Bøgerne falder i 5 familier

 

Handy Big Brothers:

Manipulation II

og magt3logien

Store, gamle scenes

hovedkræfter

Manipulation I’s

ophav, sidespring

og nedslag

001.jpg

Sprogets Vej

– indad og udad

130526beskSomDRfors.jpg

Skrønerne

 

 

ALLE BØGER

Forlaget KJOELLERdk

FORFATTER- OG BOG-KOMMENTARER

LEKTOREN SOM IKKE VILLE DØ

REDAKTØRERNE LEVE!

DEN ALMÆGTIGE FORFATTER

FORFATTERBANKET

BEDST SÆLGENDE BØGER TOTALT

MEST POPULÆRE BØGER PÅ SAXO.com

 

 

 

Først lagt op i begyndelsen af  00’erne, senest opdateret 12-12-2019 10:50

Lektoren som ikke ville dø, eller:

Systematisk oversigt over bøger

Bøgerne hænger sammen på en systematisk måde som ikke har noget med kronologien at gøre. I hvert fald er der visse sammenhænge mellem nogle af bøgerne som kan gøre det lettere at beslutte om du orker at læse én af dem – og i givet fald: Hvilken bog der bedst passer til det du interesserer dig for, og den vinkel du foretrækker.

 

 

 

Den korte historie

 

 

 

Kernen for faglitteraturen findes i Politisk argumentation og Mod en argumentationsteori. Som en personlig kommentar i forlængelse af dem ligger den bog som skulle have heddet Færdig forsker, men som forlaget bad om fik et andet navn som så blev Ud mæ' sproget. Vælgeren og partiprogrammerne, Aktiv seer, Den tv-skabte virkelighed, Spindoktor og Den politiske Komedie supplerer Politisk argumentation med aktuelle danske eksempler. Manipulation, Sprogets vej til sindets fred, Få din vilje, Aschehougs store bog om at holde tale og Netværk på godt og ondt lægger træningsprogrammer frem som gør magtens sproglige teknikker lettilgængelige for enhver som ønsker at bruge dem. Romanerne Dronningens hund, Lingos lov og Den åndelige Akse fortæller historien om den universitetslektor som måske kunne have skrevet de faglige bøger. Hyperteksten Som det er blotlægger den hypervirkelighed som rummer alle mine andre virkeligheder, stemmer og genrer – også eventuelle fremtidige. Endelig, alleryderst, cyberteksten: den tekst du har øjnene i i øjeblikket. Bag, under, over og ved siden af den er der absolut intet andet end det store tomme tavse rum i forfatterskabet: antiteksten.

 

 

 

 

Nogenlunde samme historie i en lidt længere udgave

 

 

Hovedstolen

 

 

 

 

Den overordnede sammenhæng findes i Politisk argumentation. Her redegøres for min teoretiske, videnskabelige tro, for grundlæggende begreber og for de hypoteser som jeg finder mest interessante. Det er et videnskabeligt arbejde og derfor desværre ikke let at gå til for almindeligt interesserede læsere. Det er skrevet udelukkende for den videnskabelige offentlighed af kommunikationsforskere, statskundskabsfolk og lignende - uden tanke for den almindelige, interesserede læser. Jeg vil aldrig glemme min store overraskelse og taknemmelighed over at der ved udgivelsen var en ret stor interesse for bogen hos politiske journalister og anmeldere. Bogen fik flere positive anmeldelser, bl.a. af Poul Erik Tøjner og Erik Meier Carlsen. Alle anmeldelser som jeg kender, findes her (klik). Afhandlingen har også fået gode vurderinger i forbindelse med flere akademiske stillinger jeg har søgt ved flere forskellige danske universiteter.

Politisk argumentation handler om hvad man kunne kalde det klassiske velfærdsdemokrati og dets argumentation. Befolkningens forskellige arbejdsroller bruges som nøgle til forklaringen af den offentlige argumentation som i høj grad består i at finde en balance mellem lighed og økonomisk umulighed. Siden bogen udkom, er det påfaldende at den politiske dagsorden i høj grad også har handlet om andre ting: indvandring, værdier og globalisering. Ting som tilsyneladende ikke umiddelbart kan forklares inden for bogens teori.

