Først lagt op 15-11-2021; senest opdateret 29-11-2021 12:07

 

Af John Chr. Jørgensen

Indhold

Cirkus brænder 1

Den store brand. 1

Det nationale. 1

Byens forlystelsesliv. 1

Udstillingen i 1888. 1

Syrligt eftermæle. 1

 

 

Det kræver takt og teknisk dygtighed at skrive kulturhistorie, som er båret af personlige erindringer. Forfatteren løber en risiko for at overspille sin egen rolle. Hvordan undgår han, at den skildrede tid tager farve af hans eget udviklingstrin? Var 1880’erne virkelig glade, eller var det bare hans ungdomsdage, der var det?

 

 

Cirkus brænder

 

Den stilsikre Carl Muusmann begynder sin beretning om Firsernes glade København i den subjektive oplevelse af en skelsættende kulturel begivenhed:

 

Lørdag den 7ende Marts 1914 om Morgenen Klokken et Kvarter over 6, medens jeg endnu laa i min blideste Søvn, blev jeg pludselig vækket. Døren til mit Soveværelse blev revet op og en kvindelig Stemme raabte alarmerende:

  - Cirkus brænder!

Saa blev Døren hastig lukket i igen.

 

Det er ikke et barn, der bliver vækket, men “en gammel Artikelforfatter,” for hvem det ikke “sømmede sig” at ligge i sengen og “snue”, når cirkus brændte. Det patinerede sprog vidner om artikelskriverens rødder i fortiden.

 

Carl Muusmann (1863-1936) havde siden 1884 været journalist i København med underholdningsstoffet som særligt område. Betydningen af dette stof var dengang - i tiden før radio og tv - så stor, at der fandtes journalister, som udelukkende havde til opgave at varetage dækningen af Tivoli!

 

 

Den store brand

 

Det var branden i cirkusbygningen i Jernbanegade og derefter den store brand i Europa - en metafor for 1. Verdenskrig - der gav Muusmann ideen til at fortælle kulturhistorie, byhistorie, forlystelseshistorie, og at gøre det gennem cirkushistorien, som han selv har oplevet den siden barndomsårene i Roskilde omkring 1870.

 

 

Det nationale

 

Carl Muusmanns far var adjunkt, før 1864 ved Domskolen i Slesvig, efter krigen ved Katedralskolen i Roskilde. Familien regnede sig til “de fordrevne Sønderjyder”. Drengens første cirkusoplevelser blev tolket ind i hans begreber om nationalitet. En tysk cirkusdirektør knækkede en pisk på ryggen af en smuk linedanserinde. Senere kom et fransk cirkus med en underskøn beriderske. Cirkus repræsenterede det fremmede eksotiske og det farlige erotiske.

 

 

Byens forlystelsesliv

 

Firsernes glade København handler om byens

forlystelsesliv i den periode, hvor Muusmann blev student (1882) og begyndte at studere jura og sadlede om til et morsommere liv med journalistikken i den konservative presse, Avisen (1884-96), Vort Land (1896-1919) og derefter Nationaltidende. Som københavnerjournalist skulle han rapportere fra indvielser, premierer, gæstespil etc. og tegne portrætter af de drivende kræfter bag byens udvikling på disse felter.

 

I bogen, som er nyskrevet, og ikke et artikeloptryk, portrætterer han byggematadoren Hans “Hellig” Hansen, som ved spekulation i boligbyggeri skaffede penge til opførelse af et teater (“Dagmar”) og et forlystelsesetablissement (“National”). Muusmann forsvarer “Hellig” Hansen mod beskyldninger om at tilklistre sine bygninger med prangende “Stuk”. Muusmanns kritik retter sig imod Herman Bangs billeder af byen i romanen af samme navn:

 

Det er rigtigt, at Hellig Hansen i vid Udstrækning benyttede det dengang ogsaa nye Stukkaturarbejde til indvendig Dekoration, men i øvrigt var hans Bygninger saa solide og hans Anvendelse af alle slags Materialer saa flot, at man ikke kan betegne dem som klaskede op blot for Facadens Skyld; og det er jo det, der skal ligge i Ordet “Stuk”, samtidig med at det skal symbolisere hele Tiden.

(om romanen, tiden og stilen, se Olav Harsløf (red.):    Omkring Stuk, 1977)

 

Muusmann udlægger og korrigerer Bang. Tonen er autoritativ og formen tilstræbt objektiv. Muusmann hører ikke til det moderne gennembruds folk, men han polemiserer ikke direkte mod dem. Han konstaterer blot, at 1880’erne var “det organiserede Foreningslivs, de store Møders, de bevægende Generalforsamlingers, de mandstærke Demonstrationers, de opfanatiserede Valgs og de politiske Festers, Udflugters og Ballers Tid.”

 

Carl Muusmann er ikke glad for disse tendenser til politisering af ungdommen og forlystelseslivet. Unge agitatorer som Georg Brandes og Viggo Hørup havde for let spil. Valgmulighederne tangerede det enfoldige: “Leve Estrup" - “Ned med Estrup”.  

 

Muusmann hældede mere til de fælles oplevelser. Beretninger om cirkusformer og cirkusfamilier binder bogen sammen. Det er hver for sig dramatiske historier om familiekonflikter, succes og fiasko. Men fremstillingen har også brug for en dynamisk faktor, noget der kan skabe forventninger hos læseren.

 

 

Udstillingen i 1888

 

Som den drevne fortæller Carl Muusmann er, bygger han forventningerne op til 1880’ernes mest spektakulære begivenhed: den store udstilling i København i 1888. Han foregriber den flere gange, og da han endelig kommer til selve udstillingen, forhaler han vejen til udgangen ved at indlægge kapitler, som også kunne have været placeret andetsteds.

