automatisk får auditorier tildelt som en del af vores lokalepulje.

Lektionskatalog i SIS og ”åbent vindue”

Lektionskataloget vil være tilgængeligt på nettet hurtigst muligt. Vores mål er at undervisningsplanerne vil være klar og ligge i Studielederens hjørne som pdf-fil (som de også har gjort op til indeværende semester) i begyndelsen af april. Skemaet for de næste to semestre skulle så gerne være lagt inden udgangen af maj 2008.

Det vores ambition at skemaet vil kunne ses i den første uge af juni på SIS. Jeg beder alle undervisere om i denne første uge af juni at gå ind og kontrollere deres skemaplacering m.v. og melde eventuelle fejl og mangler tilbage. Efter denne uge med ”åbent vindue” og de rettelser og justeringer som det vil have afstedkommet – ud fra solid argumentation fra de berørte – vil skemaet i princippet være lukket for yderligere ændringer – ud over rene force majeure-tilfælde hvor fx en underviser må melde fra. I vil naturligvis høre nærmere om dette når tiden nærmer sig.

Skabeloner for undervisningen i Studielederens hjørne

Du kan som nævnt ovenfor se hvad der – efter vores nuværende overblik – skal undervises i i de næste to semestre i de skabeloner til undervisningsplanerne for de to semestre der ligger i Studielederens hjørne: arbejdplan efterår 2008 og arbejdsplan forår 2009.

Med venlig hilsen

Klaus Kjøller

Studieleder

18/2 08: Indkaldelse af undervisnings­tilbud til efterår 2008 og forår 2009 fra HVIP med undervisnings­forpligtelse

Til professorer, lektorer, lektorvikarer, adjunkter, undervisningsadjunkter samt ansatte ph.d.-stipendiater – kort sagt enhver som står på Instituttets bemandingsplan med en undervisningsforpligtelse på mere end 0,0. Desuden sendes brevet til Patrizio Paggio, Center for Sprogteknologi, og til Bente Holmberg, Nordisk Forskningsinstitut.

Kære kollega,

Så gælder det de næste 2 semestre: efteråret 2008 og foråret 2009. Ja, vi forsøger at planlægge to semestre fremad – i forlængelse af det semester som just er gået i gang. Det har vi længe gjort når vi planlægger undervisningen på Åbent Universitet og på BA-tilvalget. Det eneste nye er at altså at vi nu også gør det på grundfag og på kandidatuddannelser. Når vi på et tidspunkt formentlig begiver os ud på det internationale marked med engelsksprogede tilbud – fx inden for Scandinavian Studies – skal vi til at planlægge mindst 4 semestre fremad for at folk kan nå frem til kurserne starter.

Du bedes venligst sende dine forslag til din undervisning mindst for de næste to semestre. Adjunkter og ph.d.-stipendiater og andre i tidsbegrænsede ansættelser beder jeg venligst sende tilbud som dækker den resterende del af deres ansættelse. Det samme gælder professorer og lektorer som planlægger at gå af inden for de næste to år. Formålet er at sørge for at den faktisk leverede undervisning kommer til at svare til den undervisningsforpligtelse man har – hverken mere eller mindre.

Forslagene sendes pr. mail så de er fremme senest den 28. februar 2008 kl. 12 til June Gajda, juneg@hum.ku.dk og desuden til instituttet: nss@hum.ku.dk. Skriv venligst i emnefeltet: Dit fag, semester, altså fx ”audiologopædi, E08”. Og send venligst en mail pr. semester. Det letter vores arbejde med den videre planlægning hvis du overholder disse simple regler.

Jeg beder venligst enhver som tilhører målgruppen for dette brev (se øverst i brevet) om at melde tilbage – uanset om man har meget eller lidt at melde.

Emnebeskrivelse – med faglige mål

Forslag til nye emner på kandidatuddannelserne [og nye valgfag på grundfagene (skal med næste gang)] skal ledsages af en emnebeskrivelse – hvis emnebeskrivelsen ikke allerede fremgår af den kandidat- [eller grundfagsordning (skal med ind næste gang)] dit tilbud indgår i. Meddel venligst også undervisningens ugentlige timetal og det antal ects som eksamen skal give den enkelte eksaminand. Send venligst emnebeskrivelsen sammen med dine undervisningstilbud. Drag omsorg for at emnebeskrivelsen lever op til de forudsætninger der ligger i den 7-trinsskala som blev indført på fakultetet d. 1/9 2007. Det skal fremgå hvilke faglige mål du opstiller for kurset, således at det er så klart som muligt for den studerende hvad topkarakteren 12 gives for. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af i hvilken grad præstationen opfylder de faglige mål for kurset og undervisningens beskrevne indhold.

Emnebeskrivelsen skal (1.-3.) og kan (4.-6) besvare følgende spørgsmål:

7.      Hvad er kursets titel? Gerne kort og enkelt. Tænk på at titlen skal bruges i mange administrative sammenhænge hvor lange titler som regel bliver kortet af rent teknisk. Du kan uddybe i en undertitel.

8.      Hvor mange timer skal der undervises om ugen, og hvor mange ects giver en eksamen den studerende?

9.      Hvad er kursets faglige mål? Dvs. hvad er det deltagerne skal kunne efter kurset? Skriv venligst så klart og konkret som muligt. Hold dig så vidt muligt til adfærdsudtryk da eksaminandens adfærd jo er det eneste der kan måles ved en eksamen.

10.  Hvilke (typer af) materiale skal behandles? Hvilke (typer af) problemer skal behandles? Hvilke (typer af) færdigheder indlæres?

11.  Findes der anbefalelsesværdige introduktioner til kursets emne?

12.  Er der forberedelse til første undervisningsgang?

Når du tilbyder et kursus, bør du kontrollere at institutbiblioteket har de titler som
deltagerne skal bruge. Det gøres let og hurtigt via Rex >> (ude i højre spalte i det skærmbillede som kommer frem, kan du vælge mellem vores 3 institutbiblioteker: Nordisk, Lingvistik og Finsk). Mangler der nogle titler af høj relevans for dit kursus, så aflevér venligst en liste med forslag til nyanskaffelser til bibliotekaren/ bogudvalget. Da det kan tage ret lang tid før en bog findes indbunden og dermed tilgængelig for brugerne, bør forslagene afleveres på biblioteket samtidig med at emnebeskrivelsen afleveres.

Omfanget af dit undervisningstilbud

Det forventes, at instituttets fuldtidsansatte professorer, lektorer og lektorvikarer varetager katederundervisning af et omfang på mindst 6-7 ugetimer pr. semester. Adjunkter forventes i 5 af deres 6 semestre at have mindst 1 hold på bachelor- eller kandidatuddannelsen. Som nævnt ovenfor er det vigtigt at adjunkter melder tilbage angående alle deres ansættelsessemestre, således at det bl.a. sikres dels at der bliver tid til et forskningssemester, typisk det sidste inden ansættelsens ophør, dels at adjunkten ikke (mis)bruges til for mange administrative opgaver.

Lærere der tilbyder mindre undervisning end nævnt ovenfor, må kunne henvise til enten en oparbejdet pulje af afspadseringsberettigede timer eller en ekstraordinær arbejdsbyrde fx på grund af:

·         vejled­ning af specialestuderende, ph.d.’ere eller adjunkter

·         administration

·         fagkyndig bedømmelse

·         særlige undervisningsbyrder (se nedenfor)

·         reduceret arbejdstid ved instituttet (frikøb, seniorordning m.m.)

Ansatte ph.d.-studerende skal i løbet af deres 3-årige stipendieperiode have tilbud om i alt 821,5 timers betalt arbejde med relevans for deres forskningsprojekt: Typisk vil dette inkludere overbygningskurser inden for projektet. Ph.d.-studerende her ved instituttet forventes i løbet af deres periode at tilbyde mindst to 1-semesters forløb. Kurserne foreslås efter samråd med vejlederen. Også her er det vigtigt at vi får en tilbagemelding som dækker hele ansættelsestiden.

Over- og underarbejde og afspadsering

Inden fristen for tilbagemelding vil de undervisere som vi har selvangivelsestal på i øjeblikket (professorer og lektorer), have fået en oversigt over deres timetilstand i de seneste 4 år, til og med efterårssemestret 2007. Heraf fremgår det hvordan du ligger i forhold til den ideelle tilstand på 0, dvs. den tilstand hvor det du er forpligtet til inden for undervisning m.m., svarer helt til det du faktisk har ydet. Instituttets politik på dette område er at alle bør befinde sig på 0 +/- 100 timer. Mange befinder sig over denne ideelle zone – enkelte helt uacceptabelt over. Andre befinder sig under. Men det er altså politikken at vi skal søge frem til den ideelle tilstand. Alle med et stort timeoverskud kan dog ikke afspadsere det hele her og nu hvis instituttets undervisning skal kunne køre i praksis i de næste semestre, men lad dig inspirere til kvantiteten af dit undervisningstilbud ud fra den oversigt du får over din aktuelle timetilstand. Alle skulle helst nærme sig 0 efterhånden.

Det er planen at alle hvip fra og med 2007 skal aflevere selvangivelse. Altså også adressater for dette brev som ikke er professorer eller lektorer.

Særlige undervisningsbyrder

Særlige undervisningsbyrder kan være afholdelse af seminarer og konferencer med åben adgang for studerende, udformning af en nyskabende uddannelse eller nyskabende elementer i eksisterende uddannelser, udvikling af nye prøveformer eller studieordningsevalueringsformer.

Lærere der planlægger en ekstraor­dinær stor arbejdsbyrde i forbindelse med så­danne opgaver, skal have det godkendt på forhånd. Kun hvis sådanne byrder er god­kendt i arbejdsplanen for de næste semestre, kan man være sikker på at få arbejdet godskrevet på selvangivelsen.

Timernes placering og lokalernes udnyttelse

BA-uddannelsens omfattende tilvalgsmuligheder og færre lokaler til vores rådighed gør det desværre ikke muligt at efterkomme faste læreres individuelt begrundede ønsker om undervisningstider. Men enhver kan selvfølgelig godt sende sine ønsker angående undervisningstider alligevel. Fx kan man oplyse om man foretrækker timer lagt tidligt (fra kl. 8) eller sent (til kl. 17). Men det er altså desværre kun muligt at tillægge sådanne ønsker marginal indflydelse på skemalægningen. Vi beder dig venligst oplyse hvilke andre kurser/ emner din undervisning helst skal undgå tidsmæssig overlapning med.