Politisk argumentation er ikke et empirisk arbejde. Men den teori der opstilles, omfatter så meget af den empirisk indsamlede, relevante viden fra andre forskere som jeg kunne rumme da jeg skrev bogen. Den bygger også på nogle analyser af eksempler på politisk kommunikation som jeg selv havde udført: Vælgeren og partiprogrammerne, "Makværket. Analyse af en politisk tale" og "Sælges: dansk politik". Disse analyser er introducerende, dvs. beregnet for begyndende kommunikationsstuderende fx, men ikke først og fremmest skrevet for almindeligt interesserede læsere.

Visse anmeldere af Politisk argumentation savnede eksempler fra en aktuel dansk virkelighed i den teoretiske prosa. Eksemplerne findes bl.a. i Den tv-skabte virkelighed, Spindoktor og Den politiske komedie. Ud over de eksempler jeg allerede havde givet i bøger som var udkommet før Politisk argumentation: bl.a. Vælgeren og partiprogrammerne, "Makværket. Analyse af en politisk tale" og "Sælges: dansk politik".

 

 

Introduktioner til og træningsprogrammer i dansk sprogbrug

 

 

 

 

 

Antologien Analyser af Sprogbrug med analysesamlingerne Argumentation – bl.a. med ovennævnte artikel "Makværket" – Replik-til-replik og Perspektiv – bl.a. med ovennævnte "Sælges: dansk politik" – rummer en række eksemplariske analyser af sagprosa af vidt forskellig art. Antologien er beregnet for gymnasium, seminarium og begyndende universitetsundervisning. Den ledsages af en bog med begrebsforklaringer Analyser af Sprogbrug: Sprogbrugsbegreber.

Gode Grunde? Introduktion til argumentationsanalyse. Elevhæfte og Lærernoter er en stramt komponeret, opgavebaseret introduktion til sagprosaanalyse som er beregnet for samme målgruppe som antologien Analyser af Sprogbrug. Begrebet 'argumentation' bruges som samlebetegnelse for alle de træk i tekster som styrer modtageren. Holdningen er at træne analyse, ikke at træne elevernes egen argumentation. Det fromme håb er at denne analysetræning også vil gøre dem bedre til at argumentere. Al erfaring fra undervisningen viser dog at det ikke sker. Man kan være nok så skrap til at analysere andres argumentation og alligevel stå helt på bar bund når man selv skal argumentere effektivt.

Det søger jeg at råde bod på med Få din vilje. Tal og skriv effektivt!, som kun rummer analyse hvis det direkte kan omsættes i målrettet træning af eleverne i at blive bedre til at leve op til demokratiets ideal om aktive borgere der kan udtrykke sig hensigtsmæssigt. Hvis ikke skolen skal lære nye borgere at bruge påvirkningens elementære teknikker, hvem skal så? Få din vilje! introducerer bredt til effektiv skriftlig og mundtlig formidling. Den bygger på materiale som er udarbejdet og grundigt afprøvet på min grundlæggende undervisning på Danskstudiet ved Københavns Universitet. Bogen er anvendelig i gymnasiet, på HF, på seminarier og på handelsskoler, hvor dens meget praktiske, målrettede kommunikationsbegreb kan supplere den mere traditionelle analyse-orienterede måde at undervise i kommunikation på. Den rummer mange opgaver som træner eleverne i situationsanalyse, informationsvurdering og praktiske kommunikationsfærdigheder.

Gode grunde? vakte ikke stor opsigt da den udkom, men kopieredes mere end 20 år senere meget på erhvervskoler, gymnasier og HF, ifølge den årlige opgørelse fra CopyDan. Samtidig gik det noget trægt med at få udbredt Få din vilje!. Det var meget glædeligt at Gode grunde? blev brugt, men samtidig vemodigt at det muligvis skete på bekostning af den efter min mening langt mere fremadrettede bog om samme emne: Få din vilje! Muligvis var det skolernes økonomi der gjorde det "mere økonomisk" at kopiere en gammel undervisningsbog, end købe en ny.

Tekst for viderekomne. Tekstproduktion og sproglig rådgivning er en avanceret universitetsintroduktion som rummer væsentlige erfaringer og indsigter fra min undervisning af kommunikations- og sprogrådgivere. Det særlige ved den er at den kobler den sædvanlige akademiske analyse og kritik med rådgivning. Bogen giver en eksplicit ramme for rådgivning.

 

 

 

Målrettet dansk for enhver

 

 

 

 

 

 

 

 

De følgende bøger er i modsætning til de ovennævnte, skrevet for almindeligt interesserede danske mænd og kvinder – og også gerne børn og unge.