 

Da udstillingen lukker, er han moden til at rejse til Paris, som skulle være udstillingsby i 1889. Han medgiver, at det kan virke mærkeligt med et kapitel om Paris i en bog om København, men han var ikke den eneste dansker, der rejste derned, forklarer han. Man smiler ad den argumentation. Muusmann charmerer sig gennem fremstillingen. Han underspiller hellere end overspiller. Hans rolle er iagttagerens. Han er ikke aktivist, men journalist af den gamle skole.

 

Muusmanns begreb om underholdning er meget bredt. Det omfatter også tidens dueller efter æreskrænkelser, som for de implicerede må have været ulykkelige begivenheder. På samme måde havde de cirkusbedrifter, som Muusmann beskriver, en bagside i form af benhård disciplin og fatale ulykker. Eller som Muusmann stilfærdigt formulerer det på bogens sidste sider:

 

En og anden Læser vil maaske mene, at det ikke er lutter Glæde, der præger disse Erindringer, men at de indeholder adskillige Tragedier.

Dette kan ikke nægtes!

 

Han fastholder imidlertid synet på 1880’erne som glade, ikke bare fordi han selv var yngre og alting var billigere, men “fordi den Kamp, vi førte med hverandre, havde en mere ideel Baggrund end nu, hvor dens Maal er saa absolut materielle.”

 

Carl Muusmann havde svært ved at forstå og acceptere, at den demokratiske udvikling nødvendigvis måtte omfatte en kamp om fordelingen af de materielle goder.

 

 

Syrligt eftermæle

 

Carl Muusmanns placering uden for det moderne gennembruds rækker har ikke været gunstig for hans eftermæle. Som en konservativ iagttager, der hverken var begejstret for Georg Brandes eller Herman Bang, havde han afskrevet sig for seriøs ros fra de toneangivende radikale historieskrivere.

 

I Politiken var han dømt til latterliggørelse. Et ironiserende fødselsdagsportræt i anledning af hans 50 årsdag fortæller, at hans åndsevner er fuldstændig usvækkede (!), og at han er fuld af anekdoter fra en barnlig og lidt naiv tid. Hans ugekronikker giver lejlighed til at beundre hans “fænomenale Hukommelse, der ikke mindst hæfter sig ved Smaating”. Han har i sit lange liv “lidt den ene store Skuffelse efter den anden, uden at det har svækket hans glade Optimisme.” Portrættet er signeret “Den Ensomme”. Et dæknavn for Valdemar Koppel. (9.6.1913).

 

Efterklangen af denne ironiserende tone mærkes i de seriøse kilder. I Dansk Biografisk Haandleksikon” bd. 2, 1923 skriver O.F. (Oluf Friis), at Muusmann som forfatter “inden for Prosaskildringens vide Overdrev” særlig har opdyrket “Artist- og Kriminalromanen og den lettere historiske Roman” og at hans skildringer af det københavnske forlystelsesliv har “nogen tidshistorisk Interesse”.

 

Inden for noget, der betegnes som et “overdrev”, har Muusmann bl.a. opdyrket en “lettere” genre, og hans forlystelseshistoriske bøger har “nogen” interesse. Den tekst er skrevet med distance.

 

I Dansk Biografisk Leksikon afhandles han nedladende af Carl Dumreicher som

 

en karakteristisk blanding af en fuldblods københavner med byens overfladeliv som særstof og en franskbegejstret pariserfarer med særlig sympati for tiden under det andet kejserdømme. – Fra journalistikken førtes M. "logisk" (som han ved lejlighed kaldte det) over i forfattervirksomheden – med årene henved halvhundrede bøger omkring bestemte yndlingsmotiver. En lige så karakteristisk blanding af en harmløs boheme og en bestandig bourgeois (…).

 

Det karakteristiske ved ham synes at være indbyrdes forbundne negative egenskaber (“blanding af”, “blanding af”), manglende selvindsigt (“logisk” i anførselstegn) og en høj grad af subjektivitet (“yndlingsmotiver”). Det skal dog tilføjes, at Dumreicher i det efterfølgende roser Muusmann for “med sin skarpe hukommelse og sit nøjagtige kildestudium” at have givet “sine bidrag til Kbh.s ydre historie.” Bemærk, hvordan det positive til sidst reduceres (“bidrag til”, “ydre historie”).

 

Hvad der for de radikale historieskrivere var værst med Muusmann, hans konservatisme eller hans forkærlighed for underholdningskulturen, vides ikke. Men kombinationen var åbenbart helt ubærlig.

 

Først med den moderne, mere fordomsfrie kulturforskning er Muusmann blevet behørigt krediteret som kulturhistorisk forfatter. Se f.eks. Martin Zerlang Underholdningens historie (1989) og Herman Bangs København (2007).

 

Med sin omfattende produktion af populærlitteratur (66 titler på bibliografi.dk) står Muusmann i dag tillige som en foregangsmand inden for kriminal- og sf-litteraturen i Danmark.

 

 

 

Dette er den første af tre artikler om Carl Muusmann Det glade København:

 

 

1.   Muusmann om 1880’erne. Carl Muusmann: Firsernes glade København, 1920; anvendt udgave: Det glade København. Erindringer og Oplevelser, 1, 1939.

 

2.   Muusmann om halvfemserne. Carl Muusmann: Halvfemsernes glade København, 1921; anvendt udgave: Det glade København. Erindringer og Oplevelser, 2, 1939.

 

3.   Muusmann: Da København blev voksen. Carl Muusmann: Da København blev voksen. Levende Billeder fra Aarhundredets Start, 1932. Anvendt udgave: Det glade København, 3, 1939

 

 

Litteratur til alle tre artikler om Carl Muusmann (kronologisk ordnet)

 

 

©John Chr. Jørgensen