Jeg beder om forståelse for at det kan være umuligt at tilfredsstille selv nok så begrænsede ønsker om timeplacering. Jo færre lokaler vi får at disponere over, jo vanskeligere er skemalægningen. Jeg vil gøre en særlig indsats for at vi fra efteråret 2008 kan få tildelt et lokale mere end her i foråret hvor vi har haft de vanskeligste skemalægningsforhold i mands minde. Dekanatet er opmærksom på de vanskeligheder undervisning til kl. 17 giver for nogle studerende som fx skal hente børn i institutioner. Men det er ikke muligt for mig at vurdere i øjeblikket om dekanatets forståelse for problemet også vil medføre at undervisning til kl. 17 fra og med efteråret 2008 kan begrænses, fx ved at vi får rådighed over flere lokaler.

AV-udstyr, internetforbindelse og andre særlige hjælpemidler

Hvis din undervisning generelt forudsætter særlige hjælpemidler som fx projektor, internetforbindelse, cd- eller dvd-afspiller, TV-apparat, videoafspiller, skeletter, overkropstorso med aftagelige organer, måtter, plasthandsker eller andet, så meddel os det venligst.

Meddel os også om det er noget der skal bruges hver gang eller enkelte gange i forløbet. Helst også hvilke uger i semestret det skal bruges, hvis det kun bruges enkelte gange. Se eventuelt fakultetets undervisningsperioder her.

Parallelhold med delvis fællesundervisning

Undervisere som planlægger at kombinere deres parallelle holdundervisning med fællesforelæsninger, beder jeg venligst om at melde sådanne planer til os samtidig med at de afgiver tilbud på holdundervisningen. Angiv også venligst hvordan fordelingen er mellem holdundervisning og fællesforelæsninger, om man ønsker at begynde med holdundervisning eller fællesforelæsning og hvordan rytmen mellem hold- og fællesundervisning skal være uge for uge gennem semestret. Tænk på at vi skal afgive bestilling på brug af auditorier i fakultetets lokalekontor efter de frister de melder ud, da vi ikke automatisk får auditorier tildelt som en del af vores lokalepulje.

Lektionskatalog i SIS og ”åbent vindue”

Lektionskataloget vil være tilgængeligt på nettet hurtigst muligt. Vores mål er at undervisningsplanerne vil være klar og ligge i Studielederens hjørne som pdf-fil (som de også har gjort op til indeværende semester) inden udgangen af marts. Skemaet for de næste to semestre skulle så gerne være lagt inden udgangen af maj 2008. Der er afsat en pæn tid til skemalægningsarbejde fordi de to skemalæggere, June og Majken, skal følge et kursus i det nye administrations- og skemalægningssystem, Syllabus+, i april og maj. Dette, at lægge Instituttets skema for de næste to semestre, indgår som en del af kurset.

Skemaet vil i den første uge af juni kunne ses på SIS. Jeg beder alle undervisere om i denne første uge af juni at gå ind og kontrollere deres skemaplacering m.v. og melde eventuelle fejl og mangler tilbage. Efter denne uge med ”åbent vindue” og de rettelser og justeringer som det vil have afstedkommet – ud fra solid argumentation fra de berørte – vil skemaet i princippet være lukket for yderligere ændringer – ud over rene force majeure-tilfælde hvor fx en underviser må melde fra. I vil naturligvis høre nærmere om dette når tiden nærmer sig.

Forskningssemester

Lærere der ønsker forskningssemester i et af de følgende to semestre, må aflevere skriftlig ansøgning herom senest samtidig med at der indsendes undervisningstilbud. Ansøgningen om forskningssemester skal indeholde en redegørelse for det forskningsprojekt af hensyn til hvilket forskningssemester ønskes.

Skabeloner for undervisningen i Studielederens hjørne

Du kan se hvad der – efter vores nuværende overblik – skal undervises i i de næste to semestre i de skabeloner til undervisningsplanerne for de to semestre der ligger i Studielederens hjørne: arbejdplan efterår 2008 og arbejdsplan forår 2009. Hvis de ikke ligger der endnu, så kommer de i løbet af nogle dage.

Med venlig hilsen

Klaus Kjøller

Studieleder

½ 08: Studielederens svar på dekanatets udspil bl.a. om optag på Dansk på 155 i 2008

Stiles til prodekanen for undervisning med kopi til dekanen, prodekanen for forskning, Kim Brinckmann, Annette Christina Moe, Finn Hauberg Mortensen, studienævnsformand Erik Skyum-Nielsen, fagkoordinatorerne for instituttets grundfag og instituttets journal

d. ½ 2008

Kære Hanne,

Tak for udmeldingen af optagelsestal for årets grundfagsstuderende. Vi fik en frist til d. ½ til at melde tilbage. Jeg skal gøre opmærksom på at studienævnet agter at sende sit svar efter at de har holdt det næste møde på onsdag, d. 6/2. Studienævnet har bedt mig meddele følgende:

”SN på INSS havde en indledende drøftelse af de foreslåede optagelsestal for E2008 på sit møde d. 16.jan. hvor prodekanen for undervisning var til stede.

 

Der var ikke umiddelbart opbakning til den foreslåede reduktion på Dansk og Lingvistik, og der blev fremført flere argumenter mod reduktionen.

 

SN vil fortsætte sagsbehandlingen på sit møde d. 6. feb. under medvirken af de nytiltrådte studentermedlemmer af nævnet. SN vil umiddelbart herefter fremsende sin argumentation til dekanatet."

For grundfagene ved INSS ser dekanatets forslag således ud (med de foreslåede optagelsestal i næstsidste kolonne):

fag

2008

Optagelses­år

Bemærk­ning

kapacitet 07

OPTAG 07

FOR­SLAG 08

Bemærk­ning

Dansk

alle

           198

193

155

stort frafald efter 1.år

Finsk

lige

           9

5

10

Indoeuropæistik

alle

            5

5

10

stort frafald efter 1.år

 Lingvistik

alle

Før: Sprogvidenskab     26                       26

20

stort frafald efter 1.år

Audiologopædi

alle

40

40

40

Jeg har bedt fagkoordinatorerne for grundfagene om at melde eventuelle kommentarer tilbage til mig. De indgår i mit svar nedenfor.

Optagelsesfrekvensen på Finsk

Angående Finsk bør det bemærkes at dekanatet, så vidt jeg er orienteret, ved begyndelsen af efterårssemestret 2007 i samråd med institutlederen besluttede at der skulle være optag hvert år. Studierektoren ved Lund Universitet (SoL-centret), Kristian Berghult, har understreget over for os på et møde i efteråret hvor vi drøftede mulighederne for at få flere svenske studerende til vores Finsk-studium, at det efter hans vurdering var en forudsætning for en effektiv informationsindsats over for de studerende at der blev årligt optag, hvilket jo i betydelig grad letter adgangen til studiet. Vi deler denne opfattelse. Den bliver ikke mindre relevant når vi skal søge at få interesserede studenter fra andre dele af Danmark hertil, ikke  mindst studerende som ellers ville studere faget ved Århus Universitet hvor faget nedlægges ved udgangen af dette forårssemester. Vi foreslår altså at der optages hvert år. I forlængelse heraf forslår vi så også at vi efter 3-4 år vurderer om dette årlige optag har haft de ønskede konsekvenser for tilgangen til – og antallet af eksaminer på – grundfaget.

Optagelsestallene

Dekanatet begrunder udspillet til optagstal således:

”Det er dekanatets holdning, at de uddannelser, som har markante frafald på helt op til 60%  ikke skal optage så mange studerende. Vi tolker frafaldet som et tegn på, at uddannelsen ikke har kræfter til at skabe et gunstigt uddannelses- og studiemiljø. Færre studerende vil betyde, at underviserne kan koncentrere sig mere indgående med de studerende, som er optaget. Optagelsestallet er derfor nedskrevet procentvis i forhold til tidligere optag med et udgangspunkt i seneste års frafaldsprocent.

Små fag med små optag er blevet sat til et mindste optag på 10 studerende for sikre at der er grundlag for at skabe uddannelses- og studiemiljø.”

Jeg er helt enig i dekanatets vurdering angående de små fag.

Ved vurderingen af om det er hensigtsmæssigt at gå fra 198 til 155 som optag på Dansk bør nok indgå en vurdering af tendensen i de foreliggende tal for frafald. De seneste tal er fra 2004-6. De er således (Sagsnotat om frafald, dekanatet d. 13/12 07):

2004: optag 177; frafald 28,8 %

2005: optag 199; frafald 23,2 %

2006: optag 198; frafald 18,7 %

Dansks seneste frafaldsprocent ligger pænt i forhold til andre store gymnasierelevante sprog- og litteraturuddannelser: Engelsk 18,3, Fransk 48,6, Tysk 42,4. Hertil kommer at frafaldet på Dansk i de målte år udviser en klar nedadgående tendens. En tendens som tilsyneladende er upåvirket af antallet af optagne, idet der i 2004 blev optaget 20 færre end de følgende to år hvilket ikke forhindrede at frafaldet på denne årgang lå klart over de følgende år. Det må her nævnes at Dansk i 2005 vedtog en ny grundfagsordning som ret radikalt ændrede grundfagets struktur. En prognose ud fra de to seneste års frafaldstal under 2005-grundfagsordningen vil – med uændret optag på ca. 200 -- give disse frafaldtprocenter for de næste årgange (ca.-tal): 2007: 14; 2008: 10. Det kan naturligvis ikke udelukkes at en reduktion af Dansks optag til 155 kan føre til en endnu lavere frafaldsprocent, men det ses ikke i de foreliggende kendsgerninger at være sandsynliggjort.