Sprogets vej til sindets fred, Manipulation og Overbevis dig selv er tre variationer over samme tema: Hvordan du får din vilje – med andre og dig selv. Det er et dominerende tema i Politisk argumentation, som behandler de rammer der findes for partiernes og mediernes påvirkning af vælgerne og modtagerne.

Sprogets vej ... er akademisk i sin angrebsvinkel, selv om det er en popularisende bog. Den udbreder det bureaukratiske sprog til almindelige mennesker, således at de (vi) bliver i stand til at få den ro og det overblik som brugeren af dette sprog automatisk får.  Sprogets vej er 28 år efter version 1 udkommet i version 2. Her er draget den fulde ideologiske konsekvens af sprogkritikken i version 1: Sprogets Vej er blevet matrix for enhver religion, politisk bevægelse eller videnskab. Samtidig med at bevægelsen Sprogets Vej er blevet mere formaliseret og organiseret, skinner det igennem at den er blevet ramt af visse interne stridigheder, bl.a. om den rette lære.

Manipulation er uden akademiske forbehold: Her fremlægges og øves elementære teknikker fra politikere, ledere og professionelle kommunikatører, således at almindelige mennesker kan få gavn af dem i deres almindelige liv, på jobbet, i familien, i parforholdet. Også denne bogs førsteudgave er udkommet i en gennemrevideret og udvidet andenudgave. Bl.a. kom nu også brug af vold og hjernevask med ind.

Overbevis dig selv er tæt forbundet med Manipulation. Alle teknikkerne og reglerne fra Manipulation benyttes i Overbevis på læseren selv. Bogen drejer retorikken 180 grader og lærer læseren at bruge de teknikker som normalt bruges overfor omgivelserne, på sig selv. På grund af de ekstreme livssituationer som bogen også inddrager, bliver bogen ret eksistentiel: Den handler meget om grundlæggende etiske og metafysiske forhold – men  altså i en håndbogs form.

Manipulationsbogens generelle teknikker er anvendt og indøves i bøger med mere begrænsede emner: Snyd ikke dig selv ved eksamen, Jeg elsker dig, Brug dit hoved og Skriv bedre opgaver.

Læs om Manipulation I’s ophav, sidespring og nedslag.

Aschehougs store bog om at holde tale ligner de ovenstående ved at handle om et ret præcist problem: Hvad gør du når du skal holde en tale? Besvarelsen af dette spørgsmål rummer en detaljeret, helt generel introduktion til ”det at tale offentligt” – det som amerikanerne kalder public speaking. Da en sådan introduktion nødvendigvis må omfatte alle de mange formål en tale kan have, giver bogen samtidig en bred oversigt over alle de kommunikationsteknikker som kan anvendes til disse formål – uanset om der tales eller skrives.

Netværk på godt og ondt. Magtmisbrug for begyndere udvider teknikkerne fra Manipulation så der trænes i hvordan man mest effektivt når sine mål ved at få andre til at hjælpe sig. Den omfatter både organisationens formelle kommunikation og alt det uformelle, nødvendige netværksarbejde som typisk er hemmeligt. Hvor Manipulation fokuserer på forholdet mellem to personer (det psykologiske), så fokuserer Netværk på det sociologiske: grupperne, organisationerne, dvs. rammerne for de psykologiske relationer.

I Manipulation og Netværk handler det om at gøre kommunikationen så effektiv som muligt ud fra de mål du har – alene og i samarbejde med andre. (E-)Håndbog for undertrykte – med nøgle til kommissærerne bullshit fokuserer på de rammer magten sætter for kommunikationen. I stedet for kommunikationen er magten i fokus. Kommunikation er i (E-)Håndbog for undertrykte en bivirkning af magt. Det betyder bl.a. at den samtale og diskussion som demokratiet har som forudsætning og ideal, kun findes på et territorium når Big Brother (magthaveren) er interesseret i at den findes. Den – og enhver anden form for kommunikation – opstår ikke af sig selv. Den forekommer kun, når rammerne er der. Når Big Brother ændrer strukturer og regler, så ændres kommunikationen samtidig. Og ikke kun kommunikationens form, men også dens indhold.