Hertil kommer at aftagersituationen for vores danskkandidater bør indgå med betydelig vægt. I disse og de følgende år vil de såkaldt store årgange af dansklærere på de 4 gymnasiale uddannelser gå på efterløn eller pension. Der vil i de kommende år ske en betydelig øgning af efterspørgslen efter dansklærere til disse uddannelser. Efterspørgslen er allerede markant stigende, men vil yderligere stige mærkbart i de kommende år. Det forekommer ikke at være hensigtsmæssigt at fakultetet med et reduceret optag i 2008 giver andre universiteter som uddanner dansklærere, ideelle muligheder for at erobre markedsandele fra os i 2013 og videre frem.

Vi er på faget under den ny ledelse i fuld gang med initiativer som skal reducere frafaldet. Der er nedsat et udvalg som består af studienævnsmedlemmer fra Dansk, studielederen og centrale tap-medarbejdere i fagets administration. Arbejdsgruppen skal vurdere grunduddannelsen i Dansk med særligt henblik på indhold, progression, bemanding med undervisere og komme med forslag til tiltag, der kan nedbringe frafaldet.

Vi har – sammen med fakultetets studiestartkontor – analyseret vores seneste studiestart. Det har været en lærerig og ganske åbenhjertig proces som lover godt for fagets møde med årgangen 2008. Vi er i fuld gang med – i forlængelse af den halve AC-vejleder som globaliseringsmidlerne har tildelt os – at planlægge en væsentlig opgradering af vores studievejledning som vil sætte os i stand til fuldtud at matche fakultetets store indsats på studiestartområdet. Faget føler sig fuldt rustet til et optag i 2008 af samme størrelse som de 3 foregående år.

Venlige hilsner

Klaus

Klaus Kjøller

Studieleder, lektor

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Njalsgade 120, 2300 København S

Tlf. 353 28 316

kkj@hum.ku.dk

www.nordisk.ku.dk

Studielederens hjørne

29/1 08: Brev til alle undervisere ved instituttet ved semesterstart forår 2008

Den 29. januar 2008

 

Kære underviser ved instituttet!

Velkommen til et nyt semester ved instituttet.

Efterårets første undervisningsdag er fredag d. 1. februar. Skemaet fremgår som sædvanligt af SIS.

Angående tidspunkter for undervisningen vil jeg godt generelt takke for den forståelse I har udvist for at den overordnede lokaletildeling har gjort det nødvendigt også at benytte tidspunkter tidligt og sent på dagen.

Vi vil allerede begynde processen frem mod de næste semestres arbejdsplan og skema i disse dage. Og vores mål er at skemaet for efteråret 2008 og foråret 2009 vil være klar senest ved udgangen af maj 2008. Fakultetet og alle institutterne går igang med at træne vores sekretariat i det administrativt velprøvede system Syllabus+. Det begynder når vi har undervisningsplanen klar (det regneark hvor kurser parres med undervisere) og skal til at skemalægge (dvs. også parre med lokaler og tider). Dette forestiller jeg mig vil være i slutningen af marts. I april og maj skal de relevante medarbejdere i sekretariatet altså i workshops hvor udfordringen er at lære det nye system (nyt på dette fakultet) samtidig med at man på kurserne faktisk lægger skemaet.

Syllabus+ skulle rumme de bedst tænkelige redskaber til håndtering af skema og lokaler. Jeg er moderat optimist angående dette nødvendige projekt. Det er opmuntrende at Syllabus+ længe har været en naturlig ting på andre fakulteter, så vi har lov at håbe at vi ikke hæmmes af en masse elementære problemer. Ud over dem vi kender i forvejen.

Undervisningsportalen Absalon

Så godt som alle undervisere benytter i praksis undervisningsportalen Absalon. Adgang til portalen får du gennem Punkt.ku (www.punkt.ku.dk). For at komme ind på Punkt.ku har du – ud over dit personnummer – brug for den fircifrede talkode som du fik sammen med dit identitetskort til Københavns Universitet. Når du er inde på Punkt.ku finder du menupunktet Absalon ude i venstre menu (langt nede). Alle undervisere forventes at benytte Absalon aktivt i deres undervisning. Herfra kan man bl.a. sende mails til hele holdet, lægge filer op og hente dem ned, og meget andet. Læs eventuelt kort om Absalon her.

Alle forårets kurser er oprettet i Absalon for flere uger siden. Og de studerende på holdene kan så tilmelde sig. Tidligere kurser er stadig tilgængelige i Absalon.

Præsenslister og aktivitetsbevis

Gang på gang er vi ude for at studerende har brug for at kunne dokumentere hvor meget de har deltaget i et givet kursus. Forleden kom en studerende som nu ville fortsætte med at tage halvdelen af en kursus som hun havde taget første halvdel af for nogle år siden som aktiv studerende. Andre typiske problemer kommer når en studerende har brug for over for SU-styrelsen at kunne dokumentere studieaktivitet for fortsat at kunne få støtte. Det er nødvendigt at instituttet kan levere de nødvendige bekræftelser på studieaktivitet i sådanne situationer. Hertil kommer at præsensgraden/ aktivitetsgraden indgår som en faktor ved mange af vores eksamensformer. Og så er der altid nogle der ganske vist følger undervisningen aktivt, men som så alligevel ikke når at få afleveret og godkendt det antal semesteropgaver som evnentuelt indgår i aktivitetskravet. Også disse studerende vil være taknemmelige for at kunne dokumentere at det eneste de mangler for at få eksamen, er at få godkendt nogle opgaver.

Med andre ord: Vi er nødt til helt generelt at føre præsenslister. Enhver underviser har pligt til for hver undervisningsgang som minimum at kunne dokumentere om en deltager har været tilstede eller ikke har været tilstede. Dette gør det muligt for studerende som ønsker det, at få et såkaldt aktivitetsbevis. Det er altså den studerendes ansvar at få og opbevare et aktivitetsbevis. Men det er nok en god idé at du gør dem opmærksom på at det kan være vigtigt for dem at sørge for at få det. Se aktivitetsbeviset her (pdf) >>

Præsenslisterne er altså kun noget som skal hjælpe dig når du skal underskrive aktivitetsbeviser efter de studerendes ønske. Og da det ikke kun er eksamensformerne ved faget som er afgørende for om en studerende ønsker et aktivitetsbevis, så må alle undervisere – uanset eksamensform – på en eller anden måde registrere om den enkelte studerende er aktiv. Men der er ikke noget med at disse præsensregistreringer som du laver, skal afleveres til administrationen.

Evaluering

Vi skal evaluere undervisningen løbende. Trods studienævnets udtrykkelige ønske om at vi i efterårssemestret skulle afholde både en midt- og en slutevaluering – efter nogle nyudviklede skemaer – så fik vi kun afholdt en midtvejsevaluering efter allerede eksisterende skemaer. Men studienævnet arbejder fortsat på at virkeliggøre evalueringsambitionerne.

Studienævnsformanden har i samarbejde med studielederen udformet en sammenfatning af efterårets midtvejsevalueringer. Den har været forelagt på studienævnsmødet d. 16/1 og vil in extenso (ca. 1,5 side) optræde i mødereferatet som er på trapperne.

Den helt store udfordring angående evaluering er i øvrigt at sætte den nogenlunde indarbejdede holdevaluering i forbindelse med evaluering af vores studieordninger. Dette arbejdes der på.

Aflevering af fri skriftlige hjemmeopgaver

Forrige semesters uklarhed omkring afleveringsfristen for frie skriftlige hjemmeopgaver behøver vi ikke gentage – i hvert fald ikke af udefrakommende grunde. Fakultetet er kommet frem til at de nye regler om at folk som dumper, skal have en mulighed for reeksamination inden for samme termin som de dumper, fortolkes nu i praksis generelt således at det bare skal ske inden for et halvt år efter man er dumpet. Denne fortolkning svarer jo til de regler som vi tidligere har kørt efter.

Men de helt nøjagtige frister må vente til eksamensadministrationen er kommet med et udspil.

Vis din profil på instituttets hjemmeside

Drag venligst omgående omsorg for at du fremtræder opdateret og passende fyldigt på instituttetts hjemmeside. Både institutlederen, jeg, administrationen, de studerende, studievejledningen og enhver som nysgerrigt besøger vores hjemmeside, undrer sig over at det kan være vanskeligt at finde ud af hvad vi hver især beskæftiger os med. Gå straks ind og kontrollér i hvilken tilstand du i øjeblkket fremtræder på hjemmesiden. Og opdatér efter behov.

Hvordan gør man det? Følg opskriften her >>

Venlige hilsner og endnu engang velkommen til semestret.

 Klaus

********************

Klaus Kjøller

studieleder, lektor

23/1 08: Brev til alle deltidsansatte undervisere ved instituttet ved semesterstart forår 2008

Den 23. januar 2008

 

Kære deltidsansatte undervisere ved instituttet!

Velkommen til et nyt semester ved instituttet.

Alle deltidsansatte undervisere på instituttet har fået eller vil i den nærmeste fremtid få skriftlig aftale om deres timer for næste semester. Dem der er administrativt nyansatte, har endvidere fået eller vil i den nærmeste fremtid få ansættelsesbrev.

Deltidsansatte undervisere ved instituttet er af 3 slags: eksterne lektorer, undervisningsassistenter og folk som betales via aftale med den institution hvor de er heltidsansat. For folk som underviser gennem hele eller næsten hele semestret, vil der blive udfyldt en timeblanket for den planlagte undervisning. Og betalingen vil ske i fem lige store portioner i månederne februar til juni. Undervisere som kun er inde i mindre dele af et undervisningsforløb, vil få et brev hvor de aftalte timer står. Men her sker udbetalingen ved at underviseren efter undervisningen er leveret, udfylder en timeblanket som afleveres til Instituttet (mere om dette nedenfor). Undervisere som leverer undervisningen som en del af deres fuldtidsjob, vil få en kopi af den aftale med deres ansættelsessted som deres undervisning leveres i henhold til.  

Delekontor, kopieringsadgang, identitetskort til KU, Punkt.ku og Absalon

Enhver ekstern lektor har ret til et delekontor på instituttet. Typisk er der 4 på hvert kontor. Tildeling af kontor (postkasse) samt udlevering af nøgler sørger Helle Johansson for, lokale 22.2.55, hellej@hum.ku.dk.  Du vil  ligeledes få tildelt en kopikode til instituttets kopimaskiner, som du finder på 3., 4. og 5. sal. Personalekontoret sørger for at du får et identitetskort til KU og en personlig kode (bliver sendt til privatadressen), som gør det muligt for dig at komme på instituttet uden for almindelig åbningstid. Og for at benytte universitetets intranet, Punkt.ku (www.punkt.ku.dk) som igen skaffer dig adgang til undervisningsportalen Absalon. Alle undervisere forventes at benytte Absalon aktivt i deres undervisning. Herfra kan man bl.a. sende mails til hele holdet, lægge filer op og hente dem ned, og meget andet. Læs eventuelt kort om Absalon her Ved oprettelse af brugerkonto udfyldes og indsendes denne blanket til IT-service, bygning 25, 2. sal, og du vil herefter via instituttet modtage et brev med adgangskode og password.

Udbetaling af løn

Timelønnen fremgår af dit ansættelsesbrev. Lønudbetalingsmåden afhænger af din ansættelsesmåde og dit timetal. Hvis du er ekstern lektor med dine timer jævnt fordelt over semestret, så sker  lønudbetalingen hver måned bagud med 1/5 af det beløb som står på din timeblanket. Hvis du kun er inde og undervise i en del af semestret, fx fordi I er flere om samme undervisningsforløb, så sker udbetalingen ved at du – efter du har undervist – hver måned udfylder en timeblanket. Hvis du leverer undervisningen som en del af din ansættelse ved en anden institution, så sker betalingen ved at din institution sender en faktura til Instituttet når semestret og den efterfølgende eksamen er overstået. Alle nyansatte bedes udfylde dette løn-skema i pdf-format, og returnere det til Personale og Jura, Lønsektionen (adressen står på blanketten). Eventuelle spørgsmål kan rettes til Diana Koch,  lokale 22.2.46, dkoch@hum.ku.dk, som tager sig af det praktiske omkring lønudbetaling.

Undervisningsassistenter skal – uanset om de underviser regelmæssigt gennem hele semestret – udfylde en timeseddel for hver måned og aflevere den til Diana.

Betaling for den obligatoriske opgaveretning som måtte fremgå af den studieordning der undervises efter, vil blive udbetalt efter det faktiske antal rettede opgaver ved semestrets afslutning.  Betaling for timeforbrug ved eksamen vil også ske efter faktiske antal eksaminander. Der vil altså hverken for den obligatoriske opgaveretning eller for eksamen ske forudbetaling, men udelukkende blive udbetalt løn efter det timetal som fremgår af de timeblanketter som I afleverer efterfølgende. Hvis I underviser under en aftale med jeres hovedansættelsessted, vil disse timer skulle indgå i den faktura som sendes til instituttet efter eksamen.

Det er i høj grad den trængte økonomi og erfaringer med det administrativt mindre hensigtsmæssige i at udbetale beløb for ydelser som endnu ikke er holdt, som har fået os til først at udbetale penge for eksaminer efter de faktisk er afholdt.

Kompendier og Absalon fremfor kopimaskiner

Økonomien indebærer at man helst skal undgå at kopiere eller udskrive mange sider på instituttets kopimaskiner. I stedet opfordres alle til at mangfoldiggøre materiale til undervisningen gennem Kompendieudsalg Humaniora. Eller endnu bedre: ved at oploade materialet til kursusrummet på Absalon således at de studerende kan downloade det efter behov. Kompendier som skulle være klar til semesterstart, skulle have været indleveret i begyndelsen af januar. Dem af jer som ikke har haft mulighed for at holde denne frist, beder jeg om i stedet at benytte Absalon til distribution af materiale til de studerende. Vi henstiller til at man så vidt muligt planlægger undervisningen så der er mindst muligt behov for at kopiere store mængder til de studerende på vores kopimaskiner.

Første undervisningsdag og undervisningsfri dage i semestret

Efterårets første undervisningsdag er fredag d. 1. februar. Se fakultetets generelle regler for undervisningsperioder her.

Fakultetet har dekreteret torsdag d. 6. marts som en dag hvor alle fastansatte skal diskutere arbejdsmiljø, trivsel m.m. på et sted ude i byen. Deltidsansatte må selv vælge om de vil undervise på dagen eller vil aflyse og deltage i fællesarrangementet – dog uden betaling. Læs eventuelt de råd jeg kan give i denne anledning her.

Deltidslærerpanelet

Instituttet har et deltidslærerpanel. Formålet er bl.a. at sikre at deltidslærernes stemme høres tilstrækkeligt klart af ledelsen. Jeres repræsentant i deltidslærerpanelet er Carsten Hansen, carsten@lexitext.dk, som er ekstern lektor i Dansk sprog. Ud over Carsten og institutlederen sidder også jeg i deltidslærerpanelet. Panelet mødes to gange i semestret. Der har været holdt et møde senest d. 10/10 07. Referatet skulle I have modtaget allerede, men I kan også se det her (pdf). Jeg beder venligst om at få tilbagemeldinger fra deltidsansatte som er villige til at gå ind i dette vigtige arbejde således at vi får et panel som er mest muligt repræsentativt for instituttets mangfoldighed af deltidslærere. Måske bør det lige nævnes, at der er et vederlag pr. møde på 2 timer til selve mødet og 1 times forberedelse.

Velkomstarrangement

Alle deltidsansatte indbydes til et kort velkomstarrangement tirsdag d. 5. februar kl. 14-15 på instituttets administrationsgang på etage 22.2. Her vil man ud over at se lokaliteterne også kunne hilse på hinanden, de administrative medarbejdere og på mig.

Venlige hilsner og endnu engang velkommen til semestret.

 Klaus

********************

Klaus Kjøller

studieleder, lektor

 

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab/

Department of Nordic Studies and Linguistics

Københavns Universitet Amager, Njalsgade 120, DK-2300 København S, Danmark

Studielederkontor: 22.2.45 (bygning 22, 2.sal, lokale 45).

 

Instituttets web: http://www.nordisk.ku.dk

Min lektorale web: http://staff.hum.ku.dk/kkj

Sproglig rådgivning: http://www.nordisk.hum.ku.dk/sprogligraadgivning

 

Telefoner: instituttets ekspedition dagligt 9-15.30: (+45)353 28 311

direkte til studielederen: (+45)353 28 316

privat: mobil (+45) 20 74 34 12, fax +(45) 48 17 57 49

**************************************

18/12 07: Brev til alle ansatte om Instituttets arbejdsplan for foråret 2007

d. 18/12 2007

Emne: Brev fra studielederen til alle undervisere ved Instituttet om arbejdsplanen for foråret 2008

Kære alle,

Så er vi kommet så langt at arbejdsplanerne ligger tilgængelige for alle i Studielederens hjørne. Find planerne her. Jeg beder jer venligst melde tilbage til Lotte Andreassen, hvis der er nogle teknikaliteter der skal rettes. Hvis der er justeringer af mere principiel art der skal på plads, så beder jeg om at man mailer til mig. Alt sammen så hurtigt som muligt. Christine Mikkelsen sidder og tripper for at få skemaet lagt i SIS, og det er en rar ting hvis skemaet rummer alle de korrekte oplysninger fra begyndelsen.

Aftalen er at skemaet ligger i SIS inden jul, dvs. senest d. 21/12 2007. Og det gør det også.

Venlige hilsner

Klaus

Studieleder

Tlf. 353 28 353

Studielederens hjørne

3/12 07: Brev til underviserne på Audiologopædi om kursuskonsulenter og om fagets nutid og fremtid

d. 3/12 2007

Kære undervisere på Audiologopædi,

Som I sikkert godt allerede ved har det givet en række overgangsvanskeligheder at en række vipper på Audiologopædi i løbet af meget kort tid er fratrådt, taget orlov, ramt af langtidssygdom og gået på nedsat tid. Heldigvis har vi stadig en mere end fuldt fungerende Carsten Elbro som har været og stadig vil være yderst nødvendig for mig når jeg som ”studieleder for det hele” skal trænge ind i de audiologopædiske krinkelkroge. Den administrative udfordring ved at drive Audiologopædi er langt mere krævende end forudset. Det er besluttet at ansætte en sekretariatsmedarbejder som specielt skal tage sig af Audiologopædi. Det vil ske ved årsskiftet. Der har endvidere i et stykke tid været ansat en studentermedhjælp, Jonna Nielsen, til at tage sig af praktikkoordinationen. Jonna vil også være ansat i forårssemestret. Disse ekstraordinære foranstaltninger ændrer dog ikke ved at administrationen af Audiologopædi først og fremmest skal ske som ved instituttets andre fag, dvs. gennem instituttets forskellige administrative enheder. Men vi har indset at de mange højt værdsatte eksterne undervisere på faget har en forventning om et serviceniveau i det praktiske omkring undervisningen som kun kan tilgodeses ved at der afsættes ekstra administrativ arbejdskraft – ud over den som andre fag ved instituttet kan trække på.

Fra årsskiftet er Elisabeth Willadsen ansat som adjunkt i børns tale-og sprogvanskeligheder. Hertil kommer at vi i løbet af kort tid agter at slå yderligere 3-4 vip-stillinger op ved Audiologopædi til besættelse d. 1/8 2008. Den administrative styrkelse og flere nye vipper vil give faget et kraftigt skub i den rigtige retning og ikke mindst føre til et mere rimeligt forhold mellem vip-undervisning og dvip-undervisning.

Jeg beklager de vanskeligheder overgangstiden har medført for jer og fagets andre undervisere. En klage fra flere af jer har været behandlet i studienævnet og er nu besvaret af studienævnsformanden. Og der har for ca. en måned siden været holdt et meget levende møde med samtlige studerende hvor fagets øjeblikkelige og fremtidige forhold blev drøftet. Samtidig beder jeg om forståelse for at det vil tage endnu nogen tid før vi kommer op på en helt tilfredsstillende administration af faget. Men nu kan vi tage et skridt i den rigtige retning: at pege på en række personer som først og fremmest skal sørge for den nødvendige koordination mellem de mange lærere som underviser på flere af Audiologopædis kurser. Vi kalder dem kursuskonsulenter.