(E-)Håndbog for undertrykte udgør derfor rammen for de to andre bøger, som begge har den effektive kommunikation i fokus. Rammen er magtforholdene. I Manipulation og Netværk kan undersåtter finde de teknikker og øvelser, som sætter dem i stand til bedst muligt at kommunikere effektivt – under de magtforhold, som nu engang råder på territoriet.

Bøgerne Manipulation, Netværk og (E-)Håndbog for undertrykte fremstiller tilsammen det væsentlige inden for området Magt og Kommunikation – så enkelt og dækkende, at det er brugbart for enhver. Hermed søger denne trilogi, ”Magt3logien”, at virkeliggøre demokratiets ide om at give enhver borger de bedste tænkelige muligheder for at virkeliggøre sine drømme, mens man er på denne jord. Eller bare overleve med størst mulig selvrespekt, anerkendelse og mening i sit liv.

 

 

 

To tekster som rummer alle de andre – også de eventuelle endnu uskrevne

 

 

Ud mæ' sproget er en eksistentiel overbygning til Politisk argumentation. Det er den mest omfattende, eksplicit værdibekendende fagbog jeg har skrevet. Den er skrevet for folk der kan lide at læse dagbladet Information eller Weekendavisen. Ironisk nok er bogen aldrig blevet anmeldt i nogen af disse aviser, men den er dog blevet nævnt i Weekendavisen. Den forholder sig til alle de andre fagbøger som hyperteksten Som det er forholder sig til alle tekster jeg har skrevet og vil komme til at skrive. Det er tekster om teksterne, og om den der skriver dem.

 

 

 

Mediernes skaberkraft

 

 

 

 

 

 

 

Aktiv seer I, Den tv-skabte virkelighed, Spindoktor, og Den politiske Komedie handler alle om hvorledes de rammer medierne giver journalister, politikere, eksperter og andre, bestemmer den virkelighed som fremstilles i tv. Bøgerne er genremæssigt meget forskellige: Aktiv seer er en humoristisk jeg-roman - som bygger på autentisk materiale fra politisk-økonomiske tv-udsendelser. Den tv-skabte virkelighed er en mere traditionel formidling af tv-avisernes virkelighedsbillede ved hjælp af en række udvalgte eksempler.

Aktiv seer II er en total revision og opdatering til nutiden af ”Aktiv seer I” med en diametral anderledes afslutning.

Den politiske Komedie er en forskningsbaseret debatbog som argumenterer for den opfattelse at politik forstås af vælgerne som en tv-føljeton. Den ledsages af fire bøger: 1) Den politiske komedies paradokser, som beskriver demokratiet som en række ritualer, der skaber tryghed og mening blandt demokratiets borgere i en verden af kaos og tilfældighed. Og 2) ”den politiske pixi-serie”: Demokrati, Det politiske sprog og ”Tak fordi du kom”.

Spindoktor omfatter alle nyhedsmedierne og deres samspil, og fokuserer på forholdet mellem medier og partier ud fra den politiske pressechefs synsvinkel. Spindoktor handler (handlede) i høj grad om fremtiden.

 

 

 

Grønspættebøger for sprog- og kommunikationsrådgivere

 

I Spindoktor findes et kapitel med råd til nye spindoktorer. Bogen Image er en generel vejledning for sproglige rådgivere, dvs. tekstforfattere, informationsmedarbejdere og kommunikations­rådgivere. Det er en introduktion til rollen som sprog- og kommunikations­konsulent: Hvilke typiske problemer møder man, og hvordan optræder rådgiveren mest hensigtsmæssige når de skal løses eller mildnes? Bogen behandler ikke kun de rent faglige problemer, men også de organisationspsykologiske, kulturelle og etiske.

En leder som ønsker at sætte fokus på sin afdelings sprog, kan hente ideer og inspiration i Image. Grundideen er at nøglen til virksomhedens image ligger i det sprog den bruger, fordi modtageren ikke kan forstå en tekst uden at danne sig et indtryk af personen (organisationen) bag teksten. Modtagerens øjne i teksten er et par sonder der trænger dybt ind i virksomhedens mest ømme område: omdømmet.

Tekst for viderekomne er en tekstnær, omfattende parallel til Image. Målgruppen er kommunikationsstuderende på universiteterne. Bogen forsøger bl.a. på en videnskabeligt kvalificeret måde at sammenfatte og nyttiggøre de seneste 30-35 års udvikling i dansk sprogbrugsforskning så de informationsmedarbejdere, kommunikationsrådgivere og lignende som vi uddanner, er klædt ordentligt på, teoretisk og praktisk.