 

En række interne og eksterne undervisere har vist sig villige til at arbejde som kursuskonsulenter - med ansvar for at koordinere semesterplan for undervisningen og eksamen og med mulighed for med mellemrum at komme med forslag til fordybelseskurser (og undervisere) på kandidatdelen. Desuden kan de bistå ved sjældnere opgaver som fx modifikationer af studieordningen for deres fagelementer. Det drejer sig især om de logopædiske fagelementer, som får hver deres konsulent: dysfasi, afasi, stemmevanskeligheder og stemmedannelse, læbe-ganespalte, stammen, og dysartri. Men det gælder også flerlærerfagene audiologi, kommunikationshandicap og sprogvidenskab I. Spørgsmål om omfang og indhold af eksamen her til vinter, skal så stilles til dem. Hvis kursuskonsulenterne er alvorligt i tvivl, skal de henvende sig til fagkoordinatoren (Carsten Elbro) eller mig. Praktiske spørgsmål om eksamen skal stilles til Lis Lachtane eller Marianne Andersen. 

Jeg ser frem til et godt samarbejde omkring dette.

Venlige hilsner

Klaus

Klaus Kjøller

Studieleder, lektor

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Njalsgade 120, 2300 København S

Tlf. 353 28 316

kkj@hum.ku.dk

www.nordisk.ku.dk

Studielederens hjørne

27/11 07: Andet brev til Instituttets aftagerpanel, fagkoordinatorer og fagkoordinatorsubstitutter, studienævnsmedlemmer og andre interesserede om møde om kandidatordningerne i fremdrift

d. 27/11 07

Kære medlemmer af instituttets aftagerpanel,

Kære fagkoordinatorer og fagkoordinatorsubstitutter,

Kære studienævnsmedlemmer,

Kære andre interesserede som modtager denne mail,

Jeg har hermed den glæde at kunne sende jer følgende forslag til dagsorden.

Tidspunkt

Hvad der sker; lokalet er 22.0.11

16.05

Velkomst ved studienævnsformand Erik Skyum-Nielsen og studieleder Klaus Kjøller (dagens program)

16.15

Korte præsentationer af instituttets 9 eksisterende kandidatordninger ved (en af) den pågældende ordnings fagkoordinatorer eller den vikar som er sendt til mødet. Se eventuelt en kort oversigt over instituttet og dets nyeste studieordninger her. Hver præsentation tager højst 5 minutter (inklusive eventuelle spørgsmål) og har fokus på disse spørgsmål:

  1. Studiets faglige mål
  2. Hvor drager de færdige kandidater hen?
  3. Eventuelle ting i uddannelsen som man allerede nu ved bør forbedres

Det vil være godt hvis præsentationerne også omfatter et A4-ark (højst) til uddeling med nugældende faglige målbeskrivelser, oversigter, henvisninger m.m.

17.00

Kort pause som naturligt leder over i at medlemmer af aftagerpanelet samler sig om den fagkoordinator hvis uddannelse(r) man særligt føler sig som aftager af. Fagkoordinatorerne vil fordele sig inde i auditoriet som således kommer til at rumme 8-9 workshops.

17.30

Hver af de 8-9 workshops fortæller efter tur os alle om deres væsentligste ideer og forslag til forbedring af eksisterende kandidatuddannelser eller eventuelt til helt nye. Hver præsentation tager her højst 3 minutter inklusive eventuelle opklarende spørgsmål fra salen.

18.00

Afrunding og tak for i dag.

Venlige hilsner

Klaus

14/11 07: Første brev til Instituttets aftagerpanel om møde om kandidatordningerne i fremdrift

d. 14/11 2007

Kære medlemmer af instituttets aftagerpanel,

Først vil jeg endnu engang takke jer fordi I er trådt ind i vores aftagerpanel.

Som nævnt på det store introducende møde for alle humaniora-institutternes aftagerpaneler så vil jeg hermed efter aftale med studienævnet og institutlederen indbyde jer til et møde d. 29/11 2007 kl. 16-18 i lokale 22.0.11  (Njalsgade 120, 2300 Kbh. S). Emnet for mødet er bl.a. vores kandidatuddannelser. Instituttet skal senest d. ½ 2008 aflevere forslag til kandidatuddannelser til fakultetet. Vi har i øjeblikket 9 kandidatuddannelser ved instituttet. Se dem eventuelt her. Minimalt skal de eksisterende ordninger tilpasses til de seneste bestemmelser ovenfra. Men man kan jo også tænke sig mere vidtgående ændringer, fx i de eksisterende ordningers faglige mål eller i antallet af og arten af kandidatuddannelser. Til inspiration kan man tænke på at vi netop her i efteråret for første gang underviser efter den nye kandidatuddannelse IT og kognition som trækker på undervisere fra humaniora, samfundsvidenskab og datalogi. Og derfor også henvender sig til studerende fra disse områder.

Jeg forestiller mig bl.a. at vi på mødet kan se på nogle af vores eksisterende kandidatuddannelsers målformuleringer og så med afsæt i dem, diskutere nye forslag fra nogle af vores fagkoordinatorer som er de centrale aktører for arbejdet med kandidatordningerne. Vi skal jo ikke på dette møde gå i detaljer med teknikken, men holde os til mere generelle ting som I eventuelt kunne have nogle inspirerende og perspektiverende meninger om. Meninger og synspunkter som kan påvirke arbejdet med ordningerne frem mod d. ½ 2008.

Vi kan også på mødet drøfte andre overordnede anliggender. Jeg beder venligst om at I sender mig eventuelle indspark hertil. Jeg vil så sørge for at de bliver fordelt inden mødet.

Og hvem er det så du sidder sammen med i vores aftalerpanel? Jeg har vedhæftet listen til orientering.

Da vi agter at bestille lidt at drikke og spise til mødet, beder jeg venligst om at man melder eventuelle afbud til Tine Marie Svensson, tmsvensson@hum.ku.dk .

Venlige hilsner

Klaus

22/10 07: Indkaldelse af undervisningstilbud fra VIP med undervisningsforpligtelse

Til professorer, lektorer, lektorvikarer og adjunkter samt ansatte ph.d.-stipendiater

Kære kollega

Så gælder det forårssemestret 2008.

Du bedes venligst sende dine forslag til ny BA- og OB-undervisning, eller bekræfte din eventuelle fortsættende undervisning fra efterårssemestret.

Forslagene sendes (gerne pr. mail) så de er fremme senest den 31. oktober 2007 kl. 12 hos Tine Marie Svensson, tmsvensson@hum.ku.dk.

Emnebeskrivelse

Forslag til nye overbygningsemner skal ledsages af en emnebeskrivelse.  Emnebeskrivelsen sendes sammen med dine undervisningstilbud.

Emnebeskrivelsen kan besvare følgende spørgsmål:

13.  Hvad er kursets formål?

14.  Hvilke (typer af) materiale skal behandles? Hvilke (typer af) problemer skal behandles? Hvilke (typer af) færdigheder indlæres?

15.  Findes der anbefalelsesværdige introduktioner til kursets emne?

16.  Er der forberedelse til første time?

Når du tilbyder et kursus, bør du kontrollere at institutbiblioteket har de titler som
deltagerne skal bruge. Mangler der nogle, så aflevér en liste med forslag til nyanskaffelser til bibliotekaren/ bogudvalget. Da det kan tage ret lang tid før en bog findes indbunden og dermed tilgængelig for brugerne, bør forslagene afleveres på biblioteket, samtidig med at emnebeskrivelsen afleveres.

Undervisningens omfang

Det forventes, at instituttets fuldtidsansatte professorer, lektorer og lektorvikarer varetager katederundervisning af et omfang på mindst 6-7 ugetimer pr. semester. Adjunkter forventes at have mindst 1 hold på BA eller OB.

Lærere der tilbyder mindre undervisning end dette, må kunne henvise til enten en oparbejdet pulje af afspadseringsberettigede timer eller en ekstraordinær arbejdsbyrde på grund af:

?                         ­deljevfa gnin retknujda relle ere.d.hp ,edneredutselaiceps

6                          noitartsinimda

­                          eslemmødeb gidnykgaf

À                         egilræs )rofneden es( redrybsgninsivrednu

A                          terecuder oines ,bøkirf( tettutitsni dev ditsdjebra).m.m gnindror

Ansatte ph.d.-studerende skal i løbet af deres 3-årige stipendieperiode have tilbud om i alt 821,5 timers betalt arbejde med relevans for deres forskningsprojekt: Typisk vil dette inkludere overbygningskurser inden for projektet. Ph.d.-studerende her ved instituttet forventes i løbet af deres periode at tilbyde mindst to 1-semesters forløb. Kurserne foreslås efter samråd med vejlederen.

Særlige undervisningsbyrder

Særlige undervisningsbyrder kan være afholdelse af seminarer og konferencer med åben adgang for studerende, omfattende opgaveretning i forbindelse med færdighedsdiscipliner, forlænget semester.

Lærere der planlægger en ekstraor­dinær stor arbejdsbyrde i forbindelse med så­danne opgaver, skal have det godkendt på forhånd. Kun hvis sådanne byrder er god­kendt i arbejdsplanen for næste semester, kan man være sikker på at få arbejdet godskrevet på selvangivelsen som undervisning.

Timernes placering

BA-uddannelsens omfattende tilvalgsmuligheder, stadig flere studiemønstre og færre lokaler til vores rådighed gør det desværre ikke muligt at efterkomme faste læreres individuelt begrundede ønsker om undervisningstider. Men vi beder dig venligst oplyse hvilke andre kurser/ emner din undervisning helst skal undgå tidsmæssig overlapning med.

Lektionskatalog

Lektionskataloget vil være tilgængeligt på nettet hurtigst muligt. Vores mål er at skemaet for forårssemestret skal være klar på SIS inden jul.

Forskningssemester og afspadsering

Lærere der ønsker afspadsering eller forskningssemester foråret 2008, må aflevere skriftlig ansøgning herom senest samtidig med at du indgiver dine undervisningstilbud. Ansøgningen om forskningssemester skal indeholde en redegørelse for det forskningsprojekt af hensyn til hvilket forskningssemester ønskes.

Afspadsering kan kun forventes bevilget hvis man kan henvise til en overarbejdspukkel der ligger markant over hvad lærerkorpset i gennemsnit har præsteret af arbejde.

Desværre ingen tilbagemeldingsskemaer med denne gang

På grund af utilstrækkelig arbejdskraft i sekretariatet i øjeblikket bliver der desværre ikke som sædvanlig sendt skemaer med dette brev som kan bruges når du melder tilbage. Jeg håber at det alligevel vil være muligt for alle at melde klart og rettidigt tilbage, så vi i god tid kan få forårsskemaet på plads.

Med venlig hilsen

Klaus Kjøller

Studieleder

24/9 07: 5 måneder på jobbet: Statusbrev til alle ansatte af alle kategorier

Kære kolleger af alle arter

Den 24/9 er det fem måneder siden jeg blev jeres studieleder. Det er svært for mig at fatte at det allerede er fem måneder siden. Tiden er gået hurtigt. Det skyldes at der har været mange udfordringer. Jeg har lært meget hver dag. Og det gør jeg stadig. Jobbet er udfordrende og spændende. Jeg arbejder sammen med mennesker som jeg holder af og respekterer. Faktisk har jeg kun i få øjeblikke på jobbet fortrudt at jeg – hinsides al fornuft – accepterede at udskifte mit forholdsvis komfortable lektorliv med det rablende liv som karrieresøgende studieleder. Kun min blufærdighed forhindrer mig i at fortælle at jeg faktisk stod til et ordinært forskningssemester her i efteråret 2007.

Men det er også nødvendigt at jeg og alle andre bliver ved med at lære. Instituttet og vores uddannelser skal blive bedre hele tiden.

Desværre kan jeg ikke prale med større triumfer i mine første fem måneder. Udfordringen har mest bestået i at slukke brande og undgå at lave fejl der ville skabe nye brande.

Forbigående fejl

Vi ved vist næsten alle hvad det bl.a. er vi skal blive bedre til.

En række fejl og mindre heldige forløb er det forholdsvis let at undgå i fremtiden. Det er dem der skyldes at vi kom alt for sent i gang med at planlægge efterårssemestret, fx

·         eksterne lektorer der blev ansat for sent i forhold til planlægning af semestret, bl.a. bestilling af kompendier.

·         vipper som skulle bedømme eksterne lektor-ansøgere i ferieperioden.

·         skemaet der var for sent tilgængeligt i SIS.

Disse fejl – og de underfejl der fulgte af dem – forebygges ved at vi begynder planlægningsprocessen af næste semester i god tid. Det er en proces der starter med indsamling af selvangivelsesoplysninger fra vipperne. Det vil allerede ske i de nærmeste dage. Min målsætning er at denne tidlige start på planlægningen vil betyde at både skema og eventuelle nye ekstern lektor-ansættelser kan være på plads inden juleferien.

Udfordringer af kronisk art

Andre fejl og uhensigtsmæssigheder skyldes en kombination af endnu ikke helt optimal organisation af instituttet og en bureaukratisk blitzkrig som vi er en del af. Den nye ledelsesform på universitetet har skabt ledere som er topstyrede. Jeg er selv en af dem, for det er jo Finn der styrer mig. Den nye styringsform indebærer ekstremt mange møder og medfølgende dokumentstorme fordi kravet om at udvise ledelse bl.a. indebærer en betydelig kvantitativ øgning af den formelle, officielle kommunikation.

I organisationsteorien skelner man ofte mellem skueværdier (den officielle selvforståelse) og grundlæggende antagelser (de reelle værdier som lever blandt de ansatte). En ny styrket ledelse med ambition om at udvise initiativ og at forandre organisationen vil have lettest ved at intensivere skueværdiaktiviteterne, herunder afholdelse af møder, debatter, kick-off arrangementer, indførelse af målbeskrivelser og kontrakter – og de medfølgende rapporter. Også eksterne pr-kampagner og flotte pjecer er iøjnefaldende skueværdiaktiviteter. Håbet er at det i længden også vil smitte af på de grundlæggende antagelser som jo i virkeligheden driver universitetsfolket.

Omkostningerne ved denne betydelige intensivering på skueværdiniveauet er et øget arbejdspres for alle. Det gør det vanskeligt at overkomme de daglige, nødvendige gøremål som jo stadigvæk skal passes. Dette fører let til kvalitetsforringelse af de jordnære ydelser og dermed til utilfredhed blandt personalet – både de tapper som synes de aldrig kan nå det de skal, og de vipper og dvipper som mærker en forringet service på de helt nære ting og et større pres for at levere forskningsadministrative rapporter, projektansøgninger og lignende.

I begyndelsen af min ansættelse som studieleder troede jeg at at situationen var forbigående. Et individuelt vilkår som skyldtes at jeg var ny på jobbet. Og at det ville lette så snart efterårssemestret var på plads. Men nu ved jeg at det nærmest vanvittige arbejdspres i alle organer og på alle nøglepersoner er en logisk følge af den nye ledelsesform.

Instituttets kommunikation

Dette stiller selvsagt ekstreme krav til vores organisation om effektivitet og samarbejde. Det stiller bl.a. store krav om klar og enkel kommunikation. Som ekspert i kommunikation og organisation har det dagligt især plaget mig at opleve de betydelige mangler der er i den elementære kommunikation på instituttet. Og at det var svært at se hvordan der skulle blive tid til at rette det. Mens institutlederens nyhedsbreve er blevet udsendt med jævne mellemrum – og har gjort god fyldest – så har vi i instituttets kommunikationsgruppe – institutlederen, mig, Helle Johansson, Lise Jeremiassen og Karsten Schrøder – holdt møder og lagt planer for en række andre initiativer. Og nu er et af børnene så blevet født i fredags: nyhedsbrevet INSSnyt som skal komme hver fjortende dag. Det har glædet mig at se det, selv om jeg kendte det i forvejen. Det skyldes bl.a. at det er tegn på at det går fremad med kommunikationen.

Men vi mangler stadig en del. Bl.a. trænger instituttets netsted til en kraftig og derfor også ret tidskrævende revision. Der er også et klart behov for en samlet bedre profilering i offentligheden og i relevante universitære fora. Derfor vil vi om kort tid opslå et par étårige kommunikative studentermedhjælpsstillinger. Én især til netstedet og én til den eksterne kommunikation, herunder markedsføring af vores studieordninger, især de nye som henvender sig også til studerende ved andre fakulteter. Heldigvis uddanner vi på instituttet lige netop den slags folk som vi i øjeblikket selv kan have god gavn af i vores institutkommunikation.

Kommunikation er jo ikke bare noget man klistrer på til sidst. Det er i kommunikationen instituttet får den stemme hvori dets identitet ligger. Den stemme som bærer vores virkelighedsopfattelse. Så enkelt er det. Hvis vi ikke har en stemme som samler os, er vi i lommen på alle dem omkring os der vil have os til at spille biroller i deres eget drama. Vi skal være foran begivenhederne og så vidt muligt selv sætte vores dagsorden. Ellers gør andre det.

Institutkontrakten: Studielederens personlige resultatmål (målsituation 31/11 2012):

Vi er i disse dag ved at lægge sidste hånd på institutkontrakten, dvs. de løfter som vi vil indgå med fakultet og videre op i systemet. Kunsten er at love tilpas, dvs så meget at vi enten kan holde løfterne eller forklare hvorfor det desværre alligevel ikke var muligt at holde løfterne helt. I den forbindelse har jeg bl.a. lovet mig selv at kæmpe for disse ting som altså er mine egne personlige kontraktmålsætninger:

Venlige hilsner

Klaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/8 07: Brev til alle undervisere ved instituttet ved semesterstart efterår 2007 (med opdaterede efterskrifter)

Den 31. august 2007

 

Kære underviser ved instituttet!

Velkommen til et nyt semester ved instituttet.

 Brevet blev lidt langt, så her er brevets overskrifter som kan beklikkes:

Den nye undervisningsportal, Absalon 1

Præsenslister 2

Evaluering 2

Ny frist for aflevering af fri skriftlige hjemmeopgaver 2

Nu har vi så hele 3 specialeskrivningsprocesordninger 2

Studielederens hjørne 3

 

Efterårets første undervisningsdag er onsdag d. 5. september. Skemaet fremgår som sædvanligt af SIS. Jeg beder jer venligst kontrollere at oplysningerne om jeres  kurser på SIS svarer til de oplysninger I har givet til sekretariatet. Angående tidspunkter for undervisningen vil jeg godt generelt takke for den forståelse I har udvist for at det er nødvendigt også at benytte tidspunkter tidligt og sent på dagen. Der er grund til at takke skemalægger Benedikte for hendes store indsats med at få det hele på plads.

Den nye undervisningsportal, Absalon

Meget, heldigvis det meste, i efterårssemestret 2007 er som det før har været. Naturligvis forsker alle intensivt og udvikler samtidig undervisningen så den hele tiden lever op til det ypperste. Men de administrative rammer ligger nogenlunde fast. Og så alligevel ikke. Jeg tror at næsten alle efterhånden kender – og mange også har brugt – Undervisningsportalen, UVP. Men det er så en af de ting som overordnede organer nu har taget fra os og som altså ikke kan benyttes i det nye semester. Men fortvivl ikke, for vi har fået en erstatning. Den hedder Absalon. Det er et fælles universitetsprojekt med Absalon i modsætning til UVP som var et særligt pilotprojekt på vores fakultet.

Adgang til Absalon får du gennem Punkt.ku (www.punkt.ku.dk). For at komme ind på Punkt.ku har du – ud over dit personnummer – brug for den fircifrede talkode som du fik sammen med dit identitetskort til Københavns Universitet. Når du er inde på Punkt.ku finder du menupunktet Absalon ude i venstre menu (langt nede). Alle undervisere forventes at benytte Absalon aktivt i deres undervisning. Herfra kan man bl.a. sende mails til hele holdet, lægge filer op og hente dem ned, og meget andet. Læs eventuelt kort om Absalon her.