 

 

 

Restgruppen, eller: hundehuset

 

Ved siden af ethvert imponerende system finder man et hundehus hvori systembyggeren selv bor, omgivet af de undtagelser som ikke passer til systemet.

Den systematiske oversigt ovenfor nævner derfor naturligvis ikke alle titlerne på den kronologiske oversigt, fx Mod en argumentationsteori, som kun i forbifarten er nævnt som det andet videnskabelige værk der – ud over Politisk argumentation – indgår i afsnittet ”Den korte historie” ovenfor. Mod en argumentationsteori har kun interesse for folk der arbejder med problemet om hvordan en adfærdsteori kan se ud, og om hvordan sprogspillet 'argumentation' kan defineres ud fra forskellige sproghandlinger. Dette er teoretiske spørgsmål som jeg ikke har behandlet i mere udadvendte bøger – af gode grunde. Derfor står denne bog ret isoleret fra de andre. Men de teoretiske grundtanker er de samme som Politisk argumentation bygger på.

Heller ikke Hej Danmark! har jeg fået ind i nogen systematik. Den er et forsøg på at satirisere over de forskellige mundtlige udtryksformer og stiltoner som forskellige fremtrædende toppolitikere – og vor dronning – benytter. Som et kuriosum kan det nævnes at det af de årlige opgørelser over min tildeling af bibliotekspenge fremgik at Dronningen i en årrække siden udgivelsen modtog et årligt beløb fra bibliotekerne fordi Hendes Majestæt nævnes i titlen som den der har skrevet de forbindende tekster.

Bibliotekerne har rubriceret Hej Danmark! som skønlitteratur. Også Dronningens hund er skønlitteratur. Når den betegnes sådan, skyldes det bl.a. at personerne ikke eksisterer i virkeligheden med de navne de har, og at begivenhederne så derfor heller ikke er sket i virkeligheden med de personer som handlende. Men bortset fra det kan en roman jo godt være langt mere virkelighedsnær end mange fagbøger. Dette problem med virkelighed og fiktion er det gennemgående drama i hyperteksten Som det er som er et eksperiment som går ud på at nedbryde enhver afstand mellem læser og skriver, og give læseren direkte adgang til skriverens uindpakkede virkelighed: den virkelighed bag hvilken der ikke findes en anden. Men findes den?

 

 

 

 

De skønlitterære bøger

 

 

Det er teknisk sværere at skrive en historie end en afhandling

 

 

 

 

 

 

Det er ret sundt at prøve at skrive en historie, når man er vant til at skrive faglitteratur. Fortælleteknisk er de videnskabelige genrer: monografi, artikel, meget begrænsede jeg-fortællinger (eventuelt kaldes jeget for ’vi’) hvor den implicitte fortæller er en fundamentalistisk dyrker af fornuft. Udfordringen er at få denne fornuftige, ofte embedsmandsagtige, stemme til at  sige noget nyt, interessant og relevant om virkeligheden eller om teorier om virkeligheden. I mine forskellige formidlende fagbøger har jeg eksperimenteret en del med denne fornuft-stemme og dens fortællerposition. Læs eventuelt mere om dette her >>.

I en roman er der et utal af tekniske muligheder for stilarter og iscenesættelser: forholdet mellem implicit fortæller og fortalt virkelighed, personer, plot, scener, replikker og meget mere. Udfordringen er at få nogle frugtbare figurer, herunder fortælleren, i spil og at få alt som indføres i fortællingen, udnyttet til sidste trevl. Kravet om økonomi og fornuft i styringen af de tekniske muligheder er efter min erfaring langt sværere at leve op til ved en historie end ved en afhandling.

Romanen Algoritmen som åd sin skaber sætter grænseområdet mellem det fag- og skønlitterære på spidsen. Her bliver lektorforfatteren fortæret af stoffet.

 

 

 

Historien som formidling

 

 

Aktiv seer eller Hvordan jeg lærte at elske politikerne (”Aktiv seer I”) opstod som et formidlingseksperiment: Jeg ønskede at fortælle væsentlige ting om politisk kommunikation til så mange som muligt, men jeg ønskede også at undgå at skabe afstand ved at tale som merevidende forsker. Den logiske løsning var at skrive en historie om en almindelig mand som på sin egen krop oplever den politiske kommunikation det sted hvor vi alle sammen oplever den mest påtrængende, nemlig i tv. Den navnløse hovedperson vækkes gennem sine oplevelser og stifter Folkebevægelsen for et forståeligt demokrati. Bogen er udkommet i 2015 i en gennemrevideret, opdateret udgave, som bl.a. ikke munder ud i at denne folkebevægelse stiftes.