Dit kursus (-er) skulle være lagt op på Absalon. Og de studerende kan så tilmelde sig. Hvis du ikke kan finde dit kursus, så skal du henvende dig til den studentermedhjælp som fakultetet har ansat til at sørge for dette arbejde. Hun hedder Nynke Genee med mailadressen genee@hum.ku.dk. Jeg beder om tålmodighed og overbærenhed angående Absalon. Der vil uvægerligt være en masse knas med det her i begyndelsen. Men det er kommet for at blive (i hvert fald i dette rektorats tid).

Præsenslister

Gang på gang er vi ude for at studerende har brug for at kunne dokumentere hvor meget de har deltaget i et givet kursus. Forleden kom en studerende som nu ville fortsætte med at tage halvdelen af en kursus som hun havde taget første halvdel af for nogle år siden som aktiv studerende. Det er jo ikke så godt at jeg bare sidder i min stol og siger mæh når jeg kommer ud for sådan noget. Jeg er jo nødt til at kende sandheden. Hertil kommer at præsensgraden/ aktivitetsgraden indgår som en faktor ved mange af vores eksamensformer. Med andre ord: Vi er nødt til helt generelt at føre præsenslister. Enhver underviser har pligt til for hver undervisningsgang som minimum at kunne dokumentere om en deltager har været tilstede eller ikke har været tilstede. Ved kursets afslutning skal der til studienævnssekretæren – samtidig med slutevalueringen af kurset, se nedenfor – afleveres en samlet liste over deltagerne med angivelse af hvor mange gange hver enkelt har været tilstede. Underviseren skal underskrive den. Denne liste opbevares på instituttet og er vores dokumentation.

 

Efterskrift (d. 9/9 07)

På studienævnsmødet d. 5/9 udspandt der sig en diskussion om dette punkt med præsenslister som jeg ikke havde indtryk af var kontroversielt. Man enedes om at det kun er på kurser hvor det er eksamensmæssigt relevant at der skal føres præsenslister. Fx fremgik det efter hvad de faglige repræsentanter sagde, at det hverken på Lingvistik eller på Sprogpsykologi er relevant fordi der i disse fags studieordninger intetsteds opereres med pensumreduktion hvis eksaminender har været aktivt deltagende på et kursus. Heller ikke overalt på Dansk grundfag er det eksamensmæssigt relevant om eksaminander har eller ikke har deltaget aktivt i et givet kursus. Derimod er det overalt på Dansk kandidatuddannelse relevant fordi man på ethvert kandidatkursus her har muligheden af at vælge den fri skriftlige hjemmeopgave som eksamensform. Og her skal man skrive en studierapport med udvidet pensum hvis man ikke kan dokumentere at man aktivt har fulgt det kursus som har fulgt frem til eksamen.

Efterskrift d. 5/12: Aktivitetsbevis

På et af studienævnsmøderne i november tiltrådte Nævnet studielederens forslag om at indføre et såkaldt Aktivitetsbevis. Ideen med dette er at det er den studerende der selv skal sørge for at skaffe sig dokumentation af at have fulgt et kursus aktivt. Hermed afskaffes kravet om at læreren ved kursets afslutning til administrationen afleverer en samlet præsensliste som tydeligt angiver hvor meget de enkelte deltagere har deltaget på kurset.

Læs om Aktivitetsbeviset her. Og se samtidig hvordan det ser ud.

 

 

Evaluering

Vi skal evaluere undervisningen løbende. Studienævnet ønsker at der på hvert hold holdes både en midt- og en slutevaluering. Vi har på faget allerede i flere år haft en procedure for evalueringer. Studienævnet vil på sit møde d. 5/9 nærmere fastlægge hvordan evalueringerne skal foregå, bl.a. under hensyn til tidsforbruget. I vil  høre nærmere snarest muligt.

 

Efterskrift (d. 9/9 07)

Denne lovede fastsættelse af evalueringsprocessen i efterårssemestret skete desværre ikke på mødet. Det må vi så vende tilbage til på næste møde d. 26/9 (håber jeg).

 

Ny frist for aflevering af fri skriftlige hjemmeopgaver

På det seneste studieledermøde i fredags blev det kundgjort at afleveringsfristen for fri skriftlige hjemmeopgaver til vintereksamen 2007-8 bliver mandag d. 17. dec. Den fremrykkede frist skyldes at der skal være mulighed for at dumpere eller sygemeldte kan gå op til reeksamination inden forårssemestret 2008 begynder.

 

Efterskrift (d. 9/9 07):

Det er senere dæmret for mig at det endnu ikke er afklaret om fristen bliver den 17/12 07 eller den 2/1 2008.

Efterskrift (d. 7/11 07):

Studienævnet har i dag besluttet at seneste frist for aflevering af frie skriftlige hjemmeopgaver som skal bedømmes ved vintereksamen 2007-8, er d. 2/1 2007.

 

Nu har vi så hele 3 specialeskrivningsprocesordninger

Her d. 1/9 har vi så fået endnu en version af specialeskrivningsproceduren. Efter d. 1/9 er der ikke  mere nogen mulighed for en såkaldt ”2. specialekontrakt”. Når en studerende nu underskriver en kontrakt, så melder man sig samtidig til en eksamen (aflevering) 26 uger senere.

Ordningen med den ”2. specialekontrakt” fik lov at løbe fra d. 1/5 til d. 1/9. Jeg vil godt her helt personligt udtrykke et varmt ønske om at den seneste ordning må vare længere – af rent administrative grunde.

Du kan læse mere om de nye specialeregler på http://www1.hum.ku.dk/vejledning/studieinfo under 'Specialer' eller kontakte studievejledningen Humaniora på tlf. 35 32 80 43 eller e-mail: studievejledningen@hum.ku.dk.

Studielederens hjørne

Jeg har, lidt som et eksperiment, lavet en meget koncentreret oversigt over ofte stillede spørgsmål og over instituttets forskellige afdelinger og studier. Den hedder Studielederens hjørne. Hvis du har problemer (med at finde rundt) eller ikke kan finde nogle oplysninger på instituttets officielle, udadvendte hjemmeside, så prøv Studielederens hjørne. Jeg har som nyansat (studieleder) brugt meget tid på at finde ud af hvad der egentlig foregår rundt omkring. I den forbindelse har det været naturligt for mig at lave denne ultrakoncentrerede oversigt og genvej til instituttets verden. Find den her >>.

 Venlige hilsner og endnu engang velkommen til semestret.

 Klaus

********************

Klaus Kjøller

studieleder, lektor

 

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab/

Department of Nordic Studies and Linguistics

Københavns Universitet Amager, Njalsgade 120, DK-2300 København S, Danmark

Studielederkontor: 22.2.45 (bygning 22, 2.sal, lokale 45).

 

Instituttets web: http://www.nordisk.ku.dk

Min lektorale web: http://staff.hum.ku.dk/kkj

Sproglig rådgivning: http://www.nordisk.hum.ku.dk/sprogligraadgivning

 

Telefoner: instituttets ekspedition dagligt 9-15.30: (+45)353 28 311

direkte til studielederen: (+45)353 28 316

privat: mobil (+45) 20 74 34 12, fax +(45) 48 17 57 49

**************************************

 

24/8 07: Brev til alle eksterne lektorer ved instituttet ved semesterstart efterår 2007

 

 

Den 24. august 2007

 

Kære eksterne lektorer ved instituttet!

Velkommen til et nyt semester ved instituttet.

[overskrifterne er sat ind i forbindelse med offentliggørelse her på netstedet]

Alle eksterne lektorer på instituttet har nu fået eller vil i den nærmeste fremtid få timeblanket for næste semester. Dem der er nyansatte, har endvidere fået eller vil i den nærmeste fremtid få ansættelsesbrev og de fagkyndige bedømmelser af dem.   

Delekontor, kopieringsadgang, identitetskort til KU, Punkt.ku og Absalon

Enhver ekstern lektor har ret til et delekontor på instituttet. Typisk er der 4 på hvert kontor. Tildeling af kontor (postkasse) samt udlevering af nøgler sørger Helle Johansson for, lokale 22.2.55, hellej@hum.ku.dk.  Du vil  ligeledes få tildelt en kopikode til instituttets kopimaskiner, som du finder på 3., 4. og 5. sal. Personalekontoret sørger for at du får et identitetskort til KU og en personlig kode (bliver sendt til privatadressen), som gør det muligt for dig at komme på instituttet uden for almindelig åbningstid. Og for at benytte universitetets intranet, Punkt.ku (www.punkt.ku.dk) som igen skaffer dig adgang til undervisningsportalen Absalon. Alle undervisere forventes at benytte Absalon aktivt i deres undervisning. Herfra kan man bl.a. sende mails til hele holdet, lægge filer op og hente dem ned, og meget andet. Læs eventuelt kort om Absalon her Ved oprettelse af brugerkonto udfyldes og indsendes denne blanket til IT-service, bygning 25, 2. sal, og du vil herefter via instituttet modtage et brev med adgangskode og password.

Udbetaling af løn

Lønudbetaling sker hver måned bagud med 1/5 af det beløb som står på din timeblanket. Timelønnen fremgår af dit ansættelsesbrev. Alle nyansatte  bedes udfylde det løn-skema i pdf-format som er vedhæftet denne mail, og returnere det til Personale og Jura. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Diana Koch,  lokale 22.2.46, dkoch@hum.ku.dk, som tager sig af det praktiske omkring lønudbetaling.

I vil altså følgelig få udbetalt løn for undervisning og vejledning i 5 lige store portioner i efterårsmånederne og januar 2008. I januar 2008 vil I så desuden også få udbetalt løn for faktisk afholdte eksaminer.

Det er i høj grad den trængte økonomi og erfaringer med det administrativt mindre hensigtsmæssige i at udbetale beløb for eksaminer som endnu ikke er holdt, som har fået os til først at udbetale penge for eksaminer efter de faktisk er afholdt.

 

Tilføjet d. 23/9 07, og revideret d. 9/11 07: Løn for opgaverettelser

I visse studieordninger opereres der med et (minimalt) antal stillede opgaver i et givent undervisningsforløb. Og der findes ved fagene nogle normer for dette, normer, som enten kan være nedskrevne eller underforståede. Alle instituttets arbejdsnormer er i øjeblikket under revision, men i indeværende semester kører normerne omkring opgaverettelser efter de normer som hidtil har gjaldt: Opgaverettetiden skrives på timeblanketten med det minimale opgavetal som studieordningen opererer med og med et antal som svarer til administrationens viden om eller kvalificerede skøn over hvor mange faktiske deltagere der er på holdet. Efterfølgende kan der så på underviserens initiativ ske en regulering i opadgående retning i antallet af faktisk rettede opgavebesvarelser ved at underviseren indleverer en timeblanket med en angivelse af antallet af de faktisk rettede opgaver som overstiger det antal man har fået forudbetaling for. Der kan derimod ikke – uden aftale med studielederen – ske en øgning af antallet af stillede opgaver.

 

 

Kompendier fremfor kopimaskiner

Økonomien indebærer også at man helst skal undgå at kopiere eller udskrive mange sider på instituttets kopimaskiner. I stedet opfordres alle til at mangfoldiggøre materiale til undervisningen gennem Kompendieudsalg Humaniora. Kompendier som skulle være klar til semesterstart, skulle have været indleveret senest d. 10. august. Dem af jer som først på det seneste er blevet ansat, har jo ikke haft mulighed for at holde denne frist. Vi beder jer hurtigst muligt indlevere eventuelt undervisningsmateriale som skal mangfoldiggøres, til kompendieudsalget. Når I så får oplyst hvornår det kan ligge færdigt, så ved I også nogenlunde hvor meget I er nødt til at kopiere på instituttets kopimaskiner indtil I kan gå over til at bruge kompendiet. Vi henstiller til at man så vidt muligt planlægger undervisningen så der er mindst muligt behov for at kopiere store mængder til de studerende.

Første undervisningsdag

Efterårets første undervisningsdag er onsdag d. 5. september.

En nydannelse: deltidslærerpanelet

Vores nye institutleder her fra 2007, Finn Hauberg Mortensen, har som et af sine mange initiativer dannet et deltidslærerpanel. Formålet er bl.a. at sikre at deltidslærernes stemme høres tilstrækkeligt klart af ledelsen. Jeres repræsentant i deltidslærerpanelet er Carsten Hansen, carsten@lexitext.dk, som er ekstern lektor i Dansk sprog. Ud over Carsten og institutlederen sidder også jeg i deltidslærerpanelet. Panelet mødes to gange i semestret. Der har været holdt et møde i slutningen af juni. Referatet skulle I have modtaget allerede, men jeg vedhæfter det for en sikkerheds skyld også dette brev (pdf-fil).

Velkomstarrangement

Alle eksterne lektorer indbydes til et kort velkomstarrangement tirsdag d. 4. september kl. 11-12 på instituttets administrationsgang på etage 22.2. Her vil man ud over at se lokaliteterne også kunne hilse på de administrative medarbejdere og på mig.

Studielederens hjørne

Jeg har, lidt som et eksperiment, lavet en meget koncentreret oversigt over ofte stillede spørgsmål og over instituttets forskellige afdelinger og studier. Den hedder Studielederens hjørne. Hvis du har problemer (med at finde rundt) eller ikke kan finde nogle oplysninger på instituttets officielle, udadvendte hjemmeside, så prøv Studielederens hjørne. Jeg har som nyansat (studieleder) brugt meget tid på at finde ud af hvad der egentlig foregår rundt omkring. I den forbindelse har det været naturligt for mig at lave denne ultrakoncentrerede oversigt og genvej til instituttets verden. Find den her >>.

 Venlige hilsner og endnu engang velkommen til semestret.

 Klaus

********************

Klaus Kjøller

studieleder, lektor

 

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab/

Department of Nordic Studies and Linguistics

Københavns Universitet Amager, Njalsgade 120, DK-2300 København S, Danmark

Studielederkontor: 22.2.45 (bygning 22, 2.sal, lokale 45).

 

Instituttets web: http://www.nordisk.ku.dk

Min lektorale web: http://staff.hum.ku.dk/kkj

Sproglig rådgivning: http://www.nordisk.hum.ku.dk/sprogligraadgivning

 

Telefoner: instituttets ekspedition dagligt 9-15.30: (+45)353 28 311

direkte til studielederen: (+45)353 28 316

privat: mobil (+45) 20 74 34 12, fax +(45) 48 17 57 49

**************************************

2/6 07: Forord til ruspjece for Danskstuderende 2007

Velkommen til Dansk

Af studieleder Klaus Kjøller

Danskfaget er en broget, men velordnet butik med varer af høj kvalitet. De to første år ligger ret fast. Du går på et hold og har de forskelllige fag sammen med de samme medstuderende. Ideen er bl.a., at du herved kan kombinere det faglige studium med stærke netværksforbindelser til dine medstuderende. Men efter to år folder BA-studiet sig ud i en masse valgmuligheder. Du skriver her din BA-projektopgave under vejledning i et emne, du selv har valgt. Samtidig kan du vælge nogle tilvalg eller sidefag.

Og efter BA-studiets tre år kan du fortsætte med to år på kandidatuddannelsen. Her øges dine valgmuligheder yderligere.

Du er kort sagt nødt til at finde din egen vej gennem studiet frem til kandidateksamen.

Men du er aldrig alene. Vi gør hvad vi kan for at sørge for, at du kender mulighederne, og at du bliver støttet undervejs. Fx allerede med en pjece som denne og et stort antal engagerede, erfarne studerende, såkaldte tutorer, som tager hånd om dig fra første færd. Og det er ikke her og nu, du skal vælge. Du har allerede valgt Danskstudiet. Det valg kan du bygge dine næste to år på – samtidig med, at du af og til kigger fremad til tiden efter de første to år.

Jeg tror, at det er godt helt fra begyndelsen at være klar over, at din vej gennem studiet også i høj grad bliver en vej frem til en individuel, professionel identitet. De mange muligheder for at vælge en faglig profil tvinger dig til en række væsentlige eksistentielle erkendelser undervejs i dit studium. Foretrækker du fx at arbejde som offentligt ansat underviser i Dansk på en ungdomsuddannelse eller et seminarium? Eller som kommunikationsrådgiver i en privat virksomhed eller et pr-bureau? For nu bare at tage to meget forskellige eksistensformer, som en kandidateksamen i Dansk kan føre til. Men det er kun to af de mange muligheder, som du har. Og – hvem ved – måske vælger du at kombinere dig frem til en faglig profil, som ingen før dig har valgt.

Som studieleder er det bl.a. min opgave at sørge for, at du får en god undervisning, og at administrationen yder en god service. Det er en løbende proces at sørge for, at du får de bedst tænkelige vilkår for at få nogle lærerige, udfordrende, udviklende og også gerne sjove år her på studiet. Og her har du jo også en hel del at skulle have sagt – bl.a. gennem undervisningsevalueringer og ved at bakke op om de tre studenterrepræsentanter fra Dansk i studienævnet. 

Så velkommen! Du er begyndt med et virkelig godt valg, nemlig Dansk.


24/5 07: Til studerende på 2. årgang: om bacheloropgaven: kontrakt med vejleder, aflevering m.m.

24. maj 2007

Til studerende som er begyndt på grundfag under Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab i efteråret 2005, og som derfor  ifølge studieplanen skal skrive bachelorprojektopgave i efterårssemestret 2007 og have den bedømt ved vintereksamen 2007-8: 

Hvis du ikke tilhører ovennævnte gruppe studerende, beder jeg dig venligst om at se bort fra dettte brev. Det har desværre ikke været teknisk muligt at målrette brevet mere præcist.

Nogle af jer har tidligere modtaget et brev om bachelorprojektopgaven. Det har givet anledning til en klage fra et stort antal af danskstuderende. Denne klage er blevet hastebehandlet. Det korte af det lange er at de konkrete klagepunkter imødekommes. Jeg skal på danskfagets vegne beklage situationen omkring starten på arbejdet med jeres bacheloropgave.

Men sket er sket. Lad os komme videre – på en måde som mest muligt giver jer de bedste muligheder for at skrive en god opgave og få den afleveret til tiden.

Få en aftale (en kontrakt) med en vejleder nu

Jeg vil opfordre alle 4.semesterstuderende på BA til at I snarest muligt får en klar aftale med en af de undervisere I har haft på jeres bachelorstudium. Uanset hvilken stillingskategori underviseren tilhører. I er selvfølgelig også velkommen til i øvrigt at vælge en vejleder blandt instituttets faste videnskabelige personale – også selv om I ikke har haft vedkommende som underviser på BA. Aftalen fx foreligge i form af en e-mail hvor vejlederen bekræfter at ville og kunne vejlede opgaveskrivningen. Det er væsentligt for mig at hver af jer så vidt muligt får den vejleder som han eller hun helst vil have. Og at I snarest muligt får klarhed over at I kan være sikre på at få den vejleder.

23/9 07: Præcisering af udtrykket ’kontrakt’

Der tales i studieordningen om at den studerende indgår en kontrakt om ba-opgaven. Når du fx har en e-mail-bekræftelse fra din ønskede vejleder om at vedkommende er villig til at vejlede og bedømme, og når der er sendt en kopi af din vejleders e-mail-bekræftelse til Benedikte Møller eller – efter d. 1/10 – til Tine Marie Svensson, så foreligger der samtidig en sådan kontrakt. Der skal ikke udfyldes en papirskontrakt, som der fx skal når du på kandidatuddannelsen skal skrive speciale.

Jeg vil understrege at det, at vælge vejleder nu, er et råd og et tilbud, ikke en pligt. Formelt set kan man vente til man melder sig til eksamen i oktober 2007 med bindende at vælge eksaminator (= vejleder) og emne, herunder problemformulering. Men vent ikke. Find din vejleder snarest muligt – og afklar med vejlederen snarest muligt en foreløbig problemformulering, eller i det mindste emnet for opgaven.

Skift af vejleder

Skift af vejleder eller emne er selvfølgelig formelt set muligt frem til eksamenstilmeldingen.

 

Venlige hilsner

 

 

Klaus Kjøller

studieleder

 

Kopi til

Studienævnets lærerrepræsentanter

Institutlederen

Carsten Elbro

 

Øverst i dokumentet