I Den politiske komedies paradokser udfordres min egen rolle som fortæller af en yderst kritisk og vedholdende Borger, der blander sig i teksten med spørgsmål undervejs.

 

 

Politikernes stemmer

 

Hej Danmark. Ti toppolitikere taler ud – med forbindende tekster af dronning Margrethe II er bygget over forskellige toppolitikeres karakteristiske sprogbrug og image. De forskellige figurers problemer med at få de officielle selv- og virkelighedsfremstillinger til at passe med realiteterne køres ud i det ekstreme, ja vel nærmest absurde. Bogen er ikke et partipolitisk indlæg. Den søger at udstille mest muligt de kroniske problemer som en række offentlige, politiske figurer har med at sætte ord på virkeligheden.

 

 

Jagten på det danske sprog

 

 

 

Grundideen bag Kong Klaks sten var at skrive en historie om hvordan det gik til at det danske sprog blev reddet (?). En historie for det danske folk om dets største fælles ejendom: sproget. Herefter blev det nærliggende at sætte nogle forskere og deres institut i sving, og så kom der mere til, inklusive indbrud i Uppsala Domkyrka og en verdenskendt professor i slagsmål på liv og død med instituttets yngste adjunkt på en motorbåd i forvandet mellem Bornholm og Christiansø. Også forskningsministeren med rektor dukkede op på instituttet da frugterne skulle høstes og dansk så ud til at være reddet. Kronprins Frederik var helt naturligt med som action-helt.

Bogens handling udspiller sig over nogle dage i juni 2002. Den kom første gang som fremtidsroman i 1998. Den er senere blevet revideret til en særlig bryllupsudgave (2004), hvor bl.a. Mary indtog den plads i plottet som var udfyldt af en stand-in i 1. udgave. Personer og replikker blev også skærpet. Bogen blev øget med ca. 10%.

Det var aldrig ambitionen med denne bog at lave en universitetssatire. Udfordringen var at lave en fængende historie for så mange danskere som muligt.

Breaking Bullshit fortsætter historien om hvordan sproget dansk søges reddet ved at myrde en forsker. Et mord som igen bringer kriminalassistent Anna S. Møller på banen.

I Epistel 666 bliver Ludvig Holberg, grundlæggeren af dansk litteratur, angrebet af præsident Donald Trump i daglige tweets med citater fra en nyopdaget Holberg-dagbog med Holbergs hemmeligholdte erotiske eskapader. Trumps hensigt er at skandalisere Zilles far, dansk-amerikaneren Jeronimus Holberg, præsidentkandidat, som truer Trumps genvalg. Sammen med FE-agent John Kjeldsen og kriminalassistent Anna S. Møller, afslører Zille, hvem der myrdede Ludvig Holberg og hans efterfølgere med en falsk, umoralsk dagbog.

 

 

Romaner af Arne Ossian

 

 

Kong Klaks sten er skrevet af Arne Ossian. Dog er forfatternavnet på andenudgaven anført som Klaus Kjøller, men af et efterskrift fremgår det at forfatteren til andenudgaven i virkeligheden er den samme som til førsteudgaven: Arne Ossian. På grund af stor presseskyhed og et stærkt ønske om at koncentrere sig om sit forfatterskab ønskede Ossian at jeg stod som nominel forfatter.

Også krimien Bæstet på Bornholm er skrevet af Ossian. Hvor formålet med Kong Klaks sten var at skrive en historie om hvordan det gik til at det danske sprog blev reddet, så er formålet med Bæstet på Bornholm at skrive en historie om hvordan udkantsområdet, øen Bornholm, til stadighed søges reddet fra de interne og eksterne kræfter som truer øen og især dens politichef, Halfdan Jansen. Dette arbejde forsætter Jansen med i Farligt affald.

Arne Ossian er ph.d. i storytelling og begyndte en lovende forskerkarriere. Men efter en alvorlig personlig krise valgte han helt andre veje. Med sine romaner vil han fortælle en god historie om og til almindelige mennesker – også folk som overhovedet ikke interesserer sig for politik.

 

 

Forskning og virkelighed, teori og praksis

 

 

 

Lektor Ivar Olavson med speciale i politisk kommunikation er hovedperson i Dronningens hund og én af hovedpersonerne i Lingos lov, Den åndelige Akse og Breaking Bullshit. I alle tre bøger træder denne forsker i nærkontakt med det han studerer – på godt og ondt.

Dronningens hund er en jeg-fortælling som henter elementer fra thriller-genren: uskyldig, velmenende mand bliver intetanende viklet ind i mægtige folks (her danske toppolitikeres) intriger og undgår på et hængende hår døden inden han heroisk afslører den skyldige. Bogen er ikke tænkt som en satire. Dens satiriske islæt kommer af at jeg-personen har en hang til at opfatte sin virkelighed på en grotesk-absurd måde. Det er en del af det psykologiske portræt.

Lingos lov er derimod en usminket politisk samtidssatire i tredje person. Men det er ikke en partipolitisk satire; det er en systemsatire. Objektet for satiren er politikere, deres spindoktorer, redaktører og medier. Kort sagt: publicisterne og deres kamp for at få virkeligheden til at se ud på en bestemt måde for at få stemmer eller for at få læsere, seere og lyttere. Igen indgår Ivar Olavson som redskab for andres manipulationer. Men kun en tåbe undervurderer Ivar Olavson.

Den åndelige Akse er historien om hvordan det går til at enevælden genindføres i Danmark i en nær fremtid. Blandt andet tages den offenligt kendte forsker og åbenhedsombudsmand i Statsministeriet, Ivar Olavson, som gidsel af en terrorgruppe der kalder sig De Himmelske Martyrers Guddommelige Frelser-Brigader. Hvor Lingos lov var en satire inden for det eksisterende systems rammer, så overskrider Den åndelige Akse spillereglerne og lader demokratiet afskaffe sig selv.

 

 

 

Lektoren som ikke ville dø

 

Mange forfattere laver research inden de skriver en skønlitterær bog. De rejser til steder og opholder sig i miljøer for at samle viden, detaljer og stemning. Når man som forsker skriver romaner om noget som man har ret god forstand på, så har man det modsatte problem. Man skal hele tiden aktivt bekæmpe tendensen til at man overlæsser historien med alt det man ved. Man skal undgå at der går ”Bryggeren i historien”, dvs. historien går i stå fordi læseren skal belæres eller interiører skal fremvises og beundres, således som det skete i TV-serien om bryggeriet Carlsbergs grundlægger for nogle år siden.

Det har været meget sværere at undgå lektor-forelæsninger da jeg skrev Lingos lov og Den åndelige Akse end da Ossian skrev Kong Klaks sten. Det skyldes at Kong Klaks sten udspiller sig blandt forskere med et speciale som Ossian og jeg ikke har en pind forstand på, nemlig runer. Derfor kan vi sagtens reducere al runelærdom til det absolut nødvendige for bogens handling.

Det har været hårdere at undgå den faglige lektor-docering i Lingos lov, Den åndelige Akse og Breaking Bullshit. Historien måtte aldrig blive en illustration af nogle faglige pointer i en underholdende form. De faglige pointer skulle bare holde historien i gang. Men jeg har efter flere fiktionsbøger om forskere af lidt forskellig art, forstået hvor vanskeligt det er at slippe ud af lektoridentiteten – uanset genre. Også i anmeldernes øjne. Men det er jo sådan set også det de fire romaner med Ivar Olavson handler om. Så det giver god mening.

Men jeg skal ikke skjule at det da alligevel er en særlig glæde at jeg har kunnet hjælpe Arne Ossian med at offentliggøre romanerne Bæstet på Bornholm og Farligt affald som hverken handler om forskere eller om politik.

 

 

 

 

klaus@kjoeller.dk

senest revideret 12. december 2019; filen har navnet www.kjoeller.dk/boeger/BOGSYST

 

 

ALLE BØGER

Forlaget KJOELLERdk

FORFATTER- OG BOG-KOMMENTARER

SYSTEMATISK OVERSIGT OVER ALLE BØGER

BEDST SÆLGENDE BØGER TOTALT

MEST POPULÆRE BØGER PÅ SAXO.com

 

 

 

 

 

 

 

Kjoeller.dk

Seneste kommentarer

KjoellerNEWS

Alle bøger